ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ...

І. В. АНДРІЙЧУК
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ
Розглянуто економіко-математичні методи для визначення ступеня впливу
факторів на рівень використання паливно-енергетичних ресурсів регіону. Здійснена
апробація запропонованих методів на прикладі енергоресурсів деревинних відходів Івано-
Франківської області.
Вступ. В сучасних економічних умовах з метою більш оперативного впровадження
різних енергоносіїв необхідно постійно вдосконалювати механізми і структуру управління,
які б раціонально об'єднали інтереси різних галузей з єдиною енергетичною стратегією
центральних і регіональних державних органів.
Повнота і глибина вивчення стану використання енергоресурсів в регіонах значною
мірою досягається застосуванням різних технічних прийомів обробки інформації, найбільш
раціональне використання яких дає змогу спростити і прискорити аналіз.
Постановка завдання. Для виявлення факторів, в яких закладено найбільші резерви
підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) доцільно
використати метод кореляційно-регресійного аналізу, який передбачає і дає змогу серед
багатьох факторів відібрати найбільш суттєві. З метою визначення кількісного впливу
відібраних факторів використовують метод попарного порівняння, за допомогою якого
трансформують якісні оцінки переваги одного показника перед іншим у кількісні.
Метою дослідження є кількісне визначення випадкової складової (виявлення зв'язку
між випадковими змінними та оцінка його тісноти). Задача регресійного аналізу включає
встановлення форми зв'язку і кількісне визначення регулярної складової за допомогою
рівняння регресії у=Р(х), яке дістають шляхом застосування методу найменших квадратів.
Процедура побудови кореляційно-регресійної моделі може бути реалізована у такій
послідовності етапів розрахунку:
1 Попередній аналіз вхідних даних
2 Побудова кореляційної таблиці
3 Розрахунок коефіцієнтів рівняння регресії
4 Перевірка отриманої моделі на інформативність, адекватність та стійкість розв’язку
системи рівнянь
5 Застосування регресійної моделі при визначенні ступеня впливу відібраних факторів
Для того, щоб забезпечити репрезентативність оцінювання ступеня впливу зазначених
критеріїв, для кожного показника необхідно розрахувати коефіцієнти вагомості, які
визначатимуться з використанням попередньо проведеного кореляційно-регресійного аналізу
та за допомогою методу попарних порівнянь критеріїв оцінки, використовуючи шкалу
трансформації якісних оцінок переваги одного фактора перед іншим у кількісні оцінки
(табл. 1) [2, с. 45].
За бальними оцінками визначають вагомості кожного критерію.
Коефіцієнти вагомості (Кві) розраховуємо за формулою:
Кві = Σ Рі : Σ Заг, (1)
де Рі – сума значень і-го рядка, що відповідає обраному і-му показнику;
ΣЗаг – загальна сума усіх рядків;
347
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Таблиця 1
Трансформації якісних оцінок переваги одного показника перед іншим
у кількісні оцінки
Якісна оцінка Кількісна
оцінка, балів
Обидва порівнювані показники
збігаються 1
Перший показник дещо перевищує
другий 2
Перший показник перевищує
другий 3
Перший показник набагато
перевищує другий 4
Результати. Апробація запропонованих методичних підходів здійснена на прикладі
енергоресурсів деревинних відходів Івано-Франківської області.
Проведений кореляційно-регресійний дав змогу побудувати математичну залежність
між факторами, які впливають на рівень використання паливно-енергетичних ресурсів
регіону та обсягами використання деревної біомаси, як ПЕР (У)[1]. Отримана математична
залежність має вигляд:
У=-892,654+0,04•Х1+0,41•Х2+0,02•Х3+29,99•Х4+0,44•Х5+0,02•Х6-
-0,08•Х7+0,07•Х8+0,03•Х9,
де Х1 – потреба в ПЕР, тис. т. у. п.;
Х2 – частка невикористаних деревинних відходів у загальному обсязі утворених,
%;
Х3 – заготівля деревини, тис. м3;
Х4 – лісистість, %;
Х5 – лісокористування у % від потенційно можливого, %;
Х6 – сумарна потужність котелень, Гкал/год;
Х7 – вартість деревної біомаси (відходи лісозаготівлі), грн.;
Х8 – обсяги виробництва пиломатеріалів, тис. куб.м;
Х9 – темпи росту ціни на тверде паливо (вугілля), %;
У – обсяги використання відходів деревини, як ПЕР, м3.
Кількісною мірою істотності або інформативності багатофакторної регресійної моделі є
коефіцієнт детермінації (D), який визначається як квадрат коефіцієнта множинної кореляції
R. Коефіцієнт детермінації помножений на 100% визначає, на скільки відсотків зміна обсягів
використання деревної біомаси, як ПЕР в Прикарпатському регіоні, зумовлена зміною
включених у рівняння факторів Х1 – Х9. Проведені дослідження показали, що зміна У
обумовлена на 89,9% зміною включених у модель факторів Хj. Стандартна статистична
перевірка коефіцієнтів лінійної кореляції виконується за допомогою критерію Фішера,
розрахункові значення якого більші за табличні (F = 3,25>2,65) на рівні значущості 0,05. дане
співвідношення табличного і розрахункового значень критерію Фішера підтверджує
348
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
адекватність моделі, а розрахункові значення критерію Стьюдента (більші за критичні
значення), свідчать про інформативність і достовірність моделі.
Запропонована модель та проведені розрахунки дали змогу встановити, що основний
внесок у збільшення обсягів використання енергоресурсів деревної біомаси належить таким
факторам, як лісистість, потреба в ПЕР, сумарна потужність котелень, частка
невикористаних деревинних відходів у загальному обсязі утворених. Зменшення величини
використання деревної біомаси, в основному, зумовлене зростанням вартості деревинних
відходів.
Заключним етапом кореляційно-регресійного аналізу є розрахунок зміни значень
обсягів використання відходів деревини, як ПЕР під впливом зміни значень відібраних
факторів. Таким чином, наприклад, згідно прогнозних розрахунків для показників лісистість,
заготівля деревини, потреба в ПЕР, вартість деревної біомаси (рис. 1 – 4), матимемо:
y = 0, 0009x4 - 0,0174x3 + 0,1049x2 - 0,1102x
+ 45,227
R2 = 0,939
44
44,5
45
45,5
46
46,5
47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Лісистість,%
Полиномиальный
(Лісистість,% )
Рис. 1. Прогнозування показника «лісистість» на 2008 – 2009 рр.
y = -0,1221x4 + 3,8421x3 - 34,931x2 +
115,13x + 409
R2 = 0,9375
0
200
400
600
800
1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Заготівля
деревини, тис.м3
Полиномиальный
(Заготівля
деревини, тис.м3 )
Рис. 2. Прогнозування обсягів заготівлі деревини на 2008 – 2009 рр.
349
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
y = 6,0829x3 - 113,94x2 + 590,96x + 10627
R2 = 0,9124
10600
10800
11000
11200
11400
11600
11800
12000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Потреба в ПЕР,
тис.т.у.п.
Полиномиальный
(Потреба в ПЕР,
тис.т.у.п. )
Рис. 3. Прогнозування потреби в ПЕР на 2008 – 2009 рр.
y = 0,1444x + 1,664
R2 = 0,7848
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
вартість деревної
біомаси (відходи
лісозаготівлі), грн
Линейный
(вартість деревної
біомаси (відходи
лісозаготівлі), грн )
Рис. 4. Прогнозування вартості деревної біомаси на 2008 – 2009 рр.
– при зростанні потреби в ПЕР з 11221 до 12418 тис. т. у. п. обсяги використання
деревної біомаси зростуть на 17,24%;
– при зростанні заготівлі деревини з 682,2 до 717,9 тис.м3 обсяги використання деревної
біомаси, як ПЕР зростуть на 0,25% ;
– при зростанні показника лісистість з 45,8 до 49% обсяги використання деревної
біомаси, як ПЕР зростуть на 34,9%;
– при зростанні вартості деревної біомаси (відходів лісозаготівлі) з 3,1 до 3,54 грн. за
1м3 обсяги використання деревної біомаси, як ПЕР зменшаться на 1,3 %.
Наступним етапом є визначення коефіцієнтів вагомості зазначених критеріїв оцінки
інвестиційної привабливості за допомогою методу попарних порівнянь з використанням
шкали трансформації якісних оцінок переваги одного параметра перед іншим у кількісні
350
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
оцінки (табл. 2).
Таблиця 2
Трансформації якісних оцінок переваги одного параметра перед іншим
у кількісні оцінки
Отримані результати доводять, що найбільший вплив на рівень використання паливно-
енергетичних ресурсів деревини Івано-Франківської області відіграють лісистість території
(0,197), потреба в ПЕР (0,179) та сумарна потужність котелень (0,168). Середній рівень
значимості при оцінці привабливості територій мають частка невикористаних деревинних
відходів у загальній структурі використання (0,124), обсяги виробництва пиломатеріалів
(0,113) та вартість деревної біомаси (0,102). Найнижчий рівень вагомості отримали
показники лісокористування у процентах від потенційно можливого (0,057), темпи росту
ціни на тверде паливо (0,037) та заготівля деревини (0,023).
Висновки. Отже, розглянуті економіко-математичні методи визначення впливу
факторів на рівень використання паливно-енергетичних ресурсів дають змогу потенційним
інвесторам та користувачам оцінити можливості щодо підвищення ефективності
застосування енергоресурсів регіону.
Список використаних джерел
1. Андрійчук І.В. Ефективність використання альтернативних паливно-енергетичних
ресурсів в регіоні (на прикладі Івано-Франківської області): Автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня кандидата економічних наук: 08.10.01 / Інститут регіональних досліджень НАН
України. – Л., 2006. – 20 с.
2. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. – К.: МАУП, 2000. –
128 с.
351
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
УДК 620.92:622.323
Я. С. ВИТВИЦЬКИЙ
ПРОГНОЗУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПРИ ЕКОНОМІЧНІЙ ОЦІНЦІ
ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАПАСІВ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ
Запропоновано методичні підходи до прогнозування грошових потоків, що
необхідно при вартісній оцінці запасів та ресурсів нафти і газу у надрах, визначенні
ефективності інвестиційних проектів у нафтогазовидобуванні, техніко-економічному
обґрунтуванні варіантів розробки нафтових і газових родовищ.
Актуальність проблеми. Важливим завданням при економічній оцінці запасів та
ресурсів нафтових і газових родовищ, визначенні ефективності інвестиційних проектів з
підвищення нафтогазовилучення, оцінці результатів діяльності нафтогазовидобувних
компаній є прогнозування грошових потоків, пов’язаних з видобутком нафти і газу. Адже
саме на їх основі здійснюється розрахунок таких показників, як чиста теперішня вартість,
індекс рентабельності, внутрішня норма рентабельності та інших, прогнозуються і
оцінюються результати роботи нафтогазових компаній.
Аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення проблеми.
Питанням розробки методичних підходів до прогнозування грошових потоків присвячена
значна кількість робіт. Однак у більшості з них розглядаються прогнозування грошових
потоків при оцінці інвестиційних проектів [1, 3] або при оцінці бізнесу [2, 4, 5], без
врахування специфіки нафтогазовидобування. У роботах [6, 7, 8, 9, 10] розглядались
особливості вирішення цієї проблеми для нафтогазовидобувних підприємств, однак
напрацьовані у них методичні підходи дещо застаріли, у зв’язку з прийняттям Національних
стандартів бухгалтерського обліку в Україні [12], змінами до Закону про оподаткування
прибутку підприємств [13], розробкою галузевої Інструкцій з планування, обліку і
калькулювання собівартості видобутку нафти і газу [14]. Розробці методичних підходів
прогнозування грошових потоків у нафтогазовидобуванні, без чого неможливе успішне
вирішення широкого кола економічних задач і присвячена дана стаття.
Результати дослідження. У широкому розумінні грошовий потік – це різниця між
грошовими надходженнями та грошовими витратами, які виникають при реалізації
... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП