ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ...

Висновки. Отже, з наведених вище матеріалів можна зробити висновок, що інтеграція
сільськогосподарських підприємств (особливо – вертикальна інтеграція) в умовах вступу в
СОТ є важливим фактором стабільного розвитку виробників сільськогосподарської
продукції. Даний тип структур є інноваційною моделлю організації виробництва. Саме з
його структури витікають такі переваги, як:
1) Доступ до нових технологій та наукових розробок, котрі є а партнерів по ринку.
2) Кращий зв'язок за схемою: господарство → переробник → дистрибютор;
3) Популярність бренду;
4) Вищий рівень довіри з боку кредитно-фінансових установ;
5) Краща фондоозброєність;
6) Краща забезпеченість управлінським персоналом;
Саме концентрація повного циклу виробництва, переробки, пакування та дистрибуції в
межах одної структури дозволяє усунути з ринок надлишок посередників, котрі, зазвичай,
спекулятивно завищують ціни на товари.
Список використаних джерел
1. Основи економічної теорії: Підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко та
ін.; За ред. А. А. Чухна. — К.: Вища шк., 2001. — 606 с.
2. Акулов В.Б. Рудаков М. Н. Теория организации. Учебное пособие. Петрозаводск,
2000.
3. Агрохолдинги — наша перспектива. Анна РАДЮК. Экономическая газета. Выпуск
газеты №86(1105) от 13.11.2007 / резонанс. http://www.neg.by/publication/2007_11_13_8985.
html
341
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
4. Л. Козаченко, круглий стіл «СОТ для України: кабала чи шлях до
процвітаня?»http://dialogs.org.ua/ua/print.php?part=issue&m_id=12311).
5. Агрохолдинги – майбутнє сільського господарства. Вікторія Потапова. Український
бізнес канал. 13.03.2008. http://www.ubcua.tv/index.php?option=com_content&task=view&id
=160&Itemid=1.
6. Ростислав Исакович Капелюшников. Категория трансакционных издержек.
http://www.libertarium.ru/libertarium/l_libsb3_1-2. 04.1994 р.
342
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА
УДК 37.014(477)
О. В. МИСКОВЕЦЬ
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНА ФІРМА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
Стаття присвячена професійній підготовці трудових ресурсів для регіонального
ринку праці. Показана зростаюча роль великих і швидко змінних потоків інформації і
знань для підготовки персоналу. Конкурентоспроможність робочих вимагає здатності
швидко адаптуватися до трудового середовища. Інноваційним методом адаптації
працівників до виробництва і ринку є учбово-тренувальна фірма, описаний її досвід.
Інноваційний розвиток економіки країни в умовах адаптації до інтеграційних процесів
ринкової економіки вимагає застосування нових технологій, впровадження у виробництво
новітніх ідей і досягнень науково-технічного прогресу, і отже, вдосконалення трудових
ресурсів. Змінюються вимоги до якості підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
робочої сили. Заснована на швидкоплинних в наш час знаннях інноваційна економіка
потребує адекватного рівня інформаційного і пізнавального розвитку працівників. Це
виступає чинником вдосконалення якості професійної підготовки не тільки фахівців з вищою
освітою, але і кваліфікованих робітників всіх сфер діяльності [1, с. 31].
Забезпеченість галузей економіки кваліфікованими працівниками на сучасному етапі
розвитку суспільства є недостатній як в якісному, так і в кількісному відношенні. Вимоги до
працівників з боку працедавців змінюються у зв'язку з трансформаційними процесами.
Власники підприємств прагнуть наймати на роботу лише конкурентоспроможний персонал -
висококваліфікованих і професійно мобільних працівників. У зв'язку з цим особливої
важливості набуває використання інноваційних методів в системі професійної орієнтації і
професійної підготовки і адаптації до трудового середовища.
Відтворення і розвиток робочої сили як чинника ринкової економіки не обмежується
сферою освіти. Можна виділити інші чинники, що впливають на баланс попиту і пропозиції
на ринку праці: 1) зменшення кількості випускників загальноосвітніх шкіл; 2) старіння
трудових ресурсів; 3) активізація трудової зовнішньої і внутрішньої міграції та інші. Всі вони
знаходяться під впливом демографічних, економічних, політичних і соціально-
психологічних процесів.
Вдосконалення методів професійно-технічної підготовки і трудовій адаптації є
невід'ємною складовою відтворення кваліфікованої робочої сили. Сьогодні доступні нові
технології, вітчизняний і зарубіжний досвід, що дозволяють підвищити ефективність
підготовки фахівців, а значить забезпечити їх конкурентоспроможність на ринку праці.
Американські учені Дж. Грейсон і До. О’Делл стверджують, що освіта і підготовка
кадрів безпосередньо впливають на конкурентоспроможність продукції, що є характерним
для ринкової економіки. Жодне суспільство не може мати високоякісної продукції без
висококваліфікованих працівників, без людського капіталу, який в поєднанні з фізичним
капіталом забезпечує зростання продуктивності і якості праці [2, с. 253]. Чим вище рівень
загальноосвітньої і професійно-технічної підготовки, тим вище ефективність випуску якісної
продукції і її продажу. Прикладами такого порядку речей є високорозвинені країни
(Німеччина, Японія, Швеція, Фінляндія), де забезпечується надання професії практично всієї
молоді при безкоштовній освіті. Окрім кількісного показника професійної підготовки,
особливу увагу, на нашу думку, необхідно приділяти створенню умов для якісного зростання
і підвищення рівня професіоналізму працівників, їх соціокультурного статусу, і в ідеалі
якнайповнішої відповідності трудових інтересів особистості потребам в персоналі малих,
середніх і великих підприємств і організацій. Виходячи з вищевикладеного, застосування
343
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
інноваційних, більш ефективних форм і методів професійної підготовки і адаптації до
трудового середовища є актуальними завданнями системи професійної орієнтації населення
а умовах ринкових трансформацій.
Проблемам удосконалення професійно-технічної освіти і використання робочої сили
присвячені численні публікації. У працях С. Бандура, Д. Богині, В. Данілюка, Е. Лібанової,
В. Савченко розкриті різні аспекти професійної підготовки і працевлаштування населення.
Проте гостро постають питання застосування ефективних методів підготовки кваліфікованих
кадрів і їх адаптації до трудового середовища. У нашій статті описаний один з інноваційних
методів організації професійної підготовки кадрів.
У постіндустріальному суспільстві знання перетворюються на ключовий ресурс
економіки [3, с. 14-15]. Проте відомо, що для постіндустріального суспільства характерним є
швидке старіння інформації. Роль знань, умінь і навиків особливо швидко зростає в умовах
формування інформаційного суспільства. Отже, одержаних традиційним шляхом
професійних знань недостатньо для підготовки і адаптації фахівців [4-5]. Створення
виробничих ситуацій і трудової атмосфери в навчальних закладах, як показує досвід і наші
спостереження, допомагає майбутнім фахівцям швидко орієнтуватися у виробничих умовах,
розвиває здібності до самоосвіти.
Як правило, прогресивний в цьому плані є навчання на виробництві, де студент
професійно-технічного навчального закладу може після засвоєння теоретичного курсу
відразу ознайомитися з виробництвом/сферою діяльності, приладами і устаткуванням,
удосконалити виробничі навики і уміння, перетворювати їх на майстерність. Проте, це не
новий для нашої країни метод. Традиційно така виробнича практика доцільна і ефективна на
завершальному етапі професійно-технічної підготовки. Інноваційним і не менш ефективним
методом професійно-технічного навчання і адаптації є навчально-тренувальною фірма. За
нашими даними, в Україні функціонує близько 20 таких фірм. Між ними встановлена
співпраця і обмін досвідом, включаючи участь в спеціальних міжнародних ярмарках.
Навчально-тренувальну фірму нескладно створити при навчальному закладі або
безпосередньо при виробництві. Складне устаткування не потрібне. Участь в роботі фірми
припускає залучення до виробничих і трудових умов на ранній стадії професійно-технічної
підготовки. Маючи можливість тренувати перші кроки своєї трудової діяльності, студенти -
майбутні фахівці раніше долають бар'єри адаптації до трудового середовища. За нашими
спостереженнями, вже сьогодні можна констатувати високу ефективність навчально-
тренувальної фірми для спеціальностей невиробничої сфери.
Розкриємо суть роботи навчально-тренувальної фірми на прикладі існуючої на базі
Волинського технікуму Національного університету харчових технологій, де вона працює
для спеціальності «Комерційна діяльність». Фірма складається з багатьох відділів, таких як:
бухгалтерія, канцелярія, секретаріат, склад, відділ кадрів, відділ зовнішньої і внутрішньої
торгівлі. Студенти, які адаптуються в умовах учбово-тренувальної фірми приходять туди, як
на роботу. У кожного є своє робоче місце. Час від часу відбувається ротація, з тим щоб
кожен учень міг засвоїти тонкощі всіх своїх обов'язків. Учні практикуються в заповненні
бланків, оформленні звітності, знайомляться з своїми службовими обов'язками, ведуть
журнали обліку і т.п. А після оволодіння навичками, необхідними для конкретної
спеціальності, мають передбачену навчальним планом практику в реальних фірмах міста.
Інноваційний метод навчально-тренувальної фірми для професійно-технічної підготовки і
адаптації працівників має в порівнянні з традиційними методами ряд істотних переваг. По-
перше, беручи участь в роботі фірми, студенти відчувають себе невимушено, тому що
знають своїх викладачів-інструкторів; по-друге, вони не бояться зробити помилку, оскільки
тут її можна легко усунути; по-третє, використовують можливість відчути атмосферу
професії і трудової обстановки. Перераховані показники помітні вже в період проходження
виробничої практики, що служить важливим практичним результатом нововведення.
З метою визначення значущих переваг цієї інновації ми зробили порівняльний аналіз
професійної і трудової адаптації в умовах виробництва і навчально-тренувальної фірми, що
344
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
відображене в таблиці нижче (табл. 1).
Таблиця 1
Порівняльний аналіз організаційних методів професійної і трудової адаптації студентів
професійно-технічних учбових закладів
Критерії
Метод учбовий-
виробничої
практики
Метод
учбово-
тренувальної
фірми
1 2 3
Адаптація до місця
оволодіння навиками - +
Наявність
спеціалізованого
педагогічного
персоналу
- +
Невимушеність
обстановки - +
Можливість легко
усунути помилку - +
Наявність реальних
засобів виробництва /
атмосфери організації
+ +
Можливість передачі
досвіду, «секретів
професії»
+ -
Можливість
усвідомити
правильність вибору
професії
+ +
-
Можливість
опановувати
уміннями і навиками
на початковому етапі
навчання
- +
За даними таблиці, інноваційний метод професійно-технічної підготовки і адаптації в
умовах учбово-тренувальної фірми достатньо прогресивний, ефективний, має ряд переваг в
порівнянні з традиційним методом виробничої практики і доповнює його.
Висновки. 1. Інноваційний розвиток економіки вимагає інноваційних підходів до
підготовки майбутніх працівників.
2. Доцільним є проведення виробничої практики безпосередньо на підприємстві або в
організації на завершальному етапі навчання.
3. Ефективним інноваційним організаційним методом професійної роботи в
професійно-технічних навчальних закладів є навчально-тренувальна фірма. Вона дозволяє
студентам на ранніх етапах навчання відчути себе в «атмосфері» майбутньої професійної
діяльності, адаптуватися до нових трудових умов до виробничої практики, набути
професійний досвід.
4. До створення навчально-тренувальних фірм варто заохочувати не тільки заклади
професійно-технічної освіти, але і підприємства, суспільні організації, галузеві об'єднання і
інші установи.
345
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Список використаних джерел
1. Шубенок С. Сучасний стан і проблеми підготовки кадрів робочих відповідно до
потреб ринкової економіки //Україна: аспекти праці, 2006. - № 8. – С. 31-37.
2. Грейс Дж., О’Делл К. Американській менеджмент на порозі ХХІ в.- Р., 1991.
3. Данилишин Б., Куценко В. формування нової парадигми підготовки кадрів в
контексті інтеграції Україні в світову економічну систему //Україна: аспекти праці, 2004. - №
4. – С. 14-18.
4. Кульчицкая А.В. Образовательные услуги как специфический товар: Проблемы
современного образования в специфических региональных условиях / Материалы
региональной науково-практ. конференции (22-25 апреля в 2003 г.) / Норильский индустр.
ин-т, 2003. – С. 119-122.
5. Черткова А.Е., Кульчицкая А.В., Мисковець О.В. Пізнавальні інтереси студентів і їх
активація / Норильский индустр. ін-т. - Норильськ, 2004. – 84 с.
346
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
УДК 620.92+662.638
... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП