ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Інвестиційний аналіз. Інвестування

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Інвестиційний аналіз. Інвестування

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...

Перелік питань

1. Фінансові інвестиції, їх відмінність від інвестицій у реальний капітал. Поняття “портфельних інвестицій”.
2. Інвестиційне середовище та його елементи.
3. Фінансовий ринок як елемент інвестиційного середовища.
4. Фондовий ринок – інтегроване утворення у складі фінансового ринку.
5. Організаційна структура фондового ринку. Характеристика ринків інструментів власності, боргових інструментів та деривативів.
6. Фінансові інструменти як елемент інвестиційного середовища та їх класифікації за основними ознаками.
7. Основні види та принципи класифікації цінних паперів першого порядку.
8. Види та характеристики інструментів власності.
9. Види та характеристики боргових інструментів.
10. Гібридні цінні папери, їх види та характеристики.
11. Похідні цінні папери (деривативи), їх види та характеристики.
12. Суб’єкти фондового ринку. Інвестори, емітенти, посередники та інфраструктурні організації.
13. Інфраструктура фондового ринку та функції інфраструктурних організацій.
14. Місце та роль посередників на фондовому ринку. Визначальні ознаки фінансового посередництва.
15. Структура фінансового посередництва. Інституційні інвестори.
16. Роль фінансового посередництва в економічному зростанні в концепції А. С. Пігу.
17. Наслідки розвитку фінансових посередників для економіки в концепції Р. Голдсміта.
18. Переваги непрямих інвестицій з точки зору власників заощаджень та фінансові інновації. Теорія “фінансових інновацій”.
19. Значення фінансового посередництва для розвитку економіки в теорії Й. Шумпетера.
20. Функції фінансових посередників у ринковій економіці
21. Система інформаційного забезпечення інвесторів (зміст, структура, завдання) та місце в ній фінансового посередництва.
22. Форми інформаційного посередництва (пряме та непряме інформаційне посередництво). Надання інформаційних послуг як функція фінансового посередництва.
23. Теорія агентства та подолання конфлікту інтересів продавця та покупця інформації.
24. Цілісний механізм фінансового посередництва у країнах з розвиненою ринковою економікою.
25. Поняття фінансових ресурсів та їх класифікація. Формування попиту і пропозиції на ринку фінансових ресурсів.
26. Вплив на формування цілісного механізму фінансового посередництва інвестиційних мотивів населення.
27. Управління капіталами як елемент фінансового посередництва. Форми управління капіталами.
28. Виникнення та еволюція інституту фінансового посередництва.
29. Основні етапи розвитку фінансового посередництва у розвинутих країнах - коротка характеристика.
30. Фінансове посередництво як окремий вид економічної діяльності. Три групи фінансових посередників за класифікацією Ф.Мишкіна.
31. Договірні ощадні інститути - основні типи та роль у механізмі трансформації заощаджень в інвестиції.
32. Види недержавного пенсійного забезпечення та схеми фінансування пенсійних виплат.
33. Страхові компанії зі страхування життя та їх роль у механізмі трансформації заощаджень у інвестиції.
34. Інвестиційні посередники, як одна із груп фінансових посередників. Роль інвестиційних посередників у механізмі трансформації заощаджень у інвестиції.
35. Форми організації діяльності зі спільного інвестування. Класифікація інвестиційних посередників виходячи із умов залучення коштів та характеру зобов’язань перед клієнтами.
36. Передумови появи фінансових посередників в Україні та їх участь в процесах масової приватизації.
37. Основні види фінансових посередників в Україні та законодавче регулювання їх діяльності.
38. Сучасний стан фінансового посередництва в Україні.
39. Інститути спільного інвестування в Україні: види та особливості діяльності у період з 1994 по 2000 рік включно.
40. Регулювання діяльності із спільного інвестування згідно Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”.
41. Учасники механізму спільного інвестування згідно українського законодавства, їх правовий статус та функції.
42. Порядок організації діяльності інститутів спільного інвестування, визначений Законом України “Про інститути спільного інвестування.
43. Законодавче регулювання інститутів довірчого управління в Україні.
44. Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні.
45. Порядок здійснення інвестиційної діяльності недержавними пенсійними фондами, передбачений законопроектом “Про недержавне пенсійне забезпечення”.
46. Порядок здійснення інвестиційної діяльності інститутами зі страхування життя в Україні.
47. Конкуренція у сфері фінансового посередництва, її форми і типи. Інституціональна диверсифікація.
48. Порядок здійснення емісії фінансових інструментів та залучення капіталу фінансовими посередниками.
49. Інвестиційний процес (в контексті портфельного інвестування) та його основні етапи.
50. Розробка і перегляд інвестиційної політики. Інвестиційна декларація.
51. Принципи і типи інвестиційної політики.
52. Врахування інтересів клієнтів фінансових посередників при формуванні інвестиційної політики.
53. Диверсифікація як стандарт управління капіталом та основний принцип інвестиційної політики.
54. Загальноприйняті нормативні вимоги щодо диверсифікації активів договірних ощадних та інвестиційних посередників.
55. Організація інвестиційного менеджменту фінансових посередників. Розподіл повноважень між групами персоналу інвестиційного менеджменту.
56. Функції інвестиційного менеджменту фінансових посередників.
57. Інвестиційні заощадження і попит на послуги фінансових посередників. Основні цілі інвестування приватних інвесторів.
58. Фінансові інструменти, емісію яких здійснюють фінансові посередники: види, характеристики, порядок випуску та особливості обігу.
59. Аналіз ринку цінних паперів як етап інвестиційного процесу.
60. Традиційні об’єкти інвестування фінансовими посередниками та характеристики їх інвестиційних якостей.
61. Облігації, їх класифікації за видами та характеристиками. Вплив окремих характеристик облігацій на інвестиційні якості.
62. Рейтинги цінних паперів та їх значення для інвесторів.
63. Визначення інвестиційної привабливості боргових інструментів із застосуванням методу оцінки шляхом капіталізації доходу.
64. Очікувана доходність боргових інструментів. Характеристики боргових інструментів, які складають структуру їх доходності.
65. Акції: класифікація акцій за видами та інвестиційними групами.
66. Оцінка інвестиційної привабливості акцій та визначення їх внутрішньої (“істинної”) вартості.
67. Визначення внутрішньої (“істинної”) вартості акцій шляхом застосування моделі дисконтування дивідендів.
68. Ризик фінансового інвестування, основні типи ризиків.
69. Ризик втрати капіталу, що інвестується (ринковий ризик та бізнес-ризик). Фактори, що спричинюють прояви цього ризику.
70. Ризик втрати (отримання) доходу, що очікується (процентний ризик та ризик зміни купівельної спроможності грошей). Фактори, що спричинюють прояви цього ризику.
71. Зміст та основні принципи фундаментального аналізу. Прогнозування цін цінних паперів із застосуванням методів фундаментального аналізу.
72. Використання інформації про емітента при здійсненні фундаментального аналізу. Вибір, розрахунок та порівняння відносних показників.
73. Зміст Дюпонівського розкладу та його застосування у рамках фундаментального аналізу.
74. Зміст та принципи технічного аналізу. Прогнозування цін цінних паперів на основі технічного аналізу.
75. Поведінкові стратегії, що використовуються у рамках технічного аналізу.
76. Інструментарій та методи візуалізації інформації, що використовуються технічними аналітиками.
77. Особливості застосування традиційних методів фінансового аналізу на сучасному етапі в Україні.
78. Поняття інвестиційного портфеля. Формування портфеля як етап інвестиційного процесу.
79. Теоретичні основи портфельного інвестування (підхід Марковіца до проблеми вибору портфелю).
80. Проблема вибору інвестиційного портфеля: правила максимізації доходності та уникнення ризику.
81. Теоретико-імовірнісна формалізація понять “доходність” та “ризик” для цілей вибору оптимального портфеля.
82. Показники “толерантність ризику” та “гарантована еквівалентна доходність”, їх вплив на формування інвестиційного портфеля.
83. Пасивне управління інвестиційним портфелем. Теоретичні основи і поняття ефективного ринку.
84. Активне управління інвестиційним портфелем - теоретичні основи.
85. Процес формування портфеля (застосування інвестиційних стилів при формуванні портфеля).
86. Перегляд портфеля як етап інвестиційного процесу, причини втрати портфелем оптимальних параметрів.
87. Операційні (трансакційні) витрати, та їх врахування при здійсненні перегляду портфеля.
88. Свопи та їх застосування при здійсненні перегляду інвестиційного портфеля.
89. Вимір дохідності та загальні підходи до оцінки ефективності управління інвестиційним портфелем.
90. Способи визначення ефективності управління портфелем шляхом порівнянь. Поняття еталонного портфелю.
91. Загальний та ринковий ризики портфеля, їх вимір та застосування з метою оцінки ефективності управління портфелем.
92. Аналіз ефективності управління портфелем за допомогою коефіцієнту ринкового ризику. Поняття надлишкової доходності і “історичної альфи”
93. Оцінка ефективності управління портфелем за допомогою коефіцієнту “доходність-мінливість” і коефіцієнту Шарпа.
94. Поняття “еталонної доходності” та її практичне застосування при оцінці ефективності управління портфелем.
95. Особливості формування доходів, витрат та результатів діяльності фінансових посередників.
96. Витрати діяльності фінансових посередників та їх класифікація за функціональним призначенням.
97. Особливості оподаткування прибутку фінансових посередників, його розподілу та використання.
98. Принцип прозорості оподаткування.
99. Податкове стимулювання фінансового посередництва - основні принципи.
100. Поняття “кошти спільного інвестування” та “пенсійні активи”. Склад активів та зобов’язань інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів..
101. Чисті активи та порядок їх розрахунку. Значення цього показника та його застосування у діяльності фінансових посередників.
102. Вартість чистих активів і визначення фактичної доходності інвестиційного портфелю інститутів спільного інвестування.
103. Фондові індекси та їх використання для оцінки ефективності управління інвестиційним портфелем.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ...


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП