ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Глава 9. Порядок припинення діяльності тимчасового
адміністратора

9.1. Тимчасова адміністрація припиняє свою діяльність
відповідно до статті 86 Закону про банки ( 2121-14 ).

9.2. Припинення діяльності тимчасової адміністрації означає
відновлення повноважень правління (ради директорів), ради та
загальних зборів банку - у разі стабілізації діяльності банку або
набуття повноважень ліквідатором - у разі прийняття рішення про
відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора.

9.3. Керівники банку, які відсторонені на період діяльності
тимчасової адміністрації від виконання своїх обов'язків, у разі
продовження діяльності банку продовжують виконувати покладені на
них обов'язки, якщо не прийнято рішення про їх звільнення з
посади.

Глава 10. Особливості фінансового оздоровлення (санації) банку
або підготовка його до продажу під час тимчасової адміністрації

10.1. Якщо банк має недостатній рівень капіталізації (значно
недокапіталізований або критично недокапіталізований) і має
розрахункові документи, що не сплачені з вини банку, чи
незадоволені вимоги кредиторів або значення нормативу миттєвої
ліквідності (Н3) становить менше 10 відсотків і надходжень не
достатньо для підвищення ліквідності до нормативного рівня, то
фінансове оздоровлення банку можливе лише із залученням додаткових
коштів акціонерів/учасників банку або його продажу іншим юридичним
та/або фізичним особам (далі - інвесторам) для збільшення капіталу
банку та погашення вимог кредиторів (тобто його санації).

10.2. Фінансове оздоровлення банку шляхом продажу його
інвесторам здійснюється за програмою санації. Програма санації
банку включає:
а) реструктуризацію капіталу банку (у т.ч. статутного
капіталу банку та субординованого боргу, якщо він є).
Реструктуризація капіталу банку передбачає виконання заходів,
що забезпечують збільшення регулятивного капіталу до необхідного
рівня.
Реструктуризація статутного капіталу банку передбачає
часткову або повну зміну участі в статутному капіталі учасників
банку на користь інвесторів, а також збільшення статутного
капіталу. Умови реструктуризації статутного капіталу узгоджуються
між учасниками банку та інвесторами шляхом перерозподілу акцій
(часток, паїв), що належать учасникам банку, в обмін на погашення
боргу перед кредиторами;
б) реструктуризацію боргових зобов'язань банку (якщо є
незадоволені вимоги кредиторів або очікується їх виникнення
протягом наступних шести місяців).
Реструктуризація боргових зобов'язань банку передбачає:
визначення умов участі інвесторів в повному або частковому
задоволенні вимог кредиторів, зокрема шляхом переведення боргу
(частини боргу) на інвестора;
установлення строків і черговості виплати банком або
інвестором боргу кредиторам (у частині прострочених зобов'язань та
зобов'язань, строк виконання яких настане протягом наступних шести
місяців);
відстрочку або розстрочку платежів за зобов'язаннями банку
(простроченими та строковими) або прощення (списання) боргів
(частини боргів) згідно з чинним законодавством України;
установлення відповідальності інвестора (банку) за
невиконання взятих згідно з програмою санації зобов'язань.
В угодах, що укладаються згідно з чинним законодавством між
банком та інвесторами, інвесторами і кредиторами з метою
здійснення заходів реструктуризації боргових зобов'язань банку,
має обумовлюватися, що ці угоди набирають чинності після надання
Національним банком дозволу тимчасовому адміністратору на продаж
банку та схвалення програми санації;
в) заходи та строк підвищення (відновлення) платоспроможності
та приведення діяльності банку у відповідність до вимог
банківського законодавства (прогнозні показники діяльності банку
на час завершення програми санації мають відповідати встановленим
Національним банком економічним нормативам).
Залежно від причин, що призвели до погіршення фінансового
стану банку, з метою підвищення (відновлення) платоспроможності та
приведення діяльності банку у відповідність до вимог банківського
законодавства до програми санації можуть включатися такі заходи
(із зазначенням строків їх виконання):
ті, що передбачені в додатках 1 та 2 до цього Положення;
виплата боргу кредиторам (за його наявності);
скорочення чисельності службовців згідно з законодавством про
працю та виплата працівникам у разі їх звільнення вихідної
допомоги за рахунок коштів банку або інвестора;
унесення на розгляд загальних зборів питання про зміну
органів управління банком;
залучення осіб, уповноважених інвесторами виконувати
відповідні заходи згідно із законодавством про працю.

10.3. Інвестори повинні мати кошти в розмірі, достатньому для
виконання заходів санації банку, у тому числі власні кошти для
формування статутного капіталу.
Розмір внеску інвестора до статутного капіталу банку з метою
його санації визначається залежно від:
суми вартості акцій (часток) акціонерів (учасників) банку,
які виходять з товариства;
суми внесків до статутного капіталу банку, що має
забезпечувати формування капіталу банку в сумі, не меншій, ніж
мінімальний розмір регулятивного капіталу (Н1), і дотримання
нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2) та нормативу
адекватності основного капіталу (Н3) згідно з нормативно-правовими
актами Національного банку (за вирахуванням збільшення
регулятивного капіталу банку за рахунок внутрішніх джерел
відповідно до пункту 2.1 додатка 2 до цього Положення, якщо це
передбачено програмою санації). На час реєстрації змін до статуту
банку ця сума має бути не меншою, ніж передбачено статтями 30, 31,
52 Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ).

10.4. Інвестори, які бажають взяти участь у санації банку,
подають до тимчасового адміністратора відповідні заяви. До заяви
інвестори додають установчі документи, копії свідоцтв про державну
реєстрацію, документи, що підтверджують наявність власних коштів
для формування капіталу банку згідно з нормативно-правовими актами
Національного банку, зокрема, для юридичних осіб - фінансову
звітність, аудиторський висновок про підтвердження звітності, для
фізичних осіб - довідку податкового органу про доходи за останній
звітний період (рік).

10.5. Якщо тимчасовий адміністратор визнає, що ця юридична чи
фізична особа може бути інвестором, то він надає інвестору
потрібну інформацію про показники діяльності банку (про розмір
регулятивного капіталу, дотримання нормативів адекватності і
достатності капіталу, про вартість активів банку за результатами
їх класифікації, виконання зобов'язань банку перед кредиторами
тощо) для складання попередніх розрахунків програми санації.
Інвестор, який отримав інформацію про показники діяльності
банку відповідно до статті 61 Закону про банки ( 2121-14 ),
зобов'язаний не розголошувати цю інформацію і не використовувати
її на свою користь чи на користь третіх осіб, а лише для виконання
заходів санації банку.
Тимчасовий адміністратор перед наданням інвестору відповідної
інформації має взяти у нього розписку про відповідальність за
розголошення банківської таємниці.
Якщо інвестор має намір придбати істотну участь у банку в
розмірах, визначених статтею 34 Закону про банки ( 2121-14 ), то
він одночасно подає Національному банку в порядку, визначеному
нормативно-правовими актами Національного банку, документи на
отримання відповідного дозволу.

10.6. Інвестор, який за результатами розгляду отриманої
інформації прийняв рішення про проведення санації банку, має
розробити програму санації і погодити її з тимчасовим
адміністратором. Тимчасовий адміністратор надає інвесторам
потрібну допомогу в розробленні програми санації.

10.7. Заходи з підвищення (відновлення) платоспроможності
банку та приведення діяльності банку у відповідність до вимог
банківського законодавства (відповідно до третьої частини плану
санації - підпункт "в" пункту 10.2 цієї глави) можуть
здійснюватися:
органами управління банку, що змінюються внаслідок санації за
рішенням загальних зборів чи відновлюють свою діяльність, а
тимчасовий адміністратор після реєстрації змін до установчих
документів припиняє свою діяльність відповідно до пункту 9.1 глави
9 розділу V цього Положення або
тимчасовим адміністратором - у цьому разі тимчасовий
адміністратор має право залучити до виконання третьої частини
плану санації уповноважених інвесторами осіб.
Комісія Національного банку може прийняти рішення щодо
регулювання процесу за третьою частиною плану санації - підпункт
"в" пункту 10.2 цієї глави (з урахуванням пропозицій тимчасового
адміністратора, інвесторів):
органами управління банку - якщо внаслідок реструктуризації
статутного капіталу 2/3 і більше голосів акцій акціонерного банку
або 51 і більше відсотків голосів часток (паїв) банку, створеного
у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (кооперативного
банку), переходять до інвесторів;
тимчасовим адміністратором - якщо погашення боргу перед
кредиторами здійснюється за рахунок коштів банку або якщо
реструктуризація статутного капіталу здійснюється зі зміною
голосів акцій статутного капіталу банку на користь інвесторів до
розміру, що є менше ніж 2/3 голосів акцій акціонерного банку або
менше 51 відсотка голосів часток (паїв) банку, створеного у
вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (кооперативного
банку).

10.8. Тимчасовий адміністратор організовує продаж банку за
дозволом Комісії Національного банку.
Дозвіл на проведення санації (продажу) банку надається за
таких умов:
інвестор має кошти в достатній сумі для виконання заходів
програми санації щодо формування статутного капіталу;
інвестор уклав відповідні угоди з банком та кредиторами про
реструктуризацію боргів банку (якщо є борг перед кредиторами);
програма санації та пакет документів для отримання цього
дозволу мають відповідати вимогам пункту 10.2 цієї глави;
інвестор, що придбав істотну участь у банку в розмірах,
визначених статтею 34 Закону про банки ( 2121-14 ), отримав на це
письмовий дозвіл Національного банку.

10.9. Для погодження програми санації з тимчасовим
адміністратором та отримання тимчасовим адміністратором згоди
Національного банку на продаж банку інвестори подають тимчасовому
адміністратору такі документи:
програму санації банку;
угоду між інвесторами й учасниками про перерозподіл акцій
(часток, паїв) банку;
угоду про переведення боргу (частини боргу), укладену між
банком та інвесторами (погоджену з кредиторами);
угоду між інвесторами і кредиторами про порядок, строк та
черговість погашення (відстрочення, переведення) боргу перед
кредиторами;
ті, що підтверджують наявність в інвестора власних коштів для
формування статутного капіталу банку, передбачені банківським
законодавством в разі реєстрації збільшення статутного капіталу
для акціонерів/учасників банку.

10.10. Тимчасовий адміністратор протягом 15 календарних днів
після отримання повного пакета документів розглядає його, за
потреби вимагає в інвесторів усунення недоліків і, якщо вважає
програму санації прийнятною, погоджує її своїм підписом і
відбитком печатки банку. Тимчасовий адміністратор видає інвесторам
один примірник погодженої програми санації або в разі відмови в
погодженні - мотивовані зауваження в письмовому вигляді.
Тимчасовий адміністратор надсилає пакет документів для
отримання згоди на продаж банку до територіального управління
Національного банку (структурного підрозділу банківського нагляду
центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком),
до якого додає:
прогнозний баланс банку на останню звітну (місячну) дату
після виконання програми санації та прогнозний розрахунок
показників діяльності банку і значень економічних нормативів за
ним;
висновок про можливість виконання інвесторами своїх
зобов'язань перед банком щодо формування капіталу банку та
задоволення вимог кредиторів шляхом реалізації програми санації, а
також про доцільність проведення санації банку цими інвесторами
(що має підтверджуватися розрахунком коштів за джерелами погашення
вимог кредиторів згідно з програмою санації);
пропозиції щодо порядку виконання третьої частини плану
санації (органами управління банку чи тимчасовим адміністратором);
список заявлених і визнаних банком вимог кредиторів;
рішення (наказ) тимчасового адміністратора про збільшення
статутного капіталу (про об'явлення додаткової підписки на акції).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП