ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

10.11. Територіальне управління Національного банку має
розглянути пакет документів щодо його відповідності вимогам пункту
10.8 глави 10 розділу V цього Положення і передати його протягом
15 календарних днів зі своїми висновками та пропозиціями до
Генерального департаменту банківського нагляду, який розглядає
пакет документів спільно з Юридичним департаментом Національного
банку згідно з вищезазначеними вимогами в строк до 25 календарних
днів.
Комісія Національного банку приймає рішення про надання
дозволу на продаж банку на підставі висновку та пропозицій
Генерального департаменту банківського нагляду.

10.12. Після реєстрації змін до статуту банку та погодження
кандидатур голови, членів правління (ради директорів) і головного
бухгалтера банку (якщо прийнято рішення про зміну цих посадових
осіб банку) Комісія Національного банку відповідно до пункту 10.7
цієї глави приймає рішення про регулювання третьої частини
програми санації.

Глава 11. Реорганізація банку під час тимчасової адміністрації

11.1. Якщо тимчасовий адміністратор визнав, що фінансове
оздоровлення банку можливе шляхом реорганізації, то він повинен
отримати згоду Комісії Національного банку.
Для отримання згоди Комісії Національного банку тимчасовий
адміністратор надає територіальному управлінню Національного банку
(самостійному структурному підрозділу банківського нагляду
центрального апарату) такі документи:
прогнозний баланс на останню звітну (місячну) дату після
проведення загальних зборів учасників банку-правонаступника,
банку, що реорганізовується, - у разі його реорганізації шляхом
виділення та прогнозний розрахунок показників діяльності банку і
значень економічних нормативів за ним;
план реорганізації;
у разі реорганізації шляхом злиття - копію рішення загальних
зборів учасників іншого банку, що реорганізовується;
у разі реорганізації шляхом приєднання - копію рішення
загальних зборів учасників банку-правонаступника.

11.2. Комісія Національного банку приймає рішення про надання
згоди на реорганізацію банку та затвердження плану реорганізації,
якщо є достатні підстави вважати, що внаслідок реорганізації
банк-правонаступник (та банк, що реорганізовується, - у разі
реорганізації шляхом виділення) відповідатиме вимогам
Національного банку щодо економічних нормативів, реорганізація не
призведе до створення становища, яке загрожує інтересам кредиторів
і вкладників.
Комісія Національного банку приймає рішення про надання
дозволу тимчасовому адміністратору на реорганізацію банку та
затвердження плану реорганізації на підставі обгрунтованого
висновку Генерального департаменту банківського нагляду.

11.3. У плані реорганізації, що подається Національному
банку, мають визначатися конкретні виконавці та строки виконання
запланованих заходів. План реорганізації банку, наданий тимчасовим
адміністратором, має включати таку інформацію:
а) рішення тимчасового адміністратора у формі наказу про
визначення шляху реорганізації банку;
б) про створення комісій для проведення реорганізації, а
саме: комісії, що здійснюватиме передавання майна, коштів, прав та
обов'язків банку, що реорганізовується; комісії
банку-правонаступника, що здійснюватиме приймання майна, коштів,
прав та обов'язків. У разі реорганізації шляхом злиття склад
комісії банку-правонаступника визначається разом з іншим банком,
що реорганізовується. У разі реорганізації шляхом приєднання
комісія для проведення реорганізації призначається
банком-правонаступником;
в) проведення інвентаризації активів, зобов'язань і резервів,
які обліковуються на балансі та позабалансових рахунках банку, що
реорганізовується (якщо така інвентаризація не здійснювалася
попередньо тимчасовим адміністратором);
г) оголошення про випуск акцій та підписку на паї
банку-правонаступника. Умови обміну (конвертації) акцій банку, що
реорганізовується, на акції банку-правонаступника; у разі
реорганізації шляхом злиття погоджується з банком, що
реорганізовується, у разі приєднання до іншого банку - з
банком-правонаступником;
ґ) надання Національному банку відомостей про осіб, що
стануть унаслідок реорганізації власниками істотної участі в
банку-правонаступнику та отримання цими особами дозволу на
придбання або збільшення істотної участі в банку-правонаступнику
(якщо внаслідок реорганізації змінюється склад власників істотної
участі або збільшується питома вага їх участі в статутному
капіталі банків);
д) передавання майна, коштів, прав та обов'язків від банку,
що реорганізовується, до банку-правонаступника та складання:
передатного (роздільного) балансу (визначення дати цього
документа);
розшифровок кожної групи рахунків за аналітичним обліком;
актів приймання-передавання основних засобів, каси та інших
матеріальних цінностей між матеріально відповідальними особами
банку, що реорганізовується, та банку-правонаступника;
актів приймання-передавання документів фінансового обліку та
архіву банку, що реорганізовується;
е) проведення загальних зборів учасників
банку-правонаступника;
є) підготовки та надання Національному банку документів для
реєстрації банку-правонаступника (змін до статуту
банку-правонаступника в разі реорганізації шляхом приєднання,
перетворення) та отримання банківської ліцензії згідно з
нормативно-правовими актами Національного банку (у разі
реорганізації шляхом злиття, поділу, виділення);
ж) надання Національному банку документів для отримання
дозволу на здійснення операцій, визначених пунктами 1 - 4 частини
другої та частини четвертої статті 47 Закону про банки
( 2121-14 ), якщо банк-правонаступник, що створений унаслідок
реорганізації шляхом злиття, поділу, виділення, передбачає
здійснення цих операцій (якщо банк-правонаступник, що приєднав
інший банк, ці операції раніше не здійснював);
з) надання Національному банку документів для отримання згоди
на відкриття банками-правонаступниками філій згідно з
нормативно-правовими актами Національного банку;
и) надання Національному банку документів для реєстрації змін
до статуту банку, що реорганізовується, - у разі реорганізації
банку шляхом виділення;
і) інших заходів відповідно до обраного шляху реорганізації
та нормативно-правових актів Національного банку з питань
реорганізації.

11.4. У разі реорганізації банку шляхом приєднання план
реорганізації та прогнозний баланс банку-правонаступника на
останню звітну (місячну) дату після проведення загальних зборів
банку та розрахунок економічних нормативів за ним має
погоджуватися з радою банку-правонаступника, а в разі
реорганізації шляхом злиття - з іншим банком, що
реорганізовується.
У разі реорганізації шляхом приєднання рада
банку-правонаступника має призначити комісію для проведення
реорганізації, прийняти рішення про створення філії шляхом
приєднання банку, що реорганізовується, призначити збори учасників
банку та повідомити про ці рішення тимчасового адміністратора.

11.5. Передавання майна, коштів, прав та обов'язків від
банку, що реорганізовується, до банку-правонаступника та складання
передатного (роздільного) балансу за станом на перше число місяця,
наступного за звітним, здійснюється за 30 днів до проведення
загальних зборів учасників тимчасовим адміністратором (комісією з
проведення реорганізації банку, що реорганізовується) голові
комісії банку-правонаступника з приймання майна, коштів, прав та
обов'язків.

11.6. Тимчасовий адміністратор під час проведення
реорганізації банку виконує такі повноваження:
а) здійснює управління банком до прийняття Національним
банком рішення про реєстрацію банку-правонаступника (змін до
статуту банку-правонаступника в разі реорганізації шляхом
приєднання) та забезпечує контроль за виконанням заходів
реорганізації банку відповідно до плану реорганізації банку та
нормативно-правових актів Національного банку;
б) курирує діяльність комісії з проведення реорганізації
банку, що реорганізовується, та комісії банку-правонаступника з
питань реорганізації (у разі реорганізації шляхом злиття, поділу,
виділення);
в) розглядає та затверджує матеріали інвентаризації активів,
зобов'язань, резервів, уключаючи обліковане на позабалансових
рахунках. За результатами інвентаризації забезпечує врегулювання
виявлених розбіжностей та списання безнадійної заборгованості за
активними операціями банку за рахунок створених резервів або
методом прямого списання;
г) здійснює оцінку акцій банку та забезпечує викуп банком
акцій (часток) учасників банку, які не погоджуються на
реорганізацію банку і мають намір вийти з товариства, за
дотримання банком умов, визначених Інструкцією про регулювання
діяльності банків;
ґ) приймає рішення про скликання загальних зборів учасників
банку-правонаступника (банків-правонаступників) шляхом видання
наказу (у разі реорганізації шляхом злиття, поділу, виділення) та
здійснює процедуру скликання загальних зборів учасників згідно з
чинним законодавством України;
д) інше відповідно до плану реорганізації банку та
нормативно-правових актів Національного банку.

11.7. На загальних зборах учасників банку-правонаступника (у
разі реорганізації шляхом злиття, поділу, виділення) приймаються
рішення про:
створення банку;
випуск акцій та затвердження підписки на акції;
затвердження установчих документів банку;
призначення правління, спостережної ради банку, головного
бухгалтера, якщо останній не входить до складу правління.

11.8. До пакета документів для реєстрації
банку-правонаступника (змін до статуту банку-правонаступника - у
разі реорганізації шляхом приєднання), що надається до
територіального управління Національного банку, додається:
передатний/роздільний баланс, затверджений загальними зборами
учасників банку-правонаступника (у випадку реорганізації шляхом
приєднання таке затвердження передатного балансу не потрібне);
прогнозний баланс на останню звітну (місячну) дату після
проведення загальних зборів банку-правонаступника (банку, що
реорганізовується, - у разі реорганізації шляхом виділення) та
розрахунок економічних нормативів (уточнений за результатами
передавання активів і зобов'язань), що погоджений тимчасовим
адміністратором;
висновок тимчасового адміністратора про те, що діяльність
банку-правонаступника (у разі реорганізації шляхом злиття, поділу,
виділення) та банку, що реорганізовується (у разі реорганізації
шляхом виділення), після реорганізації відповідатиме вимогам
Національного банку щодо економічних нормативів і не загрожуватиме
інтересам кредиторів і вкладників.

11.9. Пакет документів для реєстрації банку-правонаступника
розглядається структурним підрозділом Генерального департаменту
банківського нагляду, що безпосередньо здійснюватиме нагляд за
діяльністю банку-правонаступника, та іншими структурними
підрозділами Національного банку відповідно до
нормативно-правового акта Національного банку, що регулює порядок
реєстрації банків.

11.10. Якщо банк, що реорганізовується, припиняє свою
діяльність унаслідок реорганізації як юридична особа, то до
територіального управління Національного банку для виключення
банку, що реорганізовується, з Державного реєстру банків мають
надаватися передатний/роздільний баланс, квитанція органів
внутрішніх справ про знищення печаток і штампів банку, що
реорганізовується.

11.11. Після прийняття в установленому порядку рішення
Національного банку про реєстрацію банку-правонаступника та
надання банківської ліцензії:
відкривається кореспондентський рахунок
банку-правонаступнику. Банк, що реорганізовується, перераховує
залишки коштів із свого кореспондентського рахунку (попередньо
консолідувавши на ньому залишки коштів, що обліковувалися за
кореспондентськими рахунками філій) на кореспондентський рахунок
банку-правонаступника;
діяльність тимчасового адміністратора припиняється.
Не пізніше наступного дня після закриття кореспондентського
рахунку банку, що реорганізовується, територіальним управлінням
Національного банку вилучаються банківська ліцензія банку, що
реорганізовується, та дозвіл Національного банку на здійснення
операцій, на які відповідно до статті 47 Закону про банки
( 2121-14 ) та відповідного нормативно-правового акта
Національного банку потрібний дозвіл (якщо такий видавався).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП