ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Глава 2. Призначення тимчасового адміністратора

2.1. Функції тимчасової адміністрації виконує тимчасовий
адміністратор - юридична або фізична особа, призначена
Національним банком.

2.2. Згідно з підставами, визначеними в пунктах 1.2, 1.3
глави 1 розділу V цього Положення, відповідний підрозділ
банківського нагляду Національного банку, що безпосередньо
здійснює нагляд за банком, за результатами інспектування та
безвиїзного нагляду порушує перед Правлінням Національного банку
(чи Комісією Національного банку) питання про потребу призначення
тимчасової адміністрації.
Висновок відповідного підрозділу системи банківського нагляду
про необхідність призначення тимчасової адміністрації має містити:
назву, повні реквізити банку;
перелік даних, які є підставою для відсторонення керівництва
банку від управління і призначення тимчасового адміністратора;
відомості про особу (осіб), що виконуватиме функції
тимчасового адміністратора;
дату і строк призначення;
перелік першочергових заходів, що спрямовані на виправлення
порушень;
матеріали перевірок та інші дані, що свідчать про
правомірність і необхідність застосування цього заходу (як додаток
до висновку).

2.3. Постановою Правління Національного банку про призначення
тимчасової адміністрації:
призначається тимчасовий адміністратор - юридична або фізична
особа, що виконуватиме функції тимчасової адміністрації;
призначається керівник тимчасової адміністрації, якщо
тимчасовим адміністратором є юридична особа;
визначаються повноваження тимчасового адміністратора;
визначається строк, на який призначено тимчасового
адміністратора;
визначаються інші положення, що потрібні для виконання
завдань тимчасової адміністрації.

2.4. Тимчасовий адміністратор приступає до виконання своїх
функцій без попереднього повідомлення банку в день отримання
постанови Правління Національного банку про своє призначення.
Постанова Правління Національного банку про призначення
тимчасової адміністрації доводиться до відома як головного банку,
так і всіх філій та безбалансових відділень із зазначенням дати
початку здійснення тимчасової адміністрації.
Якщо тимчасовий адміністратор не може приступити до виконання
своїх повноважень із-за перешкод з боку керівників банку, то він у
той самий день звертається до державного виконавця та надає йому
постанову Правління Національного банку про його призначення, яка
є виконавчим документом.
З метою забезпечення належних умов для діяльності тимчасового
адміністратора останній у разі потреби має право на підставі
письмового звернення залучати відповідні правоохоронні органи, які
зобов'язані надавати тимчасовому адміністратору допомогу.
Під час виконання своїх обов'язків тимчасовий адміністратор
за своїм статусом прирівнюється до представника Національного
банку. Будь-яка особа, що навмисно перешкоджає доступу тимчасового
адміністратора до банку, його активів, книг, записів, документів,
несе відповідальність згідно з законодавством України.

2.5. З дня призначення тимчасового адміністратора
повноваження загальних зборів, спостережної ради і правління (ради
директорів) банку переходять до тимчасового адміністратора. Угоди,
укладені керівниками банку після призначення тимчасового
адміністратора, є недійсними з часу їх укладення.

2.6. Строк повноважень тимчасового адміністратора не може
перевищувати одного року з дня його призначення. Національний банк
має право продовжувати для системоутворюючих банків дію тимчасової
адміністрації на строк до одного року. В окремих випадках, якщо
стан банку такий, що потребує прийняття рішення про його примусову
реорганізацію чи ліквідацію, строк повноважень тимчасового
адміністратора може бути продовжено за рішенням Правління
Національного банку до прийняття відповідного рішення, але не
більше одного року.

Глава 3. Вимоги Національного банку до тимчасового
адміністратора

3.1. Тимчасовим адміністратором може бути:
юридична особа, яка здійснює професійну діяльність, що
пов'язана з тимчасовою адміністрацією та/або ліквідацією банків,
наданням аудиторських, юридичних або консультаційних послуг і має
не менше трьох працівників із сертифікатом Національного банку на
право здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації банків;
фізична особа - незалежний експерт (за договором) або
службовець Національного банку.
До участі в тимчасовій адміністрації допускаються лише особи,
які мають сертифікат Національного банку на право здійснення
тимчасової адміністрації та ліквідації банків, високі професійні
та моральні якості, бездоганну ділову репутацію (у тому числі,
якщо їх незаконні дії в минулому не спричинили банкрутства банку
або іншого суб'єкта підприємницької діяльності), економічну чи
юридичну освіту та досвід роботи в банківській системі. Для
керівника тимчасової адміністрації та тимчасового адміністратора -
фізичної особи досвід роботи в банківській системі має становити
не менше п'яти років, у тому числі на керівних посадах не менше
трьох років.

3.2. Тимчасовим адміністратором (керівником тимчасової
адміністрації) не може бути:
а) фізична особа, яка:
є кредитором, пов'язаною особою або акціонером/учасником
банку;
має судимість, не погашену і не зняту в установленому законом
порядку, або є обвинуваченою за кримінальною справою;
не виконала своїх зобов'язань перед будь-яким банком;
б) юридична особа, яка:
є кредитором, пов'язаною особою або акціонером (учасником)
банку;
є стороною в судовій справі за участю банку;
не виконала зобов'язань перед будь-яким банком.

3.3. Для виявлення конфлікту інтересів особа (фізична або
юридична) до часу її призначення тимчасовим адміністратором
(керівником тимчасової адміністрації) зобов'язана надати
Національному банку інформацію про свої особисті й ділові
інтереси, зокрема щодо:
заборгованості перед банком, трудових відносин з ним або
володіння майновими правами банку;
відносин за попередні п'ять років з будь-яким банком як його
пов'язаною особою;
невиконання будь-яких зобов'язань перед будь-яким банком за
останні п'ять років;
володіння майном, яке конкурує з майном банку;
інших інтересів, що можуть зашкодити неупередженому виконанню
функцій тимчасового адміністратора;
інформації стосовно відсутності конфлікту інтересів з
Національним банком України.
Вимоги цього пункту стосуються також інших осіб, які згідно з
договором виконуватимуть функції тимчасової адміністрації.

3.4. Національний банк перед призначенням тимчасового
адміністратора зобов'язаний переконатися в тому, що конфлікту
інтересів немає.
У разі виникнення конфлікту інтересів після призначення
тимчасового адміністратора (керівника тимчасової адміністрації)
він зобов'язаний ужити заходів щодо усунення конфлікту інтересів
та одночасно повідомити про це Національний банк, який має
вирішити питання про можливість продовження роботи тимчасового
адміністратора.

Глава 4. Укладення договору з тимчасовим адміністратором та
винагородження його роботи

4.1. До прийняття Правлінням Національного банку постанови
про призначення до банку тимчасової адміністрації з тимчасовим
адміністратором (незалежним експертом або юридичною особою)
укладається договір про здійснення тимчасової адміністрації, в
якому визначаються права та обов'язки сторін, оплата праці та
додаткова винагорода тимчасового адміністратора, страхування
фінансової відповідальності, страхування життя та здоров'я
тимчасового адміністратора згідно з чинним законодавством України
та інші умови, що потрібні для забезпечення процедури тимчасової
адміністрації.
У договорі про здійснення тимчасової адміністрації з
тимчасовим адміністратором - юридичною особою визначається перелік
фізичних осіб, що виконуватимуть функції тимчасового
адміністратора, у тому числі осіб, що мають сертифікат
Національного банку на право здійснення тимчасової адміністрації
та ліквідації банків, та керівник тимчасової адміністрації.
У договорі про здійснення тимчасової адміністрації з
незалежним експертом визначаються особи, які залучаються ним для
виконання функцій тимчасової адміністрації.
Договір про здійснення тимчасової адміністрації з тимчасовим
адміністратором від імені Національного банку на підставі належно
оформленої довіреності підписує заступник Голови Національного
банку - куратор служби банківського нагляду.
Договір набирає чинності з часу прийняття постанови Правління
Національного банку про призначення тимчасової адміністрації.

4.2. Оплата праці тимчасового адміністратора - керівника
тимчасової адміністрації (або незалежного експерта) і залучених
ним спеціалістів здійснюється за рахунок коштів банку, до якого
його призначили в межах кошторису, затвердженого Національним
банком.
Розмір оплати праці тимчасового адміністратора (керівника
тимчасової адміністрації) має бути не меншим за середньомісячну
заробітну плату голови правління (ради директорів) цього банку за
12 місяців перед призначенням тимчасової адміністрації.
Розмір оплати праці залучених спеціалістів установлює
тимчасовий адміністратор (керівник тимчасової адміністрації) у
межах кошторису витрат тимчасової адміністрації, затвердженого
Національним банком.
Додаткова винагорода тимчасовому адміністратору (керівнику
тимчасової адміністрації) і спеціалістам може встановлюватися в
межах кошторису за згодою Національного банку.
Оплата праці тимчасового адміністратора, а також
спеціалістів, залучених ним для забезпечення виконання своїх
повноважень, здійснюється згідно з укладеними з ними договорами.

4.3. Залучені тимчасовим адміністратором для виконання його
повноважень спеціалісти, які є службовцями Національного банку,
призначаються наказом Національного банку за їх згодою зі
збереженням за ними місця роботи, заробітної плати, премій та
інших виплат, передбачених системою оплати праці за основним
місцем роботи, на період виконання функцій тимчасової
адміністрації.

4.4. Тимчасовий адміністратор (керівник тимчасової
адміністрації) може бути усунений від виконання обов'язків
тимчасового адміністратора за власним бажанням або за рішенням
Правління Національного банку в разі невиконання чи неналежного
виконання ним своїх обов'язків або з інших причин.
Тимчасовий адміністратор може бути звільнений від виконання
обов'язків з позбавленням сертифіката на право здійснення
тимчасової адміністрації та ліквідації банків, якщо невиконання
або неналежне виконання ним своїх повноважень завдало збитків
банку чи кредиторам.
У разі завдання збитків унаслідок дій або бездіяльності
тимчасового адміністратора банк та/або кредитори мають право
звернутися з позовом до суду щодо їх відшкодування.

Глава 5. Права та обов'язки тимчасового адміністратора

5.1. У своїй діяльності тимчасовий адміністратор керується
Законом про банки ( 2121-14 ), постановою Правління Національного
банку про його призначення, установчими документами банку, цим
Положенням, чинним законодавством України. При здійсненні
тимчасової адміністрації філій/представництв банку, що розташовані
за межами України, застосовується також законодавство країни за їх
місцезнаходженням.

5.2. Тимчасовий адміністратор - фізична особа або керівник
тимчасової адміністрації відповідає за ефективність діяльності
тимчасової адміністрації та виконує організаційно-розпорядчі та
інші функції згідно зі статтею 80 Закону про банки ( 2121-14 ) та
чинним законодавством.
Керівник тимчасової адміністрації приймає рішення одноосібно
в межах своїх повноважень.

5.3. Тимчасовий адміністратор виконує функції загальних
зборів, ради банку, правління (ради директорів) щодо контролю та
управління банком, а також організаційно-розпорядчі функції,
пов'язані з виконанням обов'язків керівника банку (підписує накази
про звільнення, переведення працівників банку, підписує від імені
банку претензії до боржників, а також позови та заяви до суду
тощо).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП