ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є умови управління непроданими
активами, що залишилися на час закінчення строку ліквідації Банку
(далі - непродані активи). Управління непроданими активами
передбачає повернення дебіторської заборгованості Банку, продаж
майна Банку, реалізацію цінних паперів Банку з метою погашення
заборгованості кредиторам Банку за рахунок отриманих коштів.

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН

2.1. Ліквідатор зобов'язується:
2.1.1. Передати в управління юридичній особі непродані активи
протягом 7 днів з часу підписання цього договору згідно з
номенклатурою та в обсягах, зазначених в акті про
приймання-передавання.
2.1.2. Передати юридичній особі перелік вимог кредиторів за
визначеною черговістю, які підлягають задоволенню за рахунок
грошових коштів, одержаних від управління непроданими активами.
2.2. Обов'язки юридичної особи:
2.2.1. Прийняти в ліквідатора непродані активи та здійснювати
ефективне і належне управління ними, забезпечити їх збереження від
втрат, знецінення, нестачі або пошкодження.
2.2.2. Самостійно здійснити потрібну комерційно-маркетингову
роботу з управління непроданими активами Банку та укласти
відповідні договори на найвигідніших для кредиторів Банку умовах.
2.2.3. Здійснювати продовження погашення заборгованості
кредиторів Банку згідно з переданим ліквідатором акцептованим
переліком вимог кредиторів та визначеною черговістю протягом трьох
днів з часу надходження на розрахунковий рахунок коштів від
управління непроданими активами. У разі недостатності коштів,
одержаних від реалізації непроданих активів Банку, для повного
задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються
пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї
черги.
2.2.4. Щомісяця за станом на перше та п'ятнадцяте число
кожного місяця подавати Національному банку звіт про здійснення
управління непроданими активами, надходження коштів від управління
ними, погашення кредиторської заборгованості, а також отримання
юридичною особою винагороди та відшкодування нею витрат, понесених
від управління непроданими активами.
2.2.5. Надавати за окремими запитами Національного банку
інформацію про хід управління непроданими активами та погашення
заборгованості кредиторів Банку.
2.2.6. У триденний термін з часу повного виконання
зобов'язань за цим договором подати Національному банку повний
звіт про роботу з управління непроданими активами та погашення
заборгованості кредиторів Банку.
2.3. Національний банк зобов'язується:
2.3.1. Надати ліквідатору дозвіл на передавання непроданих
активів в управління визначеній Національним банком юридичній
особі.
2.4. Національний банк має право:
2.4.1. Отримувати інформацію про хід здійснення управління
непроданими активами та погашення заборгованості кредиторів Банку
відповідно до форм звітності, а також згідно з пунктами 2.2.4,
2.2.5 та 2.2.6 цього договору.
2.4.2. Розірвати цей договір у встановленому чинним
законодавством України порядку в разі невиконання юридичною особою
передбачених цим договором обов'язків.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАВАННЯ НЕПРОДАНИХ АКТИВІВ

3.1. Передавання непроданих активів Банку здійснюється за
актом про їх приймання-передавання у такому порядку (умови
визначаються відповідно до виду активу та місця його перебування).

4. ВИТРАТИ ТА ВИНАГОРОДА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

4.1. До витрат юридичної особи за цим договором належать
витрати, пов'язані із здійсненням нею заходів щодо обслуговування
переданих, але не проданих активів (у тому числі витрати з
повернення дебіторської заборгованості), розрахунків з кредиторами
та запобігання знеціненню активів.
4.2. Усі витрати відображаються в звіті, який складається та
подається Національному банку в письмовій формі разом з копіями
усіх підтверджувальних документів у строки, зазначені в пункті
2.2.4 цього договору.
4.3. Винагорода за здійснення юридичною особою управління
непроданими активами сплачується за рахунок грошових коштів, що
надійшли на розрахунковий рахунок юридичної особи від управління
непроданими активами.
4.4. Юридична особа одержує винагороду за здійснення
управління непроданими активами Банку в розмірі __ % від суми
коштів, отриманих від управління непроданими активами, з яких: __
% (у розмірі не більше ніж 50% при надходженні коштів) утримує на
свою користь, а решту __ % утримує після повного виконання нею
всіх зобов'язань за договором. Підставою для одержання винагороди
юридичною особою є письмовий дозвіл Національного банку.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання
обов'язків за цим договором відповідно до вимог чинного
законодавства України.
5.2. У разі непередавання непроданих активів у термін,
зазначений у пункті 2.1.1 цього договору, ліквідатор зобов'язаний
сплатити Національному банку пеню в розмірі __ % від суми
непроданих активів за кожний день прострочення передавання.
5.3. У разі неналежного виконання юридичною особою обов'язків
з управління непроданими активами, передбачених цим договором,
юридична особа втрачає право на отримання решти винагороди,
визначеної у пункті 4.4 цього договору.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Спори, що виникають під час дії цього договору,
вирішуються у встановленому чинним законодавством України порядку.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

7.1. Цей договір набирає чинності з часу його підписання
уповноваженими представниками Сторін та діє до повного виконання
юридичною особою своїх зобов'язань за договором.
7.2. Цей договір достроково припиняє свою дію у разі:
а) повного виконання юридичною особою всіх зобов'язань за цим
договором;
б) укладення Національним банком та юридичною особою
письмової угоди про дострокове припинення дії цього договору;
в) розірвання договору на вимогу Національного банку в
установленому чинним законодавством України порядку у випадку
неналежного здійснення юридичною особою управління непроданими
активами Банку та невиконання інших зобов'язань за цим договором.
7.3. Зміни та додатки до цього договору вважаються такими, що
мають юридичну силу, та є обов'язковими для Сторін, якщо вони
викладені в письмовій формі, підписані уповноваженими
представниками Сторін та засвідчені відбитками печаток.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Цей договір складений у трьох примірниках (по одному
примірнику для кожної Сторони). Усі примірники мають однакову
юридичну силу.
8.2. Юридична особа не має права на передавання своїх прав та
обов'язків за цим договором третій особі.
8.3. Спірні питання, що не врегульовані цим договором,
вирішуються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Начальник управління методології
Генерального департаменту
банківського нагляду К.Є.Раєвський

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти




Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП