ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...

Методи математичного моделювання можуть бути використані в практичній діяльності
менеджерів компаній – операторів фондового ринку для прогнозування подальшої ситуації,
запобігання можливих ризиків й вироблення на цій основі стратегії власних дій, а також
органів державного регулювання фінансових ринків для передбачення структурних криз та
контролювання учасників ринку.
Список використаних джерел
1. Богачук К.О. Застосування методів аналізу фондового ринку // Актуальні проблеми
економіки №3, 2005.- С. 24-33.
2. Коваль О.А. Розрахунок взаємного впливу фінансових ринків // Економіка:
проблеми теорії і практики. 2004. - № 90. - С. 971-977.
3. Plummer T. P Psychology of Technical Analyses // Behavioral Science.- 1990.- №4. - Pp.
86-98.
228
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
УДК 330.341.1
О. М. МОСКАЛЕНКО
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ РОЗВИНУТИХ
КРАЇН В АСПЕКТІ ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ
У статті розглянуто методичні підходи до оцінки індикаторів інноваційної
економіки на основі методики Всесвітнього економічного форуму. Показано алгоритм
аналізу напрямків фінансування наукових досліджень і розробок на прикладі
Скандинавських країн як світових-лідерів інноваційного розвитку і
конкурентоспроможності. Доведено доцільність уніфікації методів оцінки української
економіки до методик розвинутих країн. Узагальнено інституційну структуру
національних моделей економік інноваційного типу.
Постановка проблеми. Оцінка інноваційного розвитку країн складний і ємний процес,
який підводить підсумок позитивних і негативних результатів «роботи» країни за рік. Досвід
країн Євросоюзу щодо оцінювання результатів за звітний період (рік) є розширеним, і не
обмежується лише аналізом макроекономічних показників в рамках неокласичної
економічної теорії. Виходячи за межі мейнстріму акцент переноситься на інституційні
засади, соціальну економіку і людський розвиток. Проблемним є питання абсолютно різних
методичних підходів до аналізу економічного і соціального розвитку країн ЄС і України.
Вітчизняний науковий континіум поступово переносить методитики досліджень, адаптує їх і
в дечому уніфікує, однак ще спостерігається великий розрив. Наприклад, класифікація
галузей економіки – значно різниться, що буде показано на прикладі Фінляндії. Це створює
перешкоди для перенесення успішного зарубіжного досвіду формування інноваційної
економіки, й потребу врахування національної специфіки. Отже, необхідність уніфікації
економічних структур, їх внутрішніх механізмів, оціночних категорій і інституційних основ
стає актуальною і невідкладною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вихідними джерелами для написання цієї
статті стали щорічний Лісабонський огляд 2006 року Всесвітнього економічного форуму,
Доповідь порівняння досліджень і розробок в скандинавських країнах за 2005 рік. Питанням
оцінки інноваційного розвитку займаються зарубіжні (Rolf Nilsson, Ingrid Pettersson) і
вітчизняні вчені (Геєць В.М., Грішнова О.А., Онікієнко В.В., Ємельяненко Л.М., Терон І.В.).
Виділення невирішених частин загальної проблеми. Поширення інформації про
оціночні категорії Європейського таблоїду провидиться в Україні в кінцевому варіанті.
Робиться поверхове порівняння індексів і субіндексів з використанрням спрощених
компаративних методів. Методика аналізу залишаться «прихованою» для багатьох
зацікавлених, інколи, навіть, через скланість пошуку і язиковий бар’єр. Тому автор робе
спробу розкрити внутрішніі алгоритми аналізу цієї методики. Звідси, ціллю статті є
перенесення зарубіжного досвіду оцінки економічного розвитку, в тому числі і
інноваційного, в реалії української економіки. Прикладання лекало аналізу, на нашу думку,
дасть можливість вирішити завдання правильного підходу до констуювання національної
інноваційної системи за європейським зразком.
Виклад основного матеріалу. В другій половині 90-х років уряди
західноєвропейських країн прийняли програми стимулювання інноваційної діяльності,
спрямовані на поширення нововведень. Базисом в реалізації цих програм стали інституційні
зміни. А саме формування структурних елементів та механізмів здійснення інноваційної
політики. Аналізуючи розрізнені національні (країнові) моделі можна виділити три
узагальнені підходи.
1. Інноваційно-системне адміністрування, тобто створення нових адміністративних
структур, заснованих на системному характері інновацій. Деякі країни (Великобританія,
Німеччина) змінили функції міністерств або створили нові міністерства. У Фінляндії
229
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
очолювана прем’єр-міністром Рада з наукової і технологічної політики взяла
відповідальність за стратегічний розвиток та координацію цієї політики, а також інноваційну
систему в цілому.
2. Вдосконалений координаційний механізм – створення нових координуючих органів
(інноваційні ради), чи в компетенцію вже існуючих наукових рад включені питання
інноваційної діяльності. В Іспанії уряд в рамках національної інноваційної програми
сформував координаційну структуру в сфері інноваційної політики під керівництвом
прем’єр-міністра.
3. Єдиний інформаційний простір (збір, аналіз, оцінка й поширення інформації про стан
інноваційної діяльності в країнах-членах ЄС). Практика проведення інформаційних кампаній
з проблематики інновацій поширена у Великобританії та Німеччині. Наприклад, the Trend
Chart of Innovation in Europe, European Innovation Scoreboard, Technology Market Place [1, c.
62]. В Іспанії створений Форум інформаційного суспільства, однією з головних задач якого є
стимулювання координації діяльності уряду і різних промислових та громадських
організацій при розробці Національного плану дій щодо створення інформаційного
суспільства.
4. Запуск ефективних інституційних механізмів стратегічного інноваційного
прогнозування і визначення пріоритетів «Передбачення» (“Foresight”) для формування
національної інноваційної стратегії. Основною метою такого механізму є визначення
стратегічних напрямів досліджень та інновацій для підвищення конкурентоспроможності
країни.
5. Формування інноваційної доктрини та середовища інноваційного мислення через
активізацію соціокультурного ресурсу в створенні національної інноваційної економіки.
Узагальнена “п’ятикрокова” модель інституційних змін в напрямку інноваційного
структурування економіки спирається на обґрунтування поєднання ринкових методів
управління науково-технологічною діяльністю із заходами державного регулювання. Участь
держави в інноваційному процесі набуває таких масштабів, що в США з’явився спеціальний
термін “напівдержавна економіка” (semipublic economy), який відбиває тісні зв’язки між
приватними бізнес-структурами й органами державної влади [2, с. 125].
Позитивним є досвід ЄС в аспекті створення експерних груп по відстеженню ступеня
інноваційного розвитку і оперативних заходах мінімізації негативних тенденцій. Відповідно
до "Лісабонської стратегії Євросоюзу" від 2000 року, експерти оцінюють країни ЄС за
наступними критеріями: інформаційне суспільство (Information Society), інновації та
дослідження і розробки (Innovation and R&D), лібералізація ринку (Liberalization), інтернет-
галузі (Network Industries), фінансові послуги (Financial Services), підприємництво
(Enterprise), соціальне включення (Social Inclusions), стійкий розвиток економіки (Sustainable
Development) [3, с. 6]. В своїй доповіді за 2006 р. експерти Всесвітнього економічного
форуму оцінили 25 країн-членів ЄС. До першої п’ятірки найбільш конкурентоспроможних
економік Євросоюзу входять: Данія, Фінляндія, Швеція, Нідерланди і Німеччина, що
представлено в табл. 1 і 2.
Таблиця 1
Лісабонський рейтинг (таблоїд) країн ЄС за 2006 р.
Субіндекси
Інтегральний
індекс
Інформаційне
суспільство
Інновації
та R&D
Лібералізація Інтернет-
галузі
Країна
ЄС - 25
Ранг Бал Ранг Бал Ранг Бал Ранг Бал Ранг Бал
Данія 1 5,76 4 5,53 4 5,15 5 5,58 2 6,24
Фінляндія 2 5,74 6 5,41 1 5,90 4 5,58 8 5,93
Швеція 3 5,74 1 5,93 2 5,73 6 5,43 5 6,14
Нідерланди 4 5,59 2 5,63 5 4,82 2 5,62 6 6,01
Німеччина 5 5.53 10 4,98 3 5,31 1 5,71 1 6,38
230
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Таблиця 2
Лісабонський рейтинг (таблоїд) країн ЄС за 2006 р.
Субіндекси
Фінансові
послуги
Підприємництво Соціальне
включення
Стійкий
розвиток
Країна
ЄС - 25
Ранг Бал Ранг Бал Ранг Бал Ранг Бал
Данія 5 6,28 1 5,63 1 5,49 3 6,17
Фінляндія 4 6,29 4 5,24 2 5,35 1 6,23
Швеція 3 6,36 7 5,07 3 5,09 4 6,5
Нідерланди 6 6,23 2 5,48 4 5,06 6 5,87
Німеччина 2 6,39 12 4,09 10 4,53 2 6,23
Джерело: The Lisbon Review 2006. Measuring Europe’s Progress in Reform. World Economic Forum. – P.6. –
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.weforum.org/pdf/gcr/lisbonreview/report2006.pdf. – Заголовок
з екрану.
В таблицях 1 і 2 представлено основні субіндекси, за якими проводиться аналіз за
Лісабонською методикою, що передбачає бальну оцінку даних досліджень (survey data) і
офіційних данних (hard data) від 1 до 7 та виведення рейтингу на основі бальної оцінки.
Відбувається також зважена оцінка на специфічні ваги, щоб обчислити загальний індекс.
Так, наприклад, розглянемо механізм аналізу таких індексів як інформаційне суспільство,
іннновації та дослідження-розробки, соціальне включення.
В табл. 3 подано методику аналізу «інформаційного суспільства».
Отже, основний акцент зроблено на показники інформатизації суспільства, поширення
інтернету та забезпечення законодаством функціонування інформаційних технологій. В
Україні аналіз таких показників ще не достатньо налагоджено, і, якщо зробити приблизну
оцінку, то вона буде на рівні 2,5-3 балів.
Розглянемо алгоритм аналізу субіндексу «інновацій, досліджень та розробок».
Аналогічно, використовуються дані досліджень і офіційні дані. Структуру цього показника
представлено в табл. 4.
Особливістю аналізу «суспільного включення» (див. табл. 5) є врахування гендеру, що є
одним із базових вимірів соціальної структури суспільства. Детальніше, гендер – це певний
соціально-рольовий статус, який визначає рівні соціальні можливості жінок і чоловіків у
різних сферах життєдіяльності – освіті, професійній діяльності, доступі до влади та
економічних ресурсів, сімейній ролі тощо [4, с. 243]. Другою особливістю є акцент на
людські ресурси і інвестиції в людський капітал. Наукова освіта, прив’язка рівня заробітної
плати до продуктивності, соціальна опіка дітей урядом – невід’ємні оціночні категорії
соціально-орієнтованої інноваційної економіки.
Аналіз внутрішньої складової індексу суспільного включення «модернізації суспільного
захисту» полягає у зусиллях уряду скоротити бідність і нерівномірність доходів як
обмежуючий фактор людського розвитку, а значить і інноваційного розвитку економіки.
Економічна нерівність спричиняє нерівний доступ до ресурсів. Велика увага приділяється
оцінці ступеня «відтоку умів» з країни, і власне прагненню громадян країни до від’їзду до
інших країн з метою пошуку кращих можливостей.
231
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Таблиця 3
Склад аналізу субіндексу інформаційного суспільства за Лісабонською методикою
Субіндекс Характеристика бала Ваги
Інформаційне суспільство - 1/8
Складові субіндексу: дані досліджень (оглядові дані)- 2/3
Інформаційні і комунікаційні технології
(ICT – комп'ютери та інтернет, і т.п.) - це
повний набір пріоритів для уряду
1 = суттєва диспропорція;
7 = строга узгодженість.
-
Державні програми, що просувають
використання КІТ
1 = не надто успішні, 7 = повністю
успішні
-
Закони, що стосуються використання
інформаційних технологій (електронна
торгівля, цифрові підписи, захист
споживача)
1 = не існують
7 = добре розвинуті і є
обов’язковими
-
Достатня конкуренція серед постачальників
послуг Інтернету в вашій країні гарантує
високу якість, нечасті перерви і низькі
ціни?
1 = ні;
7 = так, еквівалентна найкращій в
світі
-
У вашій країні, компанії використовують
Інтернет екстенсивно для покупки/продажу
і послуг і для взаємодії із споживачами
1 = не використовують;
7 = максимально використовують
-
Доступ до інтернету в школах 1 = дуже обмежений; 7 =
вседоступний - значна кількість
дітей має повсякчасний доступ до
інтернету
-
Офіційні дані - 1/3
... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП