ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Менеджмент - Страховий та інвестиційний менеджмент

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Менеджмент - Страховий та інвестиційний менеджмент

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

Об’єктами статистичного аналізу є окремі позичальники (юри-
дичні та фізичні особи).
Оцінювання кредитоспроможності клієнтів банку є найважливі-
шою складовою оцінки банківського (насамперед кредитного) ризи-
ку. Ефективне управління кредитним ризиком є основою створення
міцного банку. Ключовими елементами ефективного управління слу-
жать добре розвинені кредитна політика та процедури, обґрунтоване
управління кредитним портфелем, ефективний контроль за кредита-
ми. Банки мають успіх тоді, коли ризики, які вони беруть на себе, об-
ґрунтовані, контрольовані та перебувають у межах їх фінансових
можливостей і компетенції, а активи (в основному кредити) достат-
ньою мірою ліквідні, щоб покрити відплив коштів, витрати та збит-
ки і при цьому забезпечити необхідну прибутковість акціонерного ка-
піталу.
Параметри ефективної кредитної політики банку:
• мета фінансування;
• засоби погашення позики;
• структура позики;
• забезпечення позики (структура застави, її якість: готовність до
продажу, ліквідність, вартість, заборгованість, підконт-
рольність, претензії на право власності, прибутковість, вартість
ліквідації, умови вступу у володіння, застереження тощо);
64
• оцінка ризиків, притаманних компанії-позичальнику, які мо-
жуть утруднити процес погашення кредитів, з урахуванням
виду діяльності (галузі), конкурентоспроможності, операційної
ефективності, якості керівництва;
• фінансовий аналіз на основі фінансової звітності, який включає
розуміння принципів обліку, що використовуються під час
складання фінансової звітності, надання фінансовій звітності
форми, придатної для оцінки фінансових потоків і фінансового
стану фірми як у поточному періоді, так і в майбутньому.
3.2. ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ
КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ
У процесі аналізу та превентивного прогнозування кредитоспро-
можності клієнтів банку й на цій основі управління кредитним порт-
фелем дається оцінка таких параметрів:
• впливу зовнішнього середовища на кредитоспроможність пози-
чальника на основі вивчення його стану в економіці в цілому
та в конкретній галузі, спроможності адекватно реагувати на
ситуацію залежно від бізнес-циклів;
• життєвого циклу виробництва основних видів продукції;
• збутової стратегії;
• здатності виробляти та продавати товари за цінами, які ком-
пенсують витрати й генерують прибуток;
• залежності припливу готівки від зовнішніх факторів.
Здійснюється групування напрямків кредитів з відокремленням
найризикованіших, а саме:
• для початкового бізнесу, де обсяг позик непропорційно висо-
кий порівняно з інвестиціями власників;
• для спекулятивних угод з товарними та фондовими цінностями;
• для операцій з нерухомістю для власників підприємств з
обмеженими власними коштами;
• для підтримки великого залишку на депозиті в банку без
достатнього капіталу та застави;
• під проекти з ризиком морального старіння;
• під низьколіквідні цінності та ін.
65
Під час оцінки кредитоспроможності клієнтів банку використо-
вується також система показників, які сигналізують про можливі фі-
нансові утруднення та банкрутство:
• перевищення критичного рівня простроченої заборгованості;
• надмірне використання короткострокових позик як джерела фі-
нансування довгострокових вкладень;
• низькі значення показників ліквідності;
• нестача оборотних коштів;
• підвищення до граничних меж частки позикових коштів у
загальному обсязі коштів;
• невиконання зобов’язань перед кредиторами та акціонерами
щодо своєчасного повернення позик, виплати процентів та ди-
відендів;
• наявність простроченої заборгованості;
• погіршення відносин з установами банківської системи;
• використання нових джерел фінансових ресурсів на відносно
невигідних умовах;
• застосування у виробництві переамортизованого обладнання;
• негативні зміни в портфелі замовлень.
Під час оцінки кредитних якостей клієнтів банку може використо-
вуватися така система показників порядку зменшення рейтингу:
• мета й сума позики:
- реальна мета й узгоджена з нею сума;
- гранична мета, прийнятна сума;
- недоведена мета, проблематична сума;
• фінансові можливості претендента на позику:
- міцний поточний і в недавньому минулому фінансовий стан,
міцний та стабільний приплив готівки;
- добрий фінансовий стан, стабільний приплив готівки;
- прийнятний фінансовий стан, невизначений приплив готівки;
- невеликі доходи, слабкий приплив готівки;
- збиткова репутація, слабкий приплив готівки;
• застава:
- наявна достатня ліквідна застава;
- наявна застава середньої ліквідності;
- наявна достатня застава, але обмеженої ліквідності;
- наявна недостатня застава граничної якості;
- застава неприйнятна;
66
• інформація про позичальника:
- блискуча кредитна репутація;
- добрі відгуки про надійність клієнта;
- обмежені відгуки, відсутність негативної інформації;
- відсутність відгуків;
- несприятлива кредитна репутація;
• відносини банку з позичальником:
- тривалі, послідовні, прибуткові відносини;
- наявність відносин середньої якості або їх відсутність;
- втрата відносин.
3.3. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПОЗИЧАЛЬНИКА.
РЕЙТИНГ КЛІЄНТІВ БАНКУ
Індикатори фінансового стану
Л1, Л2, Л3, Л4
ДА1, ДА2, ДА3,
ДА4, ДА5, ДА6,
ДА7.1, ДА7.2,
ДА8, ДА9
Р1.1, Р1.2, Р2,
Р3, Р4
ПС1, ПС2, ПС3,
ПС4, ПС5, ПС6
Показники
ліквідності
Показники
ділової
активності
Показники
рентабельності
Показники
плато-
спроможності
Показники ліквідності характеризують здатність позичальника
забезпечити своєчасне виконання своїх зобов’язань, надають можли-
вість передбачати вірогідність повернення ним позики згідно з уго-
дою.
1. Достатність коштів для погашення короткострокових зобов’я-
зань
1
Л Обсяг оборотних активів .
Обсяг короткострокових зобов’язань
=
67
Значення Л1 = 1 свідчить про достатність коштів для погашення
зобов’язань, а Л1 < 1 — про неефективне використання коштів.
2. Рівень ліквідності за рахунок найбільш ліквідної частини оборот-
них активів
2
Готівка + цінні папери, що легко реалізуються +
+ рахунки Л до одержання (за винятком сумнівних) .
Обсяг короткострокових зобов’язань
=
3. Залежність ліквідності фірми від матеріальних виробничих ре-
сурсів
3
Л Обсяг матеріальних виробничих ресурсів .
Обсяг короткострокових зобов’язань
=
Збільшення значення Л3 свідчить про зменшення у структурі обо-
ротних коштів найбільш ліквідної частини.
4. Період, упродовж якого фірма може здійснити поточну госпо-
дарську діяльність на базі найбільш ліквідної частини оборотних
активів,
4
Готівка + цінні папери, що легко реалізуються +
Л + рахунки до одержання (за винятком сумнівних) .
Орієнтовні щоденні витрати (за винятком тих,
що не потребують оплати готівкою)
=
Цей показник характеризує спроможність фірми оплачувати свої
поточні витрати.
Показники ділової активності характеризують ефективність вико-
ристання фірмою власних коштів.
1. Ефективність використання ресурсів
1
ДА Обсяг реалізованої продукції .
Середній обсяг активів
=
Цей показник визначає кількість грошових одиниць реалізованої
продукції з кожної грошової одиниці активів.
2. Оборотність рахунків до одержання
2
ДА Обсяг продукції, реалізованої в кредит .
Середній обсяг рахунків до одержання
(за винятком сумнівних)
=
Цей показник визначає умови кредитування покупців у процесі
реалізації продукції.
68
3. Оборотність матеріальних виробничих ресурсів
3
ДА Собівартість реалізованої продукції .
Середній обсяг матеріальних виробничих ресурсів
=
Чим вищий цей показник, тим більш ліквідну форму мають обо-
ротні кошти.
4. Оборотність рахунків і векселів до платежу
4
Собівартість реалізованої продукції обсяг матеріальних
виробничих ресурсів на початок періоду + обсяг
ДА матеріальних виробничих ресурсів на кінець періоду
Середній обсяг рахунків (векселів) до плате

= .
жу
Цей показник характеризує умови комерційного кредиту, наданого
іншими фірмами.
5. Фондовіддача
5
ДА Обсяг реалізованої продукції .
Середній обсяг основних засобів
=
6. Швидкість обороту власного капіталу
6
ДА Обсяг реалізованої продукції .
Середній обсяг власного капіталу
=
Надто великий показник ДА6 свідчить про велику участь капіталу
кредиторів у діяльності фірми, низький — про бездіяльність власно-
го капіталу.
7. Ефективність витрат праці
7.1
7.2
ДА Обсяг реалізованої продукції ,
Середня чисельність працівників
ДА Обсяг прибутку від основної діяльності .
Середня чисельність працівників
=
=
8. Витрати на утримання одного працівника
8
ДА Обсяг витрат на утримання штату .
Середня чисельність працівників
=
69
9. Фондоозброєність праці
9
ДА Обсяг основних фондів .
Середня чисельність працівників
=
Показники рентабельності характеризують прибутковість діяль-
ності фірми.
1. Рентабельність капіталу
1.1
1.2
Р Обсяг валового доходу від реалізації продукції ;
Середній підсумок балансу
Р Обсяг чистого прибутку .
Середній підсумок балансу
=
=
Порівняння Р1.1 з Р1.2 дає уявлення про вплив на рентабельність ка-
піталу податкових відрахувань та випадкових прибутків і витрат.
2. Рентабельність власного капіталу
2
Р Обсяг чистого прибутку .
Обсяг власного капіталу
=
Цей показник характеризує ефективність інвестованого власника-
ми капіталу. Він є важливим критерієм оцінки рівня котирування акцій
на біржі. Порівняння Р2 з Р1.2 дає змогу оцінити різницю рента-
бельності власних і залучених коштів, вплив останніх на діяльність
фірми.
3. Рентабельність реалізованої продукції
3
Р Обсяг чистого прибутку .
Обсяг реалізованої продукції
=
4. Рентабельність витрат
4
Р Обсяг чистого прибутку .
Собівартість реалізованої продукції
=
Показники платоспроможності характеризують структуру капі-
талу та ступінь захищеності інтересів кредиторів та інвесторів, які ма-
ють довгострокові вкладення у фірму.
1. Співвідношення інтересів власників фірми та акціонерів і кредиторів
1
ПС Обсяг власного капіталу .
Підсумок балансу
=
70
Високий показник ПС1 свідчить про високу фінансову стабільність
фірми.
2. Частка залучених коштів у структурі капіталу
2
ПС Обсяг позик .
Підсумок балансу
=
3. Залежність діяльності фірми від позик
3
ПС Обсяг позик .
Обсяг власного капіталу
=
Чим вищий цей показник, тим ризикованіший стан фірми.
4. Ступінь забезпеченості основних засобів виробництва власними
коштами
4
ПС Обсяг основних засобів .
Обсяг власного капіталу
=
5. Ступінь захищеності кредиторів від несплати процентів за нада-
ними позиками
5
ПС Обсяг чистого прибутку + обсяг сплати відсотків + податки .
Обсяг сплати відсотків
=
6. Вартість залучення позик
6
ПС Обсяг виплати відсотків .
Обсяг позик
=
Рейтинг клієнтів банку.
За підсумками кількісного та якісного аналізів визначається клас
клієнта (фірми).
Клас 1, високий. Доступ до фінансових ринків гарантується відпо-
відним економічним станом фірми; стабільний приплив коштів для
оплати зобов’язань; зведений баланс забезпечує реальний міцний за-
хист активів.
Клас2, високий. Доступ до фінансових ринків дещо менший, ніж у
клієнтів класу 1; стабільний приплив коштів для оплати зобов’язань.
Клас 3, вищий від середнього. Доступ до фінансових ринків зале-
жить від економічної ситуації; нестабільний приплив коштів для оп-
лати зобов’язань.
71
Клас 4, середній. Доступ до фінансових ринків обмежений навіть
в умовах сприятливої економічної ситуації; приплив коштів для оп-
лати зобов’язань загалом прийнятний, але може істотно коливатися.
Клас 5, нижчий за середній (ризиковані клієнти). Приплив коштів
для оплати зобов’язань здійснюється за рахунок активів.
Контрольні питання
1. Поняття кредитоспроможності.
2. Об’єкт статистичного аналізу кредитоспроможності.
3. Завдання аналізу кредитоспроможності клієнтів.
4. Основні напрямки неефективної кредитної політики банку.
5. Сутність якісного аналізу кредитоспроможності.
6. Показники, що сигналізують про можливі фінансові ускладнення
та банкрутство.
7. Показники, що використовуються під час оцінки кредитних якос-
тей клієнтів банку.
8. Показники, які характеризують фінансово-економічний стан по-
зичальника.
9. Методика розрахунку показників ліквідності позичальника, їх еко-
номічна інтерпретація.
10. Основне призначення показників ділової активності позичаль-
ника.
11. Методика розрахунку показників ділової активності позичаль-
ника, їх економічна інтерпретація.
12. Основне призначення показників рентабельності.
13. Методика розрахунку показників рентабельності позичальника,
їх економічна інтерпретація.
14. Основне призначення показників платоспроможності позичаль-
ника.
15. Методика розрахунку показників платоспроможності позичаль-
ника, їх економічна інтерпретація.
16. Методика визначення рейтингу клієнтів банку.
Список використаної та рекомендованої літератури
1. Банківська статистика: Навч. посібник / А. В. Головач, В. Б. За-
хожай, Н. А. Головач, Ю. О. Веретельникова. — К.: КДТЕУ,
1998. — С. 14–21.
72
2. Едронова В. Н., Мизиковский Е. А. Учет и анализ финансовых ак-
тивов: акции, облигации, векселя. — М.: Финансы и статистика,
1995. — С. 215–234.
3. Шеремет А. Д., Сайфунин Р. С. Методика финансового анали-
за. — М.: ИНФРА-М, 1995. — С. 43–78.
73
Розділ 4
ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ
І ФІНАНСОВИЙ РИНОК
Ринок чинників виробництва і капіталу. Інвестиційний ка-
пітал, його постачальники і споживачі. Особливості круго-
обігу фінансових інвестицій. Фінансовий капітал. Загальна
характеристика фінансових ринків у сучасній ринковій еко-
номіці
4.1. РИНОК ЧИННИКІВ ВИРОБНИЦТВА
І КАПІТАЛУ
У сучасній ринковій економіці основними чинниками виробницт-
ва є праця, земля, капітал і підприємливість. Ці чинники в умовах
ринкової економіки є специфічними товарами, що купуються бізне-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП