ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2.6. Письмова угода від імені Національного банку
підписується заступником Голови Національного банку (куратором
служби банківського нагляду) або директором Генерального
департаменту банківського нагляду чи іншими уповноваженими особами
відповідно до вимог чинного законодавства або керівником (його
заступником) територіального управління Національного банку та
засвідчується печаткою Національного банку (територіального
управління Національного банку).
Територіальне управління Національного банку після укладення
письмової угоди з банком надсилає копію угоди до Генерального
департаменту банківського нагляду Національного банку.
У разі відмови або ухилення банку від укладення письмової
угоди в установлений строк без обгрунтованих причин до нього мають
застосовуватися інші (жорсткіші) заходи впливу згідно з цим
Положенням.

2.7. Контроль за виконанням банком зобов'язань за письмовою
угодою здійснюється відповідним територіальним управлінням
(структурним підрозділом центрального апарату, що безпосередньо
здійснює нагляд за банком) шляхом аналізу звітів банку, проведення
спільних нарад чи перевірок.

2.8. У разі невиконання банком хоча б одного з прийнятих в
угоді зобов'язань у встановлені строки відповідне територіальне
управління (структурний підрозділ центрального апарату, що
безпосередньо здійснює нагляд за банком) Національного банку подає
до Комісії Національного банку (Комісії при територіальному
управлінні Національного банку) обгрунтовані пропозиції щодо
розірвання угоди з банком та його подальшої діяльності
(застосування інших жорсткіших заходів впливу). У разі прийняття
Комісією Національного банку рішення про розірвання угоди і
застосування інших жорсткіших заходів впливу банку надсилається
відповідне повідомлення. З часу прийняття Комісією Національного
банку (Комісією Національного банку при територіальному
управлінні) рішення про розірвання угоди з банком дія угоди
припиняється.

Глава 3. Скликання загальних зборів учасників банку,
спостережної ради банку, правління (ради директорів)
банку для прийняття програми фінансового
оздоровлення або плану реорганізації банку

3.1. Комісія Національного банку з метою оздоровлення банку
має право прийняти рішення про потребу скликання спостережної ради
банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми
фінансового оздоровлення для тих банків, які:
отримали за результатами інспекційної перевірки загальну
рейтингову оцінку "4" за системою CAMEL (визначеною згідно з
Положенням про порядок визначення та застосування комплексної
рейтингової оцінки комерційних банків за системою CAMEL,
затвердженим постановою Правління Національного банку України від
25.06.98 N 246),
або є недокапіталізованими чи значно недокапітолізованими та
отримали за результатами інспекційної перевірки загальну
рейтингову оцінку "3" за системою CAMEL.

3.2. Комісія Національного банку має право прийняти рішення
про скликання загальних зборів учасників банку, якщо фінансове
оздоровлення банку потребує залучення додаткових коштів акціонерів
(учасників, інвесторів) для реструктуризації капіталу банку та/або
зобов'язань банку, або в разі потреби розроблення плану
реорганізації банку шляхом злиття або приєднання - якщо банк є
недокапіталізованим або значно недокапіталізованим і не надав у
встановленому порядку програму капіталізації банку.

3.3. Банк протягом 20 робочих днів з дня отримання рішення
Комісії Національного банку щодо прийняття програми фінансового
оздоровлення зобов'язаний розробити і подати затверджену
правлінням та радою банку програму фінансового оздоровлення на
узгодження відповідному територіальному управлінню Національного
банку (підрозділу банківського нагляду центрального апарату, що
безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку - у строк до 25
робочих днів).

3.4. Якщо радою банку (радою директорів) на вимогу
Національного банку або без цієї вимоги прийнято рішення про
скликання загальних зборів учасників з метою схвалення програми
фінансового оздоровлення або прийняття рішення про його
реорганізацію, то банк зобов'язаний повідомити територіальне
управління Національного банку (підрозділ банківського нагляду
центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за
діяльністю банків) про час і місце проведення загальних зборів,
порядок денний і надати проект рішення щодо фінансового
оздоровлення чи реорганізації банку, що вноситься на розгляд
загальних зборів учасників, у строк до 20 робочих днів після
отримання листа з вимогою, але не пізніше 25 днів до дня скликання
зборів.
Територіальне управління Національного банку (структурний
підрозділ банківського нагляду центрального апарату, що
безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку) розглядає
отримані документи щодо ефективності та відповідності вимогам
чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного
банку, у разі потреби надає зауваження. Уповноважений представник
Національного банку в разі потреби бере участь у проведенні
загальних зборів учасників банку з правом дорадчого голосу.
Банк протягом трьох робочих днів після проведення загальних
зборів подає територіальному управлінню Національного банку
(структурному підрозділу банківського нагляду центрального
апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку)
прийняту банком програму фінансового оздоровлення (чи план
реорганізації разом з економічними обгрунтуваннями та розрахунками
відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку
щодо реорганізації банків), протокол загальних зборів, підписаний
головою та секретарем зборів та засвідчений печаткою банку разом з
іншими документами відповідно до вимог нормативно-правових актів
Національного банку.
У разі прийняття загальними зборами банку програми
фінансового оздоровлення (плану реорганізації) особи, що бажають
придбати (збільшити) істотну участь у банку, мають подати
Національному банку документи для отримання дозволу відповідно до
статті 34 Закону про банки ( 2121-14 ) та в порядку, визначеному
нормативно-правовими актами Національного банку.

3.5. Умови подання банком документів щодо реорганізації
банку, погодження Національним банком плану реорганізації банку та
контроль за виконанням плану реорганізації здійснюються згідно з
нормативно-правовими актами Національного банку щодо реорганізації
банків.

3.6. Територіальне управління Національного банку (підрозділ
банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо
здійснює нагляд за діяльністю банків) протягом 10 робочих днів з
дня отримання програми фінансового оздоровлення розглядає її щодо
ефективності та відповідності вимогам Національного банку і в разі
її підтримки подає разом з висновками до Генерального департаменту
банківського нагляду Національного банку.
Генеральний департамент банківського нагляду в строк до
десяти робочих днів розглядає програму і готує відповідні
пропозиції Комісії Національного банку або повертає цю програму на
доопрацювання з мотивованими зауваженнями.

3.7. У разі погодження програми фінансового оздоровлення
Комісія Національного банку приймає відповідне рішення.
Після схвалення програми фінансового оздоровлення Комісією
Національного банку з банком укладається письмова угода на строк
до дванадцяти місяців (до вісімнадцяти місяців, якщо нагляд за
діяльністю банку безпосередньо здійснює структурний підрозділ
банківського нагляду центрального апарату) у порядку, визначеному
главою 2 розділу II цього Положення ( z0845-01 ). ( Абзац другий
пункту 3.7 глави 3 розділу II в редакції Постанови Національного
банку N 81 ( z0272-02 ) від 28.02.2002 )
Рішення Комісії Національного банку про погодження програми
фінансового оздоровлення в триденний строк після його прийняття
надсилається банку та відповідному територіальному управлінню
Національного банку.
За наявності обгрунтованих підстав для успішного завершення
фінансового оздоровлення банку цей строк може бути продовжений
Правлінням Національного банку ще на шість місяців.

3.8. У разі неподання банком у встановлений строк програми
фінансового оздоровлення (плану реорганізації) або подання
програми (плану реорганізації), яка не відповідає вимогам цього
Положення (з урахуванням вимог, установлених у рішенні Комісії
Національного банку щодо прийняття банком програми фінансового
оздоровлення), Національний банк застосовує жорсткіші заходи
впливу, що адекватні допущеним порушенням, зокрема відсторонення
керівництва від управління банком, призначення тимчасової
адміністрації або відкликання банківської ліцензії і призначення
ліквідатора, залежно від фінансового стану банку.

3.9. Контроль за виконанням банком програми фінансового
оздоровлення (плану реорганізації) здійснюється територіальним
управлінням Національного банку (структурним підрозділом
банківського нагляду центрального апарату, що безпосередньо
здійснює нагляд за банком).
За результатами нагляду щодо виконання банком програми
фінансового оздоровлення (плану реорганізації) та умов письмової
угоди з банком територіальне управління Національного банку
щомісяця до 25-го числа місяця, наступного за звітним, подає
Генеральному департаменту банківського нагляду свої висновки та
пропозиції.

3.10. До закінчення строку дії програми фінансового
оздоровлення та/або для прийняття рішення про продовження її дії
(дії письмової угоди) в обов'язковому порядку відповідний
підрозділ банківського нагляду Національного банку має здійснити
комплексну (планову або позапланову) інспекційну перевірку
діяльності цього банку.
За 10 робочих днів до закінчення строку дії програми
фінансового оздоровлення банку (строку дії письмової угоди)
територіальне управління Національного банку зобов'язане подати
Генеральному департаменту банківського нагляду (з урахуванням
звіту про інспекційну перевірку) висновок про виконання банком
програми фінансового оздоровлення (письмової угоди) або про
застосування інших жорсткіших заходів впливу.

3.11. У разі ефективного виконання заходів, передбачених
програмою фінансового оздоровлення, та отримання банком загальної
рейтингової оцінки "1" або "2" за системою CAMEL, програма
вважається завершеною, а дія угоди - припиненою.

3.12. У разі невиконання банком програми фінансового
оздоровлення (плану реорганізації) та/або погіршення його
фінансового стану Національний банк розриває з банком письмову
угоду і приймає рішення про призначення тимчасової адміністрації
або про відкликання банківської ліцензії та призначення
ліквідатора банку.

Розділ III. Видача Національним банком розпоряджень

Глава 1. Загальні вимоги

1.1. Відповідно до статті 73 Закону про банки ( 2121-14 )
Національний банк може видати розпорядження, за яким доводиться до
відома окремого банку зміст заходу впливу, що застосовується за
виявлені порушення чи недоліки в діяльності банку, з посиланням на
банківське законодавство чи нормативно-правові акти Національного
банку, і яке є обов'язковим для виконання.

1.2. Національний банк видає розпорядження у формі постанови
Правління Національного банку, рішення Комісії Національного банку
або Комісії Національного банку при територіальному управлінні
відповідно до вимог цього Положення ( z0845-01 ), а також у формі
постанови за справою про адміністративне правопорушення відповідно
до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
29.12.2001 N 563 ( z0062-02 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 25.01.2002 за N 62/6350.
Комісія Національного банку може делегувати свої
повноваження, визначені розділом III цього Положення ( z0845-01 ),
комісіям Національного банку при територіальних управліннях.
( Пункт 1.2 глави 1 розділу III в редакції Постанови Національного
банку N 81 ( z0272-02 ) від 28.02.2002 )

Глава 2. Розпорядження про зупинення виплати дивідендів чи
розподілу капіталу в будь-якій іншій формі

2.1. Національний банк має право видати банку розпорядження
щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу в
будь-якій іншій формі. Розпорядження щодо зупинення розподілу
капіталу в будь-якій іншій формі стосується розподілу прибутку
банку, що залишається в розпорядженні банку після сплати податків
та обов'язкових платежів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП