ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Економіка - Наука й економіка

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

НАУКА Й ЕКОНОМІКА
Науково-теоретичний журнал
Хмельницького економічного університету
Випуск 3 (11)

Хмельницький, 2008
„Наука й економіка” ISBN 966-8907-15-9
Випуск 3 (11), 2008 р.
Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету
Заснований у жовтні 2005 року
Засновник — ПВНЗ «Хмельницький економічний університет»
Затверджено рішенням Вченої ради ХЕУ
протокол № 6 від 30 серпня 2005 р.
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради ХЕУ
протокол № 7 від 11 липня 2008 р.
Головний редактор
БРИНДЗЯ Зіновій Федорович, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України
Заступники головного редактора
ОЛЕКСЮК Олександр Степанович, д. е. н., професор
СМОЛЕНЮК Руслан Петрович, к. е. н.
Відповідальні за випуск
РОМАНЮК Вадим Васильович, к. т. н.
ЧЕРНУШКІНА Оксана Олександрівна, к. е. н.
Редакційна колегія
Алексеєнко Л. М., д. е. н., доцент
Буян І. В., д. е. н., професор
Гринчуцький В. І., д. е. н., професор
Данюк В. М., к. е. н., професор
Кужельний М. В., д. е. н., професор
Кулинич О. І., д. е. н., професор
Мельник В. Г., к. е. н., професор
Осадець С. С., д. е. н., професор
Пушкар М. С., д. е. н., професор
Стельмащук А. М., д. е. н., професор
Буряк Л. Д., к. е. н., професор
Поддєрьогін А. М., к. е. н., професор
Федорович Р. В., к. е. н., професор
Луців Б. Л., д. е. н., професор
Штабалюк П. І., к. ф.-м. н, доцент
Кулинич Р. О., к. е. н., доцент
Бойчук А. А., к. е. н.
Рибак І. В., к. і. н., професор
Синчак В. П., к. е. н., доцент
Смоленюк П. С., к. е. н., професор
Щепанський Е. В., к. е. н., доцент
Длугопольський О. В., к. е. н., доцент
Кокодій Ю. В., к. п. н., доцент
Малиняк Б. С., к. е. н.
Формат 70 Х 108 1/16.
Ум. друк. арк. 25,36. Друк. арк. 18,1
Тираж 150 прим.
Усі права захищені. Передрук і переклади дозволяються лише зі згоди автора та редакції.
Редакція не завжди поділяє думку автора й не відповідає за фактичні помилки, яких він припустився.
Адреса редакції: 29008, Україна, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 159/2
Контактні телефони: 8(0382) 67-01-33, тел./факс 67-01-43
Електронна пошта: [email protected]
Видавець — ПП Гонта А. С., Свідоцтво № 2611 від 12.09.2006
Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації
КВ № 10787 від 26 грудня 2005 р.
Наукові статті, опубліковані в журналі, зараховуються як фахові в галузі економічних наук
(Постанова ВАК України від 13.02.08 № 3-05/2)
© ПВНЗ «Хмельницький економічний університет», 2005
© Редакція журналу “Наука й економіка”, 2005

Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
ЗМІСТ
ФІНАНСОВА СИСТЕМА
О. В. БОРИСЮК
ЛІЗИНГОВІ ВІДНОСИНИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНІ ................................ 9
У. В. ВЛАДИЧИН
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНОЗЕМНОГО
БАНКІВНИЦТВА НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ...................... 12
О. Т. ЗАМАСЛО, О. М. ДУФЕНЮК
ПОДАТКОВІ НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ
ДО СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ ...................... 16
Р. С. КВАСНИЦЬКА, В. Ю. ВЄНКОВА
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ РИНКУ
ПЛАТІЖНИХ КАРТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ВСТУПУ ДО СОТ ........... 20
У. В. КОВАЛИШИН
СТАН ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ
ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ................ 26
К. Л. ЛАРІОНОВА, Г. В. ЄРОНДАЄВА
ПРОБЛЕМИ СТРУКТУРУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ ............................. 30
К. Л. ЛАРІОНОВА, Н. В. КИРИЛОВА
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ СХЕМ ФІНАНСУВАННЯ
БУДІВНИЦТВА ЖИТЛА В УКРАЇНІ .......................... 35
С. М. ЛОБОЗИНСЬКА
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ДІЯЛЬНОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ .................................... 42
О. М. НИКОЛЮК
АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ВИРОБНИКІВ ХМЕЛЮ ................. 50
Л. С. РЕВЕРЧУК
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МАЛИХ БАНКІВ:
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА ............................... 55
С. К. РЕВЕРЧУК, Т. В. ЯВОРСЬКА
ТІНІЗАЦІЯ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ........... 60
В. М. РУСІН
ПРОБЛЕМИ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ
ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ................................... 65
І. Г. CКОМОРОВИЧ
МІСЦЕ БАНКІВСЬКОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАБІЛЬНОСТІ ГРОШОВОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ ..................................... 69
К. В. СЛЮСАРЕНКО
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ СТРАХУВАННЯ
ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ........................... 77
4
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Л. О. ТЕЛІЩУК
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ АСПЕКТІВ
ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ............................................... 84
Н. Б. ТУРЧИН
ЗАРУБІЖНІ РЕЙТИНГОВІ СИСТЕМИ ОЦІНКИ
БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ ......................... 90
В. М. ЧЕРНЕНКО
ФІНАНСОВІ ДОМІНАНТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ......................................... 94
Л. М. ЧИЖ
ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА РИНКУ
БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ ...................................... 100
Ю. В. ЧУБЕНКО, В. І. ВОЛОШИНА, А. Ю. СТОПЧАК
ЗАОЩАДЖЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ
В НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РЕСУРС ......................... 104
ОБЛІК І АУДИТ
Н. В. ЖЕЛЕЗНЯК
ОБЛІК ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ
ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ............. 109
Т. В. КОЖУХОВА
ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
ПІДПРИЄМСТВ ПО ВИРОБНИЦТВУ ОБЛИЦЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ............. 114
С. О. ШЕВЧЕНКО
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗНОСУ
НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ........................... 120
МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ
В. І. ВОЗЬЯНОВА
ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ КЛЮЧОВИХ ПОКАЗНИКІВ
ЕФЕКТИВНОСТІ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ ...................... 124
О. А. ГАРВАТ, О. М. КРИВОНОС
МОТИВАЦІЙНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ................................... 126
Т. О. ОЛІЙНИК
РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ
ШВЕЙНОЇ ГАЛУЗІ ................................................... 132
О. М. ОЛІЙНИК, С. С. КУРГАН
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ
МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ............................. 137
А. С. ПОЛЯНСЬКА
СТРАТЕГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ
В УМОВАХ ЗМІН .................................................................. 142
5
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Ю. М. ПОПІВНЯК
СИСТЕМА ЦІЛЬОВОГО КАЛЬКУЛЮВАННЯ:
ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ
У ВІТЧИЗНЯНУ ПРАКТИКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ........................ 147
О. С. РЕВЯКІН, Ю. В. ЛУЖНЯК
ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ АТЕСТАЦІЇ
УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
(НА ПРИКЛАДІ ЯПОНІЇ ТА СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ) ......... 151
М. В. СОЗОНИК
ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
В БАНКАХ УКРАЇНИ .................................................. 156
А. В. СТОЯН
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДУХОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ .......................... 160
О. В. ТОЛСТІКОВА
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ Й ПОЛІПШЕННЯ
ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
ЗА РАХУНОК МОРАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ............................... 169
Т. С. ЧЕРКАШИНА
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ
МАШИНОБУДІВНИХ КОРПОРАЦІЙ ........................................ 174
ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ
І. Р. АХМЕТОВ, Л. А. КОСТЮК
РОЛЬ КЛАСТЕРІВ У РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ...................... 183
І. В. БЕЗУГЛИЙ
НАУКОВІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО
МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ......................................... 189
І. В. БУЯН
ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ..................... 194
І. П. ДРОЗД, О. Б. КОПАНИЦЯ
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРИ РЕФОРМУВАННІ
НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ ..................... 204
Д. О. ЗОРІН
СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ................................... 208
Ю. М. КОВАЛЬОВА, Н. В. АЛИШЕВА
ПРОБЛЕМИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ І РЕАЛІЗАЦІЇ
КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ В УКРАЇНІ .......................................... 212
Н. Т. РУДЬ, О. С. КОЛТУНОВИЧ
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ ............................ 218
6
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
К. В. ЛОГВІН
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЗВ’ЯЗАНОСТІ СВІТОВИХ
ФОНДОВИХ РИНКІВ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ ЗМІН .................. 224
О. М. МОСКАЛЕНКО
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
РОЗВИНУТИХ КРАЇН В АСПЕКТІ ЕКОНОМІЧНИХ
І СОЦІАЛЬНИХ СКЛАДОВИХ ............................ 228
О. А. ПОЛЕШУК
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ПОЄДНАННЯ
НАУКИ ТА ОСВІТИ ПРИ СТВОРЕННІ НАЦІОНАЛЬНОГО
АВІАПЕРЕВІЗНИКА В УКРАЇНІ ................................... 239
С. Б. СМЕРЕКА
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЯК ОБЄКТ
АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ...................... 242
І. Є. СТУЖНА
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ .......................... 247
ЕКОНОМІКА СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
І. А. КАРАБАЗА
ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВ ............... 250
М. Ю. ПОГОСОВА
CТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ
«ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА» ................. 258
А. О. ФОМЕНКО, Г. М. БУРЛУЦЬКА
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА .......................... 265
ЕКОНОМІКА АПК
О. І. ВІКАРЧУК
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ АГРАРНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ............................... 269
О. М. ВІЛЕНЧУК
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ........................ 275
О. П. ВЛАСЕНКО
УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ В АГРОБІЗНЕСІ:
СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ................................. 280
Н. І. ДИШЛЮК
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПОПИТУ,
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА ........................ 286
О. В. КУЛИК
ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО НА СЕЛІ ЯК ЗАСІБ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ .................... 292
7
Наука й економіка, 2008 р., № 3 (11)
Н. О. КУРОВСЬКА
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ХМЕЛЯРСТВА ................ 297
Н. В. ЛИСЮК
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ
РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ .................................... 303
О. С. ПРОКОПИШИН
ВІДТВОРЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ......................................... 310
Т. М. РАТОШНЮК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ХМЕЛЯРСТВА В УКРАЇНІ .................... 314
Н. П. РЕЗНІК
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
В АГРОПРОМИСЛОВИЙ СЕКТОР ................................ 319
О. П. РУСАК
ІННОВАЦІЙНА ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ПТАХІВНИЧОЇ ГАЛУЗІ .............................................. 325
Т. І. ТОПІШКО
ПРОБЛЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ АПК
НА ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ .......................... 333
Р. П. ХІРІВСЬКИЙ
ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЯК ЧИННИК
ІННОВАЦІЙНОГО ОНОВЛЕННЯ ............................................. 337
ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА
О. В. МИСКОВЕЦЬ
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНА ФІРМА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД
ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ................................................... 342
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП