ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

17.7. Рішення про виключення банку з Державного реєстру
банків приймає Комісія Національного банку.

17.8. Ліквідатор зобов'язаний передати документи банку, що
ліквідовується, на зберігання (із зазначенням строків їх
зберігання) до архіву територіального управління Національного
банку за територіальною ознакою відповідно до Переліку документів
Національного банку України, установ і організацій його системи,
акціонерно-комерційних та комерційних банків України,
затвердженого постановою Правління Національного банку від
23.12.96 N 327 ( v0327500-96 ), та згідно з розділом 6.6
Інструкції з діловодства в центральному апараті та установах
Національного банку, затвердженої постановою Правління
Національного банку від 04.01.98 N 1 ( v0513500-98 ), у редакції
постанови Правління Національного банку України від 04.02.2000
N 40, із змінами і доповненнями (про що має бути зазначено в
договорі з ліквідатором).
Ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим з
часу внесення запису про це до Державного реєстру банків після
ухвалення звіту ліквідатора.

17.9. Після виключення банку з Державного реєстру банків
ліквідатор (ліквідаційна комісія) звільняється від будь-яких
зобов'язань, пов'язаних з ліквідацією банку.

Глава 18. Особливості ліквідації банку за
рішенням його власників

18.1. Банк може бути ліквідований за рішенням загальних
зборів учасників банку за умови отримання на це згоди
Національного банку.
Національний банк надає згоду на ліквідацію банку, якщо
достатньо ліквідаційної маси для задоволення вимог усіх кредиторів
і кандидатура голови ліквідаційної комісії та її членів відповідає
вимогам, установленим цим Положенням до ліквідатора та осіб,
залучених до ліквідації (а саме пункту 4.2 глави 4 розділу VI
цього Положення), та в разі відсутності конфлікту інтересів.

18.2. Для отримання згоди Національного банку на ліквідацію
банк подає до територіального управління Національного банку такі
документи:
протокол загальних зборів учасників з рішенням про ліквідацію
банку та призначення ліквідаційної комісії, вибір аудиторської
фірми для перевірки достовірності та повноти ліквідаційного
балансу, затвердження кошторису ліквідаційної комісії (підписаний
головою та секретарем зборів і засвідчений печаткою банку);
прогнозний (попередній) перелік вимог кредиторів;
прогнозні розрахунки ліквідаційної маси;
ті, що стосуються інвентаризації активів, зобов'язань,
резервів, включаючи обліковане на позабалансових рахунках,
затверджені керівниками банку, та врегулювання виявлених
розбіжностей, а також пропозиції інвентаризаційної комісії;
з оцінки активів банку, здійсненої незалежними експертами, що
мають право на це відповідно до чинного законодавства, у тому
числі аудиторськими фірмами;
інформацію про голову та членів ліквідаційної комісії та
осіб, залучених до ліквідації банку, відповідно до пунктів 4.2 та
4.3 глави 4 розділу VI цього Положення.

18.3. Територіальне управління Національного банку протягом
15 календарних днів розглядає поданий пакет документів і разом зі
своїм висновком (відповідно до пункту 18.1 глави 18 розділу VI
цього Положення) надсилає до Генерального департаменту
банківського нагляду Національного банку.
Документи для надання згоди Національного банку на ліквідацію
банку протягом 15 календарних днів розглядає Генеральний
департамент банківського нагляду (у разі потреби разом з іншими
департаментами Національного банку).

18.4. Рішення про надання згоди на ліквідацію банку,
створеного за участю іноземного капіталу, приймає Правління
Національного банку, а банку, що створений за участю резидентів
України, - Комісія Національного банку.
Територіальне управління Національного банку доводить до
відома банку рішення Національного банку про надання згоди в день
отримання цього рішення та вилучає банківську ліцензію і дозвіл на
здійснення окремих операцій.

18.5. Ліквідація банку з ініціативи власників здійснюється в
порядку, передбаченому Законом України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), Законом про банки ( 2121-14 ), з
урахуванням вимог цього Положення.

18.6. Керівник ліквідаційної комісії та її члени несуть
відповідальність за порушення порядку подання фінансової звітності
та ведення бухгалтерського обліку під час ліквідації банку
відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) в порядку, визначеному пунктом 16.4 глави
16 розділу VI цього Положення.

18.7. Кошторис витрат ліквідаційної комісії має
затверджуватися загальними зборами учасників.

18.8. До пакета документів на виключення банку з Державного
реєстру банків, перелік яких установлено пунктами 17.1, 17.2, 17.4
розділу VI цього Положення, має додаватися протокол загальних
зборів учасників банку з рішенням про затвердження ліквідаційного
балансу та аудиторський висновок з аудиторським звітом про
здійснення перевірки повноти та достовірності ліквідаційного
балансу.

Начальник управління методології
банківського нагляду К.Є.Раєвський

Додаток 1
до Положення про
застосування Національним
банком України заходів
впливу за порушення
банківського законодавства

Вимоги
до програми фінансового оздоровлення банку

1. Програма фінансового оздоровлення банку передбачає систему
заходів окремого банку, спрямованих на поліпшення його фінансового
стану (ліквідності, платоспроможності, достатності капіталу,
структури активів, дохідності, рентабельності тощо), а також на
усунення порушень, що призвели до скрутного фінансового стану
банку.

2. Програма фінансового оздоровлення банку в обов'язковому
порядку має містити:
2.1. Аналіз причин, унаслідок яких погіршилися фінансовий
стан і платоспроможність банку.
2.2. Прогнозні показники діяльності банку (капітал банку,
резерви, економічні нормативи, доходи, прибуток тощо), яких
передбачається досягнути після виконання заходів фінансового
оздоровлення із щомісячною розбивкою.
2.3. Конкретні заходи (залежно від умов, за яких відбулося
погіршення фінансового стану), спрямовані на покращення
фінансового стану банку, із зазначенням строків їх виконання та
розрахунок економічного ефекту від упровадження кожного заходу,
зокрема такі:
розроблення програми капіталізації відповідно до додатка 2 до
цього Положення;
реєстрація в установлений строк оголошеного статутного
капіталу;
формування в потрібному розмірі резервних фондів та
спеціальних резервів під активні операції банків, що встановлені
нормативно-правовими актами Національного банку та чинним
законодавством України;
диверсифікування активів і пасивів з метою підвищення їх
ліквідності;
ліквідація/продаж збиткових філій та частки в дочірніх
підприємствах;
проведення інвентаризації активів за станом на перше число
наступного місяця після прийняття Комісією Національного банку
рішення про погодження програми фінансового оздоровлення та
укладення відповідної угоди. За результатами проведеної
інвентаризації списання безнадійних до повернення активів за
рахунок створених резервів відповідно до чинного законодавства
України. Ужиття заходів щодо погашення простроченої дебіторської
заборгованості та списання безнадійної дебіторської заборгованості
з простроченими термінами позовної давності;
організація роботи щодо оголошення банкрутами боржників
банку, які припинили погашення кредитів або сплату відсотків за
ними;
забезпечення першочергового погашення заборгованості за
вкладами фізичних осіб, строк дії договорів з якими минув;
визначення відповідальних осіб з управління кредитними
ризиками за рахунок раціоналізації управління банком у цілому;
проведення переоформлення раніше наданих пільгових кредитів
на загальних умовах, які встановлені внутрішніми документами
банку, що визначають його кредитну та облікову політику;
ужиття заходів щодо створення та подальшого інтенсивного
розвитку внутрішнього аудиту;
унесення потрібних змін до системи управління підрозділами
центрального апарату банку та його установами, запровадження
прогнозування і планування роботи із залучення та розміщення
кредитних ресурсів, забезпечення своєчасного доведення планів і
лімітів до відома установ банку;
переорієнтація діяльності банку на прибуткові види операцій;
припинення нарахування та виплати дивідендів акціонерам
(учасникам);
припинення викупу власних акцій на період дії програми
фінансового оздоровлення;
припинення вкладання коштів у статутні фонди інших юридичних
осіб та продаж акцій (часток) у статутних капіталах інших
юридичних осіб, що не приносять прибутку або малоприбуткові;
ужиття заходів щодо погашення боргових цінних паперів, що не
мають активного ринку, їх емітентами;
продаж (у разі потреби) частини цінних паперів, які мають
активний ринок, у тому числі емітованих третіми особами, та
державних цінних паперів;
продаж інших активів, які не приносять прибутку, з метою
підвищення ліквідності банку;
проведення реструктуризації боргових зобов'язань банку (якщо
є прострочені зобов'язання банку перед кредиторами) та
реструктуризації капіталу банку (якщо передбачається проведення
санації банку інвесторами);
проведення реорганізації банку шляхом приєднання іншого банку
(або злиття) або поділу (виділення) з метою виконання вимог
Національного банку щодо розміру регулятивного капіталу банку;
інші заходи залежно від конкретних умов, за яких відбулося
погіршення фінансового стану банку.
Конкретні вимоги щодо розроблення програми фінансового
оздоровлення мають зазначатися в листі з вимогою Національного
банку щодо розроблення програми фінансового оздоровлення.
Одночасно з програмою фінансового оздоровлення має подаватися
кошторис доходів і витрат (надалі - щокварталу) у цілому по банку
та з розподілом за філіями, який має відповідати вимогам абзацу
другого пункту 3 додатка 1 до цього Положення.

3. Банк, який працює в умовах дії програми фінансового
оздоровлення, має проводити докладний аналіз
адміністративно-господарських витрат, складати щоквартальний
кошторис доходів і витрат та вживати заходів, що спрямовані на
зменшення витрат. Також має проводитися належний аналіз витрат,
які фінансуються за рахунок балансового прибутку банку, та
вживатися заходи щодо їх зменшення.
Кошторис доходів і витрат складається зі щомісячною розбивкою
в розрізі філій. Запланований рівень витрат на поточний квартал
має визначатися з урахуванням фактичних витрат за попередній
квартал та динаміки співвідношення доходів і витрат і
погоджуватися за умови недопущення випереджувального зростання
витрат порівняно з доходами.
На період дії програми фінансового оздоровлення банк
зобов'язаний подавати кошторис доходів і витрат на розгляд і
погодження територіальному управлінню Національного банку
(відповідному підрозділу банківського нагляду центрального
апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) щокварталу до
15-го числа місяця, що передує плановому періоду. Територіальне
управління Національного банку протягом п'яти робочих днів
розглядає кошторис і надсилає його разом з висновками Генеральному
департаменту банківського нагляду Національного банку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП