ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Глава 11. Примусова реорганізація банку

11.1. Національний банк має право прийняти рішення про
примусову реорганізацію банку в разі істотної загрози
платоспроможності банку, тобто банк за рівнем достатності капіталу
віднесений до значно недокапіталізованих або критично
недокапіталізованих банків та має загальну рейтингову оцінку "4"
або "5" за системою CAMEL.

11.2. Рішення про примусову реорганізацію банку приймає
Правління Національного банку на підставі обгрунтованих пропозицій
Генерального департаменту банківського нагляду та підготовлених
відповідним територіальним управлінням Національного банку
(підрозділом банківського нагляду центрального апарату управління,
що безпосередньо здійснює нагляд за банком) прогнозних розрахунків
(прогнозного балансу на останню звітну (місячну) дату після
проведення загальних зборів банку-правонаступника або банку, що
реорганізовується - у разі його реорганізації шляхом виділення, та
розрахунку економічних нормативів) та плану реорганізації.
Загальні умови реорганізації банку визначаються постановою
Правління Національного банку.
Рішення про примусову реорганізацію банку приймається
Національним банком у разі наявності достатніх підстав уважати, що
внаслідок реорганізації банк-правонаступник (та банк, що
реорганізовується, - у разі реорганізації шляхом виділення)
відповідатиме встановленим нормативно-правовими актами
Національного банку вимогам щодо економічних нормативів.

11.3. Постановою Правління Національного банку про примусову
реорганізацію банку визначаються загальні умови реорганізації, а
також таке:
затверджується план реорганізації та призначається правління
(рада директорів) банку-правонаступника (крім випадків
реорганізації банку шляхом приєднання), яке набуває повноважень
після реєстрації банку-правонаступника (змін до статуту банку, що
реорганізовується);
призначається комісія (комісії) для проведення реорганізації
та її керівник;
призначається комісія для проведення інвентаризації активів і
зобов'язань, включаючи обліковане на позабалансових рахунках
банку, що реорганізовується (за потреби) та її керівник;
призначається (за потреби) незалежний аудитор, що має
сертифікат Національного банку України;
установлюється кінцевий строк проведення реорганізації.

11.4. Процедура примусової реорганізації банку здійснюється в
порядку, визначеному окремим нормативно-правовим актом
Національного банку.

Розділ IV. Особливості застосування заходів впливу до
банків за порушення, виявлені в діяльності філій банків

Глава 1. Застосування письмового застереження

1.1. Якщо за порушення в діяльності філії є потреба
застосувати письмове застереження, то територіальне управління
Національного банку за місцезнаходженням філії надсилає письмове
застереження банку - юридичній особі, а копію - його філії та
територіальному управлінню Національного банку, що здійснює нагляд
за діяльністю банку на консолідованій основі (відповідному
структурному підрозділу банківського нагляду центрального апарату,
що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку), для
інформованості щодо діяльності банку в цілому.

1.2. Про вжиті заходи щодо усунення порушень банк повідомляє
територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням
філії та відповідне територіальне управління Національного банку
за місцезнаходженням банку - юридичної особи (про вжиті заходи
щодо запобігання порушенням у системі цього банку - за потреби).
Контроль за усуненням порушень у діяльності філії, визначених
у письмовому застереженні, здійснює територіальне управління за
місцезнаходженням філії.

Глава 2. Обмеження, зупинення, припинення здійснення
окремих операцій, здійснюваних банком у зв'язку з
установленням порушень у діяльності філій банку

2.1. Територіальне управління Національного банку за
місцезнаходженням філії банку в разі недотримання філією вимог
банківського законодавства, нормативно-правових актів
Національного банку, внутрішніх документів банку, у тому числі
виявлення фактів виконання операцій, на здійснення яких відсутній
дозвіл головного банку та які призвели до здійснення операцій з
підвищеним ризиком, надсилає банку та його філії лист з вимогою
усунути виявлені порушення в роботі філії у визначений строк і
повідомляє про це територіальне управління Національного банку за
місцезнаходженням банку, що здійснює нагляд за його діяльністю на
консолідованій основі, та самостійний структурний підрозділ
банківського нагляду центрального апарату Національного банку.

2.2. Інформування банком відповідного територіального
управління Національного банку про вжиті заходи щодо усунення
порушень та контроль за виконанням вимог Національного банку
здійснюється відповідно до пункту 1.2 глави 1 розділу IV цього
Положення.

2.3. У разі невиконання банком та/або його філією зазначених
вимог у встановлений строк територіальне управління Національного
банку за місцезнаходженням банку або філії зобов'язане подати до
Генерального департаменту банківського нагляду (відповідного
структурного підрозділу банківського нагляду центрального апарату,
що безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку) обгрунтовані
пропозиції щодо обмеження, зупинення чи припинення окремих
операцій, здійснюваних банком.

Глава 3. Накладання штрафів на банки за порушення
в діяльності філій

3.1. У разі допущення філією банку порушень, зазначених у
пункті 7.1 глави 7 розділу III цього Положення, територіальне
управління Національного банку за місцезнаходженням філії має
направляти обгрунтовані пропозиції щодо потреби накладення штрафу
на банк разом з копіями матеріалів перевірок (актів, протоколів
тощо) філії територіальному управлінню Національного банку, що
здійснює нагляд за діяльністю банку на консолідованій основі
(відповідному структурному підрозділу банківського нагляду
центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за
діяльністю банку).

3.2. Штраф за порушення в діяльності філії банку накладається
безпосередньо на банк - юридичну особу.

Глава 4. Відсторонення керівників філій банків від посади

4.1. Територіальні управління Національного банку в разі
виявлення в діяльності філій банків (за якими вони здійснюють
нагляд) порушень, що зазначені в пункті 10.1 глави 10 розділу III
цього Положення, мають надати територіальному управлінню
Національного банку, що здійснює нагляд за діяльністю банку на
консолідованій основі (відповідному структурному підрозділу
банківського нагляду центрального апарату, який безпосередньо
здійснює нагляд за діяльністю банку), обгрунтовані пропозиції про
тимчасове, до усунення порушення, відсторонення керівників філій
банку від посади. До пропозицій мають додаватися матеріали
перевірки діяльності філії, якщо захід впливу застосовується на
підставі перевірки.
Рішення про тимчасове, до усунення порушення, відсторонення
керівників філій банку від посади приймає Комісія Національного
банку (Комісія при територіальному управлінні Національного банку)
відповідно до пункту 10.4 глави 10 розділу IV цього Положення.

4.2. Територіальне управління Національного банку, що
здійснює нагляд за діяльністю банку на консолідованій основі
(відповідний структурний підрозділ банківського нагляду
центрального апарату, який безпосередньо здійснює нагляд за
діяльністю банку), у разі отримання пропозицій щодо тимчасового,
до усунення порушення, відсторонення керівників філій банку від
посади за порушення в діяльності філій, у строк до 15 днів
зобов'язане:
розглянути отримані документи та пропозиції, підготувати
відповідні пропозиції про потребу тимчасового, до усунення
порушення, відсторонення керівників філії банку від посади для
подання на розгляд Комісії Національного банку при територіальному
управлінні (Комісії Національного банку);
у разі прийняття Комісією Національного банку при
територіальному управлінні (Комісією Національного банку) рішення
про тимчасове, до усунення порушення, відсторонення керівників
філії банку від посади - надіслати копію цього рішення
територіальному управлінню Національного банку за
місцезнаходженням філії, у разі відмови - надіслати
територіальному управлінню Національного банку за
місцезнаходженням філії мотивоване обгрунтування про
незастосування такого заходу впливу.

4.3. Якщо банк не усунув порушення, виявлені в діяльності
філії, то територіальне управління Національного банку, що
здійснює нагляд за діяльністю банку на консолідованій основі
(відповідний структурний підрозділ банківського нагляду
центрального апарату, який безпосередньо здійснює нагляд за
діяльністю банку), з урахуванням узагальнених пропозицій щодо
діяльності філій та їх керівників, а також результатів діяльності
банку має розглянути питання про застосування адекватних (більш
жорсткіших) заходів впливу до банку - юридичної особи або його
керівників.

Розділ V. Призначення тимчасової адміністрації

Глава 1. Підстави для призначення тимчасової адміністрації

1.1. Процедура тимчасової адміністрації застосовується
Національним банком для тимчасового управління банком з метою
забезпечення схоронності капіталу й активів банку, докладної
оцінки його фінансового стану і вжиття відповідних заходів щодо
приведення його діяльності у відповідність до вимог банківського
законодавства, відновлення його платоспроможності й ліквідності,
стабілізації діяльності банку, усунення виявлених порушень, причин
та умов, що призвели до погіршення фінансового стану.

1.2. Національний банк зобов'язаний призначити тимчасову
адміністрацію в разі істотної загрози платоспроможності банку. Під
істотною загрозою платоспроможності банку слід розуміти таке:
а) банк не усунув виявлені порушення або недоліки у своїй
діяльності в строки, визначені Національним банком у письмовому
застереженні або встановлені за прийнятою банком програмою
фінансового оздоровлення чи письмовою угодою з Національним
банком, і банк має загальну рейтингову оцінку "4" або "5" за
системою CAMEL, або
б) банк не усунув порушення чи недоліки у своїй діяльності в
строки, визначені Національним банком у письмовому застереженні
або встановлені за прийнятою банком програмою фінансового
оздоровлення чи письмовою угодою з Національним банком, та є хоча
б одна з наведених нижче підстав:
невиконання вимог Національного банку щодо звільнення з
посади керівників виконавчих органів, головного бухгалтера банку
відповідно до статті 60 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) або керівників банку відповідно до частини
третьої статті 73 Закону про банки ( 2121-14 );
наявність конфліктної або некерованої ситуації в керівництві
банку (конфлікт інтересів ради банку та правління банку тощо), що
загрожує фінансовому стану банку;
подання недостовірної інформації і звітності, що встановлені
нормативно-правовими актами Національного банку (зокрема внаслідок
відсутності контролю з боку банку за визначенням фактичної частки
прямої і непрямої участі найбільших акціонерів у статутному
капіталі банку), неподання або несвоєчасне їх подання;
неподання документів на письмову вимогу уповноважених
працівників Національного банку;
приховування рахунків, документів, активів тощо.

1.3. Національний банк має право призначити тимчасову
адміністрацію банку в разі:
систематичних порушень банком законних вимог Національного
банку;
зменшення розміру регулятивного капіталу банку на 30
відсотків протягом останніх 6 місяців при одночасному порушенні
хоча б одного економічного нормативу;
неплатоспроможності банку (якщо банк протягом 15 робочих днів
не виконує 10 і більше відсотків своїх прострочених зобов'язань);
арешту керівників банку або визнання їх судом винними у
вчиненні злочину. Застосовується, якщо керівники банку затримані
до судового засідання після пред'явлення звинувачень і спостережна
рада банку не звільнила цих керівників з посади;
приховування банком рахунків, будь-яких активів, реєстрів,
звітів, документів;
необгрунтованої відмови банку в наданні уповноваженим
представникам Національного банку на їх письмову вимогу документів
чи інформації, що передбачені нормативно-правовими актами
Національного банку;
наявності клопотання банку про призначення тимчасової
адміністрації.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП