ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ...

управління цими витратами на підприємствах вітчизняного агробізнесу.
У процесі дослідження використано загальні та спеціальні методи наукового
дослідження: індукції і дедукції, узагальнення, системного підходу до вивчення процесів та
явищ та ін. Для теоретичного обґрунтування складу трансакційних витрат агробізнесу в
умовах інституціональної неврівноваженості та невизначеності використано абстрактно-
логічний метод [9]. Застосування соціометричних методів дозволили виявити рівень
трансакційних витрат сільськогосподарських підприємств та зясувати стан управління цими
281
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
витратами [11 ].
Об‘єктом дослідження є процес управління трансакційними витратами в
сільськогосподарських підприємствах Житомирської області.
Результати дослідження. Засновник цього поняття Р. Коуз називає трансакційними
витрати на взаємодію покупців і продавців та утворення ринку [15, с. 75]. Вітчизняний
науковець В. Захарченко, до кола наукових інтересів якого входить дослідження
вертикальної інтеграції в системі промислового виробництва, лаконічно трактує трансакційні
витрати, як витрати взаємодії суб’єктів господарювання [3, с. 62]. Американські
інституціоналісти Е. Фуруботн та Р. Ріхтер розуміють під трансакційними витратами
сукупність витрат, що пов’язані зі створенням або зміною інститутів та організацій [6, с. 24].
Інституціоналіст К. Рао, окрім витрат на здійснення трансакцій, ще відокремлює витрати
адміністративні та витрати в політичній сфері. [17, c. 19].
Зазначені дефініції не вичерпують всієї багатогранності трансакційних витрат. Вони
розкривають суть цього поняття в залежності від наукового інтересу автора. Проте можна
зробити висновок, що сферою виникнення та існування цих витрат є взаємовідносини між
різними інститутами суспільства (фізичні особи, юридичні особи, держава, як економічний,
політичний і суспільний інститут) як на макро- так і на мікрорівнях. В процесі дослідження
визначені основні трансакційні витрати суб’єктів агробізнесу, які формуються в результаті
взаємодії з елементами макро- і мікросередовища з розподілом їх на витрати та втрати [1].
Схематично трансакційні витрат суб’єктів агробізнесу наведено на рис. 1.
Існування зазначених на рис. 1 витрат не викликає сумніву з логічної точки зору, проте
у процесі дослідження достовірними вважаються лише ті твердження, щодо істинності яких
наведено аргументовані докази [5, с. 160]. Тому доцільним, на наш погляд, було провести
анкетне опитування керівників сільськогосподарських підприємств Житомирської області з
метою визначення які трансакційні витрати мають місце в господарській діяльності.
Репрезентативність визначалась шляхом поєднання двох методик: розвідувальної та
відсоткової [11; 13; 14]. Для першого випадку повинна бути кількість респондентів не менше
50, а для іншого – відповідне співвідношення опитаних експертів за двома-трьома ознаками,
тобто повинна зберігатись відповідна тенденція як в досліджуваному регіоні, так і в
досліджуваній групі експертів. Експертне оцінювання проводилось за такими ознаками, як
пропорційне представлення підприємств за організаційно-правовою формою
господарювання і за рівнем господарської діяльності. Респонденти визначали, яких із
запропонованих витрат зазнає їх підприємство. Для обстеження обрано 51
сільськогосподарське підприємство Житомирської області.
Проведене дослідження підтвердило досить високий рівень трансакційних витрат у
сільському господарстві. Керівники аграрних підприємств зазнають переважну більшість
витрат. На рис. 2 представлено питому вагу відповідей респондентів відповідно до елементів
макросередовища та етапів формування трансакційних витрат в процесі господарської
діяльності. За 100 % прийнято всі запропоновані в опитуванні види витрат по кожній із груп.
Дані рис. 2 ілюструють, що керівники аграрних підприємств визнають переважну
більшість трансакційних витрат. Питома вага відповідей респондентів по групі економічне
середовище 88,2% означає, що із усіх можливих відповідей (витрат) в цій групі визнано 88,2
%. Найбільш вразливі сільськогосподарські підприємства до витрат культурного середовища
та втрат в результаті проведення трансакції. Такі цифри є результатом низького рівня ділової
культури і правового захисту аграріїв, що «грають за правилами» заготівельних та
переробних організацій, які більше адаптовані до прогалин вітчизняного інституційного
середовища.
Отже, аграрії визнають наявність трансакційних витрат в своїй господарський
діяльності, що потребує застосування механізму управління з метою їх оптимізації. Тому,
вищезазначене дослідження включало також питання стосовно доцільності системного збору
інформації про групи трансакційних витрат з метою управління ними. Розподіл відповідей
респондентів зазначено в табл. 1.
282
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Т Р А Н С А К Ц І Й Н І В И Т Р А Т И
МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ МІКРОСЕРЕДОВИЩЕ
ЕКОНОМІЧНЕ
втрати від інфляції
втрати через дебіторську
заборгованість
ЕТАП ПОШУКУ
ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ
втрати через відстрочку в оплаті за
продукцію
втрати через непрозоре конкурентне
середовище
витрати дослідження ринку і
оцінки ринкового середовища
втрати, що викликані зниженням рівня
купівельної спроможності населення
витрати у вигляді штрафів і пені через
недосконале податкове законодавство
інформаційні витрати, які
пов’язані з пошуком партнера
втрати через брак працівників
необхідної кваліфікації
витрати на оцінку репутації
партнера
витрати пошуку працівників
необхідної кваліфікації
ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО
ЕТАП ВЗАЄМОДІЇ
ЗАЦІКАВЛЕНИХ ОСІБ
втрати, що виникають внаслідок
відсутності дієвої політики захисту
вітчизняних аграріїв
- витрати на стандартизацію і
сертифікацію продукції
втрати, що виникають внаслідок
законодавчих колізій та можливості
різноаспектного тлумачення
законодавчих актів
- витрати проведення переговорів
та укладання договору
витрати через неврегульовані відносини
власності і оренди
ІНФОРМАЦІЙНОГО
- консультаційні і аудиторські
витрати
витрати викликані відсутністю
розвиненого інформаційного простору
- витрати юридичного
оформлення договору
втрати через використання неякісної або
невчасної інформації
втрати в результаті недоступності
консалтингових та дорадчих послуг
РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕДЕННЯ
ТРАНСАКЦІЇ
ПРИРОДНО-ЕКОЛОГІЧНОГО
витрати на контрольні заміри та
отримання резолюцій органів санітарно-
епідеміологічного і екологічного
нагляду
втрати через нижчий попит на
екологічно неякісну продукцію
втрати внаслідок
непередбачених дій конкурентів,
які проявляються у вигляді
нереалізованої і зіпсованої
продукції, або реалізованої за
нижчими цінами
витрати у вигляді штрафів і пені за
невиконання вимог органів санітарно-
епідеміологічного і екологічного
нагляду
втрати через невиконання
неоформлених домовленостей
КУЛЬТУРНЕ
- втрати внаслідок низького рівня довіри і
ділової етики
втрати через невиконання умов
контракту
Рис. 1. Трансакційні витрати суб’єктів вітчизняного агробізнесу
Джерело: власні дослідження.
283
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Рис. 2. Питома вага відповідей респондентів,
що визнали наявність трансакційних витрат
Джерело: власні дослідження.
Відповідно даних табл. 1 експерти визнають необхідність управляти
трансакційними витратами, однак здебільшого налагоджений механізм управління
витратами відсутній, що потребує наукових розробок в цьому напрямі. Відправним пунктом
наукового пошуку в зазначеному напрямі є з’ясування суті і змісту понять “механізм”,
“управління”, “механізм управління”, “система” та “система управління”. Отже, “механізм” –
це пристрій, що передає або перетворює рух, внутрішня будова, система чого-небудь, устрій,
сукупність станів і процесів, з яких складається певне фізичне хімічне чи інше явище
[6, с. 619]. В свою чергу “…механізм управління” – це система складових елементів, що
регулюють управлінські відносини [2, с. 224]. Зміст поняття управління з позиції агробізнесу
полягає у тому, що це робота керівників, спеціалістів і уповноважених органів суб’єктів
аграрної сфери економіки, що передбачає раціональне використання ресурсів відповідно до
їх місії і цілей [4, с. 101].
Отже, механізм – це певна система, а система – це об’єднання окремих
самостійних частин (елементів), кожна з яких обов’язково володіє властивостями, що
забезпечують досягнення мети системи. Система управління тісно взаємодіють дві
підсистеми – керуюча і керована. Суб’єкт і об’єкт управління взаємодіють за допомогою
каналів зв’язку по яких проходять потоки інформації [7; 8]. До того ж, система управління
представляє собою комплекс дій, що вимагається для забезпечення погодженої спільної
діяльності фахівців і їхніх груп, а також сукупність ланок, які здійснюють управляння, та
зв’язки між ними [12]. А система управління витратами – це комплекс дій, котрий
складається з вимірювання аналізу і контролю витрат, а також сукупність заходів щодо
їхнього зниження [10].
Таким чином, механізм управління трансакційними витратами – це алгоритмічна
сукупність елементів, які взаємопов’язані комунікативними потоками та злагоджені як
система. Механізм управління трансакційними витратами, як сукупність взаємопов’язаних
систем і підсистем наведено на рис. 3.
284
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Таблиця 1
Питома вага відповідей респондентів
щодо доцільності управління
трансакційними витратами, %
№ Питома вага ТВ, %
п/
п
Питання анкети
Макро-
економічного
походження
Мікро-
економічного
походження
Чи вважаєте Ви, що необхідно систематично
збирати інформацію про зазначені витрати на
підприємстві та здійснювати управління ними ?
ТАК
96,1 100
НІ 3,9 0
Разом 100 100
Якщо ТАК, чи здійснюється на Вашому
підприємстві управління зазначеними
витратами ?
ТАК
1,9 7,8
НІ 66,7 47,1
ЧАСТКОВО 31,4 45,1
Разом 100 100
Джерело: власні дослідження.
Суб’єкт управління в особі керівника відповідного рівня здійснює процес
управління шляхом реалізації управлінських функцій з метою цілеспрямованого
впливу на об’єкт управління (трансакційні витрати) застосовуючи систему методів.
В свою чергу, методи управління розгалужуються на підсистему різновекторних
важелів, прийомів, інструментів і заходів. Крім цього, зазначений механізм складається з
елементів управління, що визначають алгоритмічну доцільність всього процесу, який
злагоджено працюватиме на основі інформаційного забезпечення та комунікації кожної
ланки.
Висновки. Трансакційні витрати є невід’ємним атрибутом господарювання
вітчизняних аграріїв. Особливого гостро постають питання пов’язані з необхідністю
здійснювати системне управління цими витратами, яке насьогодні відсутнє. На основі
гармонізованого механізму управління необхідно розробляти інструменти, прийоми, важелі і
заходи цілеспрямованого впливу на транс акційні витрати, що дозволить суттєво
оптимізувати їх структуру.
285
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП