ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Маркетинг Політика Комунікація МПК

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Маркетинг Політика Комунікація МПК
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

177. Переваги телефонного зв’язку у прямому маркетингу
Одним iз змiшаних засобiв прямого маркетингу е звичайний телефон.
До переваг телефонного зв 'язку належать не тiльки технiчна доступнiсть та найширше охоплення фактичних i потенцiйних покупцiв. Телефонний зв'язок уможливлює значне збiльшення товарообороту за рахунок тих покупцiв, якi хотiли б придбати товар, але не можуть особисто прийти до магазину з якихось причин (вiддаленiсть магазину i незручнiсть транспортних зв 'язкiв, хвороба, похилий вiк i т. П.). Вони з великим задоволеннямзроблять телефонiчне замовлення за умов якiсного обслуговування. Саме тому найбiльш активнi торгові пiдприємства розглядають цей метод торгiвлi як невiд'ємну частину торгового процесу, що дaє вiдчутний додатковий зиск.

178. Ключеві моменти бесіди по телефону при застосуванні прямого маркетингу
Ключовими моментами бесiди по телефону фахiвцi з маркетингу вважають:
• Створення доброго настрою, тобто бездоганну ввiчливiсть, вiдмову вiд будь-якого тиску. Якщо ви вiдчуєте, що ваш спiврозмовник чимось роздратований або засмучений, лiпше його перепросити й вiдкласти розмову. Намагайтеся переконати спiврозмовника залiзною логiкою ваших apryмeнтів, а не емоцiйними вигуками та драматичним тремтiнням голосу. Коли першi двi-три розмови не дали позитивних наслiдкiв, не наполягайте далi зробiть перерву на певний час;
• Ретельне обдумування того, що будете говорити. Перед початком телефонної розмови необхiдно пiдготувати попереднiй план . Це дасть змогу не втрачати iнiцiативу пiд час бесiди, нешукати гарячково кoнтpapгymeнтiв;
• Умiння одразу зацiкавити спiврозмовника. Знайдiть якiсь оригiнальнi повороти розмови, якiсь нестандартнi питання, щоб одразу привернути увагу, але не забувайте про мету свого телефонного дзвiнка, тобто ведiть свою лiнiю розмови. Пiсля того, як ви привернули увагу спiврозмовника, необхiдно вiдразу ж переходити до cyтi проблеми (бо час - це грошi), хоча iнодi бажано продовжити обговорення (залежно вiд його настрою): бажано сконцентрувати увагу на одному чи двох товарах, які користуються максимальним попитом. Можлива ситуацiя, коли будуть зустрiчнi пропозицiї щодо зниження цiн або дешевого розпродажу;
• Умiння швидко оцiнити перспективу: зробить чи не зробить покупку ваш спiврозмовник. Що бiльш досвiдченим е торговий працiвник, то швидше він зрозумiе це i не гаятиме часу даремно;
• Точне визначення основних вигод, якi матиме спiврозмовник, якщо він купить цей товар (на жаль, нiде правди дiти, iнтереси продавця й покупця частенько не збiгаються). Важливе значення тут maє вмiння працiвника торгiвлi говорити настiльки яскраво й образно, щоб спiврозмовник міг уявити собi незнайомий товар у всіх його деталях. Але не варто захоплюватися дрiбницями. Якщо спiврозмовник вимагатиме докладних пояснень, необхiдно пообiцяти йому вислати поштою вiдповiдний матерiал;
• Умiння закiнчити бесiду так, щоб за вами залишилося ocтaннє слово. Щось на зразок такого:
„я надiшлю вам поштою необхiдний матерiші, а ви телефонуйте та замовляйте (дайте назву товару)“.

179.Особливості прямого маркетингу товарів виробничого призначення.
На специфiку прямого маркетингу товарів виробничого призначения впливають особливостi виробничого споживання товарно-матерiальних цiнностей у промисловостi та сiльському господарствi.
Варто звернути увагу на таке:
1) менш традицiйним е завдання, котре постае перед виробником, та що складнiше та дорожче товар, то бiльше часу й коштiв витрачається на пошук квалiфiкованих постачальникiв. Для цього використовують рiзноманiтну реклам ну й дoвiдкoвy лiтературу, органiзують пошук комп'ютерно'i iнформацїi, купiвлю iнформацїi в iнформативнопосередницьких фiрм . Щодо цього прямий маркетинг з його поштовими та телефонними зверненнями за конкретною адресою з конкретними пропозицiями не мае собi рiвних;
2) на етапi вивчення пропозицiй постачальницько-збутовий апарат пiдприемства починае налагоджувати зв'язки з вибраними постачальниками, якi, надаючи проспекти, каталоги, iнструкцїi або iншу рекламну продукцiю, безпосередньо вдаються до засобiв прямого маркетингу;
3) на етапi вибору постачальника торгові працiвники пiдприєств-виробника (споживача) постiйно ведуть дiловi переговори з iмовiрними постачальниками щодо конкретних умов поставок, сприятливих цiн, рiзних знижок i пiльг . Цi переговори вiдбуваються телефоном, через Інтернет, факсом або поштою. Усе це також належить до заходів прямо го маркетингу.
Закупiвля товарів виробничого призначення е ризикованiшою за закупiвлю товарів широкого вжитку, що потребуе встановлення тривалих зв'язкiв мiж пiдприемствами - виробниками товарів виробничого призначення та 'iхнiми споживачами. Покупцi товарно-матерiальних цiнностей е особливими покупцями. Вони роблять закупки вiд імені пiдприемств, що посилюе роль прямих стосунків мiж виробниками та споживачами таких товарів . Оскiльки iндивiдуальнi особливостi людей, якi приймають рiшення щодо купiвлi товарів для виробничого споживання (вiк, рiвеньдоходiв, освiта, службове становище, тип особистостi, готовнicmв iти на ризик), дуже впливають на прийняття рiшень, фахiвцi з маркетингу радять не залишати цi особливостi без уваги.
Кpiм того, значно рiзняться мiж собою i джерела iнформацii" стосовно обох груп товарів . Для товарів широкого вжитку - це, переважно, особистi джерела (сiм'я, друзi, сусiди, спiвробiтники, просто знайомi чи навiть незнайомi люди з вулицi, а також засоби масової iнформації), а для товарів виробничого призначення - комерцiйнi джерела.

182.Сучасні технології прямого маркетингу
Економічно розвинені країни постійно вдосконалюють методи прямого маркетингу як одного з найефективніших засобів продажу товарів. Найсучаснішими формами прямого маркетингу фахівці вважають телевізійний маркетинг прямого відгуку та інтерактивний маркетинг.
Телевізійний маркетинг прямого відгуку — це варіант масового маркетингу товарів і послуг, але з елементом зворотного зв'язку. Обов'язковою умовою такої форми продажу є наявність у рекламних зверненнях номера телефону, що забезпечує потенційному споживачеві певну незалежність, право самостійно приймати рішення — телефонувати чи ні, замовити чи ні товари та послуги, що рекламуються на телебаченні (ясна річ, що всі розмови за цим телефоном оплачує фірма).
Телевізійний маркетинг прямого відгуку має два різновиди: перший — це реклама прямого відгуку, другий — канали купівлі товарів удома. Другий різновид дає змогу не тільки ефективно продавати товари та послуги, а й використовувати його для створення позитивного ставлення до товарів і послуг фірми, надання інформації про новинки та особливості застосування вже відомих товарних марок, створення передумов для проведення інших заходів прямого маркетингу . Але найціннішим здобутком цього різновиду є можливість створювати базу даних щодо покупців.
Телевізійна реклама прямого відгуку відрізняється від загальної телевізійної реклами: протягом усього показу експерти та споживачі (користувачі) демонструють всі переваги даного товару або послуги; іншим є й спосіб подання інформації: глядач отримує детальну інструкцію щодо користування товаром або послугою, в стилі яскравого шоу з прекрасно підібраним складом гарненьких виконавиць. До телевізійного маркетингу прямого відгуку також зараховують і ті телевізійні канали (телевізійні програми), які спеціалізуються з продажу товарів і послуг. Такі канали працюють цілодобово без вихідних і пропонують за зниж. цінами різні товари (ювелірні вироби, одяг, світильники, іграшки, інструмент, побутову електроніку ), отримуючи їх від виробників або посередників за ліквідаційними цінами. В Укр. також створено додаткові послуги зв'язку служби «Аудіотекс», телефонна мережа цієї служби починається з цифр 8 - 900 (8 - 800). Це так звані послуги «900» або «800», які надаються як безкоштовно, так і за певну плату. За підвищеним тарифом забезпечуються послуги переважно розважального характеру (конкурси, гороскопи, ворожіння, розігрування призів, анекдоти, оповідання для дорослих, конференції ). З'явилися безкош-товні послуги, пов'язані, переважно, з відповідями громадян на різні соціологічні опитування. Ці опитування провадять радіо- і телестудії коштом замовників.
Фахівці створили два типи інтерактивних маркетингових каналів: комерційні інтерактивні служби та Інтернет.
Комерційні інтерактивні служби підприємств за відповідну щомісячну оплату пропонують покупцям інформативні та маркетингові послуги в режимі реального часу. До інформативних належать новини, бібліотечні послуги, відомості навчального, спортивного, довідкового характеру, а також розважально-ігрові матеріали, послуги з продажу товарів, засоби спілкування (електронні дошки об'яв, телеконференції, індивідуальні бесіди) та електронна пошта. За допомогою каналів комерційних служб клієнт може замовити необхідні товари, оплатити їх за допомогою операцій зі своїм банківським рахунком, купити чи продати цінні папери, замовити авіаквитки, номери в готелях, узяти напрокат автомобіль, пограти в комп'ютерні ігри, стати учасником якогось конкурсу, дізнатися про погоду в будь-якій точці земної кулі, про спортивні новини з різних країн, почитати замовлену книжку або навіть відвідати музей, не виходячи зі свого помешкання.
Але основним каналом інтерактивного маркетингу залишається Інтернет. Практично всі комерційні служби підприємств >ість послуг виконують в Інтернеті. Кожний, хто має комп'ютер, модем, необхідне програмне забезпечення, а також звичайний телефон і, ясна річ, кошти для оплати послуг, може отримати будь-яку інформацію, зосереджену в каналах цієї дивовижної мережі.
Інтерактивний маркетинг має і певні вади: обмеженість доступу покупців до Інтернету, деяка однобічність демографічної та психологічної інформації про покупців, хаотичність та інформаційну перевантаженість мережі, ймовірність проникнення злодіїв (хакерів) у комп'ютерну мережу з метою отримання секретної інформації про номери кредитних карток і банківських рахунків клієнтів, небезпека порушення прав людини в процесі створення банків даних про покупців та їхню реальну платоспроможність.
Але все це не > як вади зростання. У майбутньому багато з цих проблем буде вирішено за допомогою певних законодавчих актів і надійніших засобів захисту мережі.

181.Прямий маркетинг та процес прийняття рішень про купівлю товарів виробничого призначення.
Прямий маркетинг-засіб маркет.комунікацій, який передбачає безпосередню інтерактивну взаємодію продавця товару з кінц. споживачем даного товару, розрахований на отримання відгуку або здійснення угоди.
Прямий маркетинг – різні міроприємства, які направлені на отримання відгуку споживача: або в вигляді прямого замовлення на товар або в вигляді запитання на подальшу інформацію, або в вигляді звернення за товаром.
Прямий маркетинг товарів виробничого призначення щойно починає з'являтися в Укр.. Адміністративно-командна система не давала можливості вибору постачальників товарно-матеріальних цінностей та послуг виробничого призначення, проте і позбавляла цих постачальників клопоту із просуванням своєї продукції. Пара «виробник—постачальник» визначалася за директивним методом. Нині керівникам підприємств доводиться самим шукати і постачальників, і споживачів, та ще за умов постійного дефіциту обігових коштів. Ясна річ, що це незмірно ускладнює процес маркетингу. Але, сподіваючись на ліпші часи, ми спробуємо викласти тут його засадні принципи, використовувані в промислово розвинених країнах.
На специфіку прямого маркетингу товарів виробничого призначення впливають особливості виробничого споживання товарно-матеріальних цінностей у промисловості та сільському господарстві. За товарною номенклатурою та обсягом грошового обороту ринок товарів виробничого призначення значно >ий за ринок товарів широкого вжитку. Крім того, ринки товарів виробничого призначення дуже відрізняються від ринків товарів широкого споживання за такими ознаками:
1) на них значно менше покупців, ніж на ринках товарів широкого вжитку, але обсяг закупівель цих покупців >;2) покупцями товарів виробничого призначення є професіонали, які мають відповідну економічну, технічну або іншу галузеву підготовку;
3) покупці найчастіше сконцентровані за географічною ознакою відповідно до вимог певних виробництв (кліматичних, кадрових, економічних, етнографічних );4) попит на товари виробничого призначення визначається попитом на товари широкого вжитку, він не є еластичним і може різко змін. Так відбувається процес прийняття покупцем рішень щодо купівлі товарів широкого вжитку:
Усвідомлення проблеми—пошук інформації—оцінювання варіантів—рішення про купівлю—реакція на купівлю. Процес прийняття рішення про купівлю товарів виробничого призначення складається з таких етапів:Усвідомлення проблеми—узагальнений опис потреб—оцінювання характеристик товару—пошук постачальників—розгляд пропозицій—вибір постачальників—розроблення процедури отримання замовлення—оцінювання роботи постачальника
На прийняття рішення щодо застосування прямого маркетингу (прямої поштової реклами) впливає >ість етапів цієї процедури. Однак найважливішими є пошук, розгляд пропозицій та вибір постачальників.

183.Телевізійний маркетинг прямого відгуку як сучасний напрямок прямого маркетингу.
Економічно розвинені країни постійно вдосконалюють методи прямого маркетингу як одного з найефективніших засобів продажу товарів. Найсучаснішими формами прямого маркетингу фахівці вважають телевізійний маркетинг прямого відгуку та інтерактивний маркетинг.
Телевізійний маркетинг прямого відгуку — це варіант масового маркетингу товарів і послуг, але з елементом зворотного зв'язку. Обов'язковою умовою такої форми продажу є наявність у рекламних зверненнях номера телефону, що забезпечує потенційному споживачеві певну незалежність, право самостійно приймати рішення — телефонувати чи ні, замовити чи ні товари та послуги, що рекламуються на телебаченні (ясна річ, що всі розмови за цим телефоном оплачує фірма).
Телевізійний маркетинг прямого відгуку має два різновиди: перший — це реклама прямого відгуку, другий — канали купівлі товарів удома. Другий різновид дає змогу не тільки ефективно продавати товари та послуги, а й використовувати його для створення позитивного ставлення до товарів і послуг фірми, надання інформації про новинки та особливості застосування вже відомих товарних марок, створення передумов для проведення інших заходів прямого маркетингу . Але найціннішим здобутком цього різновиду є можливість створювати базу даних щодо покупців.
Телевізійна реклама прямого відгуку відрізняється від загальної телевізійної реклами: протягом усього показу експерти та споживачі (користувачі) демонструють всі переваги даного товару або послуги; іншим є й спосіб подання інформації: глядач отримує детальну інструкцію щодо користування товаром або послугою, в стилі яскравого шоу з прекрасно підібраним складом гарненьких виконавиць. До ТВ маркетингу прямого відгу-ку також зараховують і ті ТВ канали (телевізійні програми), які спеціалізуються з продажу товарів і послуг. Такі канали працюють цілодобово без вихідних і пропонують за зниж. цінами різні товари (ювелірні вироби, одяг, світильники, іграшки, інструмент, побутову електроніку), отримуючи їх від виробників або посередників за ліквідаційними цінами.

184.Поняття інтерактивного маркетингу
Економічно розвинені країни постійно вдосконалюють методи прямого маркетингу як одного з найефективніших засобів продажу товарів. Найсучаснішими формами прямого маркетингу фахівці вважають телевізійний маркетинг прямого відгуку та інтерактивний маркетинг.
Зокрема, інтерактивний маркетинг — це використання каналів зв'язку в режимі реального часу за допомогою засобів електронної торгівлі. Для цього застосовуються інтерактивні комп'ютерні системи, які об'єднують у режимі реального часу покупців і продавців. Комп'ютери (або WEB-вузли) покупця та підприємства, яке займається телевізійним маркетингом, за допомогою модема поєднуються телефонними лініями з різними службами.
Фахівці створили два типи інтерактивних маркетингових каналів: комерційні інтерактивні служби та Інтернет.
Комерційні інтерактивні служби підприємств за відповідну щомісячну оплату пропонують покупцям інформативні та маркетингові послуги в режимі реального часу. До інформативних належать новини, бібліотечні послуги, відомості навчального, спортивного, довідкового характеру, а також розважально-ігрові матеріали, послуги з продажу товарів, засоби спілкування (електронні дошки об'яв, телеконференції, індивідуальні бесіди) та електронна пошта. За допомогою каналів комерційних служб клієнт може замовити необхідні товари, оплатити їх за допомогою операцій зі своїм банківським рахунком, купити чи продати цінні папери, замовити авіаквитки, номери в готелях, узяти напрокат автомобіль, пограти в комп'ютерні ігри, стати учасником якогось конкурсу, дізнатися про погоду в будь-якій точці земної кулі, про спортивні новини з різних країн, почитати замовлену книжку або навіть відвідати музей, не виходячи зі свого помешкання.
Але основним каналом інтерактивного маркетингу залишається Інтернет. Практично всі комерційні служби підприємств >ість послуг виконують в Інтернеті. Кожний, хто має комп'ютер, модем, необхідне програмне забезпечення, а також звичайний телефон і, ясна річ, кошти для оплати послуг, може отримати будь-яку інформацію, зосереджену в каналах цієї дивовижної мережі.

185.Інтерактивний маркетинг як сучасний напрямок прямого маркетингу.
Економічно розвинені країни постійно вдосконалюють методи прямого маркетингу як одного з найефективніших засобів продажу товарів. Найсучаснішими формами прямого маркетингу фахівці вважають телевізійний маркетинг прямого відгуку та інтерактивний маркетинг.
Зокрема, інтерактивний маркетинг — це використання каналів зв'язку в режимі реального часу за допомогою засобів електронної торгівлі. Для цього застосовуються інтерактивні комп'ютерні системи, які об'єднують у режимі реального часу покупців і продавців. Комп'ютери (або WEB-вузли) покупця та підприємства, яке займається телевізійним маркетингом, за допомогою модема поєднуються телефонними лініями з різними службами.
Фахівці створили два типи інтерактивних маркетингових каналів: комерційні інтерактивні служби та Інтернет.
Комерційні інтерактивні служби підприємств за відповідну щомісячну оплату пропонують покупцям інформативні та маркетингові послуги в режимі реального часу. До інформативних належать новини, бібліотечні послуги, відомості навчального, спортивного, довідкового характеру, а також розважально-ігрові матеріали, послуги з продажу товарів, засоби спілкування (електронні дошки об'яв, телеконференції, індивідуальні бесіди) та електронна пошта. За допомогою каналів комерційних служб клієнт може замовити необхідні товари, оплатити їх за допомогою операцій зі своїм банківським рахунком, купити чи продати цінні папери, замовити авіаквитки, номери в готелях, узяти напрокат автомобіль, пограти в комп'ютерні ігри, стати учасником якогось конкурсу, дізнатися про погоду в будь-якій точці земної кулі, про спортивні новини з різних країн, почитати замовлену книжку або навіть відвідати музей, не виходячи зі свого помешкання.
Але основним каналом інтерактивного маркетингу залишається Інтернет. Практично всі комерційні служби підприємств >ість послуг виконують в Інтернеті. Кожний, хто має комп'ютер, модем, необхідне програмне забезпечення, а також звичайний телефон і, ясна річ, кошти для оплати послуг, може отримати будь-яку інформацію, зосереджену в каналах цієї дивовижної мережі.
На думку фахівців, у недалекому майбутньому електронні засоби повністю замінять журнали та газети як джерело інформації, а електронні комерційні канали — звичайні торгові центри. Буде створено цілком інтегровану маркетингову систему попиту та пропонування товарного асортименту, налагоджено тісні зв'язки між виробниками та споживачами, ефективнішу та дешевшу доставку товарів і послуг, а також систему задоволення потреб споживачів у режимі реального часу. Безперечно, забезп.зростання продажу товарів на насичених ринках стане реальнішим і передбачуванішим. Проте інтерактивний маркетинг має і певні вади: обмеженість доступу покупців до Інтернету, деяка однобічність демографічної та психологічної інформації про покупців, хаотичність та інформаційну перевантаженість мережі, ймовірність проникнення злодіїв (хакерів) у комп'ютерну мережу з метою отримання секретної інформації про номери кредитних карток і банківських рахунків клієнтів, небезпека порушення прав людини в процесі створення банків даних про покупців та їхню реальну платоспроможність.
Але все це не > як вади зростання. У майбутньому багато з цих проблем буде вирішено за допомогою певних законодавчих актів і надійніших засобів захисту мережі.

186.Досвід використання телевізійної реклами прямого відгуку в Укр..
Економічно розвинені країни постійно вдосконалюють методи прямого маркетингу як одного з найефективніших засобів продажу товарів. Найсучаснішими формами прямого маркетингу фахівці вважають телевізійний маркетинг прямого відгуку та інтерактивний маркетинг.
Телевізійний маркетинг прямого відгуку — це варіант масового маркетингу товарів і послуг, але з елементом зворотного зв'язку. Обов'язковою умовою такої форми продажу є наявність у рекламних зверненнях номера телефону, що забезпечує потенційному споживачеві певну незалежність, право самостійно приймати рішення — телефонувати чи ні, замовити чи ні товари та послуги, що рекламуються на телебаченні (ясна річ, що всі розмови за цим телефоном оплачує фірма).
Телевізійний маркетинг прямого відгуку має два різновиди: перший — це реклама прямого відгуку, другий — канали купівлі товарів удома. Другий різновид дає змогу не тільки ефективно продавати товари та послуги, а й використовувати його для створення позитивного ставлення до товарів і послуг фірми, надання інформації про новинки та особливості застосування вже відомих товарних марок, створення передумов для проведення інших заходів прямого маркетингу . Але найціннішим здобутком цього різновиду є можливість створювати базу даних щодо покупців.
Телевізійна реклама прямого відгуку відрізняється від загальної телевізійної реклами: протягом усього показу експерти та споживачі (користувачі) демонструють всі переваги даного товару або послуги; іншим є й спосіб подання інформації: глядач отримує детальну інструкцію щодо користування товаром або послугою, в стилі яскравого шоу з прекрасно підібраним складом гарненьких виконавиць. До телевізійного маркетингу прямого відгуку також зараховують і ті телевізійні канали (телевізійні програми), які спеціалізуються з продажу товарів і послуг. Такі канали працюють цілодобово без вихідних і пропонують за зниженими цінами різні товари (ювелірні вироби, одяг, світильники, іграшки, інструмент, побутову електроніку ), отримуючи їх від виробників або посередників за ліквідаційними цінами.

187.Інтернет та його застос-ня у прямому маркетингу. Інформаційні та марк.послуги в режимі реального часу – сучасні форми прямого маркетингу.
Економічно розвинені країни постійно вдосконалюють методи прямого маркетингу як одного з найефективніших засобів продажу товарів. Найсучаснішими формами прямого маркетингу фахівці вважають телевізійний маркетинг прямого відгуку та інтерактивний маркетинг.
Зокрема, інтерактивний маркетинг — це використання каналів зв'язку в режимі реального часу за допомогою засобів електронної торгівлі. Для цього застосовуються інтерактивні комп'ютерні системи, які об'єднують у режимі реального часу покупців і продавців. Комп'ютери (або WEB-вузли) покупця та підприємства, яке займається телевізійним маркетингом, за допомогою модема поєднуються телефонними лініями з різними службами.
Фахівці створили два типи інтерактивних маркетингових каналів: комерційні інтерактивні служби та Інтернет.
Комерційні інтерактивні служби підприємств за відповідну щомісячну оплату пропонують покупцям інформативні та маркетингові послуги в режимі реального часу. До інформативних належать новини, бібліотечні послуги, відомості навчального, спортивного, довідкового характеру, а також розважально-ігрові матеріали, послуги з продажу товарів, засоби спілкування (електронні дошки об'яв, телеконференції, індивідуальні бесіди) та електронна пошта. За допомогою каналів комерційних служб клієнт може замовити необхідні товари, оплатити їх за допомогою операцій зі своїм банківським рахунком, купити чи продати цінні папери, замовити авіаквитки, номери в готелях, узяти напрокат автомобіль, пограти в комп'ютерні ігри, стати учасником якогось конкурсу, дізнатися про погоду в будь-якій точці земної кулі, про спортивні новини з різних країн, почитати замовлену книжку або навіть відвідати музей, не виходячи зі свого помешкання.
Але основним каналом інтерактивного маркетингу залишається Інтернет. Практично всі комерційні служби підприємств >ість послуг виконують в Інтернеті. Кожний, хто має комп'ютер, модем, необхідне програмне забезпечення, а також звичайний телефон і, ясна річ, кошти для оплати послуг, може отримати будь-яку інформацію, зосереджену в каналах цієї дивовижної мережі.
Проте інтерактивний маркетинг має і певні вади: обмеженість доступу покупців до Інтернету, деяка однобічність демографічної та психологічної інформації про покупців, хаотичність та інформаційну перевантаженість мережі, ймовірність проникнення злодіїв (хакерів) у комп'ютерну мережу з метою отримання секретної інформації про номери кредитних карток і банківських рахунків клієнтів, небезпека порушення прав людини в процесі створення банків даних про покупців та їхню реальну платоспроможність.

188.Перспективи прямого маркетингу
Економічно розвинені країни постійно вдосконалюють методи прямого маркетингу як одного з найефективніших засобів продажу товарів. Найсучаснішими формами прямого маркетингу фахівці вважають телевізійний маркетинг прямого відгуку та інтерактивний маркетинг.
Телевізійний маркетинг прямого відгуку — це варіант масового маркетингу товарів і послуг, але з елементом зворотного зв'язку.
Інтерактивний маркетинг — це використання каналів зв'язку в режимі реального часу за допомогою засобів електронної торгівлі. Для цього застосовуються інтерактивні комп'ютерні системи, які об'єднують у режимі реального часу покупців і продавців.
Фахівці створили два типи інтерактивних маркетингових каналів: комерційні інтерактивні служби та Інтернет.
Але основним каналом інтерактивного маркетингу залишається Інтернет. Практично всі комерційні служби підприємств >ість послуг виконують в Інтернеті. Кожний, хто має комп'ютер, модем, необхідне програмне забезпечення, а також звичайний телефон і, ясна річ, кошти для оплати послуг, може отримати будь-яку інформацію, зосереджену в каналах цієї дивовижної мережі.
На думку фахівців, у недалекому майбутньому електронні засоби повністю замінять журнали та газети як джерело інформації, а електронні комерційні канали — звичайні торгові центри. Буде створено цілком інтегровану маркетингову систему попиту та пропонування товарного асортименту, налагоджено тісні зв'язки між виробниками та споживачами, ефективнішу та дешевшу доставку товарів і послуг, а також систему задоволення потреб споживачів у режимі реального часу. Безперечно, забезпечення зростання продажу товарів на насичених ринках стане реальнішим і передбачуванішим.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП