ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

5.4. У разі отримання банком рішення Комісії Національного
банку (Комісії при територіальному управлінні Національного банку)
щодо зупинення здійснення окремого виду операцій банк:
а) з часу отримання цього рішення втрачає право на здійснення
цих операцій на строк, визначений цим рішенням;
б) утрачає право на збільшення обсягу цих операцій
(забороняється укладення нових договорів або продовження строку
діючих) з часу отримання цього рішення;
в) одночасно забезпечує здійснення операцій згідно з
договорами, що укладені ним до дня отримання зазначеного рішення.
Обсяг обмежень щодо здійснення банком окремих видів операцій
визначається органом, який приймає рішення про зупинення
(обмеження) здійснення окремих видів банківських операцій.

5.5. У разі прийняття Комісією Національного банку рішення
про обмеження, зупинення чи припинення здійснення банком окремих
видів операцій відповідне територіальне управління Національного
банку (структурний підрозділ банківського нагляду центрального
апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) у день
отримання цього рішення зобов'язане:
забезпечити отримання банком цього рішення під розписку його
уповноваженого представника;
повідомити в одноденний строк територіальні управління
Національного банку за місцезнаходженням філій цього банку про
прийняте рішення.

5.6. Якщо Комісія при територіальному управлінні
Національного банку прийняла рішення про обмеження, зупинення чи
припинення здійснення банком окремих видів операцій, то
територіальне управління Національного банку в день його прийняття
зобов'язане:
забезпечити отримання банком цього рішення під розписку його
уповноваженого представника;
повідомити в одноденний строк територіальні управління
Національного банку за місцезнаходженням філій цього банку про
прийняте рішення та встановлені вимоги до банку стосовно внесення
відповідних змін у дозволи, які надані його філіям;
повідомити про прийняте рішення Генеральний департамент
банківського нагляду та Департамент реєстрації та ліцензування
банків Національного банку. Крім того, територіальне управління
Національного банку зобов'язане протягом трьох днів надіслати
копію прийнятого рішення Департаменту реєстрації та ліцензування
банків Національного банку на паперових носіях.

5.7. Якщо банк відмовився отримати рішення Комісії
Національного банку (Комісії при територіальному управлінні
Національного банку) щодо обмеження, зупинення чи припинення
окремих видів здійснюваних ним операцій, то на супровідному
документі та його копії робиться відповідна відмітка про це із
зазначенням дати та прізвища відповідального представника банку. У
такому разі рішення Національного банку надсилається банку
спецзв'язком.
Після закінчення строку, на який було зупинено (обмежено)
окремі види здійснюваних банком операцій, банк має право відновити
здійснення цих операцій у повному обсязі, якщо Національний банк
не прийняв рішення про продовження зупинення (обмеження) окремих
видів здійснюваних банком операцій.

5.8. У разі усунення банком порушень Комісія Національного
банку (або Комісія при територіальному управлінні Національного
банку) може приймати рішення про дострокове скасування рішення про
зупинення (обмеження) окремих видів здійснюваних банком операцій
за поданням відповідного територіального управління Національного
банку (відповідного структурного підрозділу банківського нагляду
центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за
діяльністю банку). Якщо таке рішення прийняте Комісією при
територіальному управлінні Національного банку, то територіальне
управління в день його прийняття зобов'язане повідомити про це
банк, Генеральний департамент банківського нагляду та Департамент
реєстрації та ліцензування банків Національного банку згідно з
порядком, визначеним у пункті 5.6 глави 5 розділу III цього
Положення.

5.9. Територіальні управління та відповідні підрозділи
банківського нагляду Національного банку зобов'язані вести
постійний контроль за дотриманням банком (у тому числі його
філіями) вимог Національного банку щодо обмеження, зупинення чи
припинення здійснення окремих видів банківських операцій.
За 10 днів до закінчення строку дії рішення про зупинення
(обмеження) окремих видів здійснюваних банком операцій
територіальне управління Національного банку (відповідний
структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату,
що безпосередньо здійснює нагляд за банком) надає Комісії
Національного банку при територіальному управлінні (або Комісії
Національного банку) інформацію про усунення банком порушень і
пропозиції щодо подальшої його діяльності.
У разі невиправлення банком порушень у строк, на який
зупинено (обмежено) окремий вид операцій, що здійснюється банком,
Комісія Національного банку (або Комісія Національного банку при
територіальному управлінні) приймає відповідне рішення щодо
застосування до банку інших жорсткіших заходів впливу.

5.10. Якщо банк не припинив або не зупинив проведення окремих
видів операцій (чи не обмежив їх проведення), здійснення яких
рішенням Національного банку зупинено (обмежено, припинено), або
не виправив порушення в строк, на який зупинено (обмежено) ці
операції, то Національний банк має застосувати до нього інші
жорсткіші заходи впливу.

5.11. У разі здійснення банком операцій з валютними
цінностями з високим рівнем ризику структурний підрозділ
Національного банку, який здійснював перевірку, надає пропозиції
щодо припинення операцій з валютними цінностями та припинення дії
письмового дозволу Національного банку на здійснення операцій з
валютними цінностями на ім'я керівника Генерального департаменту
банківського нагляду.

5.12. Якщо Комісія Національного банку (Комісія Національного
банку при територіальному управлінні) прийняла рішення про
припинення операцій з валютними цінностями та припинення дії
письмового дозволу Національного банку на здійснення операцій з
валютними цінностями, то банк зобов'язаний протягом трьох робочих
днів після отримання цього рішення надати Національному банку
інформацію про кредиторську і дебіторську заборгованість
(реквізити кредитора (дебітора), сума, код валюти, балансовий
рахунок, на якому обліковується заборгованість, вид
заборгованості).

5.13. У разі прийняття Комісією Національного банку (Комісією
Національного банку при територіальному управлінні) рішення про
припинення операцій з валютними цінностями та припинення
письмового дозволу Національного банку на здійснення операцій з
валютними цінностями банк зобов'язаний ужити таких заходів:
а) у день отримання зазначеного рішення припинити здійснення
відповідних операцій та в триденний строк повернути Національному
банку раніше отриманий письмовий дозвіл Національного банку для
заміни на письмовий дозвіл з іншим переліком операцій.
Територіальне управління Національного банку (структурний
підрозділ банківського нагляду центрального апарату, що
безпосередньо здійснює нагляд за діяльністю банку) має забезпечити
отримання цього рішення в день його прийняття (отримання);
б) протягом одного операційного дня повідомити всі
банки-кореспонденти про факт втрати чинності письмового дозволу
Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями,
одночасно надіслати до банків-кореспондентів офіційні заяви про
закриття кореспондентських рахунків банку в іноземній валюті та
кореспондентських рахунків, відкритих у цьому банку;
в) у місячний строк провести роботу щодо закриття рахунків
НОСТРО в банках-кореспондентах і рахунків ЛОРО іноземних
банків-кореспондентів і припинити кореспондентські відносини з
ними;
Після закриття кореспондентських рахунків повернути
територіальному управлінню Національного банку документ, що
підтверджує присвоєння реєстраційного номера;
г) протягом трьох робочих днів з дня отримання рішення
надіслати повідомлення банкам-кореспондентам про необхідність
надання розпорядження про перерахування коштів з їх
кореспондентських рахунків (відкритих у цьому банку) та
розпорядження про перерахування коштів з кореспондентських
рахунків банку (відкритих у банках-кореспондентах) на
кореспондентський рахунок, відкритий у самостійно обраному
уповноваженому банку України.
Угоду про встановлення кореспондентських відносин з обраним
уповноваженим банком подати для узгодження до відповідного
департаменту Національного банку в триденний строк із дня
отримання рішення про припинення зазначеного письмового дозволу;
ґ) протягом п'яти робочих днів повідомити клієнтів банку про
припинення письмового дозволу на здійснення операцій з валютними
цінностями та про необхідність закриття ними рахунків в іноземній
валюті, а нерезидентів повідомити про необхідність закриття
рахунків у грошовій одиниці України;
д) закрити рахунки клієнтів в іноземній валюті та
нерезидентів у грошовій одиниці України (поточні, депозитні
(вкладні) тощо), при цьому інкасація валютних коштів має
здійснюватися лише для виконання операцій, передбачених цією
главою;
е) закрити належні банку пункти обміну іноземних валют і
повідомити юридичних осіб (з якими укладено агентські угоди про
відкриття пунктів обміну іноземних валют) про припинення
письмового дозволу на здійснення операцій з валютними цінностями
та закінчення строку дії зазначеної угоди, а також закрити належні
йому пункти обміну іноземних валют.
Територіальне управління Національного банку зобов'язане
скасувати надані банку реєстраційні свідоцтва на відкриття
належних банку пунктів обміну іноземних валют і тих, що працювали
на підставі агентських угод, а також встановити контроль за
припиненням їх діяльності. Крім того, територіальне управління
Національного банку зобов'язане повідомити про скасування
реєстраційних свідоцтв на відкриття пунктів обміну іноземних
валют, що працювали на підставі агентських угод, органи державної
податкової адміністрації (інспекції) за місцем реєстрації цих
юридичних осіб;
є) ужити заходів щодо припинення валютних операцій власними
дирекціями, філіями, іншими відокремленими підрозділами банку з
передаванням залишків коштів за їх рахунками на баланс
уповноваженого банку;
ж) припинити надання гарантій, поручительств та інших
зобов'язань за третіх осіб, виконання яких передбачається в
іноземній валюті;
з) припинити нові емісії в іноземній валюті власних цінних
паперів (сертифікатів, векселів тощо), пластикових карток (у тому
числі платіжних карток міжнародних платіжних систем, емітованих у
гривнях), чеків;
и) забезпечити повернення коштів власникам вкладів, депозитів
тощо, здійснених в іноземній валюті. Зазначені кошти можуть бути
повернуті як у валюті вкладу, внеску, депозиту тощо, так і в
грошовій одиниці України за бажанням клієнтів;
і) ужити заходів щодо погашення простроченої дебіторської
заборгованості в іноземній валюті;
ї) ужити заходів щодо повернення наданих банком кредитів в
іноземній валюті (насамперед пролонгованих і прострочених), а
також кредитів, наданих банку резидентами та нерезидентами. У
зв'язку з цим уповноважені банки мають передбачати в кредитних
угодах обов'язкову умову щодо повернення таких кредитів у разі
припинення дії зазначеного письмового дозволу на здійснення
операцій з валютними цінностями.
За наявності рахунків, на яких обліковується заборгованість
за наданими клієнтам кредитами в іноземній валюті, банк повинен
перевести їх до тих уповноважених банків, до яких клієнти перейшли
на обслуговування (на підставі договорів, укладених банком з цими
уповноваженими банками та/або за потреби - з банками-кредиторами),
і протягом 90 днів провести переговори з уповноваженими банками
про продаж їм цих кредитних коштів.
Продаж кредитних коштів має бути завершено в строк до 90 днів
з початку переговорів.

Глава 6. Заборона надавання бланкових кредитів

6.1. Розпорядження Національного банку щодо заборони
надавання бланкових (незабезпечених) кредитів має видаватися:
недокапіталізованим банкам, що не сформували резерви під
кредитні ризики та інші активні операції в достатньому обсязі та
мають загальну рейтингову оцінку "3" або "4" за системою CAMEL;
значно недокапіталізованим та критично недокапіталізованим
банкам.

6.2. Рішення про заборону надавати бланкові кредити приймає
Комісія Національного банку за результатами планової або
позапланової інспекційної перевірки та на підставі пропозицій
відповідних територіальних управлінь Національного банку
(підрозділу банківського нагляду центрального апарату управління,
що безпосередньо здійснює нагляд за банком) та Генерального
департаменту банківського нагляду.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП