ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

5.4. З дня його призначення тимчасовий адміністратор
зобов'язаний ужити заходів для забезпечення збереження активів та
документації банку, а також активів та документації афілійованих
осіб, у яких банк має участь у розмірі, що перевищує 50 відсотків
їх капіталу, а саме:
повідомити керівника територіального підрозділу Державної
служби охорони при МВС України, з яким укладено договір про
охорону банку, про тимчасову зміну керівників банку та передати
копію постанови Правління Національного банку про призначення
тимчасової адміністрації;
ужити заходів щодо заміни замків та обмеження доступу до
ключів на зовнішніх входах до приміщень банку та до внутрішніх
приміщень, у яких обробляються електронні документи, працює
підрозділ банку, що здійснює окремі види професійної діяльності на
ринку цінних паперів, використовуються та зберігаються засоби
захисту інформації, а також документи, інформація та обладнання,
які можуть дати доступ до активів банку (зокрема щодо участі банку
в статутних капіталах інших юридичних осіб);
змінювати/установлювати (у разі потреби) коди доступу до
комп'ютерів та інших засобів зв'язку банку та надавати допуск до
них визначеним працівникам банку;
не допускати винесення документації та матеріальних цінностей
із приміщень банку без спеціального дозволу тимчасового
адміністратора (керівника тимчасової адміністрації);
надіслати повідомлення банкам-кореспондентам (резидентам і
нерезидентам) про призначення в банку тимчасової адміністрації та
анулювання права підписів уповноважених осіб банку на здійснення
операцій з валютними цінностями через кореспондентські рахунки, а
також нові зразки підписів і копію рішення Правління Національного
банку про призначення тимчасової адміністрації;
інформувати банки-кореспонденти, реєстраторів, а також
зовнішніх менеджерів активів банку про те, що особи, які раніше
мали право давати вказівки від імені банку щодо операцій з
активами банку чи активами, які довірив банк, більше не мають
таких повноважень, і про осіб, яким тимчасовий адміністратор
передав ці повноваження;
тимчасово позбавити (у разі потреби) повноважень осіб, які
несуть відповідальність за окремі ділянки роботи банку, та надати
нові повноваження обмеженій кількості довірених осіб;
ужити інших заходів, потрібних для забезпечення схоронності
активів, майна і документації банку.

5.5. У день отримання рішення про призначення до банку
тимчасової адміністрації тимчасовий адміністратор повинен подати
до територіального управління (Операційного управління)
Національного банку, в якому відкрито кореспондентський рахунок
банку, нотаріально засвідчену картку із зразками підписів
тимчасового адміністратора (керівника тимчасової адміністрації) та
особи, призначеної на період роботи тимчасового адміністратора
тимчасово виконуючим обов'язки головного бухгалтера банку (якщо
таке призначення передбачене постановою Правління Національного
банку), і відбитка печатки цього банку.
Керівник територіального управління Національного банку після
отримання нової картки із зразками підписів осіб, що мають право
першого і другого підпису на період роботи тимчасової
адміністрації, на підставі прийнятої Правлінням Національного
банку постанови про призначення тимчасової адміністрації видає
розпорядження про скасування дії зразків підписів керівників, яких
відсторонено від управління банком.

5.6. Через 20 днів після його призначення тимчасовий
адміністратор зобов'язаний надати територіальному управлінню
Національного банку (структурному підрозділу банківського нагляду
центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком)
кошторис витрат тимчасової адміністрації на поточний рік із
поквартальною та помісячною розбивкою. До двадцятого числа
останнього місяця поточного року тимчасовий адміністратор надає
кошторис витрат на наступний рік. Кошторис витрат затверджується
начальником територіального управління Національного банку
(заступником Голови Національного банку - куратором служби
банківського нагляду, якщо кореспондентський рахунок банку
відкритий в Операційному управлінні Національного банку).

5.7. Забезпечити безперервність роботи банку.

5.8. Протягом одного місяця з дня призначення (двох місяців,
якщо тимчасова адміністрація застосована для управління
системоутворюючим або багатофілійним банком) здійснює
інвентаризацію активів, зобов'язань, резервів (включаючи
обліковані на позабалансових рахунках), у тому числі:
грошових білетів, монет та інших цінностей у грошовому
сховищі та операційній касі (відповідно до Інструкції
Національного банку України з організації емісійно-касової роботи
в установах банків України від 07.07.94 N 1 ( v0001500-94 );
основних засобів і нематеріальних активів (відповідно до
Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і
нематеріальних активів комерційних банків, затвердженої постановою
Правління Національного банку від 11.12.2000 N 475 ( z0960-00 );
кредитного портфеля та дебіторської заборгованості
(можливість погашення боргів за наданими кредитами та нарахованими
відсотками, стан проведення претензійно-позовної роботи тощо).
Проводить ревізію укладених з клієнтами банку договорів про
обслуговування їх операцій на ринку цінних паперів; перевіряє
класифікацію портфеля цінних паперів, кредитного портфеля
дебіторської заборгованості відповідно до нормативно-правових
актів Національного банку, що регламентують порядок розрахунку
резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями,
дебіторською заборгованістю та збитків банків від операцій з
цінними паперами.
Інвентаризація здійснюється за станом на останню звітну
(місячну) дату 5.
________________
5 Останньою звітною (місячною) датою вважається остання
звітна (місячна) дата перед призначенням тимчасового
адміністратора, якщо він розпочав свою роботу в період з 1-го по
20-те числа поточного місяця включно, або остання звітна (місячна)
дата після призначення тимчасового адміністратора, якщо він
призначений після 20-го числа поточного місяця.

За результатами інвентаризації тимчасовий адміністратор
уживає заходів щодо врегулювання виявлених розбіжностей з
відображенням операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
Одночасно керівники банку, які відсторонені від управління,
зобов'язані за станом на день призначення тимчасового
адміністратора здійснити передавання основних засобів,
нематеріальних та інших активів за відповідними актами
приймання-передавання.

5.9. З метою оцінки фінансового стану банку та визначення
можливості стабілізації його діяльності, а також приведення її у
відповідність до вимог чинного законодавства, тимчасовий
адміністратор перевіряє договірну, бухгалтерську, звітну, касову і
канцелярську документацію, матеріали правління, ради та
внутрішнього аудиту щодо діяльності банку, зокрема таке:
а) переглядає умови всіх договорів оренди, за якими банк є
орендодавцем (або орендарем), з точки зору потреби в них та
прийнятності умов оренди;
б) оцінює угоди, що стосуються господарських, майнових
операцій банку та здійснені банком протягом останніх трьох років
до дати призначення тимчасового адміністратора з метою
встановлення фактів, визначених у статті 81 Закону про банки
( 2121-14 ), і відповідно для звернення до суду з вимогою визнання
окремих угод недійсними;
в) оцінює вартість активів банку, зокрема активів його філій;
г) виявляє кредиторів банку та визначає розміри їх вимог щодо
грошових зобов'язань банку;
ґ) організовує в разі потреби комплексну перевірку діяльності
банку із залученням зовнішнього аудиту або відповідних структурних
підрозділів Національного банку.

5.10. Після докладної оцінки фінансового стану банку
тимчасовий адміністратор складає план тимчасового адміністратора
на період його призначення, який надалі може змінюватися залежно
від проблем, що можуть виникати під час тимчасового управління
банком.
План тимчасового адміністратора має містити:
цільові показники, яких планується досягти за період
тимчасового управління;
комплекс заходів для досягнення поставлених цілей (заходи
фінансового оздоровлення або санації банку, підготовки банку до
продажу, реорганізації або ліквідації);
інше, залежно від проблем, що виникли у діяльності банку.

5.11. Протягом одного місяця з дня свого призначення
тимчасовий адміністратор подає територіальному управлінню
Національного банку (відповідному підрозділу банківського нагляду
центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком)
попередній письмовий звіт про свою роботу відповідно до вимог
статті 83 Закону про банки ( 2121-14 ). Звіт має містити:
оцінку фінансового стану банку (з висновком щодо
відповідності діяльності банку вимогам банківського законодавства,
можливості фінансового оздоровлення банку й стабілізації його
діяльності) і вартості його активів (у разі наявності пропозицій
щодо реорганізації, ліквідації або продажу банку);
пропозиції щодо подальшої діяльності банку;
перелік заходів, що здійснені тимчасовим адміністратором за
звітний період.
До звіту додається план тимчасового адміністратора.
Надалі щомісяця до 20-го числа тимчасовий адміністратор подає
територіальному управлінню Національного банку (відповідному
підрозділу банківського нагляду центрального апарату, який
безпосередньо здійснює нагляд за банком) звіт про свою діяльність
та фінансовий стан банку.
За 10 робочих днів до закінчення своєї діяльності тимчасовий
адміністратор подає територіальному управлінню (відповідному
підрозділу банківського нагляду центрального апарату, який
безпосередньо здійснює нагляд за банком) завершальний звіт про
результати своєї роботи з пропозиціями щодо подальшої діяльності
банку (продовження діяльності банку та доцільності подальшої
роботи керівників банку або реорганізації чи ліквідації банку).
Протягом періоду діяльності тимчасового адміністратора банк
подає регулярну звітність у порядку, що встановлений
нормативно-правовими актами Національного банку.

5.12. З метою стабілізації діяльності банку (фінансового
оздоровлення) або підготовки банку до продажу тимчасовий
адміністратор (залежно від конкретної ситуації, що склалася в
банку):
а) розробляє (у разі потреби) разом з фахівцями банку
програму фінансового оздоровлення з визначенням економічного
ефекту реалізації запланованих заходів у грошовому вираженні,
організовує і контролює її виконання;
б) приймає рішення (у разі потреби) про збільшення статутного
капіталу банку шляхом видання наказу та здійснює процедуру
збільшення статутного капіталу згідно з чинним законодавством;
в) приймає рішення (у разі потреби) про скликання загальних
зборів учасників шляхом видання наказу та здійснює процедуру
скликання та проведення загальних зборів учасників згідно з чинним
законодавством України. Загальні збори учасників можуть бути
скликані для прийняття таких рішень: про санацію банку його
учасниками або інвесторами, реорганізацію банку, затвердження
складу правління (дирекції) та ради банку.
Питання про санацію банку його учасниками або інвесторами
може вноситися тимчасовим адміністратором на розгляд загальних
зборів учасників, якщо банк є недокапіталізованим, значно
недокапіталізованим або критично недокапіталізованим. У цьому
випадку тимчасовий адміністратор (керівник тимчасової
адміністрації) бере участь у роботі загальних зборів учасників
банку з правом дорадчого голосу як представник Національного
банку.
Питання про затвердження складу правління (дирекції) та ради
банку може вноситися на розгляд загальних зборів, які мають
проводитися перед закінченням строку повноважень тимчасового
адміністратора в установлений планом тимчасового адміністратора
строк;
г) обмежує чи зупиняє проведення окремих операцій банку, які
визнає низькорентабельними або збитковими, або надто ризиковими
для банку. Обмежує залучення вкладів (депозитів) за новими угодами
з фізичними особами з метою захисту інтересів вкладників;
ґ) уживає заходів щодо погашення простроченої та
пролонгованої заборгованості за наданими кредитами та іншої
простроченої дебіторської заборгованості;
д) у разі виявлення збиткових або неефективних для банку угод
розриває їх у порядку, установленому чинним законодавством
України;
е) продає активи банку та вживає заходів щодо погашення
заборгованості за активними операціями банку, які на думку
тимчасового адміністратора (залежно від причин, що зумовили
погіршення фінансового стану банку) мають бути відповідно продані
або повернені з метою підвищення платоспроможності, ліквідності
банку та/або погашення боргу перед кредиторами, у тому числі:
повертає депозити з інших банків;
продає цінні папери, які мають активний ринок, серед яких
емітовані третіми особами та державні цінні папери;
уживає заходів щодо погашення боргових цінних паперів, що не
мають активного ринку;
повертає вкладені банком кошти в статутні капітали інших
юридичних осіб;
продає окремі філії чи безбалансові відділення;
укладає угоду з іншим фінансово стабільним банком про
переведення боргу перед вкладниками банку - фізичними особами та
здійснює відповідні заходи згідно з цією угодою;

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП