ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Державне регулювання економіки

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Державне регулювання економіки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Тести

Адаптаційна політика здійснюється через: індексацію доходів
Адаптаційна політика здійснюється через: індексацію доходів
Адвалорні митні ставки встановлюються у: відсотках до ціни.
Амортизаційна політика є складовою державної політики щодо: нормативно-правового регулювання підприємництва
Банківська сис-ма Укр. є: дворівневою
Бюджетні дотації – це: особливий вид асигнувань з Держ. бюджету з метою збалансування доходів і видатків нижчестоящих бюджетів.
Бюджетні кошти можуть бути інвестовані за кордон на підставі рішення: -
Бюджетні субвенції – це: один із видів державної фінансової допомоги центральним або місцевим органам виконавчої влади, що надається на конкретні цілі
Бюджетні субсидії – це: допомоги, які здійснює держава з держ. бюджету з метою підтримки населення, також певних видів підприємницької діяльності, пріоритетних сфер і галузей ек-ки.
В Укр. бюджетна система складається з: держ. бюджету, бюджету АР Крим, місцевих бюджетів.
В умовах відкритої ек-ки визначальною умовою ек-го розвитку є: виготовлення конкурентоспроможної на світ. ринку прод-ї.
В щорічному посланні Президента Укр до ВРУ 2000р. окреслена стратегія еконо і соц політики на: 2000-2004 рр.
Виникнення позитивних екстерналій від інноваційної діяльності означає, що: ефект від нововведень отримують суб‘єкти, які не беруть участі в інноваційному процесі
Вищим органом НБУ є: Рада НБУ
Вставити пропущений термін “у макроекономічному плануванні завданням…є досягнення оптимальної відповідності між сукупністю потреб і загальною сумою джерел їх задоволення”: балансів
Встановлення правового режиму зон надзвичайної ситуації та визначення статусу потерпілих громадян належить до компетенції: Верховної Ради України.
встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення для потреб населення належить до компетенції: місцевих рад та державних адміністрацій
Встановлення тарифів на теплову енергію для потреб населення належить до компетенції: місцевих рад та державних адміністрацій.
Гарантом іноземних кредитів, отриманих за міжнародними угодами, від імені держави виступає: Кабінет Міністрів
Гарантом іноземних кредитів, отриманих за міжнародними угодами, від імені держави виступає: Кабінет Міністрів
Гіпотеза – це: наукове передбачення на рівні загальної теорії
Гнучка амортизаційна політика передбачає: право підприємців самостійно обирати методи нарахування амортизації
Гнучка зовнішньоторгівельна державна політика передбачає: відкритість економіки з одночасним застосуванням заходів щодо захисту внутрішнього ринку.
Девальвація здійсн. шляхом: зниження обмінних курсів нац. валюти
Дерегулювання підприємництва здійснюється у рамках: адміністративної реформи
Державний контракт – це: А) комплект документів, що містить інф-цію про предмет державного замовлення, умови та вимоги до складання тендерної пропозиції; Б) засіб задоволення держ. потреб у продукції, В) форма розміщення замовлення на поставку продукції, яка передбачає вибір виконавця шляхом оцінки його пропозиції; Г) розрахована потенційним виконавцям державного замовлення сума коштів, за яку він згоден виконати умови замовлення; Відповіді А, Б, В, Г – помилкові
Дефляційна політика здійснює свій антиінфляційний вплив через регулювання: попиту.
Діагноз, як стан наукового аналізу соц.-екон. процесів, передбачає: дослідження об‘єкта з метою виявлення тенденцій його розвитку і вибору методів і моделей прогнозування.
Діяльність природних монополій зв‘язана з: ефектом масштабу
Для формалізованої оцінки впливу багатьох факторів на розвиток об‘єкта прогнозування використовуються: методи прогнозної екстраполяції
Для якого стану наукового аналізу соц-еконо. процесів характерне дослідження історії розвитку об‘єкта з метою його систематизованого опису: ретроспекція
До інструментів непрямого ДРЕ не належать: індикативні показники макроекономічних планів
До методів прямого регулювання структурних зрушень в ек-ці належать: надання фін. допомоги у вигляді субсидій.
До місцевих податків та зборів в Україні належать: комунальний податок.
До місцевих податків та зборів в Україні належать: комунальний податок.
До нетарифних методів державного регулювання зовнішньої торгівлі належить: мінімальна митна вартість.
До опосередкованих методів державного регулювання належать: диференціація ставок товарних податків.
До прямих методів державного регулювання цін належить: “заморожуванн” цін
До прямих методів державного регулювання цін належить: “заморожуванн” цін
До регулюючих доходів місцевих бюджетів належать: дотації з державного бюджету.
До сис-ми держ. заходів, спрямованих на попередження банкрутства підпр-в належить: санація
До тарифних інструментів державного регулювання зовнішньої торгівлі належить: мито
До тарифних методів державного регулювання зовнішньої торгівлі належить: мито
Екон. функція держави полягає в: створенні передумов, необхідних для ефективної екон. діяльності суспільства
Ефективний за Парето розподіл ресурсів - це: розподіл, за яким жоден з суб‘єктів ринку не може покращити своє становище, без погіршення стану інших
За засобом впливу методи ДРЕ поділяються на: адміністративні, правові, економічні, пропагандистські
За масштабами об‘єктів виділяють цілі: загальні (для системи), часткові для підсистем елементів
За мірою новизни інновації класифікуються на: нові у світі, нові в країні, нові в галузі, нові для фірм.
За рівнем новизни інновації класифікуються на: радикальні та ординарні
За ступенем формалізації методи прогнозування поділяються на: адаптивні і аналітичні або простої і складної екстраполяції
За темпами здійснення інновації класифікуються на: швидкі, уповільнені, такі, що нарощуються, рівномірні, стрибкоподібні
За формою організації сучасна економіка є: змішаною ек-кою
За функціональною ознакою, соціально-екон. прогнози класифікуються на: наукові (дослідницькі), цільові (нормативні)
За часовою ознакою цілі класифікуються на: відповіді А, Б, В, Г помилкові
Забезпечення функціонування державної екологічної інформаційної системи належить до компетенції: Міністерства екології та природних ресурсів України.
Запровадження місцевих податків та зборів належить до компетенції: Місцевої державної адміністрації
Заходи щодо збільшення обсягів золотовалютних ресурсів НБУ передбачають застосування обов‘язкового продажу валютних надходжень від експортних операцій у розмірі: 50%
Згідно бюджетної класифікації, видатки розвитку – це видатки бюджетів на фінансування: інвестиційної та інноваційної діяльності
Згідно бюджетної класифікації, поточні видатки – це витрати бюджетів на фінансування: мережі підпр-в (установ, орг-цій), яка діє на початок бюджетного року.
Згідно з посланням Президента до ВР 2000 монопольний сектор в Укр., включаючи природні монополії не повинен перевищувати: 10-15%
Згідно Закону України “ Про Нацбанк України”, осн. функцією НБУ є: забезпечення стабільності грошової одиниці Укр.
Згідно теорії менеджменту проблемою вважається ситуація, коли: традиційні методи регулювання не здатні забезпечити досягнення цілей
Згідно теорії менеджменту стратегія – це: детальний, всебічний комплексний план, спрямований на втілення місії організації
Згідно теорії менеджменту, тактика – це: визначення цілей і засобів, форм і способів діяльності, які найбільш відповідають конкретним обставинам на даний момент
Зовнішні ефекти (екстерналії) виникають в наслідок: А) форсмажорних обставин Б)впливу зовнішнього ринку на стан нац. ек-ки В) держ втручання в ек-ку Г) відповіді А, Б, В – правильні Д) Відповіді А, Б, В, Г помилкові
Ієрархія (ранжування) цілей ДРЕ здійснюється: у відповідності з політикою пріоритетів
Індикативне макроекон. планування властиве: змішаній економіці
Керівним органом НБУ є: правління НБУ.
Критерієм монопольного становища підприємця є показник частки товару підприємця на ринку, у монополістів вона має: перевищувати 35%
Ліцензування як інструмент ДРЕ не є: основним засобом поповнення державних фінансових ресурсів
Макроекономічне планування –це: особливий вид діяльності держави щодо визначення цілей розвитку на певний період, а також заходів, спрямованих на їх досягнення
Масштаби ДРЕ обумовлені: А) характером і гостротою соціально-екон. проблем в країні Б) сукупним попитом на ДРЕ В) рівнем тінізації ек-ки Г) зрілістю ринкових відносин Відповіді А, Б, В, Г - правильні
Межа виробничих можливостей характеризує: здатність ек-ки виробляти прод-ю за умов повного використання ресурсів
Мінімальний нормативний споживчий кошик – це: збалансований набір товарів та послуг, споживання яких забезпечує мінімальні потреби людини на рік
Мінімальний споживчий бюджет характеризує: мінімум коштів необхідних для задоволення першочергових потреб людини на рівні мінімальних фізіологічних норм споживання.
Модульний тест №3
На думку Президента Укр., для нормалізації процесу відтворення норма чистих заощаджень повинна зрости не менше, як до: 20%
На основі даних таблиці зробити висновок, в якому регіоні структурний ефект найбільш позитивно впливає на екон. розвиток: А(+3;+4;-7;-2), Б(+2;-1;-1;+2), В(-1;+3;-2;+2), Г(+3;-3;0;0;): в регіоні Б
На основі даних таблиці зробити висновок: в якому регіоні (А, Б, В, Г) структурний ефект найбільш позитивно впливає на ек. розвиток? А (+3;+4;-7;-2), Б(+2;-1;-1;+2), В (-1;+3;-2;+2), Г(+3;-3;0;0): Б – правильна відповідь
На основі даних таблиці зробити висновок: в якому регіоні (А, Б, В, Г) структурний ефект найбільш позитивно впливає на ек. розвиток? А (+3;+2;-5;-3), Б (-2;+1;+1;-1), В(+3;0;-3;-2), Г(0;0;0;0): Г – правильна відповідь
Найбільша питома вага доходів держ. бюдж. Укр. припадає на: податкові надходження
Національний режим для іноземних суб’єктів ЗЕД на території України означає, що вони: мають обсяг прав та обов’язків не менший ніж вітчизняні підприємці.
Національний режим для іноземних суб’єктів ЗЕД на території України означає, що вони: мають обсяг прав та обов’язків не менший ніж вітчизняні підприємці.
Недосконалість інформації як вада ринкового саморегулювання: А) обмежує можливості ефективного використання ресурсів Б) обумовлює неоптимальну поведінку продавців і покупців В) обмежує конкуренцію і заважає укладанню довгострокових угод Відповіді А, Б, В правильні
Неспроможність приватного сектору забезпечити людей сусп. товарами пов‘язана з: низькою ефективністю, пов‘язаною з великими витратами на створення адміністративного апарату
Нормативи відрахувань від загальнодержавних податків та зборів до місцевих бюджетів затверджує: Верховна Рада України.
Нормативно-правове регулювання в Укр. стосується підпр-в: всіх секторів ек-ки
НТП викликає наступну зміну в макроекономічних пропорціях: збільшення питомої ваги переробної промисловості
Обсяг реальних доходів на душу населення залежить від таких двох чинників: динаміка цін на споживчі товари; обсяг номінальних доходів населення.
Однією з ознак суспільних товарів є: загальнодоступність
Однією з фаз поширення інновацій є: дифузія нововведень
Органами виконавчої влади в областях України є (дві відповіді): Обласна державна адміністрація; Обласні територіальні управління (відділення) центральних державних органів.
Органами виконавчої влади в областях України є (дві відповіді): Обласна державна адміністрація; Обласні територіальні управління (відділення) центральних державних органів.
Основна мета адміністр. реформи в Укр. полягає в: у створенні ефективної сис-ми держ. управління
Основною метою реформи державної служби в Україні є: вдосконалення сис-ми відбору та кадрового потенціалу, підвищення престижу держ. служби
Перерозподіл доходів, як ф-ція держави, пов‘язаний з: нерівномірним розподілом доходів між членами суспільства
Підприємство, яке породжує негативні екстерналії: перекладає частку витрат на інших суб‘єктів ринку
Підприємство, яке породжує позитивні екстерналії: бере на себе частку витрат по реалізації інтересів інших суб‘єктів ринку
Платежі підприємств за понадлімітне використання та псування якості природних ресурсів:- стягуються з прибутку підприємств.
Погляди, згідно з якими державне “втручання” необхідне, оскільки державі найліпше відомо, що саме є корисним для людей, наз.: патерналізмом
Політика “дешевих” грошей здійснюється шляхом: збільшення грошової пропозиції в умовах повної зайнятості
Політика “дорогих грошей” здійснюється шляхом: зменшення грошової пропозиції в умовах інформаційного зростання ек-ки
Працездатний вік в Україні – це вік: від 16 до 59 років у чоловіків, включно; від 16 до 54 років включно у жінок.
Предметом правового регулювання є: відносини
При декларуванні цін обмежуються: рівень самої ціни
При декларуванні цін обмежуються: рівень самої ціни
При простому внутрішньоорганізаційному інноваційному процесі: нововведення не набуває товарної форми
При простому міжорганізаційному інноваційному процесі: нововведення стає предметом купівлі-продажу в стосунках між виробниками та споживачами
При розширеному інноваційному процесі: нововведення вдосконалюється, набуває нових статей, розширюються зміни його збуту
Природне безробіття – це наявність: фрикційне та циклічне.
Пріоритетними є елементи стр-ри, до яких застосовується стратегія: встановлення коротко- та середньострокових цілей на рівні вищому, ніж рівень, досягнутий у минулому.
Проекція, як стан наукового аналізу соц-екон. процесів, передбачає: дослідження майбутнього стану об‘єкта, а також оцінку вірогідності, точності та обгрунтованості прогнозу
Пропорційне скорочення видатків держ. бюджету (крім “захищених” статей) і причин не виконання затвердженого бюджету за доходами наз.: секвестром Держ. бюджету
Регулювання цін через введення граничних рівнів рентабельності стимулює збільшення в її складі:величини витрат
Регулювання цін через введення граничних рівнів рентабельності стимулює збільшення в її складі: величини витрат
Соціально-екон. прогнозування – це: науково обгрунтоване судження про можливий стан об‘єкта у майбутньому, а також про альтернативні шляхи і строки досягнення цього стану
Специфічні митні ставки встановлюються у: грошовій формі
Специфічні митні ставки встановлюються у: грошовій формі
Споживання суспільних чистих товарів здійснюється: за рахунок платників податків
Стабілізаційна функція держави, як суб‘єкта макроекон. регулювання викликана: неповнотою ринку
Станом на 1 грудня 1999р. співвідношеннями між обсягом кредиторської заборгованості і ВВП в Укр. становив: 1,9
Структурно визначена послідовність комплексу робіт (дій), які ведуть до розв‘язання конкретної задачі або досягнення цілі (підцілі) програми, називається: заходом ЦКП (перелік осн. заходів ЦКП)
Сутність політики вільної торгівлі полягає у: відкритості економіки для експорту та імпорту товару
Сутність політики протекціонізму полягає у: захисті внутрішнього ринку від іноземної конкуренції.
Товари, які держава зобов‘язує людей купувати, наз.: обов‘язковими
У 1999 р. рівень бартеризації пром-ті Укр. становив: 33%
У відповідності з Законом Укр. “Про бюджетну сис-му Укр.” проект закону про держ. бюджет представляє на засіданні ВР Укр.: Президент України
У відповідності з Законом Укр. “Про бюджетну сис-му Укр.”, бюджетну декларацію розробляє: ВР
У відповідності з Законом Укр. ”Про приватизацію майна державних підприємств” приватизація держ. майна – це: відчуження майна, що перебуває у держ власності, на користь фіз. та юр. осіб з метою підвищення соц-ек. ефективності вир-ва та залучення коштів на структурну перебудову ек-ки
Формування ринкової інфраструктури є елементом: інституційних засад розвитку бізнесу
Частка недержавних підприємств у загальному обсязі промислової продукції в Україні у 1999 році встановлює: 70%
Чергування стадій інноваційного процесу здійснюється у такій послідовності: пошук можливостей задоволення потреб – теоретичні дослідження – технологічні дослідження – встановлення перших серій – серійне вир-во – масове споживання
Чередування стадій інноваційного процесу здійснюється у такій послідовності: виявлення незадоволених потреб – наукові дослідження – конструкторські розробки – експериментальне вир-во – підготовка масового вир-ва – використання новинки
Чередування стадій інноваційного процесу здійснюється у такій послідовності: виникнення ідеї – фундаментальні дослідження – приладні дослідження - дослідно-конструкторські розробки – вир-во, споживання
Що належить до методів прямого регулювання НТП: правовий захист інтелектуальної власності
Що належить до формотворчих чинників підприємницького середовища в рамках екон. політики держави: антимонопольне регулювання
Що не належить до методів податкового регулювання інвестиційних проектів: маніпулювання обліковою ставкою
Що не належить до системи екологічних нормативів?: відповіді А, Б, В, Г правильні
Як впливає НТП на криву виробничих можливостей: переміщує назовні
Яка з відповідей є помилковою “Згідно бюджетної класифікації кошториси видатків держ. установ передбачають видатки на”: капітальні вкладення.
Яка з відповідей є помилковою: “передумовами стабілізаційних процесів в Укр. в 94-95рр. є”: зменшення зовнішнього і внутрішнього державного боргу
Яка з відповідей є помилковою: “якісні зміни у відносинах між Урядом та головними розпорядниками бюджетних коштів передбачають”: реструктуризацію та списання боргів
Яка з відповідей є помилковою: доходи держ бюджету Укр. формуються за рахунок: частини податку з реклами
Яка з статей балансу грошових доходів та витрат населення належить до витратної частини: Приріст заощаджень у вкладах
Яка з статей балансу грошових доходів та витрат населення належить до доходної частини: пенсії, стипендії, грошові допомоги.
Яка з статей балансу ринку праці належить до розділу що характеризує попит на роб силу: наявність вакантних робочих місць
Яке з структурних зрушень не характерне для економіки України 90-99 років: зменшення питомої ваги галузей ПЕК у структурі промислового виробництва
Яке з тверджень є недостатньо повним: у відповідності з законом України про зайнятість населення: Безробітними вважаються громадяни, які не мають роботи.
Яке з тверджень є помилковим : Державне регулювання оплати праці здійснюється через : встановлення мінімальної заробітної плати
Яке з тверджень є помилковим: “вади ринку виникають внаслідок”: державного втручання в ек-ку
Яке з тверджень є помилковим: “виключно Законами Укр. встановлюються”: засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків
Яке з тверджень є помилковим: “квотування, як інструмент ДРЕ, здійснюється з метою”: покарання порушників встановлених умов діяльності
Яке з тверджень є помилковим: “виключно Законами України визначаються”: ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги
Яке з тверджень є помилковим: “об‘єктами ДРЕ виступають”: національна економіка
Яке з тверджень є помилковим: “регуляторна реформа в сфері підприємництва передбачає”: ліквідацію Державного комітету Укр. з питань регуляторної політики та підприємництва
Яке з тверджень є помилковим: “санкцією за порушення норм антимонопольного законодавства в Укр. є”: запровадження механізму … зміни цін
Яке з тверджень є помилковим: “факторами вад ДРЕ є”: неспроможність конкуренції
Яке з тверджень є помилковим: Банкрутство – це сис-ма заходів, спрямованих на попередження неспроможності суб‘єктів підприємницької діяльності виконувати свої зобов‘язання перед кредиторами
Яке з тверджень є помилковим: головне призначення санації – це перевірка та формулювання висновків щодо достовірної інформації про фін-ву, госп діяльність підпр-ва.
Яке з тверджень є помилковим: до груп порушень антимонопольного законодавства належать: порушення прав споживачів
Яке з тверджень є помилковим: ДРЕ – це втручання держави в економіку
Яке з тверджень є помилковим: згідно закону Укр. “Про інвестиційну діяльність” об‘єктами інвестицій можуть бути: заходи, передбачені Держ. програмою ек. і соц розвитку.
Яке з тверджень є помилковим: згідно послання президента України до ВРУ 2000 року основними важелями соціальної політики мають бути: Зміцнення позицій прошарку людей з високим рівнем доходів
Яке з тверджень є помилковим: обов‘язковій держ. експертизі підлягають: інвестиційні проекти, які реалізуються за рах. приватних фін. ресурсів
Яке з тверджень є помилковим: одним з видів інноваційної діяльності є: вир-во товарів (надання послуг, виконання робіт)
Яке з тверджень є помилковим: основною метою інвестування є збільш ек. потенціалу
Яке з тверджень є помилковим: суб‘єктом ДРЕ виступають підпр-ва
Яке з тверджень є помилковим? Об’єктом правової охорони навколишнього природного середовища є: пам’ятки історії та культури
Яке з тверджень є помилковим? Об’єктом правової охорони навколишнього середовища є інтелектуальний потенціал суспільства
Яке з тверджень є помилковим? Суб’єктами державної регіональної економічної політики є територіальні утворення в межах яких здійснюється державне управління та місцеве самоврядування.
Яке з тверджень є помилковим?: Екологічне регулювання – це реакція держави на негативні екстерналії від діяльності людей та господарюючих суб’єктів.
Яке з тверджень є помилковим?: екологія – це наука про раціональне використання природних ресурсів
Яке з тверджень є помилковим?: слово екологія походить від грецького “бережливість”
Яке з тверджень є помилковим?: суб’єктами державної регіональної економічної політики є територіальні утворення в межах яких здійснюється державне управління та місцеве самоврядування.
Яке з тверджень критиків монополізації економіки є найменш переконливим: монополісти протистоять впровадженню досягнень НТП
Яке з тверджень помилкове: інвестиції – це витрати на створення основних фондів
Яке твердження помилкове: “одним з принципів держ регулювання інвестиційної діяльності в Укр. є”: збільшення частки держ. інвестицій в їх загальному обсязі
Який з заходів щодо подолання платіжної кризи та бартеризації економіки не згадується у посланні Президента до ВРУ 2000 у %: затвердження профіциту Держ. бюджету
Який з принципів соц-еконо прогнозування випливає з можливості розвитку ек-ки за різними напрямками: альтернативності
Який із принципів соц-еконо. прогнозування визначає, що економіка розглядається як єдиний об‘єкт прогнозування і, водночас, як сукупність відносно самостійних напрямків розвитку: системності
Який чинник виробничої ф-ї викликає найбільше економ. зростання в сучасних умовах: науково-технічний прогрес
Які відповіді є помилкові: “доходи держ бюджету Укр. формуються за рахунок”: частини комунального податку
Які організаційні заходи щодо регулювання зайнятості населення належать до пасивних. грошові допомоги для відшкодування безробтним утрати доходів.
Які показники характеризують відтворювальні пропорції в економіці: співвідношення між споживанням і нагромадженням
Якого міністерства в Укр. не існує: міністерство антимонопольної політики
Якого міністерства в Укр. не існує: Міністерство промислової політики
Якщо у формулі Х= Нм *Ец, Нм – норматив місткості ресурсів, Ец – цільовий результат від використання ресурсів, то Х – це: потреба в ресурсах для досягнення певного ефекту
Якщо у формулі Х=Нв*Рн, то Нв – норматив віддачі ресурсів, Рн – наявні ресурси, то Х – це: очікуваний результат (ефект) від використання ресурсів
Якщо у формулі Х=Рн /Нм, Рн – наявні ресурси, Нм – норматив місткості ресурсів, то Х – це: цільовий результат (ефект) від використання ресурсів
Якщо у формулі: Х=а0(100+Тпра)/100, а0 – обсяг ВВП у базовому році, Тпра – темп приросту ВВП у році, що аналізується у порівнянні з базовим (%), то Х – це: обсяг ВВП у році, що аналізується
Якщо у формулі: Х=а1*100/ а0, а1, а0 – обсяг ВВП, відповідно у базовому році та у році, що аналізується (млрд. грн.), то Х – це: темп росту ВВП.
Якщо у формулі: Х=аі*100/Суму а; аі – валовий випуск і-галузі; Сума а – обсяг валового випуску всіх галузей, то Х – це: Питома вага і-галузі у ВВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП