ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Менеджмент - Страховий та інвестиційний менеджмент

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Менеджмент - Страховий та інвестиційний менеджмент

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

проаналізовано за коефіцієнтом Трейнора, то перевагу слід віддати
другому портфелю. Якщо ж аналіз здійснено за коефіцієнтом Шар-
па, то на предмет ефективності управління другий і третій портфель
виявилися однаковими і на одиницю ризику підприємство матиме
0,48 одиниць винагороди. Зауважимо, що ризик третього портфеля
(11.23)
276
проти другого є вищим на 4 %, тоді як дохідність нижча тільки на
2 %, тому підприємству, яке прагне знизити ризик, варто спинити свій
вибір на другому портфелі. Ці характеристики портфеля показують,
в якій мірі та з якою імовірністю фактична дохідність може відрізня-
тися від очікуваної.
Контрольні питання
1. Характеристика основних напрямків інвестиційної діяльності
підприємства.
2. Вид інвестиційної діяльності, що є пріоритетним для підприємства.
3. Переваги та недоліки методу чистої теперішньої вартості.
4. Зміст методу визначення внутрішньої норми прибутку інвести-
ційного проекту.
5. Характеристика періоду окупності інвестиційного проекту.
6. Базова модель, що використовується для визначення дохідності
облігацій.
7. Складові очікуваної норми дохідності цінного паперу.
8. На які основні види ризиків наражається інвестор у пpoцeci прид-
бання та зберігання цінних паперів?
9. Дюрація цінного паперу.
10. Який коефіцієнт використовується для аналізу ефективності уп-
равління диверсифікованим портфелем цінних паперів?
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Економічний аналіз: Навч. посіб. / М. А. Блюх, В. З. Бурчевський;
За ред. М. Г. Чумаченка. — К.: Вид-во КНЕУ, 2001. — 540 с.
2. Примостко Л. О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові ас-
пекти. — 263 с.
3. Федоренко В. Г., Гойко А. Ф. Інвестознавство: Підруч. / За наук.
ред. В. Г. Федоренка. — К.: МАУП, 2000. — 408 с.
4. Інвестиційні процеси в промисловості України: Монографія /
В. Г. Федоренко, О. Ф. Іткін, Д. В. Степанов та ін.: За наук. ред.
В. Г. Федоренка. — К.: Наук. світ, 2001. — 447 с.
277
Розділ 12
ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙ
Оцінювання зміни вартості грошей у часі. Показники ефек-
тивності інвестицій
12.1. ОЦІНЮВАННЯ ЗМІНИ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ
У ЧАСІ
Планування інвестицій, визначення їх доцільності, прибутковості
завжди є прогнозуванням майбутніх доходів і витрат, тобто грошо-
вих потоків. Чи однакову грошову цінність мають дохід, скажімо, 10
тис. грн, який буде одержано цього року, і такий самий дохід через три
роки?
Якщо маємо 10 тис. грн зараз, то через рік за умови, що зберігати-
мемо їх у банку під 5 % річних, вони вже дорівнюватимуть 10,5 тис. грн,
ще через рік — 11 тис. грн і т. д. А щоб мати через рік 10 тис. грн,
сьогодні треба покласти в банк (мати в наявності) 9,5 тис. грн. Отже,
у розрахунках, оцінках, порівняннях обсягів коштів, що розділені між
собою часом, треба враховувати зміну їх вартості.
У загальному вигляді таке збільшення вартості грошей (Ft) виз-
начається за формулою
Ft = P(1 + r)t, (12.1)
де Р — вартість грошей відповідно майбутня і теперішня; (1 + r)t—
коефіцієнт компаундування; r — банківська річна ставка; t — поряд-
ковий номер року (починаючи з наступного за поточним), якому
відповідає значення Р.
Такий перехід від оцінювання вартості грошей теперішньої до їх
майбутньої вартості називається компаундуванням.
Зворотний процес отримання сьогоднішнього еквівалента вар-
тості коштів, що мають бути в майбутньому, називається дисконту-
ванням. Загальна формула приведення обсягу коштів майбутнього
278
періоду (Ft ) до еквівалентного обсягу поточного року (Р) має такий
вигляд:
( )
,
1
t
t
P F
r
=
+
де r — cтавка дисконту; ( )
1
1 + r t — коефіцієнт дисконтування.
Якщо рівень r прогнозується змінним для різних років, то формула
приведення обсягу грошових надходжень у році t до поточного року
матиме вигляд
( 1 )( 2 ) ( )
.
1 1 1
t
t
P F
r r r
=
+ +
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП