ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

12.2. Кредитори мають право надіслати ліквідатору свої
заперечення щодо визнаних ним вимог протягом одного місяця з дня
отримання повідомлення.
Ліквідатор має право з дозволу Комісії Національного банку
при територіальному управлінні (Комісії Національного банку, якщо
ліквідовується банк, накопичувальний рахунок ліквідатора якого
відкрито в Операційному управлінні Національного банку) погашати
вимоги до банку до часу завершення складання переліку вимог та
його затвердження Національним банком лише за угодами, що
забезпечують здійснення ліквідаційної процедури.

Глава 13. Складання проміжного ліквідаційного балансу

13.1. У строк до трьох місяців із дня, зазначеного в
повідомленні про ліквідацію, після розгляду вимог кредиторів
ліквідатор складає проміжний ліквідаційний баланс (з урахуванням
проміжних ліквідаційних балансів філій) і подає його до
територіального управління Національного банку.
До проміжного ліквідаційного балансу додаються:
копія публікації (оголошення) у пресі про ліквідацію банку
відповідно до глави 7 цього розділу;
реєстр заявлених та акцептованих вимог кредиторів для
затвердження Комісією Національного банку при територіальному
управлінні (Комісією Національного банку в разі ліквідації банків,
накопичувальний рахунок ліквідатора яких відкрито в Операційному
управлінні Національного банку).

13.2. Зобов'язання банку, що не враховувалися в балансі банку
на день прийняття рішення про ліквідацію, але заявлені кредиторами
в строк, зазначений у повідомленні про ліквідацію, і визнані
ліквідатором, включаються до проміжного ліквідаційного балансу.
У разі наявності рішення суду про задоволення вимог
кредиторів, які не враховувалися в балансі банку на день прийняття
рішення про ліквідацію, ці зобов'язання також включаються до
проміжного ліквідаційного балансу.
Погодження проміжного ліквідаційного балансу здійснюється в
порядку, установленому для погодження початкового балансу
ліквідатора відповідно до пункту 11.8 глави 11 цього розділу.

Глава 14. Погодження Національним банком
порядку продажу майна (активів) банку, його складу,
умов та строків придбання

14.1. Після проведення інвентаризації, оцінки майна (активів)
банку та складання початкового та проміжного ліквідаційного
балансу ліквідатор розпочинає продаж майна (активів) банку.
Продаж майна (активів) банку, що ліквідовується, здійснюється
шляхом:
проведення конкурсу (аукціону);
проведення біржових торгів через товарну біржу;
продажу на фондовій біржі або через торговельно-інформаційну
систему;
безпосереднього його (їх) продажу юридичній або фізичній
особі.
Правління Національного банку може в окремих випадках
установлювати інший порядок продажу майна (активів) банку та інший
спосіб продажу (уступки) вимог банку.
За конкурсом (на аукціоні) здійснюється продаж:
цілісного майнового комплексу банку або його частин;
цілісних майнових комплексів філій банку або їх частин;
окремого індивідуально визначеного майна (активу).
Продаж майна (активів) банку за конкурсом (на аукціоні)
здійснюється за наявності не менше ніж двох покупців.
Продаж майна (активів) банку на аукціоні полягає в переході
права власності до покупця, який запропонував за нього під час
торгів найвищу ціну та сплатив її.
Продаж майна (активів) банку за конкурсом полягає в переході
права власності до покупця, який запропонував за нього найвищу
ціну, сплатив її і взяв зобов'язання виконати всі фіксовані умови
конкурсу, зокрема щодо використання майна (активів) в операційній
діяльності банків (для створення нового банку або створення філій
діючих банків).
На біржових торгах через товарну біржу здійснюється продаж
основних засобів, інших необоротних матеріальних активів,
господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів
(як індивідуально визначених активів).
Продаж цінних паперів (крім векселів) здійснюється на
фондовій біржі або через торговельно-інформаційну систему в
порядку, визначеному чинним законодавством України.
Безпосередньо юридичній або фізичній особі здійснюється
продаж такого майна (активів):
основних засобів, балансова залишкова вартість яких не
перевищує 500 грн., а також інших необоротних матеріальних
активів, господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних
предметів, обсяги або вартість яких є недостатніми для проведення
конкурсу (аукціону) або торгів на товарній біржі. Ці матеріальні
активи реалізовуються безпосередньо ліквідатором або на комісійних
умовах через організацію роздрібної торгівлі;
не проданих за конкурсом (на аукціоні);
щодо яких після опублікування оголошення про проведення
конкурсу (аукціону) є лише одна пропозиція від покупця;
житлових приміщень, що є власністю банку та у яких поселені
громадяни на законних підставах (договір оренди з правом викупу
тощо);
векселів.
Викуп кредиторами майна (активів) банку в рахунок задоволення
своїх вимог може здійснюватися лише за умови, якщо майно (активи)
банку не продано іншим юридичним або фізичним особам у зв'язку з
відсутністю пропозицій від покупців щодо його (їх) викупу або
майно (активи) не продано за конкурсом (на аукціоні), на товарній
(фондовій) біржі, через торговельно-інформаційну систему та за
умови, що це не призведе до порушення черговості задоволення вимог
кредиторів, установленої чинним законодавством України.

14.2. Порядок продажу майна (активів) банку, склад, умови та
строки придбання майна погоджуються з Комісією Національного банку
або за її рішенням з комісіями Національного банку при
територіальних управліннях.

14.3. Для погодження порядку продажу майна (активів), його
складу, умов та строків придбання Комісією Національного банку при
територіальному управлінні (Комісією Національного банку)
ліквідатор подає до територіального управління Національного банку
(Департаменту реорганізації і ліквідації банків - у разі
ліквідації банків, накопичувальний рахунок яких відкрито в
Операційному управлінні Національного банку) такі документи:
а) інформацію про майно (актив), яка містить зокрема назву,
коротку характеристику, його залишкову, оціночну (ринкову або
ліквідаційну) вартість;
б) звіти (акти) суб'єктів оціночної діяльності (експертів)
або ліквідатора щодо оцінки майна (активів). У разі оцінки майна
(активів) за ліквідаційною вартістю ліквідатор подає відповідні
обгрунтування доцільності проведення їх оцінки та реалізації за
ліквідаційною вартістю;
в) висновок ліквідатора про порядок продажу майна (активів),
його склад, умови та строки продажу. У цьому висновку ліквідатор
визначає перелік об'єктів, що продаватимуться шляхом викупу за
конкурсом (з умовами його проведення), через аукціон, на товарній
біржі, фондовій біржі, через торговельно-інформаційну систему,
безпосередньо юридичній або фізичній особі, кредиторам банку в
рахунок задоволення їх вимог, а також пропонує організатора
аукціону, товарну біржу, торговельно-інформаційну систему,
підприємство роздрібної торгівлі для продажу відповідного майна
(активу), якщо передбачається такий порядок продажу.
Територіальне управління (Департамент реорганізації і
ліквідації банків) Національного банку має право вимагати подання
ліквідатором інших документів, що стосуються продажу майна
(активів) банку.
У разі потреби (в окремих випадках) термінового продажу майна
(активів) банку з метою його збереження та неможливості проведення
за короткий термін відповідного маркетингу Правління Національного
банку має право погодити продаж майна (активів) за ліквідаційною
вартістю.
Підрозділ банківського нагляду територіального управління
Національного банку (Департамент реорганізації і ліквідації банків
- у разі ліквідації банку, накопичувальний рахунок якого відкритий
в Операційному управлінні Національного банку) розглядає поданий
ліквідатором пакет документів протягом 15 робочих днів і подає
разом зі своїм висновком на розгляд Комісії Національного банку
при територіальному управлінні (Комісії Національного банку).

14.4. Про продаж майна (активів) за конкурсом (на аукціоні)
ліквідатор повідомляє за допомогою засобів масової інформації.
Ліквідатор публікує оголошення про проведення конкурсу або
аукціону принаймні в одній загальнодержавній та одній місцевій (за
місцезнаходженням банку) газеті не пізніше ніж за 30 днів до
оголошеної дати проведення конкурсу або аукціону.
Оголошення має містити:
назву, опис та іншу потрібну інформацію про майно (актив);
місце та час проведення конкурсу, аукціону;
початкову ціну продажу, умови продажу та використання майна
(активу);
кінцевий термін прийняття заяви про участь в аукціоні або
конкурсі;
час та місце особистого ознайомлення з майном (активом);
місцезнаходження, номер телефону, час роботи служби з
організації конкурсу, аукціону;
інші умови продажу (у разі потреби).
Після опублікування повідомлення про продаж майна (активів)
ліквідатор дає змогу ознайомитися з майном (активами) усім особам,
які подали заяву про участь у конкурсі або аукціоні.
Порядок проведення конкурсу (аукціону) визначається чинним
законодавством України.

14.5. Майно (активи) банку, щодо обігу якого встановлено
обмеження, продається на закритих торгах шляхом проведення
конкурсу (аукціону) за участю осіб, які відповідно до чинного
законодавства можуть мати зазначене майно (активи) у власності чи
на підставі іншого речового права відповідно до цивільного
законодавства України.
Продаж кредитів банку (уступка вимоги наданих банком
кредитів) здійснюється на закритих торгах шляхом проведення
конкурсу серед банків (інших фінансових установ) з дотриманням
вимог чинного законодавства, у тому числі щодо збереження
банківської таємниці.
У разі проведення закритого конкурсу (аукціону) порядок
розповсюдження повідомлення про проведення торгів визначає Комісія
Національного банку при територіальному управлінні (Комісія
Національного банку - у разі ліквідації банку, накопичувальний
рахунок якого відкритий в Операційному управлінні Національного
банку) на пропозицію ліквідатора.

14.6. Продаж майна (активів) банку за конкурсом здійснює
конкурсна комісія, що утворена ліквідатором (керівником
ліквідації) згідно з чинним законодавством.

14.7. До складу конкурсної комісії ліквідатор може включати
осіб, залучених до ліквідації банку, службовців Національного
банку, призначених для допомоги ліквідатору, представників органів
місцевого самоврядування (за їх згодою, у разі продажу об'єкта
комунальної власності), представників податкових органів (за їх
згодою).

14.8. У разі продажу майна (активів) банку, що
ліквідовується, на аукціоні ліквідатор може безпосередньо
проводити торги відповідно до чинного законодавства або залучити
на підставі договору організатора аукціону - юридичну особу, яка
відповідно до установчих документів має право проводити торги.
Організатор аукціону не може бути зацікавленою особою стосовно
кредитора чи боржника.

14.9. Для продажу цінних паперів ліквідатор укладає договір з
торговцем цінними паперами, що діє відповідно до Законів України
"Про цінні папери та фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про Національну
депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних
паперів в Україні" ( 710/97-ВР ) і має відповідну ліцензію
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

14.10. Розмір оплати послуг осіб, залучених для продажу майна
(активів) банку, що ліквідовується, визначається за погодженням
сторін у договорі та оплачується за рахунок ліквідаційної маси,
якщо це передбачено кошторисом витрат ліквідатора.

14.11. Продаж майна (активів) банку оформляється договорами
купівлі-продажу, які укладаються між банком (в особі ліквідатора)
і покупцем відповідно до чинного законодавства України. У разі
продажу майна за конкурсом до договору включаються зобов'язання
покупця, установлені умовами конкурсу.
Покупець (крім покупців - кредиторів банку) зобов'язаний
сплатити встановлену ціну продажу майна в строк, передбачений
договором купівлі-продажу, який не може перевищувати одного місяця
з дня укладення договору.
Фактичне передавання майна (активів) покупцям здійснюється
після надходження коштів на накопичувальний рахунок банку.
Ліквідатор передбачає цю умову у відповідних договорах
купівлі-продажу.

( Глава 14 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Постановою
Національного банку N 81 ( z0272-02 ) від 28.02.2002; в редакції
Постанови Національного банку N 384 ( z0836-02 ) від 07.10.2002 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП