ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Безкоштовні реферати - Право, правове регулювання, криміналістика, поняття

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Розмір суспільно небезпечних наслідків ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів (Скачати)
Загальна характеристика об’єкта контрабанди (Скачати)
Деякі аспекти наркоманії та заходи її запобігання (Скачати)
Загальнотеоретичний аналіз соціально-економічних та соціально-психологічних причин та умов економічної злочинності (Скачати)
Соціальна адаптація звільнених з виправно(трудових установ як чинник зниження рецидивної злочинності в Україні (Скачати)
Скандинавська модель запобігання злочинності неповнолітніх та молоді (Скачати)
Поняття і суть заборони “Повороту на гірше” в судових стадіях кримінального процесу України (Скачати)
Вдосконалення кримінально-процесуального інституту запобіжних заходів (Скачати)
Захист прав та законних інтересів цивільного позивача в кримінальному судочинстві (питання судової практики) (Скачати)
Відшкодування заподіяної злочином шкоди за ініціативою суду в контрольних стадіях кримінального судочинства (Скачати)
Кримінально-процесуальне затримання та взяття під варту за конституцією України 1996 р. (Скачати)
Криміналістичні різновиди негативних обставин (Скачати)
Моральна шкода як підстава визнання потерпілим у кримінальному процесі України (Скачати)
Склад судових витрат у кримінальному процесі України: реалії і перспективи (Скачати)
Представництво в касаційній інстанції (Скачати)
Безконфліктна ситуація в процесі допиту обвинуваченого на попередньому слідстві (аналіз і оцінка) (Скачати)
Вимоги кримінально-процесуального кодексу щодо розробки і впровадження в практику бланків протоколів слідчих дій (Скачати)
Поняття даних, одержаних у результаті застосування науково-технічних засобів у кримінальному процесі (Скачати)
Становлення і розвиток судової медицини на теренах Львівщини (Скачати)
Права і свободи людини: класична доктрина і сучасна концепція (Скачати)
Застосування конвенції про захист прав людини та основних свобод у правових системах європейських держав (Скачати)
октрина меж національного (внутрішнього) оцінювання європейської конвенції про захист прав та основних свобод людини як вагомий чинник її тлумачення (Скачати)
Деякі юридичні проблеми штучного переривання вагітності в аспекті права людини на життя (Скачати)
Обмеження прав людини і громадянина в інтересах охорони навколишнього природного середовища (за законодавством України) (Скачати)
Право громадян України на альтернативну (невійськову) службу – невід’ємний елемент свободи віровизнання (Скачати)
До проблеми визначення психічного стану особи у випадку заподіяння їй моральної шкоди (Скачати)
Соціальна держава (Скачати)
Категорії системного аналізу – методологічні основи дослідження правової системи (Скачати)
Оціночні поняття у проекті нового кримінального кодексу України (Скачати)
Надання місту Львову магдебурзького права (Скачати)
Правові заходи щодо впорядкування судочинства гетьманщини (1648-1763) (Скачати)
Компетенція і діяльність галицького крайового сейму (Скачати)
Галицький становий сейм: історія становлення та діяльність(1775-1845 рр.) (Скачати)
Джерела вивчення державного ладу і права на Буковині у складі Австрії (1774-1918 рр.) (Скачати)
Правове становище Галичини у складі Австрії та Австро-угорщини (1772-1918 рр.) (Скачати)
Організація самоуправління в Галичині за часів австрійського панування (Скачати)
Конституційне законодавство в період директорії (Скачати)
Організація військово-судових установ в українській народній республіці (Скачати)
Застосування української мови у перші роки радянської влади в Україні (Скачати)
Вибори до національних РІАД УСРР (1920 – середина 1930-х років) (Скачати)
Становлення української державності на далекому сході у 1917-1922 рр. (Скачати)
Органи самоврядування на західноукраїнських землях (1921-1939 рр.) (Скачати)
Суди присяжних у Галичині в 1930-х роках (Скачати)
Організація і діяльність нотаріальних органів за судовою реформою 1864 р. в Росії (Скачати)
Причини, хід та значення національно-визвольної революції 1837-1838 рр. у Канаді (Скачати)
Правові погляди Кирила Трильовського (Скачати)
Проблема рівноправності жінки в працях Михайла Павлика (Скачати)
Володимир Старосольський про правову державу (Скачати)
Внесок Михайла Лозинського у розвиток основ конституційного права (Скачати)
Суспільні зв’язки – основа правової концепції Станіслава Дністрянського (Скачати)
Питання держави і права в документах першого великого збору організацій українських націоналістів (Скачати)
Українські державотворчі традиції (Скачати)
Право національних меншин на свободу совісті в УСРР на початку 1920-х років (Скачати)
Аксіологічна характеристика юридичної кваліфікації у правозастосуванні (Скачати)
Поняття юридичної науки (Скачати)
Роль мовного законодавства у соціально-культурнійполітиці ЗУНР (Скачати)
Місце і роль категорій системного підходу в державно-правових дослідженнях (Скачати)
Проблеми вдосконалення законодавства України про свободу віросповідання та релігійні організації (Скачати)
Загальна характеристика техніки юридичного нормотворення (Скачати)
Міжнародна правосуб’єктність європейського союзу (Скачати)
Юридичні властивості суб’єктів права (Скачати)
Проблеми обмеження прав людини у рішеннях європейського суду з прав людини (Скачати)
Деякі аспекти формування предмета криміналістичної тактики (Скачати)
Усвідомлення потерпілим порушення суб’єктивних прав, як необхідна умова виникнення права на відшкодування моральної шкоди (Скачати)
Договори київських князів з візантійськими імператорами в Х ст.: проблеми кримінально-правового регулювання (Скачати)
Роль українського етносу у національному відродженні Галичини в умовах австрійської державно-правової системи (Скачати)
Судове законодавство гетьмана Скоропадського (Скачати)
Предмет та генеза філософії права (Скачати)
Класифікація злочинів ХVI-XVIII ст. (за матеріалами Лавничого суду м. Львова) (Скачати)
Проблеми забезпечення відповідності законодавства України європейській конвенції про захист прав та основних свобод людини: загальнотеоретична характеристика (Скачати)
Конституційний контроль та його роль в процесі функціонування державної влади (Скачати)
Органи конституційного правосуддя у нових державах східної Європи: статус та компетенція (Скачати)
Деякі питання імунітету та дисциплінарного провадження щодо суддів конституційного суду словацької республіки (Скачати)
Вдосконалення процедури проведення конкурсу при заміщенні посад державних службовців (Скачати)
Визнання і гарантування місцевого самоврядування в Україні (Скачати)
Деякі проблеми імплементації європейської хартії місцевого самоврядування в національне право України (Скачати)
Вплив європейських доктрин на генезу територіального самоврядування в республіці польща (Скачати)
Основи конституційно-правової регламентації правового статусу політичних партій в зарубіжних країнах (Скачати)
Адміністративне та фінансове право вдосконалення системи органів виконавчої влади – перший етап адміністративної реформи (Скачати)
Адміністративно-правове регулювання відповідальності посадових осіб (Скачати)
Поняття та види суб’єктів фінансового права України (Скачати)
Понятійно-категоріальний апаратбюджетного кодексу України: критичний аналіз (Скачати)
Проблеми інституційного та нормативно-правового забезпечення фінансування бюджетів (Скачати)
Цивільне, підприємницьке та цивільно-процесуальне право колізійні норми речового права та їх уніфікація (Скачати)
Співвідношення понять "Міжнародна технічна допомога" та "Міжнародна гуманітарна допомога" (Скачати)
Учасники заставних правовідносин (Скачати)
Розмежування юрисдикційних повноважень щодо розгляду скарг у сфері управлінської діяльності (Скачати)
Трудове право та право соціального забезпечення про істотні умови трудового договору та проблеми, пов’язані з переведенням і переміщенням працівників (Скачати)
Сфера договірного регулювання за трудовим правом (Скачати)
Правове регулювання трудового договору з роботодавцем – фізичною особою (Скачати)
Про недійсність умов трудового договору (Скачати)
Мотиваційна роль заробітної плати у трудових правовідносинах (Скачати)
Значення вини сторін трудових правовідносин при кваліфікації трудового каліцтва (Скачати)
Соціальний ризик (Скачати)
Земельне та аграрне право способи набуття громадянами права власності на землю: поняття і класифікація (Скачати)
Права на землю не власників земельних ділянок (Скачати)
Форми землевикористання у СФГ за новим земельним кодексом України (Скачати)
Про поняття сільськогосподарської кооперації (Скачати)
Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право розвиток інституту причетності в кримінальному праві України (Скачати)
Довічне позбавлення волі як вид покарання за кримінальним законодавством зарубіжних держав (Скачати)
Юридичний аналіз основного складу умисного вбивства за кримінальним кодексом України 2001 року (Скачати)
Проблеми визначення кримінально-значимої періодизації віку особи (Скачати)
Об’єктивна сторона перешкоджання здійсненню виборчого права (Скачати)
Деякі проблемні питання кримінальної відповідальності за контрабанду (Скачати)
Об’єктивна сторона злочину доведення до банкрутства за чинним кримінальним кодексом України (Скачати)
Об’єктивні ознаки самовільного залишення військової частини або місця служби (Скачати)
Економічна злочинність як соціальне явище (Скачати)
Причини злочинності неповнолітніх у світлі зарубіжних кримінологічних теорій (Скачати)
Злочинність неповнолітніх як об’єкт кримінологічного дослідження (Скачати)
Кримінально-виконавчі установи і громадські організації: партнери чи опоненти? (Скачати)
Кримінальний процес та криміналістика свідок у кримінальному процесі україни:коло осіб, предмет показань та свідоцький імунітет (Скачати)
Проблеми відшкодування заподіяної злочином шкоди в кримінальному судочинстві: реальність та перспективи (Скачати)
Забезпечення прав цивільного позивача в стадії досудового розслідування (Скачати)
Проблеми забезпечення цивільного позову про компенсацію моральної шкоди (Скачати)
Деякі питання реалізації заборони "Повороту на гірше" при зміні обвинувачення прокурором у стадії досудового слідства (Скачати)
Витрати на проведення судової експертизи у кримінальній справі – судові витрати (Скачати)
Проблеми правового регулювання перейняття кримінального переслідування за клопотанням іноземної держави (кримінально-процесуальний аспект) (Скачати)
Типові ситуації та обставини, пов’язані з дійовим каяттям (Скачати)
Щодо питання про систему і компетенцію органів дізнання в Україні (Скачати)
Особливості формування доказової інформації в ході проведення слідчих дій (Скачати)
Організація військових судів у період гетьманату (Скачати)
Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики фальшивомонетництва (Скачати)
Спосіб тлумачення конвенції про захист прав і основних свобод людини (Скачати)
Організація і діяльність судових органів у Галичині (1772-1848 рр.) (Скачати)
Заходи боротьби з легалізацією(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (Скачати)
Правове регулювання фінансового контролю в Україні (Скачати)
Предмет і методи дослідження історії правових і політичних учень (Скачати)
Теорії пізнання права і держави (Скачати)
Правові і політичні вчення у Давнину (Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай, Іудеї) (Скачати)
Правові і політичні вчення давньої Греції і Риму (Скачати)
Середньовіччя (Скачати)
Новий час (Скачати)
Принципи співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права щодо прав людини (Скачати)
Юридичний статус громадських правозахисних організацій в Україні: проблеми та можливості вдосконалення (Скачати)
Загальна теорія держави і права до питання про поняття та структуру вітчизняної антропології права (стаття І) (Скачати)
Сучасний стан та тенденції розвитку законодавчої техніки в Україні: теоретичні аспекти (Скачати)
Поняттєвий апарат юридичного правозахисту: термінологічні аспекти (Скачати)
Біоетичне законодавство України: перспективи становлення та розвитку (Скачати)
Основні елементи сучасної теорії суверенітету державної влади (Скачати)
Історія держави і права джерела права галицько-волинської держави (1199 – 1349 рр.) (Скачати)
Казенні палати як органи управління фінансами російської імперії в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: організаційно-правові засади діяльності (Скачати)
Історія львівського магістрату (Скачати)
Надання місту сяноку маґдебурзького права (Скачати)
Юридичне оформлення входження західної України до складу Польщі (Скачати)
Утворення контрольно-наглядових органів російської імперії та поширення їхньої діяльності на території України (Скачати)
До питання про розробку, прийняття та суть першої конституції Польщі від 3 травня 1791 р. (Скачати)
До питання про суспільний та державний устрій османської імперії (Скачати)
Конституційне право президент як четверта гілка влади (Скачати)
Правова регламентація діяльності європейського союзу у сфері зовнішньої політики (Скачати)
Зміни до конституції України 1996 року: поступ чи криза конституціоналізму (Скачати)
Специфіка державності перехідного періоду і проблеми народовладдя (Скачати)
Здійснення конституційної реформи в Україні як умова побудови громадянського суспільства (Скачати)
Адміністративне і фінансове право наявність складу правопорушення у діяннях суб’єктів фінансового права як фактична підстава юридичної відповідальності (Скачати)
Реформування системи органів виконавчої влади (Скачати)
Цивільне, господарське та цивільно-процесуальне право уніфікація права, застосовуваного до посередників (Скачати)
Право на медичну допомогу в системі особистих немайнових прав фізичної особи (Скачати)
Процесуально-правова суть та становлення інституту заочного розгляду справи в цивільному процесі України (Скачати)
Становлення і розвиток антидемпінгового законодавства США до уругвайського раунду (Скачати)
Правова природа домовленості про видачу гарантії (Скачати)
Судовий контроль за виконанням судових рішень (Скачати)
Об’єкт права інтелектуальної власності: проблеми визначення поняття (Скачати)
Трудове право та право соціального забезпечення поняття правових процедур у трудовому праві (Скачати)
Соціальна спрямованість трудового права України (Скачати)
Особливості правового статусу соціальних страхових фондів (Скачати)
Стійка непрацездатність в системі соціальних ризиків: правові аспекти (Скачати)
Земельне та аграрне право землі сільськогосподарського призначення як об’єкт правового регулювання (Скачати)
Добросусідство як інститут земельного права України (Скачати)
Кримінальне право та кримінологія співвідношення суміжних складів злочинів і складів злочинів, передбачених конкуруючими нормами (Скачати)
Про поняття “Протизаконне насильство”, “Тяжка образа” та “Систематичне знущання” в складах злочинів, передбачених в ст.116 та ст.123 КК України (Скачати)
Особливості застосування непрямих методів для встановлення злочинного приховування оподатковуваного доходу у США (Скачати)
Кримінально-правова реституція (за законодавством України та деяких інших європейських держав) (Скачати)
“Вікова” ознака службової особи (Скачати)
Кримінальний процес та криміналістика деякі питання захисту свідків і потерпілих за законодавством України та зарубіжних держав (Скачати)
Сутність стадії виконання вироку (Скачати)
Діяльність прокурора по доказуванню в стадії дізнання та досудового слідства (Скачати)
Диспозитивність у визначенні порядку та способів відшкодування завданої злочином шкоди при звільненні від кримінальної відповідальності (Скачати)
Визначення розміру матеріальної шкоди, заподіяної злочином, що підлягає відшкодуванню у кримінальному судочинстві (Скачати)
Відновне судочинство як альтернатива кримінальному:огляд його у великій Британії та інших країнах прецедентної системи права (Скачати)
Неправдиві показання у механізмі протидії розслідуванню злочинів, що вчиняються організованими групами (Скачати)
Права людини інститут прав людини: до характеристики вихідних засад (Скачати)
Права людини і правова думка: співвідношення понять (Скачати)
Гідність людини: юридичні аспекти (Скачати)
Емпірична гносеологія природного права у стародавній індії (Скачати)
Ціннісне обґрунтування прав людини в офіційній антропології католицизму: людська гідність (Скачати)
Співвідношення загальнолюдських принципів права та принципів правотворчості (Скачати)
Принципи законодавства України щодо свободи віровизнання (Скачати)
Етико-правові аспекти реалізації конституційного права на охорону здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування (Скачати)
Загальна теорія держави і права правова система ради Європи: міжнародно-правові та загальнотеоретичні аспекти (Скачати)
Антропологічні передумови правової теорії: досвід класичної філософії права (Скачати)
Часові межі дії нормативно-правових актів України: проблемні питання (Скачати)
Деякі теоретичні аспекти застосування принципу "незворотності дії кримінального закону, який встановлює або посилює відповідальність" (Скачати)
Історія держави і права джерела кримінального права cтароруської держави (Скачати)
Волосна громада в період входження українських земель до великого князівства литовського (Скачати)
Самоврядування у місті самборі за магдебурзьким правом (Скачати)
Роль указів Петра і у становленні законодавства про охорону культурної спадщини в Україні (Скачати)
Вірменський статут 1519 р. :зміст, структура та джерела (Скачати)
Порядок формування суду присяжних в Україні за судовою реформою 1864 року (Скачати)
Шовіністична політика крайової шкільної ради в Галичині (1867-1918рр.) (Скачати)
Порядок формування, склад і стуктура галицького крайового сейму (Скачати)
Українська центральна рада: воєнна політика та військове будівництво (1917-1918 рр.) (Скачати)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП