ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Менеджмент - Страховий та інвестиційний менеджмент

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Менеджмент - Страховий та інвестиційний менеджмент

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

тися облігацією. У випадку продажу зареєстрованих облігацій ново-
му власнику видається новий сертифікат з погашенням раніше вида-
ного сертифіката.
Сертифікат облігації має такі реквізити: найменування цінного па-
пера, найменування і місцезнаходження АТ, дата випуску і загальна
сума облігаційної позики, серії облігації і пов’язані з цим права, вка-
заний термін погашення облігаційної позики, номінал однієї облігації,
кількість і номери облігації, володіння якими засвідчує сертифікат,
найменування і реквізити осіб, що надають забезпечення позики —
при випуску позики під забезпечення третіх осіб, розмір і порядок
нарахування відсотків за облігаціями, порядок їх виплати, підписи
двох відповідальних осіб товариства, печатку товариства.
Відсотки за облігаціями виплачуються в переважному порядку в
порівнянні з дивідендами за акціями. Відсотки розраховуються сто-
совно номінальної вартості облігації незалежно від їх курсової вар-
тості. При первинному розміщенні облігацій у перший рік функціо-
нування АТ відсотки виплачуються пропорційно часу фактичного
обертання облігації (якщо інше не передбачене умовами випуску).
Відсотки за облігаціями є фіксованими або незначно змінюються за-
лежно від терміну їх обігу і погашення позики.
Виплачуються відсотки за рахунок чистого прибутку АТ (до вип-
лати дивідендів за акціями), а при його нестачі — з резервного фон-
ду. Виплата відсотків провадиться безпосередньо АТ, що випусти-
ло позику, або банком-агентом, або фінансовим посередником за
винятком відповідних податків. Виплата відсотків за облігаціями
провадиться, як правило, безготівковим шляхом за допомогою
чеків, платіжних доручень, поштових чи телеграфних переведень.
Умовами випуску позики виплата відсотків може бути передба-
чена у вигляді грошей, цінних паперів, товарів і майнових чи інших
прав, що мають грошову оцінку. При виплаті доходу на облігації
робиться позначка про виплату відсотків шляхом погашення чи
відрізання купона (на облігаціях на пред’явника). Виплата відсотків
не провадиться, якщо це зазначено в облігації і вартість її емісії мен-
ша за номінальну вартість.
Відсотки за облігаціями можуть виплачуватися один раз у квар-
тал, півріччя чи рік. Якщо АТ відмовляється виплатити відсотки у
встановлений термін, воно може бути визнане неспроможним і
ліквідоване. Майно неплатоспроможного емітента може бути вико-
ристане для виплати відсотків за облігаціями.
226
Акціонерне товариство вправі розміщати не тільки акції й об-
лігації, але й інші види цінних паперів. Цивільним кодексом, Зако-
ном про АТ й іншими нормативними правовими актами регулюють-
ся загальні права випуску, розміщення і обертання цінних паперів.
До боргових цінних паперів, крім облігації, відносяться векселі, де-
позитні й ощадні сертифікати банків.
Вексель засвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця
сплатити векселеутримувачу визначену суму грошей у встановлений
термін.
Ощадний сертифікат — це письмове свідоцтво кредитної уста-
нови про депонування на певний строк коштів вкладника, а саме
фізичної особи, з безумовним зобов’язанням повернення внеску з ус-
тановленим відсотком. Депозитний сертифікат також засвідчує ана-
логічне право вкладника, у ролі якого виступає юридична органі-
зація.
Цінним папером є чек, використовуваний як платіжний засіб.
Чек — це письмове розпорядження чекодавця організації-платнику
виплатити чекоутримувачу зазначену суму грошей.
До цінних паперів відноситься коносамент, що виражає право
власності на конкретний товар у процесі морського перевезення. Ко-
носамент видається після одержання товару перевізником вантажу
відправником із зазначенням вантажоодержувача.
До похідних цінних паперів відносяться опціони, фьючерси й інші,
обіг яких з розвитком фінансового ринку в Україні набуває усе
більшого поширення, тому що сприяє залученню у фінансовий обо-
рот додаткових капіталів.
10.3. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ АКЦІЙ
Оцінка акцій на фондовому ринку здійснюється за їх номінальною,
емісійною або ринковою ціною.
Вона є базою для встановлення емісійної ціни, ринкової ціни, а та-
кож для розподілу дивіденду.
Емітентом акція продається за емісійною ціною Це, а на вторин-
ному ринку цінних паперів (якщо акцію продає інший інвестор) вона
має ринкову ціну Цр. За ринковою ціною акції продаються на фон-
довій біржі та позабіржовому ринку. Вона визначається співвідно-
шенням попиту та пропозиції.
227
Показники оцінки акцій
1. Номінальна вартість акцїї (Вн)
н
В СК ,
К
=
де СК — обсяг статутного капіталу; К — кількість випущених акцій.
2. Маржа (спред)(М)
М = Цпоп – Цпроп,
де Цпоп, Цпроп — ціна відповідно попиту і пропозиції на акцію.
3. Ринкова ціна акції в розрахунку на 100 грошових одиниць, тоб-
то курс акції
р
а
н
Ц
К ,
Ц
=
де Цр , Цн — ціна акції відповідно ринкова та номінальна.
4. Біржовий індекс середньої ринкової ціни
р
1
р
Ц
Ц = ,
Σ i
m
i=
n
де Црі — ринкова ціна акції і-го найменування; п — кількість найме-
нувань акцій, які ввійшли до групи для розрахунку біржового індексу.
5. Груповий індекс середньої ринкової ціни
( )
г
р н
1
р
1
Ц Ц К
Ц ,
К
m
i i
i=
m
i
i=

=
Σ
Σ
де (Цр – Цн) — відхилення ринкової ціни від номінальної для акції
і-го найменування; Кі — кількість проданих акцій і-го найменуван-
ня.
6. Індекс середньої біржової ринкової ціни
р
0
р
Ц
р
Ц
І ,
Ц
= i
де Ц

рі
, Ц

р0
— середня ціна за групою паперів у періоді відповідно
поточному і попередньому.
228
7. Індекс біржової ціни
0
р
1
ц
р
1
Ц К
І .
Ц К
i
m
i ii
i=
m
i i
i=
=
Σ
Σ
10.4. ДОХІДНІСТЬ АКЦІЙ
В основі визначення дохідності акції лежать два фактори:
• одержання дивіденду (частини розподілюваного прибутку АБ);
• можливість реалізувати акцію на фондовій біржі за ціною, що
перевищує ціну придбання.
Продавши акцію за новою ціною, її власник отримує додатко-
вий прибуток.
Дивіденд — це частина розподілюваного прибутку акціонерного
банку, яка припадає на одну акцію. Він є нагородою інвестору за ри-
зик, на який він зважується, коли вкладає гроші в цінні папери.
Дивіденд задається у грошових одиницях і процентною ставкою.
Показники доходу та дохідності акцій
1. Процентна ставка (ставка дивіденду в процентах або кое-
фіцієнтах)
д
д
н
Д
Ч ,
Ц
=
де Дд —дивідендний дохід; Цн — номінальна ціна акції.
2. Ставка поточного доходу
д
пр
Д
,
Ц
R =
де Дд — дивідендний дохід; Цпр — ціна придбання.
3. Дохід покупця (продавця) акції
зв д точ д
д.пок д.пок
Д Д
Д , Д ,
360 365(366)
= =
t t
де зв точ
Дд.пок , Дд.пок — дохід покупця, розрахований відповідно за фор-
мулою звичайних та точних процентів; Дд — річний розмір дивіден-
229
ду; t — кількість днів від дати продажу до чергового дня виплати
дивідендів.
4. Абсолютний розмір додаткового доходу (збитку)
Дд.д = Цр – Цпр,
де Цпр — ціна придбання акції (емісійна чи ринкова).
5. Додаткова дохідність, або процентна ставка додаткового
доходу (процентний вираз додаткового доходу),
д.д р пр
д.д
пр пр
Д Ц Ц
ЧД .
Ц Ц

= =
6. Сукупний (кінцевий) дохід
Дс.д = Дд + Дд.д.
7. Сукупна (кінцева) дохідність (ставка сукупного доходу)
с.д д д.д
с.д
пр пр
Д Д Д
Ч .
Ц Ц
+
= =
Основним джерелом виплати дивідендів є чистий прибуток
акціонерного банку, тобто прибуток, який залишився в розпоряд-
женні банку після сплати податків та інших платежів у бюджет.
Важливим джерелом дохідності акції є додатковий дохід, який
утворюється в результаті підвищення біржового курсу акції.
Додатковий дохід (збиток) визначається в абсолютних одиницях і
процентах. Його абсолютний розмір визначається як різниця між
курсовою ціною та ціною придбання акції.
Додаткова дохідність (або процентна ставка додаткового дохо-
ду) визначається відношенням додаткової дохідності до ціни прид-
бання акції.
Розмір дивіденду та додаткового доходу в сумі становлять сукуп-
ний (кінцевий) дохід.
Сукупна (кінцева) дохідність акції (ставка сукупного доходу) —
відношення сукупного доходу до ціни придбання. Ставку сукупно-
го доходу можна розрахувати і як суму ставки поточного та до-
даткового доходу.
Визначення дохідності акцій тісно пов’язане з розрахунком
курсової ціни, оскільки на момент придбання акції ринкова ціна
обумовлює поточну, додаткову та кінцеву дохідність, а також впли-
ває на розмір додаткового доходу.
230
На кожний момент часу курсова ціна прямо пропорційна до
ставки дивіденду й обернено пропорційна до ставки банківського
процента. Дивіденд інвестора повинен дорівнювати такій сумі, яка
б не зменшила його інтересу у випадку вкладання грошей в банк на
придбання акцій за курсовою ціною.
10.5. СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАЦІЙ
З ОБЛІГАЦІЯМИ, АКЦІЯМИ
І СЕРТИФІКАТАМИ
Облігації та акції як два класи цінних паперів тісно взаємопов’язані:
• основна мета цих цінних паперів — залучити кошти для реалі-
зації тих чи інших процесів;
• акціонерний банк може емітувати як акції, так і облігації;
• ці папери можуть взаємно обмінюватися.
Сертифікат — це письмове свідоцтво емітенту про вклад на його
ім’я коштів. Він затверджує право утримувача паперу або його пра-
вонаступника на одержання після закінчення встановленого строку
суми депозиту або вкладу та процентів по ньому.
Облігації
1. Утримувач облігації має статус
кредитора, але не має права влас-
ника
2. Проценти утримувачу облігації
виплачуються, як правило, один
раз на рік незалежно від прибут-
ку та фінансового стану банку до
виплати дивідендів за акціями
3. Утримувачі облігацій мають
пріоритетне право на розподілю-
ваний прибуток і активи банку
при його ліквідації
4. Проценти за облігаціями ви-
плачуються у визначені строки,
які обумовлені умовами позики
Акції
1. Власник акції є одним із влас-
ників банку
2. Проценти за акціями виплачу-
ються залежно від прибутку та
фінансового стану банку
3. Власники акцій такого права не
мають
4. Акції приносять дохід у необ-
межений період часу
Відмінності між акцією та облігацією
231
Класифікація облігацій
Ознака
1. Емітенти
2. Мета випуску
3. Строк позики
4. Спосіб реєстрації руху
5. Форма оплати доходу
Вид облігацій
а) державні;
б) муніципальні;
в) корпоративні;
г) іноземні
а) фінансування нових інвестицій-
них проектів;
б) рефінансування заборгованості
емітента;
в) фінансування невиробничої ді-
яльності
а) короткострокові;
б) довгострокові
а) іменні;
б) на пред’явника
а) з фіксованою ставкою;
б) з плаваючою ставкою;
в) з дисконтом;
г) виграшні
Ознака
Власник
Форма розрахунків
Строк позики
Спосіб реєстрації руху
Спосіб реєстрації випуску
Вид сертифіката
• фізична особа — ощадний;
• юридична особа — депозитний
• готівкою — ощадний;
• безготівкова — депозитний
• терміновий;
• до запитання
• на пред’явника;
• іменний
• з корінцями;
• без корінців
Класифікація сертифікатів
232
Емітентом сертифіката може бути лише банк. Вкладника коштів
або його спадкоємця називають бенефіціаром.
На відміну від облігації сертифікат характеризується:
• короткостроковістю;
• легкою здійснюваністю;
• високим рівнем дохідності.
10.6. РЕЄСТР АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
Розвиток процесу приватизації шляхом акціонування обумовлює
необхідність чіткої і своєчасної реєстрації власників акції АТ у спе-
ціальному реєстрі. За допомогою такого реєстру фіксуються всі відо-
мості про акціонерів, що необхідно, насамперед, для самого това-
риства. Крім того, активізація вторинного обертання акцій на фон-
довому ринку також викликає необхідність повної інформації про
акціонерів. Для самого акціонера така реєстрація означає перехід
до нього права власності, без чого він не може стати повноправним
власником акції.
Ведення реєстру акціонерів товариства здійснюється АТ у
термін не пізніше одного місяця після проведення державної реє-
страції. Загальні правила ведення і збереження реєстру акціонерів
і внесення відповідних записів у нього визначаються правовими
актами України.
Процедура ведення реєстру повинна забезпечувати повну інфор-
мацію про кожного акціонера, про акціонерне товариство, номі-
нальних власників акцій із вказівкою підстави для внесення запи-
су. Насамперед, до реєстру вносяться відомості про акціонерне то-
вариство: юридична адреса АТ, дані про державну реєстрацію,
розмір статутного капіталу, кількість, номінальна вартість, катего-
рія (тип) акцій, їх відокремлення і консолідація, відомості про вип-
лату дивідендів; кількість, категорія акцій, викуплених АТ.
Інформація про кожного акціонера, внесена до реєстру, включає
такі дані: повна назва (ім’я), реквізити акціонера (місцезнаходжен-
ня, розрахунковий рахунок — для юридичних осіб; місце проживан-
ня, паспортні дані — для фізичних осіб), кількість, категорія і ном-
інальна вартість акції, що є у власності акціонера, дата придбання
акції, дата внесення останнього платежу за акції, дата, коли ця особа
233
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП