ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Джерела (форми) права (Скачати)
Становлення і розвиток Верховного Суду України (Скачати)
Торгівля людьми (Скачати)
Кримінально-правове дослідження cтадій вчинення злочину (Скачати)
Оформлення справи на зареєстровану первинну партійну організацію “Республіканської партії України (Скачати)
Способи забезпечення виконання зобов`язань як гарантії захисту та законних інтересів учасників договірних відносин (Скачати)
Транспортні договори, їх система та правове регулювання (Скачати)
Правова охорона Конституції і статус Конституційного Суду України (Скачати)
Поняття і склад судових витрат, процесуальний порядок відшкодування судових витрат (Скачати)
Відмова в порушенні кримінальної справи (Скачати)
Договір підряду, як різновид зобов'язальних правовідносин, його ознаки та істотні умови (Скачати)
Суб’єкти міжнародного права (Скачати)
Право і особистість (Скачати)
Громадянство України і статус іноземців (Скачати)
Об’єднання підприємств (Скачати)
Поняття та ознаки громадянського суспільства і правової держави. Співвідношення громадянського суспільства і правової держави. Основні напрямки формування громадянського суспільства і правової держави в Україні (Скачати)
Правова культура - важливий чинник професійної діяльності ОВС (Скачати)
Морально-етичні проблеми професійної діяльності працівника міліції (Скачати)
Культура спілкування в професійній діяльності працівників органів внутрішніх справ. Правила спілкування з окремими категоріями громадян (Скачати)
Культура управління колективом. Стиль керівника підрозділу органів внутрішніх справ (Скачати)
Особливості службової етики, службовий і мовний етикет, Правила поведінки працівників міліції в службовій діяльності (Скачати)
Моральні конфлікти, їх попередження та подолання в діяльності працівників міліції (Скачати)
Морально-професійна деформація та її профілактика в діяльності працівників міліції (Скачати)
Формування позитивного іміджу особистості працівника міліції та колективу підрозділу (Скачати)
Актуальні задачі органів внутрішніх справ щодо захисту прав і свобод людини та громадянина на сучасному етапі соціально - політичного розвитку України задачі правоохоронних органів щодо захисту прав людини (Скачати)
Особливості забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина працівниками міліції (Скачати)
Державна сімейна політика у питаннях захисту прав дітей (Скачати)
Заклади та організації з надання соціально-правової допомоги неповнолітнім (Скачати)
Охорона здоров’я неповнолітніх (Скачати)
Правовий захист неповнолітніх, які вступили у конфлікт із законом (Скачати)
Соціально-педагогічна діяльність у системі соціально-правового захисту дитинства (Скачати)
Специфіка теорії соціально-педагогічного захисту дитинства (Скачати)
Представництво у цивільному процесі (Скачати)
Участь у цивільному процесі органів державної влади, місцевого самоврядування та осіб яким надано законом право захищати права і свободи інших осіб (Скачати)
Участь прокурора в цивільному процесі (Скачати)
Треті особи у цивільному процесі (Скачати)
Сторони в цивільному процесі (Скачати)
Цивільні – процесуальні правовідносини (Скачати)
Принципи цивільно – процесуального права (Скачати)
Предмет, метод, поняття, система джерела та завдання цивільно-процесуального права України (Скачати)
Категорії правопорушення, причини їх виникнення (Скачати)
Адвокатура в Україні: шляхи та перспективи розвитку (Скачати)
Способи захисту права власності (Скачати)
Співвідношення міжнародного права та внутрішнього державного права (Скачати)
Служба охорони громадського порядку України (Скачати)
Система законодавства України про інтелектуальну власність (Скачати)
Роль закону в демократичній державі (Скачати)
Промислова власність – як результат науково-технічної творчості, її види (Скачати)
Промислова власність – як результат науково-технічної творчості, її види (Скачати)
Юридична освіта в Україні (Скачати)
Правовий статус підприємств і правовестановище господарських об’єднань (Скачати)
Правове становище господарських судів (Скачати)
Поняття та умови пенсійного забезпечення за віком (Скачати)
Підстави виникнення авторського права. Первинне і похідне авторське право (Скачати)
Ліцензійне використання винаходів, корисних моделей, топографій, інтегральних схем. Видача ліцензій. Ліцензійні умови. Порядок видачі та аналювання ліцензій (Скачати)
Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності (Скачати)
Закони України, які регулюють фінансово-господарську діяльність (Скачати)
Актуальні проблеми та напрями реформування правоохоронних органів України (Скачати)
Оціночні критерії визначення рівня компенсацій, пов’язаних з втратою здоров’я чи життя людини у контексті національної безпеки (Скачати)
Державна власність: ретроспективний аспект та сучасні концептуальні підходи (Скачати)
Особистість в сфері правозахисної діяльності (Скачати)
Психологія злочинної поведінки. Психологія злочину (Скачати)
Психологія особистості злочинця (Скачати)
Психологія групової злочинної поведінки (психологія злочинної групи) (Скачати)
Психологія потерпілого (Скачати)
Психологія неповнолітніх (Скачати)
Психологія судової діяльності (Скачати)
Виправно-трудова психологія (Скачати)
Предмет судової психіатрії і її завдання (Скачати)
Короткий історичний нарис розвитку судової психіатрії (Скачати)
Юридичний і медичний критерії психічних розладів особи під час здійснення нею кримінально карного діяння. Проблема неосудності й обмеженої осудності. Осудність і неосудність (Скачати)
Юридичний і медичний критерії й правові наслідки психічних розладів особи в період після здійснення нею злочину, але до винесення судом вироку (Скачати)
Судово-психіатрична експертиза свідків і потерпілих (Скачати)
Поняття правоздатності, дієздатності, недієздатності в судовій експертизі (Скачати)
Види судово-психіатричної експертизи в цивільному процесі (Скачати)
Міри медичного характеру у відношенні психічно хворих, що зробили суспільно небезпечні діяння (Скачати)
Місце нотаріату в системі правоохоронних органів (Скачати)
Законодавство про нотаріат (Скачати)
Принципи діяльності нотаріату в Україні (Скачати)
Принцип розподілу влади в конституційній системі України (Скачати)
Цивільне право України (Скачати)
Управління внутрішніх справ України (Скачати)
Трудові та цивільно-правові договора (Скачати)
Поняття кримінального конфлікту (Скачати)
Проблеми ідентифікації злочинів і адміністративних проступків (Скачати)
Правове регулювання: поняття, предмет, засоби, стадії, типи, механізм (Скачати)
Поняття і види джерел права (Скачати)
Конституція України: реалізація, застосування, використання, виконання і дотримання (Скачати)
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (Скачати)
Поняття та ознаки правоохоронної діяльності. Предмет дісципліни “Судові та правоохоронні органи України”. Поняття правоохоронних органів. Поняття джерел та їх класифікація (Скачати)
Злочини, що посягають на фінансову діяльність (Скачати)
Право на таємницю кореспонденції та телефонних розмов (Скачати)
Поняття та види доказів у цивільному процесі, засоби доказування, забезпечення доказів (Скачати)
Методи інформаційного захисту простору. Інформаційна безпека України (Скачати)
Поняття і кримінально-правова характеристика умисного вбивства при пом’якшуючих обставинах (Скачати)
Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право) (Скачати)
Джерела права скандинавських та латиноамериканських країн: спільне і відмінне (Скачати)
Особливості участі прокурора в цивільному судочинстві України (Скачати)
Референдум і його соціальна функція (Скачати)
Правове регулювання діяльності підприємств з іноземними інвестиціями (Скачати)
Юридична відповідальність (Скачати)
Вирішення спорів арбітражним судом. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. Правове становище арбітражних судів. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства (Скачати)
Арбітражне і позовне право (Скачати)
Цивільне право України (Скачати)
Добровільна відмова при незакінченому злочині (Скачати)
Дитина та її права (Скачати)
Правові аспекти соціоекології (Скачати)
Види підприємств колективної власності в Україні. Робочий час та час відпочинку. Види господарських товариств в Україні. Засади їх діяльності (Скачати)
Обмеження монополізму та захист суб’єктів господарювання і споживачів від недобросовісної конкуренції (Скачати)
Конституційна регламентація організації та діяльності партій в зарубіжних країнах (Скачати)
Апеляційне провадження в Україні (Скачати)
Поняття, завдання, принципи діяльності і основні функції прокуратури Україні (Скачати)
Авторське право у сфері функціонування всесвітньої інформаційної мережі Інтернет (Скачати)
Юридичне оформлення майнового паю. Роздержавлення і приватизація земель. Реформування майнових відносин власності (Скачати)
Актуальні проблеми цивільного права (Скачати)
Земельне право (Скачати)
Вирішення спорів арбітражним судом. Господарські правовідносини, їх ознаки та види. Правове становище арбітражних судів. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства (Скачати)
Відповідальність за заподіяння шкоди (Скачати)
Правова характеристика договору майнового найму (Скачати)
Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю. Право державної та комунальної власності, об’єкти даної власності. Підвідомчість справ арбітражним судом (Скачати)
Права та обов’язки адвоката (Скачати)
Правові наслідки визнання правочинів недійсними (Скачати)
Правові основи фінансового контролю в Україні. Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види та порядок використання. Правовий статус банків в Україні (Скачати)
Необхідна оборона за кримінальним кодексом (Скачати)
Впровадження і розвиток пластикових платіжних засобів в Україні (Скачати)
Технологія функціонування системи пластикових платіжних засобів (Скачати)
Особливості правового регулювання використання пластикових платіжних засобів (Скачати)
Характеристика способів злочинних посягань з використанням пластикових платіжних засобів (Скачати)
Розкриття і попередження злочинів з використанням пластикових платіжних засобів. Механізм скоєння і суб'єкти злочинних посягань (Скачати)
Первинна інформація про злочинні посягання з використанням пластикових платіжних засобів (Скачати)
Типові сліди злочинів, пов'язаних з використанням пластикових платіжних засобів (Скачати)
Деякі заходи попередження злочинних посягань (Скачати)
Історична школа права (Скачати)
Юридичні аспекти політичної боротьби в Англії в перші десятиліття XVII ст (Скачати)
Зародження правового (юридичного) позитивізму (Скачати)
Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного права (Скачати)
Правове регулювання міжнародно-транспортних перевезень (Скачати)
Правова концепція Рудольфа Ієрінга (Скачати)
Нетипові форми монархічного правління в сучасному світі (Скачати)
Способи розподілу компетенції в сучасній федеративній державі (Скачати)
Влада та права глави римської сім’ї у I-IV ст.н.е. (Скачати)
Парламентська відповідальність уряду у змішаних республіках. Імпічмент президента (Скачати)
Визначення громадянства (Скачати)
Підстави прийняття до громадянства України (Скачати)
Право спільної власності. Право інтелектуальної власності на наукове відкриття та комерційну таємницю (Скачати)
Право державної та комунальної власності (Скачати)
Поняття права власності та його зміст (Скачати)
Об’єкт та суб’єкт права державної та комунальної власності (Скачати)
Первісні способи набуття права власності (Скачати)
Порядок відчуження частки у праві спільної часткової власності (Скачати)
Поняття категорії господарського договору (Скачати)
Проект Конституції Євросоюзу (Скачати)
Особливості укладання договорів у сфері зовнішньоекономічної діяльності (Скачати)
Право, закон, влада в сучасній Україні (Скачати)
Сім’я та шлюб в Римській імперії за даними “Дігест” Юстиніана (Скачати)
Підстава до адміністративної відповідальності. Органи уповноважені до адміністративних стягнень (Скачати)
Людина і влада, принцип верховенства права як принцип правової держави (Скачати)
Поняття та цілі покарання (Скачати)
Приватизаційний процес (Скачати)
Представництво в цивільному процесі (Скачати)
Становище жінки в Римі в І-IV ст.н.е. (Скачати)
Стадії вчинення злочину (Скачати)
Конституція Канади (Скачати)
Поняття торгового права та відносини, які воно регулює (Скачати)
Патентування та ліцензування торгової діяльності (Скачати)
Огляд законодавчої та нормативної бази аграрної реформи (Скачати)
Порядок набуття права власності на землю за законодавством України (Скачати)
Місце та метод адміністративного права (Скачати)
Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування (Скачати)
Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні (Скачати)
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (Скачати)
Загальні принципи права Європейського Союзу (Скачати)
Закон про іноземні інвестиції в Україні (Скачати)
Законодавство з охорони праці (Скачати)
Заповіт: види і порядок оформлення (Скачати)
Зобов’язальне право у Древньому Римі (Скачати)
Злочинність – соціальна проблема сучасності (Скачати)
Конституційне право зарубіжних країн як галузь права, наука та навчальна дисципліна (Скачати)
Конституційні основи прокуратури (Скачати)
Контракт – особлива форма трудового договору (Скачати)
Призначення Кримінально-процесуального кодексу України (Скачати)
Правові відносини. Юридичні факти (Скачати)
Відшкодування завданої шкоди (Скачати)
Докази і доказування (Скачати)
Будова шкіри людини. Властивості папілярних узорів (Скачати)
Прислів’я та приказки про закон та суд (Скачати)
Політичний режим, демократичний і авторитарний режими (Скачати)
Фінансове право в системі права. Наука фінансового права (Скачати)
Дізнання як форма досудового розслідування (Скачати)
Трудове право. Випробування при прийнятті на роботу. Переведення на іншу роботу. Переміщення. Земельне право. Право землекористування та його види, плата за землю, правова охорона земель (Скачати)
Прислів’я, приказки, тлумачення. Правові поняття, висловлювання видатних людей, про закон, право, мораль (Скачати)
Виникнення і розвиток служби дільничних інспекторів міліції (права, організація роботи, позаштатні інспектори) (Скачати)
Роль і завдання сільських, селищних голів у місцевому самоврядуванні (Скачати)
Розвиток конституційного процесу 1992-1996 р. в Україні (Скачати)
Правове становище виробничих сільськогосподарських кооперативів (Скачати)
Правове регулювання земельної реформи в Україні (Скачати)
Поняття та основні риси магістратури як державного інституту Стародавнього Риму (Скачати)
Немайнові права громадян України (Скачати)
Вогнепальна зброя та її класифікація. Поняття підробки документів. Види підробки документів. Поняття і види слідчих версій (Скачати)
Договір перевезення (Скачати)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП