ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

N 369 від 28.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2001 р.
за N 845/6036

Про затвердження Положення про застосування Національним
банком України заходів впливу за порушення банківського
законодавства

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 563 ( z0062-02 ) від 29.12.2001
N 81 ( z0272-02 ) від 28.02.2002
N 384 ( z0836-02 ) від 07.10.2002 )

Відповідно до вимог Законів України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ) та "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) та з метою удосконалення системи заходів впливу за
порушення банківського законодавства Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:

1. Затвердити Положення про застосування Національним банком
України заходів впливу за порушення банківського законодавства
(додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про
застосування Національним банком України до банків та інших
фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення
банківського законодавства, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 26.05.2000 N 215 ( z0382-00 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.07.2000 за
N 382/4603 (із змінами), крім глави 7, яка визнається такою, що
втратила чинність, після введення в дію глави 7 розділу III
Положення про застосування Національним банком України заходів
впливу за порушення банківського законодавства, затвердженого цією
постановою.

3. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім глави 7
розділу III Положення про застосування Національним банком України
заходів впливу за порушення банківського законодавства, яка
набирає чинності з 01.01.2002.

4. Генеральному департаменту банківського нагляду
(П.В.Андрущенко) до 01.11.2001 розробити регламент застосування
заходів впливу Національним банком України.

5. Установити, що Національний банк України застосовує до
банків та їх керівників всі заходи впливу за поданням Генерального
департаменту банківського нагляду та підрозділів банківського
нагляду територіальних управлінь Національного банку України або
за погодженням з ними відповідно до Регламенту застосування
заходів впливу. Виняток становить письмове застереження щодо
припинення порушення та вжиття необхідних заходів для виправлення
ситуації, зменшення невиправданих витрат банку, обмеження
невиправдано високих процентних виплат за залученими коштами,
зменшення чи відчуження неефективних інвестицій, що видається
банкам за пропозиціями самостійних структурних підрозділів
центрального апарату Національного банку та інших, крім
банківського нагляду, структурних підрозділів територіальних
управлінь Національного банку України.
У разі накладення штрафів на банки за ініціативою інших
структурних підрозділів Національного банку (крім банківського
нагляду), у тому числі тих, що не підпадають під дію статті 73
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ),
застосування яких відповідно до чинного законодавства у визначених
випадках є обов'язковим, але може спричинити суттєве погіршення
фінансового стану банку, Правління Національного банку або Комісія
Національного банку в індивідуальному порядку та за окремою
постановою (окремим рішенням) може дозволити поступову сплату
банком штрафу протягом певного проміжку часу.

6. Унести до глави 7 Положення про застосування Національним
банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ
заходів впливу за порушення банківського законодавства,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
26.05.2000 N 215 ( z0382-00 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03.07.2000 за N 382/4603 (із змінами), такі зміни:
6.1. Абзац перший пункту 7.1 викласти в такій редакції:
"Національний банк має право накладати на банки штрафи в разі
допущення ними порушень згідно зі статтею 73 Закону України "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), зокрема такі".
6.2. В абзаці першому підпункту 7.6.2 пункту 7.6 слово
"арбітражного" виключити.
6.3. Пункт 7.9 викласти в такій редакції:
"7.9. У разі незастосування штрафів з метою забезпечення
виправлення ситуації або запобігання подальшій втраті банком своїх
активів Національний банк має застосовувати інші адекватні заходи
впливу відповідно до статті 73 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 )".

7. Генеральному департаменту банківського нагляду
(П.В.Андрущенко) довести цю постанову після державної реєстрації
до відома самостійних структурних підрозділів Національного банку
України, територіальних управлінь, а також банків для керівництва
та використання в роботі.

8. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови В.Л.Кротюка, Генеральний департамент
банківського нагляду (П.В.Андрущенко), Департамент монетарної
політики (Н.І.Гребеник) Департамент готівково-грошового обігу
(Н.В.Дорофєєва), Департамент платіжних систем (В.Л.Кравець),
Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін),
Операційне управління (В.Д.Щуцький) та начальників територіальних
управлінь Національного банку України.

Голова В.С.Стельмах

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
28.08.2001 N 369

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 вересня 2001 р.
за N 845/6036

Положення
про застосування Національним банком України заходів
впливу за порушення банківського законодавства

Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Заходи впливу, що застосовуються
Національним банком

1.1. Положення про застосування Національним банком України
заходів впливу за порушення банківського законодавства (далі -
Положення) розроблене на підставі Законів України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ) (далі - Закон про банки), "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ), інших законодавчих актів України та
нормативно-правових актів Національного банку України (далі -
Національний банк). Положення визначає підстави і порядок
застосування Національним банком до банків та інших осіб, які є
об'єктом перевірки Національного банку 1, заходів впливу за
порушення банківського законодавства.
_______________
1 Інші особи, які є об'єктом перевірки Національного банку,
визначені в статті 72 Закону про банки ( 2121-14 ). До інших осіб,
які є об'єктом перевірки Національного банку відповідно до Закону
про банки, можуть застосовуватися заходи впливу, визначені в
підпунктах "а" та "з" пункту 1.2 розділу I цього Положення.

У разі порушення банками чи іншими особами, які є об'єктом
перевірки Національного банку згідно з Законом про банки
( 2121-14 ) (далі - банки), вимог банківського законодавства та
нормативно-правових актів Національного банку або здійснення ними
ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших
кредиторів банку, Національний банк застосовує заходи впливу
адекватно допущеним порушенням у порядку, установленому цим
Положенням.

1.2. Національний банк застосовує до банків заходи впливу, до
яких належать:
а) письмове застереження щодо припинення порушення та вжиття
необхідних заходів для виправлення ситуації, зменшення
невиправданих витрат банку, обмеження невиправдано високих
процентних виплат за залученими коштами, зменшення чи відчуження
неефективних інвестицій;
б) скликання загальних зборів учасників, спостережної ради
банку, правління (ради директорів) банку для прийняття програми
фінансового оздоровлення або плану реорганізації банку;
в) укладення письмової угоди з банком, за якою банк чи
визначена угодою особа зобов'язується вжити заходів для усунення
порушень, поліпшення фінансового стану банку тощо;
г) розпорядження щодо зупинення виплати дивідендів чи
розподілу капіталу в будь-якій іншій формі;
ґ) розпорядження щодо встановлення для банку підвищених
економічних нормативів;
д) розпорядження щодо підвищення резервів на покриття
можливих збитків за кредитами та іншими активами.
е) розпорядження щодо обмеження, зупинення чи припинення
здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій з високим
рівнем ризику;
є) розпорядження щодо заборони надавати бланкові кредити;
ж) розпорядження щодо накладання штрафів на:
керівників банків у розмірі до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян,
банки в розмірі не більше одного відсотка від суми
зареєстрованого статутного фонду;
з) розпорядження щодо тимчасової, до усунення порушення,
заборони власнику істотної участі в банку, використовувати право
голосу придбаних акцій (часток/паїв) у разі грубого чи
систематичного порушення ним вимог Закону про банки ( 2121-14 )
або нормативно-правових актів Національного банку;
и) розпорядження щодо тимчасового, до усунення порушення,
відсторонення посадової особи банку від посади у разі грубого чи
систематичного порушення цією особою вимог Закону про банки
( 2121-14 ) або нормативно-правових актів Національного банку;
і) розпорядження щодо примусової реорганізації банку;
ї) розпорядження щодо призначення тимчасової адміністрації;
й) відкликання банківської ліцензії та ініціювання процедури
ліквідації банку.

1.3. Для введення щоденного контролю за діяльністю банків і
виконанням ними вимог Національного банку щодо усунення допущених
порушень може встановлюватися особливий режим контролю за їх
діяльністю (далі - особливий режим контролю).
Особливий режим контролю є додатковим інструментом
банківського нагляду, що використовується, як правило, одночасно з
заходами впливу, що встановлені статтею 73 Закону про банки
( 2121-14 ), у разі виникнення в банку некерованої ситуації, а
саме:
невиконання керівниками банку вимог Національного банку щодо
усунення виявлених порушень;
відсторонення керівників банків від посади;
виявлення за результатами безвиїзного нагляду або
інспекційної перевірки фактів проведення банком операцій з високим
рівнем ризику, порушень банківського законодавства, а також
одержання доходів із порушенням вимог чинного законодавства,
навіть якщо ці порушення не призвели до погіршення фінансового
стану банку;
виникнення реальної загрози невиконання банком своїх
зобов'язань перед клієнтами і кредиторами;
потреби в посиленому контролі за діяльністю банку з метою
уникнення можливості невиконання банком своїх зобов'язань перед
клієнтами та кредиторами до часу прийняття Національним банком
рішення про призначення тимчасової адміністрації або про
відкликання ліцензії та ініціювання процедури ліквідації.
Рішення про встановлення особливого режиму контролю
приймається Комісією Національного банку з питань нагляду та
регулювання діяльності банків (далі - Комісія Національного банку)
або заступником Голови Національного банку (куратором служби
банківського нагляду), або у виняткових випадках на строк до
одного місяця для подальшого вирішення питання щодо діяльності
банку - Комісією при територіальному управлінні Національного
банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків (далі -
Комісія Національного банку при територіальному управлінні) з
повідомленням про це Генерального департаменту банківського
нагляду Національного банку протягом трьох робочих днів.
У разі встановлення особливого режиму контролю
запроваджується проведення всіх початкових платежів від банку
через відповідальних виконавців територіального управління
Національного банку з використанням спеціального програмного
забезпечення "АРМ юридичної особи" (АРМ-Ю) відповідно до пункту
4.9 глави I Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
27.12.99 N 621 ( z0053-00 ) (із змінами).
Крім того, банку забороняється безпосередній зв'язок з
територіальними розрахунковими палатами для здійснення
міжбанківських розрахунків. Цей зв'язок здійснюється лише через
територіальне управління Національного банку.
Якщо банк має філії, яким відкриті кореспондентські рахунки в
територіальних управліннях Національного банку, то особливий режим
контролю одночасно встановлюється і для всіх філій.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП