ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

продає кредитну заборгованість на умовах угоди про уступку
вимог банку;
продає основні засоби та інші товарно-матеріальні цінності,
що не використовуються банком;
інше, залежно від проблем, що виникли у діяльності банку;
є) подає позови до суду;
ж) зупиняє виплату дивідендів чи розподіл капіталу банку в
будь-якій формі до завершення виконання заходів фінансового
оздоровлення та стабілізації діяльності банку;
з) надає (у разі потреби) територіальному управлінню
(відповідному структурному підрозділу банківського нагляду
центрального апарату) для розгляду на засіданні Правління
Національного банку пропозиції про введення мораторію на
задоволення вимог кредиторів відповідно до глави 8 розділу V цього
Положення;
и) готує (у разі потреби) пропозиції про заборону власнику
істотної участі в банку використовувати право голосу придбаних
акцій (паїв) у разі грубого чи систематичного порушення ним вимог
банківського законодавства та нормативно-правових актів
Національного банку;
і) організовує за згодою Національного банку продаж чи
реорганізацію банку згідно з цим Положенням і нормативно-правовими
актами Національного банку;
ї) виконує інші функції щодо оздоровлення банку відповідно до
додатків 1 та 3 до цього Положення, інших нормативно-правових
актів Національного банку та чинного законодавства України.

5.13. З метою ефективного виконання покладених на тимчасового
адміністратора завдань у разі потреби тимчасовий адміністратор має
право:
додатково залучати до роботи в тимчасовій адміністрації
будь-якого службовця, експерта, консультанта з унесенням змін до
кошторису витрат тимчасової адміністрації та договору з
Національним банком;
доручати керівникам банку вчинення дій щодо надання
необхідної допомоги тимчасовій адміністрації. Тимчасовий
адміністратор має право за потреби відсторонити таких осіб від
виконання посадових обов'язків на визначений строк, повідомивши
про це відповідний структурний підрозділ банківського нагляду
Національного банку;
скласти план скорочення штату банку та забезпечити прийняття
рішення про кількісний склад працівників банку;
ужити заходів з метою підвищення кваліфікаційного рівня
персоналу банку, а також проводити атестацію, переводити на іншу
посаду, скорочувати чисельність, звільняти згідно з чинним
законодавством працівників банку внаслідок неналежного виконання
ними своїх функціональних обов'язків або перегляду їх службових
обов'язків, змінювати розмір заробітної плати шляхом унесення змін
до штатного розпису банку згідно з чинним законодавством.

5.14. Тимчасовий адміністратор повинен зберігати банківську
таємницю та конфіденційність інформації про діяльність банку і
несе за її розголошення відповідальність, передбачену чинним
законодавством України.

Глава 6. Контроль за діяльністю тимчасового адміністратора

6.1. Контроль за діяльністю тимчасового адміністратора
покладається на територіальне управління Національного банку
(відповідний підрозділ банківського нагляду центрального апарату,
що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку).
Територіальне управління Національного банку розглядає
попередній звіт тимчасового адміністратора протягом десяти робочих
днів та надсилає зі своїми висновками відповідному структурному
підрозділу Генерального департаменту банківського нагляду
Національного банку, а всі наступні звіти - протягом п'яти робочих
днів.
Генеральний департамент банківського нагляду розглядає
отримані документи, готує свої висновки та разом з висновками
територіального управління Національного банку і рекомендаціями
тимчасового адміністратора щодо подальшої діяльності банку з
оцінкою його фінансового стану та планом тимчасового
адміністратора (якщо це попередній звіт) подає їх на розгляд
Комісії Національного банку. Комісія Національного банку схвалює
(або відхиляє) рекомендації тимчасового адміністратора та план
роботи тимчасового адміністратора.
Протягом двох тижнів з часу подання звіту тимчасового
адміністратора Комісія Національного банку має прийняти рішення
про застосування чи відхилення рекомендацій тимчасового
адміністратора.
У разі потреби Комісія Національного банку має право протягом
усього часу діяльності тимчасового адміністратора вносити на
підставі обгрунтованого висновку Генерального департаменту
банківського нагляду зміни до плану тимчасового адміністратора.

6.2. Після надання тимчасовим адміністратором остаточного
звіту Комісія Національного банку за обгрунтованим висновком
Генерального департаменту банківського нагляду, територіального
управління Національного банку приймає відповідне рішення про стан
виконання плану тимчасового адміністратора та схвалює (або
відхиляє) рекомендації тимчасового адміністратора щодо подальшої
діяльності банку. Якщо привести діяльність банку в правову та
фінансову відповідність до вимог Закону про банки
( 2121-14 ) і нормативно-правових актів Національного банку
протягом одного року неможливо, то Правління Національного банку
приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та
призначення ліквідатора банку. Для системоутворюючих та
багатофілійних банків цей термін Національний банк може продовжити
до двох років.
Національний банк має право припинити виконання плану
тимчасової адміністрації, відкликати банківську ліцензію,
ініціювати процедуру ліквідації банку в будь-який час, якщо дійде
висновку, що виконання плану не приводить до оздоровлення банку.

Глава 7. Порядок надання тимчасовому адміністратору
дозволу на продаж активів банку

7.1. Для продажу активів банку, балансова вартість яких
перевищує один відсоток статутного капіталу банку, а також філії
банку як цілісного майнового комплексу тимчасовий адміністратор
повинен отримати обов'язкову згоду Національного банку.
У разі продажу активів банків, нагляд за діяльністю яких
здійснює безпосередньо структурний підрозділ банківського нагляду
центрального апарату та балансова вартість яких перевищує
зазначену величину, або продажу їх філій як цілісних майнових
комплексів згода надається Комісією Національного банку.
Для продажу активів усіх інших банків, балансова вартість
яких перевищує зазначену величину, або продажу їх філій як
цілісних майнових комплексів згоду надає Комісія Національного
банку при територіальному управлінні, в якому відкрито
кореспондентський рахунок банку.

7.2. Продаж активів банку тимчасовим адміністратором може
здійснюватися шляхом:
безпосереднього продажу юридичній або фізичній особі, якщо є
лише одна пропозиція від покупців про викуп активу;
на відкритих торгах шляхом проведення конкурсу або аукціону -
у разі надходження двох і більше пропозицій про викуп активу.

7.3. В умовах конкурсу зазначаються початкова ціна продажу
активу та строки оплати. Крім того, умовами конкурсу можуть бути:
використання активів банку, що ліквідовується, в операційній
діяльності банків (зокрема для створення нового банку або
створення філій діючих банків);
одночасно з продажем активів переведення у відповідній сумі
зобов'язань банку;
інше залежно від можливостей корисного використання активу.

7.4. Для отримання дозволу на продаж активів тимчасовий
адміністратор надає територіальному управлінню Національного банку
(відповідному структурному підрозділу банківського нагляду
центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком)
такі документи:
клопотання про надання дозволу на продаж активів банку з
обгрунтованими висновками щодо отримання економічного ефекту від
цієї операції та її впливу на показники діяльності банку, разом з
прогнозними розрахунками діяльності банку після цієї операції;
проекти відповідних угод;
інформацію про індивідуально визначений актив (назва, коротка
характеристика, його залишкова вартість та ринкова (початкова)
вартість) або про філію банку (назва, місцезнаходження, ринкова
вартість, характеристика активів та зобов'язань);
висновки експертів щодо оцінки ринкової вартості
індивідуально визначеного активу або філії як цілісного майнового
комплексу;
інформацію про наявні пропозиції щодо купівлі активів
(інформація про можливих покупців, фінансова звітність та інші
документи, що підтверджують їх фінансову спроможність викупити
активи, якщо вони стануть переможцями конкурсу або аукціону);
у разі наявності пропозицій щодо купівлі активів з одночасним
переведенням у відповідній сумі зобов'язань банку - письмова згода
кредиторів на переведення боргу та фінансова звітність покупців,
інші документи та прогнозні розрахунки, які підтверджують
можливість виконання зобов'язань банку перед кредиторами. Якщо
продаж активів з одночасним переведенням у відповідній сумі
зобов'язань здійснюється іншому банку, то надається прогнозний
баланс банку-правонаступника на першу звітну дату після
переведення боргу та відповідний висновок територіального
управління Національного банку, що здійснює на консолідованій
основі нагляд за діяльністю банку-покупця;
у разі наявності пропозицій щодо купівлі філій банку як
цілісних майнових комплексів - письмова згода кредиторів на
переведення боргу та фінансова звітність покупців, інші документи,
які підтверджують їх можливість сплатити ринкову вартість філій як
цілісних майнових комплексів та можливість виконання зобов'язань,
що переводяться у відповідній сумі. У разі наявності пропозицій
щодо купівлі філії іншим банком надається прогнозний баланс
банку-правонаступника;
умови проведення конкурсу, які пропонує тимчасовий
адміністратор (якщо продаж активів передбачається здійснювати за
конкурсом).

Глава 8. Порядок уведення мораторію на задоволення вимог
кредиторів

8.1. З метою створення сприятливих умов для покращання та
стабілізації фінансового стану банку Національний банк має право
ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів під час
здійснення тимчасової адміністрації, але на строк не більше шести
місяців.
Мораторій на задоволення вимог кредиторів може
застосовуватися під час тимчасової адміністрації за постановою
Правління Національного банку. Мораторій на задоволення вимог
кредиторів застосовується, зокрема, на строк підготовки програми
санації (продажу) банку або програми фінансового оздоровлення.

8.2. Мораторій на задоволення вимог кредиторів поширюється на
зобов'язання, строки виконання яких настали до призначення
тимчасової адміністрації.
Протягом терміну дії мораторію:
забороняється стягнення коштів на підставі виконавчих та
інших документів, за якими здійснюється їх стягнення відповідно до
законодавства України;
не нараховується неустойка (штраф, пеня), інші фінансові
(економічні) санкції за невиконання чи неналежне виконання
грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів).
Мораторій не поширюється на обслуговування поточних операцій,
здійснюваних тимчасовим адміністратором, на вимоги щодо виплати
заробітної плати працівникам банку, аліментів, відшкодування
шкоди, заподіяної здоров'ю та життю громадян, авторської
винагороди, а також на задоволення вимог кредиторів, що виникли у
зв'язку із зобов'язаннями банку під час здійснення тимчасової
адміністрації банку.

8.3. Тимчасовий адміністратор зобов'язаний опублікувати в
газеті "Урядовий кур'єр" або "Голос України" інформацію про
введення мораторію на задоволення вимог кредиторів до банку не
пізніше ніж за 30 календарних днів до часу його введення із
зазначенням дати початку і кінця мораторію.
Тимчасовий адміністратор письмово інформує відповідний
податковий орган про введення мораторію на задоволення майнових
зобов'язань банку та зобов'язань щодо сплати податків і зборів
(обов'язкових платежів) та зупинення виконання заходів,
спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань і
зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

8.4. Протягом дії мораторію документи з вимогами щодо
виконання зобов'язань банку, на які введено мораторій, а також ті,
що надходять до банку чи територіального управління Національного
банку, повертаються без виконання.
Якщо під час дії мораторію досягнуто згоди на відстрочку або
розстрочку платежів банку або прощення (списання) частини його
боргів і відповідні розрахункові документи за вимогами кредиторів
ураховувалися на відповідному позабалансовому рахунку в банку, то
на початок першого робочого дня банку після закінчення дії
мораторію ці документи повертаються з мотивованими написами на
зворотному боці документів про причини їх повернення за підписом
головного бухгалтера і виконавця та штампом банку.
Після закінчення дії мораторію неустойка (штраф, пеня), а
також суми завданих збитків, які банк мав сплатити кредиторам за
грошовими зобов'язаннями та зобов'язаннями щодо сплати податків і
зборів (обов'язкових платежів), можуть бути заявлені до сплати в
розмірах, які були на дату введення мораторію, якщо інше не
передбачено чинним законодавством.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП