ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

актуальність даного дослідження.
Аналіз основних досліджень. Найбільший внесок у теорію та практику системного
управління якістю, вивчення окремих проблем щодо поліпшення якості продукції зробили
вчені: А. Фейгенбаум, К. Ісікава, Х. Додж, Х. Ромінг, У. Шухарт, Дж. Джуран, Ю. Адлер, Г.
Азгальдов, Л. Бабалов, П. Калита. Вирішенням проблем оцінки конкурентоспроможності
підприємств присвячені праці М. Портера, І. Ансоффа, Г. Багієва, Х. Фасхієва, В. Павлової,
В. Захарченка. Необхідно відзначити, що більшість робіт вітчизняних авторів, присвячених
даній тематиці, носять переважно характер теоретичних розробок, а не практичних методик
оцінки.
Мета статті. Не зважаючи на значні теоретичні та практичні доробки в сферах
управління якістю та оцінки конкурентоспроможності підприємств, у дослідженнях
недостатньо уваги приділяється визначенню взаємозв’язку між поняттями
конкурентоспроможності та якості, а також аналізу напрямків та наслідків впливу
управління якістю продукції на ринкові конкурентні позиції підприємств. Тому метою
даного дослідження є проаналізувати вплив управління якістю на конкурентоспроможність
продукції підприємства на зовнішньому ринку на прикладі експортної діяльності
автомобілебудівного підприємства ЗАТ «ЗАЗ» на ринку Росії.
Виклад основного матеріалу. Управління якістю – скоординована діяльність, яка
полягає у спрямуванні та контролі організації щодо якості, що звичайно охоплює розробку
політики і цілей у сфері якості, планування якості, контроль якості, забезпечення якості та
138
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
поліпшення якості. Система управління якістю – система управління, яка спрямовує та
контролює діяльність організації щодо якості; частина системи менеджменту організації,
спрямована на отримання виходів (результатів) для задоволення потреб, вимог та очікувань
зацікавлених сторін згідно із завданнями у сфері якості [1].
Впровадження та сертифікація системи управління якістю згідно з міжнародним
стандартом ISO 9001 на ЗАТ «ЗАЗ» здійснювались під безпосереднім впливом і тиском
зовнішніх ринкових факторів конкуренції, які зумовлювали необхідність суттєвого
покращення функціонування процесів управління якістю. Так, основний зарубіжний партнер
ЗАТ «ЗАЗ» - корпорація General Motors вимагає від своїх бізнес-партнерів наявності на
підприємствах сертифікованої системи якості, яка розглядається більшістю іноземних
виробників та споживачів як мінімально необхідне підтвердження спроможності організації
виконувати основні вимоги, що висуваються до неї в сфері якості. Для того, щоб зберегти
вигідну співпрацю, ЗАТ «ЗАЗ» був змушений пришвидшити процеси впровадження та
сертифікації системи якості на підприємстві. Крім того, протягом останніх років на
підприємстві відбувалося зниження обсягів експорту та втрата конкурентних позицій
автомобілів, розробка яких здійснювалась ще без урахування зростаючих вимог щодо якості
на ринках країн, які є членами СОТ або ввійшли до складу ЄС (табл. 1).
Як видно з таблиці, обсяги експорту «Таврії», «Таврії-пікапа» та «Славути» протягом
останніх трьох років стабільно зменшувались, в той час як реалізація автомобілів «Lanos Т-
150» та «Sens» зростала. Це пояснюється тим, що автомобілі «Таврія» та «Славута» втрачали
свої цінові конкурентні переваги на більшості зовнішніх ринків через невідповідність
стандартам якості, через виникнення проблем у іноземних партнерів, пов’язаних з
сертифікацією даної продукції, а також через невідповідність зазначених автомобілів
вимогам екологічної безпеки Євро-2.
Таблиця 1
Асортимент та обсяги збуту продукції ЗАТ «ЗАЗ», що йде на експорт [2]
2007 р.
Продукція 2005 р. 2006 р. відхилення факту до
факт план
2006 р., % плану, %
Таврія 604 214 - - - -
Таврія-пікап 2955 706 117 130 16,6 90
Славута 2052 892 215 518 24,1 41,5
Sens - 296 543 530 183,4 102,5
Lanos Т-150 4192 38221 57902 56000 14,7 103,4
Всього на екпорт 9803 40329 58777 57178 145,7 102,8
Водночас автомобіль «Lanos Т-150» та розроблений на його основі більш дешевий
«Sens» завдяки кращим якісним та технічним характеристикам, конкурентоспроможній ціні
та невибагливості покращували свої ринкові позиції. Проте і в даному випадку зростання
експорту відбувалося переважно за рахунок російського, білоруського, азербайджанського та
вірменського ринків, законодавством яких ще не закріплені більш жорсткі вимоги до
сертифікації та екологічної безпеки автомобілів, які наразі діють на більшості автомобільних
риків Європи. Європейські країни на даний момент впроваджують екологічні норми Євро-5,
які прийшли на зміну Євро-4 і висувають значно жорсткіші вимоги щодо екологічної безпеки
та якісного рівня автомобільної продукції. Враховуючи цей факт, можна стверджувати, що
«Lanos Т-150» та «Sens», які наразі відповідають лише вимогам екологічних норм Євро-2, є
абсолютно неконкурентоспроможними на більшості європейських ринків, крім тих, які
зазначені вище.
Якщо розглядати вплив якості на конкурентоспроможність ЗАТ «ЗАЗ» на
автомобільному ринку Росії, де реалізуються найбільші обсяги експортної продукції
139
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
підприємства, то необхідно сприймати якість як комплексне поняття, тобто приймати до
уваги, що на конкурентоспроможність впливає не лише якість продукції, але й якість
обслуговування, своєчасність та повнота обсягів поставок, сприятливі умови оплати товарів,
доступність та простота регламентного ремонту та ін.
Обсяги реалізації «Chevrolet Lanos», який є основною експортною продукцією ЗАТ
«ЗАЗ» на авторинку Росії, стабільно зростали протягом 2005-2007 рр. У 2005 р. було
поставлено і реалізовано пробну партію автомобілів кількістю 2314 од., у 2006 р. обсяг
реалізації «Chevrolet Lanos» склав 38221 од., автомобіль зайняв 6 позицію в сегменті
автомобілів-іномарок, які виробляються на підприємствах близького зарубіжжя та Росії [3, с.
17]. За підсумками 2007 р. «Chevrolet Lanos» покращив своє положення в сегменті, зайнявши
3 позицію з обсягом реалізації 57902 од (табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка продажів у сегменті автомобілів-іномарок, які виробляються на
підприємствах близького зарубіжжя та Росії [4, с. 31]
Місце
2007
р.
Марка Країна
виробництва
Країна
розробки 2007 р. 2006 р.
Приріст
2007 до
2006
1 Ford Focus Росія Німеччина 97060 73468 32,1%
2 Renault Logan Росія Франція 67844 49323 37,6%
3 Chevrolet Lanos Україна Корея 57902 38221 51,5%
4 Hyundai Accent Росія Корея 53616 38808 38,2%
5 Daewoo Nexia Узбекистан Корея 49044 43415 13,0%
6 Chevrolet Niva Росія Корея 47748 41155 16,0%
7 Daewoo Matiz Узбекистан Корея 42258 23302 81,3%
Посилення конкурентних позицій даного автомобіля обумовлене тим, що при вартості
247600 – 279500 руб. [5, c. 12], яка є однією з найнижчих у зазначеному сегменті, «Chevrolet
Lanos» за рівнем технічних та якісних показників не поступається більш дорогим
автомобілям російської зборки. Однак ЗАТ «ЗАЗ» значно відстає від основних конкурентів у
ціновому сегменті за такими напрямками взаємодії з покупцями, як гарантійне
обслуговування, надання пільгових або більш привабливих умов оплати, формування мережі
автосалонів.
Для того, щоб математично підтвердити високий ступінь взаємозв’язку між
конкурентними позиціями «Chevrolet Lanos» на російському авторинку та якістю даного
автомобіля, можна скористатися одним із прийомів регресійного аналізу, визначивши
ступінь залежності між двома показниками, які пов’язані між собою стохастичною
залежністю, тобто між обсягами реалізації «Chevrolet Lanos» на ринку Росії та витратами
ЗАТ «ЗАЗ» на контроль якості своєї продукції та попереджувальні заходи щодо якості (табл.
3).
Основний обсяг витрат ЗАТ «ЗАЗ» на контроль якості (близько 85%) складає оплата
праці персоналу Департаменту якості, який безпосередньо задіяний у контролі та
випробуваннях якості продукції. Інші витрати – це переважно вартість матеріалів та
обладнання, які використовуються при випробуваннях та заходах контролю, витрати на
технічне обслуговування необхідного обладнання. Витрати на попереджувальні заходи
існують практично на всіх етапах діяльності ЗАТ «ЗАЗ» (проектування та розробка,
виробництво, лабораторні випробування та дослідження та ін.), найчастіше пов’язані з
проведенням семінарів та тренінгів, атестацій персоналу в сфері управління якістю, а також
консультаційними послугами та проведенням ресертифікаційних аудитів та планових
зовнішніх перевірок системи якості незалежними аудиторами.
140
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Таблиця 3
Дані для регресійного аналізу [2, 6]
№ Квартали Обсяги експорту Chevrolet Lanos, од. Витрати на контроль якості та
попереджувальні заходи, грн.
1 1 217 37430
2 2 423 43450
3 3 749 52600
4
2005 р.
4 925 52900
5 1 6436 53000
6 2 9719 53900
7 3 10665 64100
8
2006 р.
4 11401 61900
7 1 11432 65600
10 2 13003 67100
11 3 15980 67500
12
2007 р.
4 17487 71000
Стабільне підвищення витрат ЗАТ «ЗАЗ» на контроль якості та попереджувальні
заходи протягом 2005-2007 років обумовлено дією наступних чинників:
- планомірне підвищення середньої заробітної плати та соціальних виплат працівникам
підприємства, зокрема спеціалістам Департаменту якості;
- починаючи з 2006 р. якість зварки автомобілів Lanos контролюється ультразвуковим
методом, впровадження якого потребувало витрат на закупку та налагодження необхідного
обладнання, проведення навчання працівників;
- у 2006 р. регіональним відділенням міжнародного органу з сертифікації систем
менеджменту якості Бюро Верітас Кволіті Інтернешнл на ЗАТ «ЗАЗ» був проведений
ресертифікаційний аудит системи управління якістю, організація якого збільшила витрати
підприємства на попереджувальні заходи за цей період;
- за результатами зазначеного ресертифікаційного аудиту було виявлено 11
невідповідностей функціонування системи якості ЗАТ «ЗАЗ» вимогам стандартів ISO
9001:2000, усунення яких протягом кінця 2006 р. – початку 2007р. також підвищило загальні
витрати підприємства на контроль якості та попереджувальні заходи;
- за підсумками ресертифікаційного аудиту Бюро Верітас Кволіті Інтернешнл була
запропонована низка організаційних заходів, спрямованих на підвищення ефективності
функціонування системи якості ЗАТ «ЗАЗ», практична реалізація яких здійснювалась
протягом 2007 року.
Таким чином, підвищення витрат ЗАТ «ЗАЗ» на контроль якості та попереджувальні
заходи пояснюється переважно необхідністю постійного вдосконалення функціонування
системи управління якістю, яка ще не достатньо ефективна та досконала через порівняно
недовгий строк свого існування (4 роки).
Отже, залежною змінною Y, величина якої визначається впливом незалежної змінної Х
(витрат на контроль якості та попереджувальні заходи), виступає обсяг реалізації «Chevrolet
Lanos».
Необхідно визначити кількісну міру залежності, яка існує між обсягами реалізації та
витратами на якість. Для цього використаємо формулу розрахунку вибіркового коефіцієнта
кореляції r, який демонструє ступінь взаємозв’язку змінних Х та Y [7, c. 191]:
r = 0,904
12*40911727400 690480 * 12*40911727400 98437
12*6311809560 690480*98437
2 2
=
− −

.
Значення вибіркової кореляції, яке дорівнює 0,904, вказує на досить тісну пряму
141
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
залежність між змінними Х та Y, тобто при зростанні витрат на контроль якості та
попереджувальні заходи обсяги реалізації продукції будуть також зростати.
Для обґрунтованого судження щодо наявності подібної тісної залежності між обсягами
реалізації та витратами на якість слід перевірити, чи є даний вибірковий коефіцієнт кореляції
значимим. Тобто наскільки об’єктивно він відображає реальність. Для цього необхідно
розрахувати емпіричний критерій значимості Тсп та порівняти його з критичним критерієм
значимості tкр, визначеним за таблицею Ст’юдента при заданому рівні значимості α та числу
ступенів свободи k=n-2. Якщо Тсп> tкр, то можна стверджувати, що коефіцієнт кореляції
значимо відрізняється від нуля, а отже змінні Х та Y дійсно корельовані, тобто тісно
пов’язані один із одним [7, c. 239].
Для вихідних даних емпіричний критерій значимості дорівнює:
Тсп = 0,904 12 − 2 / 1− 0,9042 = 6,681.
Табличне значення критерію при кількості ступенів свободи k=12-2=10 та рівні
значимості α=0,1 є наступним: tкр=1,81 [7, c. 394]. Таким чином, Тсп=6,68 > tкр=2,23 і можна
з високою вірогідністю стверджувати, що обсяги реалізації «Chevrolet Lanos» на російському
авторинку та витрати ЗАТ «ЗАЗ» на контроль якості тісно пов’язані між собою прямою
залежністю. Вибірковий критерій кореляції статистично підтверджує, що у збереженні
сталих обсягів реалізації «Chevrolet Lanos» одну з визначальних ролей відіграють витрати
ЗАТ «ЗАЗ» на контроль якості та попереджувальні заходи щодо якості.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином:
- між якістю та конкурентними позиціями ЗАТ «ЗАЗ» на зовнішніх ринках існує пряма
залежність, що наочно підтверджується зниженням обсягів експорту «Таврії», «Таврії-
пікапа» та «Славути» через втрату їх конкурентоспроможності внаслідок невідповідності
стандартам якості та екологічним вимогам, які прийняті на більшості європейських ринків;
- перед ЗАТ «ЗАЗ» постає об’єктивна необхідність не тільки контролювати та
підвищувати якість своєї експортної продукції, але й підвищувати рівень інших аспектів
якості ведення бізнесу: післяпродажного обслуговування, доведення товару до покупців,
умов оплати та ін.;
- розрахунок вибіркового коефіцієнту кореляції статистично підтверджує, що обсяги
реалізації продукції ЗАТ «ЗАЗ» на російському ринку та витрати підприємства на контроль
якості та попереджувальні заходи щодо якості тісно пов’язані між собою прямою
залежністю.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП