ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Державне регулювання економіки

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Державне регулювання економіки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Розв'язки задач

1. Визн чисельн труд ресурсів у прогнозному році.
Вихідні данні:
Чисельн населення в базовому році-50000тис чол.
Чисельн населення у непрацезд віці станов 46% заг чисельн населення у прогнозн році
Чисельн населен у віці до16 років у прогнозн році станов 15500тис чол.
Питома вага прац у прогн році: серед осіб пенсійн віку18% серед підлітк молодше 16 - 0,8%
Чисельн непрац працезд віку, ортрим пенсії на пільгов умовах у прогн році 350 тис чол
Чисельн непрац інвалідів І таІІ груп у працезд віці у прогнозн році 270 тис чол
Сальдо міграц труд ресурсів у прогн році – 25 тис чол
Темп росту населення у прогн році порівн з базовим – 98%
Рішення:
1.населення в прогн –98%*50000тис/100%=49000тис
2. населен в працезд віці- 54%*(100% - 46%) * 49000тис / 100% = 26 460
3. насел в непрац віці – 49000тис – 26460 тис = 22540тис
4. прац підлітки – 15500*0,8 /100% = 124
5. насел в пенсійн віці – 22540тис – 15500тис = 7040тис
6. прац пенсіонери – 7040тис *182\100% = 1267
7. ТРУД РЕСУРСИ – ( 26460тис – 350тис – 270 тис) +124тис +1267тис – 25тис =27 206 тис чол.

2. Скласти баланс ринку праці і визначити чисельність безробітних на кінець року.
Вихідні данні:
Збільш роб місц за рах підв коєф змінності раб п-ств 4тис чол
Чисельн випускн навч закладів 105 тис чол
Чисельн звільн з нар господ 235 тис чол
Чисельн підлітк молодше 16 років 218 тис чол
Ств нов раб місць за рах інвестиц 265 тис чол
Чисельн незайн інш категорій 290 тис чол
Кільк раб місць звільн у зв”язк з виходом працівн на пенсію…. 352 тис чол
Збільш раб міс за рах використ гнучк форм зайн населен 8 тис чол
Чисельн безроб на почат року 68 тис чол
Чисельн осіб які знял з реєстр для самов питань зайн 25 тисчол
Збільш попиту на раб силу за рах інш ф-рів 62 тис чол
Рішення:
Баланс склад ліва колонка попит на раб силу права пропоз раб сили . До попиту вход:4тис,265тис,352тис,8тис, 62тис. До пропозиц: 105тис, 235тис, 290тис, 68тис, 25тис. Нікуди не вкл чисельн підл молодш 16 років. Чисельн безр = пропозиц – попит =723тис – 691тис = 32тис

3. Скласти баланс грошових доходів і витрат населення та визначити перевищення доходів над витратами або витрат над доходами.
Вихідні данні:
Обов платежі та дабров внески 9600млн грн
Витрати насел на придб іноз валюти та доходи від продаж іноз валюти відповідн 10500 та 9000 млн грн
Пенсії, грош допомог трансф 13605млн грн
Виручка від продаж прод с\г 2480 млн грн
Грош доходи від колект с\г п-ств 125 млн грн
Приріст заощ у вклад та придб цінних паперів 1200 млн грн
Інші грош доходи та витрат населення відповідн 7800 та 1000 млн грн
Оплата праці робітн та служб включ робітн кооп та суб”єкт підпр діяльн 28960 млн грн
Стипендії 170 млн грн
Купівля товарів та оплата послуг 39 170 млн грн
Рішення:
Ліва колонка доходи права витрати. Доходи : 9000млн,13605млн, 2480 млн, 125 млн, 7800 млн,28960 млн. Витрати : 9600млн, 10500млн, 1200 млн, 1000 млн, 39170 млн. Стипендії 170 млн грн не включ бо вже були враховані раніше.
Перев доходів над витратами:– 61970млн - 61470млн = 500 млн грн

4. Визнач потребу в імпорті прир газу в прогнозн році.
Вихідні данні:
ВВП в прогн році 60 млрд грн
Добуток газу в баз році 20 млрд м куб
Темп приросту добутку в прогн році-------2,5%
Норма витрат газу на 1 грн ВВП в баз році 1,5 м куб
Тепм росту норма витрат в прогн році 95%
Рішення:
1. добуток в прогн році = 20 *(100 – 2,5) = 19,5 млрд м куб
2. норма витрат в прогн році = 1,5 м куб /грн *0,95 = 1, 425 м куб /грн
3. потреба в прогн році = 60 млрд грн * 1,425 м куб /грн = 85,5 млрд м куб
4. потреба в імпорті = 19,млрд мкуб – 85, 5 млрд м куб = 66 млрд м

5.Визн можлив експорту прокату чорн металів в прогн році.
Вихідні данні:
ВВП в баз році 60 млрд грн
В-во прокату в баз році 25 млн тонн
Імпорт прокату в пргн році 7 млн тонн
Норма витрат прокату на 1 млн грн ВВП 350 тонн
Темп прир ВВП в прогн році 5%
Темп прир в-ва прокату в прогн році –----10%
Рішення:
1. 25 млрд + 0,9 = 22,5 млн тонн
2. ВВП в прогн році = 60 млрд грн * 1,05 = 63 млрд грн.
3. 63000 млн грн * 350 т/млн грн = 22,05 млн тонн
4. Експорт = ( 22,5 + 7) – 22,05) = 7,45 млн тонн

6.Визначити обсяг централізованих капіталовкладень необх для будів житла.
Вихідні данні:
Серед річна чисельн населення в прогн році = 52,4 млн чол
Норматив забезп населення заг площад 18,4 м квадр
Заг площа житла на почат прогн року 953, 4 млн м квад
Введ житла за рах кап рем в прогн році 2,96 млн м куб
Вивед з ексл = 2, 2 млн м куб
За рах централ капіталовк буде збудовано 16% житла
Норма витрат на будівн м квад 400грн
Рішення:
1. ресурс який маємо 953,4 +2,96 –2,2 = 954,16 млн м квад
2. потреба в житлі 52,4 *18,4 = 964,16 млн мквад
3. потрібно побудувати 954,16 – 964,16 = 10 млн м квад
4. 10 * 0,16 = 1,6 млн м квад
5. ОБСЯГ НЕОБХ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ 1,6 млн м квад * 400грн = 640 млн грн

7. Визначити потребу в кап вклад у промисл, с\г, і будів в прогн році.
Вихідні данні:
Нац дохід у баз році 125400 млрд грн
Темп приросту нац доходу в прогн році у порівн з базов + 2%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП