ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Штрафні санкції до банку можуть не застосовуватися в таких
випадках:
а) якщо застосування штрафів не вплинуло на усунення банком
порушень економічних нормативів та якщо такі порушення
відбуваються систематично, а саме:
економічні нормативи, що розраховуються за середньозваженою
величиною за місяць, порушуються протягом чотирьох місяців поспіль
або шість разів протягом календарного року;
економічні нормативи, які розраховуються за кожний випадок
порушення, порушуються щодня протягом місяця або через певний
проміжок часу протягом чотирьох місяців;
б) якщо стягнення штрафу спричинить суттєве погіршення
фінансового стану банку - неспроможність банку своєчасно
виконувати зобов'язання перед своїми клієнтами або загрозу
інтересам вкладників і кредиторів;
в) за третє та подальші порушення в поточному році порядку,
строків і технології виконання банківських операцій, що
встановлені нормативно-правовими актами Національного банку щодо
одного виду банківської операції;
г) за повторне та подальші в поточному році випадки подання
недостовірної інформації та звітності, що встановлені
нормативно-правовими актами Національного банку, а також неподання
або несвоєчасне їх подання - щодо однієї і тієї самої форми
звітності чи інформації або невиправлення звітності в порядку,
установленому Національним банком.

7.17. Про доцільність незастосування такого заходу впливу, як
накладення штрафу (або розстрочення чи відстрочення строку сплати
штрафу) територіальне управління Національного банку (структурний
підрозділ банківського нагляду, що безпосередньо здійснює нагляд
за банком) повідомляє Генеральний департамент банківського нагляду
Національного банку з обгрунтуванням підстав.

7.18. Суми стягнених штрафів відображаються в класі 7 Плану
рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків ( va493500-97 )
України за статтею "Інші банківські операційні витрати" (рахунок
7397).

( Глава 8 розділу III (Накладання штрафів на керівників
банків) втратила чинність на підставі Постанови Національного
банку N 563 ( z0062-02 ) від 29.12.2001 )

Глава 9. Заборона власнику істотної участі в банку
використовувати право голосу придбаних акцій (паїв)

9.1. Національний банк має право тимчасово, до усунення
порушення, заборонити власнику істотної участі в банку
використовувати право голосу придбаних акцій (паїв) у разі грубого
чи систематичного порушення ним вимог Закону про банки
( 2121-14 ) або нормативно-правових актів Національного банку,
зокрема таких:
а) наявність прямого чи опосередкованого впливу власника
істотної участі на прийняття банком рішень, що призводять до
порушення банківського законодавства або до ризикової політики
банку, яка загрожує інтересам кредиторів і вкладників;
б) порушено бездоганну ділову репутацію власника істотної
участі. Якщо власником істотної участі є юридична особа, то ця
заборона поширюється на членів виконавчого органу і спостережної
(наглядової) ради цієї юридичної особи;
в) за результатами перевірки виявлено, що внесок до
статутного капіталу банку сформований не за рахунок власних коштів
власника істотної участі (підтвердженням цього є, наприклад,
висновок про його незадовільний фінансовий стан на дату придбання
акцій банку);
г) володіння істотною участю банку або збільшення розміру
істотної участі до рівня, визначеного статтею 34 Закону про банки
( 2121-14 ), без письмового дозволу Національного банку;
ґ) Національний банк має право прийняти рішення про заборону
власнику істотної участі в банку використовувати право голосу
придбаних акцій (паїв), якщо власнику істотної участі (фізичній
особі або представнику власника істотної участі - юридичної особи)
пред'явлено обвинувачення в учиненні злочину, не встановлено
складу злочину з боку цієї особи, однак має місце порушення
банківського законодавства, зокрема встановлено наявність впливу з
боку цієї особи на проведення ризикової політики банку, що створює
загрозу інтересам кредиторів і вкладників банку, або особу визнано
винною в учиненні корисливого злочину з призначенням покарання без
позбавлення волі.

9.2. Рішення про тимчасову, до усунення порушення, заборону
власнику істотної участі в банку використовувати право голосу
придбаних акцій (паїв) приймається Комісією Національного банку
або Комісією при територіальному управлінні Національного банку,
як правило, за результатами інспекційної перевірки (планової або
позапланової).

9.3. Рішення Комісії Національного банку або Комісії при
територіальному управлінні Національного банку про тимчасову
заборону власнику істотної участі банку використовувати право
голосу придбаних акцій (паїв) вручається під підпис власнику
істотної участі банку (фізичній особі чи повноважному представнику
юридичної особи) або надсилається йому спецзв'язком.
Це рішення також доводиться до відома спостережної ради та
правління (ради директорів) банку з вимогою надати Національному
банку у визначений строк інформацію щодо надання банком
рекомендацій довіреній особі (чи особам), якій буде передано право
брати участь у голосуванні. Рекомендована банком особа має
відповідати вимогам банківського законодавства та
нормативно-правових актів Національного банку щодо власників
істотної участі банку.

9.4. Рішення про передавання права голосу відповідно до
придбаних акцій (паїв) довіреній особі (особам) приймається
Комісією Національного банку (Комісією Національного банку при
територіальному управлінні) у строк до одного місяця після
отримання рекомендацій та доводиться до відома правління (ради
директорів) та спостережної ради банку.
Довірена особа зобов'язана під час голосування діяти в
інтересах кваліфікованого та зваженого управління банком.

9.5. Рішення загальних зборів учасників, що приймалися з
використанням права голосу придбаних акцій (паїв) особою, яка
володіє істотною участю та щодо якої встановлена тимчасова
заборона його використання, не мають юридичної сили.

9.6. Відновлення права власника істотної участі у
використанні голосу придбаних акцій (паїв) здійснюється за
дозволом Комісії Національного банку (Комісії при територіальному
управлінні Національного банку) у разі усунення порушення.

Глава 10. Відсторонення посадової особи банку від посади

10.1. Національний банк має право тимчасово, до усунення
порушення, відстороняти посадову особу банку від посади в разі
грубого чи систематичного порушення цією особою вимог банківського
законодавства, у тому числі:
а) невиконання банком у встановлений строк зобов'язань за
його письмовою угодою з Національним банком (програмою
капіталізації/фінансового оздоровлення або планом реорганізації);
б) невиконання банком у встановлений строк вимог, визначених
Національним банком у письмовому застереженні, щодо усунення
порушень банківського законодавства;
в) невиконання банком у встановлений строк вимоги
Національного банку щодо скликання загальних зборів банку з
визначених питань (щодо прийняття програми
капіталізації/фінансового оздоровлення або плану реорганізації
тощо);
г) невиконання банком у встановлений строк розпоряджень
Національного банку щодо зупинення виплати дивідендів чи розподілу
капіталу в будь-якій формі або обмеження, зупинення чи припинення
проведення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим
рівнем ризику, або заборони видавати бланкові кредити, або
підвищення резервів на покриття можливих збитків за кредитами та
іншими активами;
ґ) проведення банком ризикових операцій, які загрожують
інтересам вкладників і кредиторів, якщо це є наслідком особистих
дій чи бездіяльності цих посадових осіб;
д) подання недостовірної інформації та звітності, що
встановлені нормативно-правовими актами Національного банку,
неподання або несвоєчасне їх подання;
е) невиправлення звітності в порядку, установленому
Національним банком;
є) неподання документів на письмову вимогу уповноважених
працівників Національного банку, приховування рахунків,
документів, активів тощо;
ж) невиконання вимог Національного банку України щодо
звільнення з посади керівників банку відповідно до статті 60
Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) або
частини третьої статті 73 Закону про банки ( 2121-14 ).

10.2. До посадових осіб, які Національний банк має право
відсторонити від посади, належать такі перші керівники банку та
керівники філій:
голова, його заступники та члени ради банку;
голова, його заступники та члени правління (ради директорів)
банку;
головний бухгалтер, його заступники;
керівник філії;
головний бухгалтер філії.

10.3. Обгрунтовані пропозиції щодо тимчасового відсторонення
посадової особи банку від посади подаються територіальними
управліннями Національного банку (відповідним структурним
підрозділом банківського нагляду центрального апарату, що
безпосередньо здійснює нагляд за банком, або іншим самостійним
структурним підрозділом) та Генеральним департаментом банківського
нагляду Національного банку, який готує відповідний висновок, на
розгляд Комісії Національного банку.
На засідання Комісії Національного банку ці посадові особи
мають запрошуватися для надання пояснень.

10.4. Рішення про тимчасове відсторонення перших керівників
банку від посади приймається Комісією Національного банку (крім
випадків, коли такі рішення прийняті правоохоронними органами або
загальними зборами акціонерів/учасників банку).
Рішення про тимчасове відсторонення керівника та головного
бухгалтера філії (далі - керівники філій) приймає Комісія
Національного банку при територіальному управлінні, яка здійснює
нагляд за діяльністю банку на консолідованій основі, на підставі
обгрунтованих пропозицій територіального управління Національного
банку за місцезнаходженням філії, з обов'язковим запрошенням
керівника філії на засідання Комісії Національного банку при
територіальному управлінні для надання пояснень.
Рішення про тимчасове відсторонення керівників філій банків,
нагляд за діяльністю яких безпосередньо здійснює відповідний
структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату,
якщо ці філії підпорядковані безпосередньо банку - юридичній
особі, приймає Комісія Національного банку, якщо ці філії
підпорядковані іншим філіям - Комісія Національного банку при
територіальному управлінні.

10.5. Територіальне управління за місцезнаходженням банку
передає розпорядження Національного банку про тимчасове, до
усунення порушення, відсторонення посадової особи банку від посади
правлінню (раді директорів) або спостережній (наглядовій) раді
банку.

10.6. Якщо прийняте Національним банком рішення стосується
посадових осіб банку, які мають право першого і другого підпису
від імені банку (філії) і зразки їх підписів унесені до картки із
зразками підписів осіб для відкриття кореспондентського рахунку
банку в територіальному управлінні Національного банку, та
одночасно територіальне управління Національного банку видає
письмове розпорядження територіальній розрахунковій палаті про
заборону приймати до виконання платіжні документи за підписами
керівників, які відсторонені з посади, і повідомляє про це банк.

10.7. Особу, яку на підставі рішення Національного банку було
відсторонено від посади, може бути поновлено в посаді лише на
підставі відповідного дозволу Національного банку.

10.8. Якщо керівнику банку пред'явлено обвинувачення у
вчиненні злочину, одночасно має місце порушення вимог Закону про
банки ( 2121-14 ) або нормативно-правових актів Національного
банку, або якщо керівника банку визнано винним у вчиненні
корисливого злочину із призначенням покарання без позбавлення
волі, то Національний банк має право видати розпорядження
спостережній раді банку (загальним зборам учасників банку, якщо
банк створений як товариство з обмеженою відповідальністю) про
звільнення керівника банку з посади.
Рішення про видачу розпорядження щодо звільнення керівника
банку з посади приймається Комісією Національного банку та
доводиться до відома банку та його керівника відповідно до пункту
10.4 глави 10 розділу III цього Положення.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП