ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Інвестиційний аналіз. Інвестування

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Інвестиційний аналіз. Інвестування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

9. Передінв-і дослідження. Обгрунтування доцільності інв-й. Бюджетування інв-го процесу.
9.1. Інвест стратегія. Її види
Пердінв-і дослідження поч-ся з опрацювання інв-ї стратегії. Це зд-ся перед розробкою інв-го проекту.
Інв-а стратегія-це форм-я системи дов-стр цілей інв-ї д-ті та вибір найбільш еф шляхів їх досягнення. Інв-а стратегія визначає напрямки інв-я, спрямовані на збільш-я активів та утримання прибутку.
Стратегія може бути: Агресивна –спрям-ся на отримання максимального прибутку. При цьому інвестор розглядає проекти, здійсн-є їх ТЕО, вибирає найбільш прибуткові і формує з них інв-й портфель. Пасивна стратегія при якій інв-р за рахунок інв-й прагне лише до не погіршення показників фін-госп-ї діяльності.
Інв-а стратегія формується в спец-му документі до якого входять: Вказівки інв-м менеджером щодо купівлі-продажу активів залежно від кон’юнктури інв-го ринку, стр-ри портфеля.
Інв-а стратегія визначає головні цілі ін-ї політики стосовно: Доходності, ліквідності, ризикованості та зростання кап-лу. Складу активів інв-го портфеля, видів ЦП. Умов купівлі та продажу активів. Обліку та звітності. Методів управління портфелем.
На початкових стадіях розв-у компанії інв-а стратегія передбачає включення до портфеля в першу чергу реальних інв-х проектів, що забезпечує компанії: швидкий розвиток. Освоєння нових видів пр-ї. Розширення ринків збуту. Формування портфеля фін-х інв-й доцільно на стадії розвиненості компанії. Інв-а стратегія передбачає формування портфеля із боргових фін-х інструментів та інструментів власності з метою збільшення впливу на ринок та підвищення конкурентоспр-ті. У випадку фін-ї скрути такий портфель може викор-ся як фін-й резерв.
Фінансово-кредитні установи-розробляють стратегію формування та управління портфелем ЦП, але можуть у складі ПФГ або консорціуму розробляти спільну стратегію по реаліз-ї реальних інв-й. Інв-а стратегія їх повинна бути спрямована на підтримку вілповідних пропорцій між первинними та вторинними резервами активів у складі інв-го портфеля. Вторинні резерви-форм-ся виключно для підтримки ліквідності. Первинні- забезпечують доходність, можуть виконувати роль фін-го амортизатора при фін-х труднощах. Інв-а стратегія повинна передбач мін використання активів вторинного і тим більше первинного резерва для покращення фін-го стану, тому що в цих випадках продаж фін-х активів зд-ся лише за номін вартістю, або нижчою від неї. Це є збитковим для інвестора.
З метою захисту від нагального продажу фін-х активів інв-а стратегія передбачає ств-я спец-х фін-х резервів та здійснення наступних заходів: Вимагання відшкод-я позичок до запитання. Непоновлення позичок з вичерпним терміном відшкодування. Заходи по залученню депозитів. Намагання отримати власну позичку на грошовому ринку.

9.2. ТЕО проектів. Ін вест аналіз
Передінв-і досл-я включ: 1.Виявлення інв-х можливостей реалізації проекта (експрес оцінка) аналіз можливостей інв-я на основі всіх доступних даних. 2.Попереднє ТЕО проекту – оцінка можливості та реаліз-ї проекта із залученням дод інф-ції.
По результатах попереднього ТЕО можуть бути зроблені наступні висновки: 1.Інв-я є настільки ефективним, що рішення про його доцільність може бути прийняте вже на цьому етапі. 2.Наявної інф-ї достатньо, щоб оцінити проект як нежиттєздатний. 3.Наявна інф-я свідчить про необхідність більш детального аналізу та проведення власного ТЕО проекту.
Ч-ни ТЕОП (техн): Заг хар-ка під-а, його активи та осн-й капітал, період освоєння інв-й, юридична та ек-а сам-ть, наявність філій та підрозділів, номенклатура та асортимент пр-ї. Вир потужності під-ва, хар-а технолог-х процесів та обл-я. Хар-а допоміжних та обслуговуючих вир-цтв. Сировинна база, перелік постачальників матеріалів. Еколог хар-а, інф-я про техніку безпеки. Управління та кадровий склад п-ва, накладні витрати.
(ек ч-на): Обсяг інв-й по роках і по джерелах фін-я, етапи реал-ї проекту, можливі інвестори та учасники проекту, прибуток, що принесе реал-я проекту. Оцінка ринків збуту пр-ї, споживачі, конкуренти, ціновий прогноз. Можливість фін-я проекту за рахунок випуску акцій. Загальні висновки про переваги та недоліки пректу.
Передінв-і дослідження зд-ся проектно-дослідниц, інжініринг, консалт, держ та прив компаніями. Тривалість досліджень – від декількох місяців до 1-2 рр. залежно від складності проекту.
Передінв-і дослідження фін-го проекту потребують значних ек-х обгрунтувань, особливо при купівлі великого пакету активів. При цьому вик-ся бух-а, фін-а, статист-а звітність під-а-емітента. Це: Баланс-й звіт компанії. Звіти про ств-я та викор-я фондів.
По закінченні ТЕО готується вихідна (початкова) документація для проектування.

9.3.Життєвий цикл ін вест проекту
1.Передпроектне дослідження, проект-я та освоєння інв-й. Етап хар-ся великою витратою власних коштів, частково залучених та позичених. Прибуток - відсутній. На проект впливають інв-і ризики різного типу.
2.Початок експлуатації проекту. Тут є велика потреба інв-ра у банк позичках та у венчур капіталі. З’явл-ся прибуток, який реінв-ся. Дивіденди на цьому етапі не виплачуються. Ризики головним чином пов’язані з конкуренцією на ринку.
3Швидке зростання. Компанія починає диктувати на ринку свої ціни. Зростають обсяги продаж і відповідно зростають вир витрати. Етап хар-ся високим рівнм прибутку. компанія потребує інв-й. Тут можлива дод емісія акцій. Сплач-ся дивіденди, але їх рівень не високий.
4.Стабільне функц-я. Компанія починає погашати власні борги. вис рівень конкуренції, але достатньо низькі вир витрати, що дозволяє отримати сер по галузі доход. Компанія має певний авторитет, існують великі можливості в отр-і позичок та реаліз-ї власних акцій. Тут нема потреби у великих інв-х. Інв-й портфель ефективно сформований. Компанія сплачує достатньо великі дивіденди. На етапі потрібно розробити стратегію попередження спаду.
5.Спад або відродження. Етап хар-ся дуже високим рівнем конк-ї. Банки практично не дають позичок. Акції компанії перестають користуватись попитом. Етап може закінчитись банкрутством, якщо попередньо не була відпрацьована стратегія відродження та не були здійснені значні інв-ї по її реаліз-ї.

9.4. Методи і види оцінки ефек-ті проекту.
Види: фін, бю, ек. Фін – визнач-я фін рез-тів реал-ії проекта для його безпосер уч-ків. Грунт-ся на визнач-і очікув норми доходності, яка влаштовує всіх уч-ків. Ін насл-ки не врах-ся. Бю –визнач-ся насл-ки реал-ії проекта для бю різних рівнір. Пок-к бю еф-ті –різниця між надх-ями і видатками до бю. Ек – різниця між рез-тами і витратами за межами фін еф-ті безпосер уч-ків. Хар еф-ть для н/г в цілому, галузі, регіону, групи під-тв.
Методи: традиц і дисконтн.
Традиц: 1.коеф R= СFсер-річн (чист грош потік)/ IC (інвест іитрати); 2. Недисконтований період окупності (РР) – це час, необхідний інвестору для відшкодування суми його первісного вкладення капіталу чи період, протягом якого інвестиції будуть повернуті за рахунок доходів, отриманих від реалізації інвестиційного проекту. РР= ІС / СFсер-річн. Чим менше значення показника, тим ефективніше вкладення засобів. ігноруються всі грошові потоки, які формуються після періоду окупності.
Дисконтні (концепція зміни вартості грошей у часі, урахування періоду життя проекту, урахування фактору інфляції при порівнянні грошових потоків): 1Чиста приведена вартість (NРV) є сумарна приведена вартість доходів за вирахуванням сумарної приведеної вартості витрат: NPV = S CFn/ (1+i)n - S ICm /(1+i)m .якщо NPV >0, то інвестор може збільшити свій капітал і інвестування вигідне. 2Індекс дохідності (РІ) – це відносний показник, що обчислюється як співвідношення чистого грошового потоку і дисконтованої вартості інвестицій за формулою IP = SCFn/ (1+i)n / SICm /(1+i)m. Якщо IP<=1, то проект не приймається до розгляду, оскільки він не принесе інвестору дод доходу? якщо NPV >0, то ІР буде >1. 3.Дисконтований період окупності (DPP)- тривалість періоду, протягом якого сума чистих доходів, дисконт на момент завершення інвестицій, дорівнює сумі викор інвестицій. DPP = IC / SCFt/(1+i)n*t . інв проекти з більшим періодом окупності не будуть прийматися інвестором. 4.Вн норма дохідності (ІRR) - це таке значення ставки дисконтування, при якому дійсна вартість витрат дорівнює дійсній вартості доходів. S CFn / (1+IRR)n =0. IRR — це дисконтна ставка, за якої NPV дорівнює нулю. За ставки позичкового відсотка, що = IRR, інвестовані у проект фін кошти забезпечують зрештою той самий сумарний доход, що і їх вкладання у банк на депозитний рахунок. Якщо ж реальна ставка позичкового процента < IRR, то інвестування у нього коштів є вигідним, і навпаки.

9.5. Оцінка фін здійсненності та ймовірності інв-го процесу.
Фін-а здійсненість проекту-головний критерій для інвестора. Всі інв-і цілі є вторинними і не представляють інтересу, якщо не досягнуто головної цілі- високого прибутку на сукупний капітал, у тому числі на власний та сплачений акціонерний. Кожен з учасників інв-я може мати власні критерії оцінки, проте головним є саме фін-а здійсненість. Оцінка фін-ї здійсн-ті повинна бути такою, щоб всі учасники інв-я мали вичерпну інф-ю про власні частки в загальній сумі прибутку та про можливі фін-ві втрати.
Показники фінансової здійсненності: Кооф-т співвідношення довгострокових позичених коштів та акц-го капіталу. Хар-є ризик проекту для позичених коштів та для залученого кап-лу. =запоз кап-л/акціон кап-л. Чим менший акц-й капітал тим більший доход на 1 акцію, а чим вищий кооф-т співвідношення взагалі, тим вигідніше це для інвестора. Кооф-т покриття-це співвідношення поточних активів до короткостр-х забов’язань. Хар достатність ОК для погаш-я св боргів. Крит знач-я =1, якщо <1, то під-во має неліквідн баланс. Є досить не точним, бо в складі поточних активів можуть бути не ліквідні. Прийнятним для ркедитора є знач-я >1. Кооф-т абсолютної ліквідності- це співвідношення високоліквідних пот активів до короткостр-х зобов'язань.хар негайну готовність ліквідувати кор-стр заборг-ть. Є дост у межах 0,2-0,35. Коофіцент покриття довгостр-х забов’язань- це співвідношення річного грошового потоку до довгострокових забов’язань в розрахунку на рік. К=дебіторська/кредиторська заборгованість. Якщо К>1, то це визначає банкрутство компанії, бо прод-я знах-ся на складі, не реаліз-ся, або реаліз-ся в кредит = фінансова скрута.
Аналіз імовірності.В процесі реал-ї проекту можуть виникнути обставини, що суттєво вплинуть на прогнозовані результати проекту. На будь якій стадії реалізації проекту реальні значення головних показників можуть суттєво відхилятися від прогнозованих. Тому інвестор повинен постійно аналізувати ек-у ситуацію та дії конкурентів і вносити корективи до плану реал-ї проекту. Найбільшим чином впливають на зміни в інв-й стратегії саме дії конкурентів: Зниження ціни. Заходи по стим-ню продажу. Поєднання перших двох.
Окремі показники еф-ті інв-го проекту можуть мати різне значення для інвестора та суспільства в цілому. Проект може підвищувати життєвий рівень нас-я, але для інв-ра очікуваний рівень прибутковості буде недостатнім. У такій ситуації саме ек-а оцінка є пріоритетною. А підтримка інвестора зд-ся за допомогою: Податкової. Цінової. Амортиз-ї політики. Кред-ї пол-ки. Субсидіювання.

10.Управління інв-м процесом.
10.1.Макроекономічне регулювання ін вест процесу
Рег-я інв-го процесу є важливим інструментом держ-ї підтримки інв-й. Існує 2-а підходи щодо держ втручання в інв-й процес: 1.Держава бере на себе якомога більше функцій інвестора: Займ-ся концентрацією капітала, Забезпеч-я інв-й проектно-кошторисною док-ю, Заб-я мат-тех-ми ресурсами, Здійсн-є розподіл доходів від інв-я. 2.Надання інвесторам макс-ї свободи. Держава впливає на інв-й процес лише через макроек-і пегулятори: Подат п-ка, Амортиз-а п-ка, Кредитна, Сист-а санкцій та субсидій, які можуть бути Прямі (Дотації, Держ-і інв-ї) та Непрямі (Пільгове оподат-я, Політика прискорення аморт-ї, Пільгове кред-я).
Важливим є визначення бюдж частки в заг обсязі фін-я інв-й. Це важливо, бо саме розмір держ-х інв-й у стр-рі бюдж впливає на виконання бюджету та рівень бюдж-го дефіциту.
До макроек-го рег-я інв-го процесу віднос-ся: Розробка стр-ри інв-й за формами власності. Участь держави у спільному фін-ні проектів. Фін-я проектів за рахунок емісії ЦП. Форм-я портфелів фін-х інв-й. Надання пільг-х кредитів (Інв-й ,Податк). Визнач-я пріорит напрямків інв-я (Скорочення інв-й у збиткові та низькорентаб вир-ва. Відмова від фін-я соц-х проектів за залишковим принципом. Відмова від повного бюдже фін-я проектів, перехід до часткової участі дер-ви в проектах. Фін-я проектів за рахунок емісії та розміщення держ-х ЦП).
Макроек-е рег-я ІД зд-ся за допомогою фінансово-кред-ї пол-ки, за допомогою важелів: 1.Встан-я НБУ знижених облік ставок, що призводить до зниження % ставок по депозитах в ком-х банках і підвищення інв-ї активності. 2.Збільш-я норм обов’язк резервування, що сприяє залученню дод рес-в для інв-я. 3.Емісія та розміщ-я в ком-х банках держ ЦП із наст продажем їх на вторин ринку.
В Укр макроек-е рег-я зд-ть: Держ-й інв-й фонд. Держ-й комітет буд-ва, архітектури та житлової пол-ки Укр. Консорціуми та корпорації по освоєнню інв-й (ств-і за галузевим принципом).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП