ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Українська мова

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Українська мова

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ПИТАННЯ ДО ІСТИНУ ІЗ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ: «УКРАЇНСЬКА СЛОВЕСНІСТЬ»

1.Українська мова на сучасному етапі.
2.Походження української мови, її зв'язки з іншими слов'янськими мовами.
3.Українська мова - національна мова українського народу.
4.Діалекти української мови.
5.Українська літературна мова та її норми.
6.Стилі сучасної української літературної мови.
7.Поняття «мова» і «мовлення».
8.Основи культури мовлення.
9.Діловий етикет.
10.Види усного ділового спілкування.
11.Жанри публічних виступів.
12.Професійна лексика та терміни в ділових паперах.
13.Іншомовна лексика в ділових паперах.
14.Синоніми та пароніми в документах.
15.Книжні й урочисті слова в документах.
16.Поняття про фразеологічну одиницю.
17.Класифікація фразеологізмів.
18.системні зв'язки у фразеології.
19.Фразеологія і мовні кліше.
20.Мовні штампи.
21.Вживання фразеологізмів та їх трансформація.
22.Українська лексикографія. Загальна характеристика словників.
23.Типи словників.
24.Розвиток української лексикографії.
25.Щодо історії виникнення справочинства.
26.Ознаки та групи класифікації документів.
27.Правила оформлення реквізитів.
28.Вимоги до тексту документа.
29.Основні вимоги, що ставляться до мовних засобів у діловому стилі. ЗО.Призначення і класифікація ділових документів.
31.Граматичні категорії іменників у документах. «
32.Особливості відмінкових закінчень іменників у ділових паперах.
33.Правопис закінчень власних та загальних назв у кличному відмінку при звертанні.
З4.Особливості відмінювання складних слів у документах. З5.Особливості використання прикметників у документах.
З6.Особливості використання займенників у ділових паперах.
37.Правила запису цифрової інформації в документах.
36.Зв'язок числівників з іменниками.
39.Правопис числівників як компонентів складних слів.
40.Особливості синтаксису ділових паперів.
41.Узгодження підмета з присудком у ділових паперах.
42.Складні випадки керування в ділових паперах.
43.Скорочування слів і словосполучень у документах.
44.Алфавіт.
45.Зміни в українському правописі.
46.Чергування голосних та приголосних звуків.
47.Синтаксичні особливості ділових паперів та синтаксичні структури діловодства.
48.Написання апострофа та ь.
49.Подвоєння та подовження приголосних.
50.Правопис префіксів. 51 .Правопис префіксів.
52.Правопис прізвищ те імен по-батькові.
53.Звертання в українській мові.
54.Правопис слів іншомовного походження.
55.Правопис сполучення букв йо, ьо.
56.Синоніми, омоніми, пароніми, антоніми в діловому
мовленні.
57.Написання відмінкових закінчень іменників П відміни.
58.Правопис іменників чол. р. П відміни в Родовому відмінку.
59.НЕ різними частинами мови.
60.Незмінювані іменники в діловоду мовленні.
61.Правопис складних іменників.
62.Н та НН у прикметниках.
63.Правопис складних прикметників.. Правопис прислівників (разом, окремо, через дефіс).
64.Вставні слова і вирази в діловому мовленні.
65.Особливості використання займенників в діловодстві.
66.Відмінювання займенників.
67.Прономіналізація.
68.Правопис часток.
69.Сполучник в діловому мовленні.
70.Правопис сполучників.
71.Прийменник в діловому мовленні.
72.Особливості перекладу прийменника ПО в українській мові.
73.Складні речення в діловому мовленні. Розділові знаки в складних реченнях. Політичне і літературне життя Галичини поч. XX ст.
74.Роль Т. Г. Шевченка у формуванні нової української літератури (деякі аспекти біографії)
75.Романтизм 40 - 60 років XX ст.
76.Література кінця 18 ст. - 60 років XIX ст. Умови розвитку нової української літератури.
77.Історичні умови виникнення романтизму;
78.Розвиток культури і літератури;
79.Бурлескно - травестійна література.
80.Поезія 70 - 90 р. XIX ст. - поч. XX ст. (основні тенденції).
81.Проза. Багатство та розмаїтість талантів
82.Тематичні обрії прози. Тема села;
83.Психологізм і ліризм прози.
84.Драматургія. Загальний огляд.
85.Літературні течії та угрупування.
86.Основні риси літератури та концепція героя.
87.Проза в (20-30 р. р) XX ст.
88.Поезія (20-30 рр.) XX ст.
89.Драматургія (20-30 рр.) XX ст.
90.Театр Леся Курбаса

Ділові документи

1. Автобіографія
2. Заява
3. Довідка
4. Наказ
5. Протокол
6. Витяг із протоколу
7. Постанова
8. Акт
9. Договір
10. Телеграма
11. Діловий Лист
12. Відомість
13. Заява про відкриття рахунку в банку
14. Характери етика
15. Оголошення
16. Доручення (Довіреність)
17. Запрошення
18. Розписка

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП