ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Законодавчі акти - про застосування НБУ заходів впливу за порушення банківського законодавства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Додаток 2
до Положення про
застосування Національним
банком України заходів
впливу за порушення
банківського законодавства

Вимоги
щодо розроблення та виконання банком програми
капіталізації

1. Банк, який не дотримується встановленного Національним
банком мінімального рівня регулятивного капіталу банку (Н1) або
нормативу адекватності регулятивного капіталу (Н2), або нормативу
адекватності основного капіталу (Н3) протягом одного місяця,
починаючи з дня встановлення факту порушення цих нормативів, має
укласти з відповідним територіальним управлінням Національного
банку (Національним банком) письмову угоду про виконання плану
заходів щодо порядку і строків відновлення рівня регулятивного
капіталу банку (програму капіталізації).
Письмову угоду щодо прийняття програми капіталізації
зобов'язані укласти з Національним банком також і ті банки, що не
виконують ліцензійних вимог щодо розміру регулятивного капіталу
для здійснення окремих операцій.

2. Залежно від конкретних причин, що призвели до невиконання
нормативних вимог Національного банку щодо рівня капіталу, у
програмі капіталізації мають передбачатися:
2.1. Збільшення капіталу банку за рахунок внутрішніх джерел,
зокрема таких:
збільшення фондів, резервів, сформованих за рахунок прибутку,
нерозподіленого прибутку, витрат банку;
зменшення імобілізації коштів на капітальні вкладення;
зменшення суми відвернень (тобто вкладання коштів у цінні
папери, що свідчать про участь у капіталі інших банків та
фінансово-кредитних установ у портфелі цінних паперів банку;
інвестиції в асоційовані та дочірні установи);
призупинення вкладання коштів на умовах субординованого боргу
до інших юридичних осіб.
2.2. Збільшення капіталу банку за рахунок зовнішніх джерел, а
саме:
збільшення статутного капіталу;
реорганізація шляхом приєднання іншого банку на умовах філії
або до іншого банку на умовах філії, або злиття з іншим банком;
санація (викуп) банку іншими юридичними/фізичними особами або
іншим банком (далі - інвестори);
залучення коштів на умовах субординованого боргу;
продаж власних акцій (часток), викуплених у акціонерів
(учасників) банку.
2.3. Прогнозні показники діяльності банку на період дії
програми капіталізації (на кожну звітну місячну дату) для оцінки
реальності плану капіталізації та контролю за його виконанням, а
саме:
розмір регулятивного капіталу банку;
нормативи капіталу банку - адекватності регулятивного
капіталу банку (Н2), адекватності основного капіталу банку (Н3);
інші економічні нормативи якщо виявлено випадки їх порушення
(також мають зазначатися заходи, що вживатимуться банком для
виправлення цих порушень);
прогнозні баланси (форма 11) та звіти про прибутки та збитки
(форма 2-КБ);
інше залежно від проблем банку.
2.4. Строки виконання плану капіталізації за рахунок
внутрішніх джерел, що мають установлюватися для банку
індивідуально і не перевищувати дванадцяти місяців. Для банків,
нагляд за діяльністю яких безпосередньо здійснює відповідний
структурний підрозділ банківського нагляду центрального апарату,
цей строк може становити до 18 місяців. План капіталізації банку
за рахунок внутрішніх джерел має складатися з розбивкою за
кварталами та місяцями, збільшення капіталу має бути поступовим і
не допускається його збільшення в значних (непропорційних) сумах
на кінець установленого періоду за програмою капіталізації банку
без обгрунтуванння причин цього.
2.5. Графіки формування в повному обсязі резервів за
активними операціями банку (зокрема, для відшкодування втрат за
кредитними операціями банку, під операції з цінними паперами,
дебіторську заборгованість), а також прогнозні суми кредитного
портфеля, дебіторської заборгованості, портфеля цінних паперів, що
класифіковані відповідно до нормативно-правових актів
Національного банку.
2.6. Якщо банк передбачає емісію та продаж додаткових акцій,
то в програмі капіталізації має міститися інформація про:
розмір збільшення статутного капіталу в результаті додаткової
підписки на акції;
номінальну вартість акцій додаткової емісії, їх кількість та
суму очікуваних надходжень;
перелік акціонерів (учасників) банку, які підписалися на
акції, разом з документами, що характеризують їх фінансовий стан
та підтверджують можливість виконання ними своїх зобов'язань перед
банком щодо додаткового придбання його акцій;
дату завершення емісії.
Одночасно юридичні та фізичні особи, які бажають придбати або
збільшити істотну участь у банку, подають до Національного банку
документи для отримання попереднього дозволу в порядку,
визначеному нормативно-правовими актами Національного банку.
Національний банк укладає письмову угоду з банком щодо виконання
програми капіталізації після прийняття рішення про надання цього
дозволу власникам істотної участі.
2.7. Якщо банк планує збільшити капітал шляхом залучення
коштів на умовах субординованого боргу, то в програмі
капіталізації зазначається сума коштів, яку передбачається
залучити, строк та підтвердження інвестора про його наміри та
можливості.
2.8. Якщо банк у програмі капіталізації передбачає здійснити
реорганізацію шляхом приєднання іншого банку або санацію (викуп)
банку інвесторами, то цей захід має відображатися в прогнозному
балансі (форма 11) та звіті (прогнозному) про прибутки та збитки
(форма 2-КБ) на останню звітну дату після проведення загальних
зборів учасників, на яких прийматиметься рішення про затвердження
підписки на акції (завершення реорганізації чи санації/викупу
банку інвесторами). Також банк має надати Національному банку
прогнозний розрахунок економічних нормативів на цю дату.
Крім того, банк подає інші документи для отримання дозволу
Національного банку на проведення реорганізації відповідно до
нормативно-правових актів Національного банку щодо реорганізації
банків.
Якщо банк у програмі капіталізації передбачає здійснити
реорганізацію шляхом приєднання до іншого банку або злиття з іншим
банком, то вищезазначені документи з прогнозними розрахунками має
надати також банк-правонаступник.
Якщо надання пакета документів у повному обсязі призведе до
затримки прийняття програми капіталізації, то банк має надати
рішення правління та ради банку, що підтверджує обгрунтованість
причин цього, з таких питань:
проведення реорганізації та скликання загальних зборів
учасників банку для прийняття рішення про реорганізацію
(збільшення капіталу банку - у разі реорганізації шляхом
приєднання іншого банку);
створення філії (у разі приєднання іншого банку);
інших, що встановлені нормативно-правовими актами
Національного банку щодо реорганізації банків. У цьому разі банк
зазначає (у проекті угоди) конкретний строк подання повного пакета
документів для отримання дозволу Національного банку на проведення
реорганізації.
У програмі капіталізації банк зазначає строки надання
територіальному управлінню Національного банку (відповідному
структурному підрозділу банківського нагляду, що безпосередньо
здійснює нагляд за банком) відповідних документів, для контролю за
виконанням заходів реорганізації банку, встановлених
нормативно-правовими актами Національного банку щодо реорганізації
банку.
2.9. Якщо банк за програмою капіталізації планує
санацію/викуп банку інвесторами, то подає до територіального
управління (структурного підрозділу банківського нагляду
центрального апарату, що безпосередньо здійснює нагляд за банком)
такі документи:
рішення загальних зборів учасників щодо збільшення статутного
капіталу банку з метою проведення санації/викупу банку інвесторами
(або рішення спостережної ради банку про скликання цих зборів,
якщо загальні збори учасників ще не проводилися);
програму санації/викупу банку інвесторами. Програма
санації/викупу має містити заходи щодо реструктуризації капіталу
та боргів банку, а також підвищення/відновлення платоспроможності
банку. Ця програма має затверджуватися загальними зборами
(правлінням чи спостережною радою банку, якщо таке право надане
його статутом) банку, що підлягає викупу, та уповноваженим органом
банку-інвестора, якщо інвестором є інший банк,
або проект програми санації/викупу банку інвесторами,
унесений спостережною радою на розгляд загальних зборів банку, що
підлягає викупу, та рішення спостережної ради банку про скликання
загальних зборів банку з метою розгляду та затвердження цієї
програми, якщо загальні збори ще не відбулися;
інформацію про інвесторів банку разом з додаванням
документів, що характеризують їх фінансовий стан та підтверджують
можливість виконання ними своїх зобов'язань перед банком.
Одночасно, якщо інвестор унаслідок санації/викупу банку стає
власником істотної участі банку в розмірах, визначених статтею 34
Закону про банки ( 2121-14 ), то він має подати пакет документів
для отримання на це письмового дозволу Національного банку.
Також банк в угоді з Національним банком для забезпечення
звітності та контролю, що стосуються стану виконання заходів за
програмою санації/викупу банку, зазначає строки надання
територіальному управлінню Національного банку таких документів:
угоди про переведення боргу між банком та інвесторами,
погодженої з кредиторами;
угоди між учасниками банку та інвесторами про перерозподіл
акцій (часток, паїв);
угоди між інвесторами і кредиторами про порядок, строк і
черговість погашення (відстрочення, переведення) боргу перед
кредиторами;
інших документів згідно з чинним законодавством України.
2.10. Строк виконання програми капіталізації за рахунок
зовнішніх джерел не повинен перевищувати шести місяців і має
грунтуватися на конкретних строках, установлених для виконання
заходів програми капіталізації (зокрема, строків щодо дії підписки
на акції, залучення капіталу на умовах субординованого боргу,
проведення загальних зборів учасників банку-правонаступника з
вирішення питання про збільшення капіталу банку шляхом приєднання
чи створення банку-правонаступника, шляхом злиття банків та
здійснення заходів санації/викупу банку інвесторами).

3. Вимоги щодо оцінки програми капіталізації такі:
3.1. План капіталізації, прийнятий банком, має забезпечувати
формування регулятивного капіталу банку (Н1) у розмірі,
установленому нормативно-правовими актами Національного банку, та
дотримання нормативів адекватності регулятивного капіталу (Н2) та
адекватності основного капіталу (Н3) з одночасним дотриманням
інших економічних нормативів та приведенням інших показників
діяльності банку у відповідність до вимог нормативно-правових
актів Національного банку.
3.2. Якщо регулятивний капітал банку менший за його статутний
капітал, то відновлення рівня регулятивного капіталу банку в
розмірі цієї різниці має здійснюватися за рахунок внутрішніх
джерел коштів банку (прибутку, нерозподіленого прибутку тощо).
3.3. Реорганізація банку не повинна призвести до створення
ситуації, яка б загрожувала інтересам кредиторів і вкладників
банку; банк-правонаступник після реорганізації повинен
дотримуватися економічних нормативів, що встановлені Національним
банком.
3.4. Санація/викуп банку інвесторами має забезпечувати
формування регулятивного капіталу банку в розмірі, установленому
Національним банком, а також виконання нормативів адекватності
регулятивного капіталу (Н2) та адекватності основного капіталу
(Н3), погашення вимог кредиторів і приведення діяльності банку у
відповідність до вимог нормативно-правових актів Національного
банку.
3.5. Акціонери (учасники) та інвестори банку, що внаслідок
виконання програми капіталізації є власниками істотної участі,
мають отримати на це письмовий дозвіл Національного банку.
3.6. План капіталізації має бути погоджений правлінням та
спостережною радою банку. В угоді з банком має бути застереження
Національного банку про те, що невиконання планових завдань, які
суперечать виконанню завдань програми, загрожує інтересам
кредиторів і вкладників і є підставою для застосування адекватних
заходів впливу, у тому числі усунення з посад голови та членів
ради і правління банку.

4. Якщо програма капіталізації розроблена банком у зв'язку з
невиконанням нормативів адекватності регулятивного капіталу (Н2) і
адекватності основного капіталу (Н3), то її подання Національному
банку, розгляд і затвердження Національним банком здійснюються
відповідно до додатка 1 до цього Положення в складі програми
фінансового оздоровлення.
У разі виникнення ускладнень під час погодження Національним
банком програми капіталізації (зокрема банку, що не дотримується
нормативів адекватності регулятивного капіталу (Н2) і адекватності
основного капіталу (Н3), або в зв'язку з реорганізацією банку)
керівник територіального управління (керівник служби банківського
нагляду або заступник голови - куратор служби банківського
нагляду) Національного банку може прийняти рішення про внесення на
розгляд Комісії Національного банку при територіальному управлінні
(Комісії Національного банку) питання про погодження програми
капіталізації цього банку.

5. Контроль за виконанням програми капіталізації має
здійснюватися щомісяця за формою, визначеною в додатку 4 до цього
Положення, та на підставі:
статистичної звітності банку, що встановлена
нормативно-правовими актами Національного банку;
інформації та документів, надання яких передбачене в програмі
капіталізації (угоді банка з Національним банком);
результатів інспекційної перевірки, у тому числі
позапланової.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП