ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Завдання №13 Естетичні засади безпеки праці.
Літературні джерела:
1. С.О. Апосталюк та ін.. «Безпека праці»: ергономічні та естетичні основви» – К.: «Знання» –2006, С. 162-173.
2. Власов А.Ф. – Цвет и безопасность труда – М.: Машиносроение, 1970.
Виконання завдання потребує освітлення наступних питань:
1. Параметри естетичного клімату та їх визначення.
2. Психофізілогічні характеристики кольору.
3. Роль кольору у виробничому середовищі (колір, як засіб інформації та як засіб композиції).
Завдання №14
Роль кольору, як засобу створення оптимальних умов праці
Літературні джерела:
3. С.О. Апосталюк та ін.. «Безпека праці»: ергономічні та естетичні основви» – К.: «Знання» –2006, С. 162-173.
4. Власов А.Ф. – Цвет и безопасность труда – М.: Машиносроение, 1970.
Виконання завдання потребує освітлення наступних питань:
1. Параметри естетичного клімату та їх визначення.
2. Психофізілогічні характеристики кольору.
3. Роль кольору у виробничому середовищі (колір, як засіб інформації та як засіб композиції).
Основні питанн:
1. Колір, як засіб композиції.
2. Колір, як засіб інформації.
Колір, як засіб попередження нещасних випадків.

Завдання №15
Візуальне оформленя символів з безпеки праці
Виконання завдання потребує аналізу відповідних літературних джерел та стандартів
Бібліографія міжнародних стандартів
ИСО 7000:2004. Графические символы для нанесения на оборудование. Оглавление и аннотация.
ИСО 7001:2007. Графические символы. Общепринятые символы.
ИСО 7010:2003. Графические символы. Цвета и знаки опасности. Знаки опасности, используемые в зоне выполнения работ и в общественных местах.
ИСО 16069:2004. Графические символы. Знаки опасности. Системы информирования о путях безопасного движения.
ИСО 17398:2004. Цвета и знаки опасности. Классификация, применение и стойкость знаков опасности.
ИСО 20712-1:2008. Знаки опасности на воде и флаги опасности на берегу. Часть 1. Требования к знакам опасности на воде, используемым в зоне выполнения работ и в общественных местах.
ИСО 20712-3:2008. Знаки опасности на воде и флаги опасности на берегу. Часть 3. Руководящие указания по применению.
ИСО/ОПМС 23601. Идентификация безопасности. Знаки для применения в планах (схемах) эвакуации!).
МЭК 61508-6:2002. Функциональная безопасность электрических/электронно- программируемых систем, относящихся к безопасности. Часть 5,- Примеры методов определения интегральных уровней безопасности.

Завдання №16
Візуальне оформлення кутка охорони праці.
Кольорові оформлення стін виконується згідно з СН-181-70 «Указания по проектированию цветовой отделки интерьеров производственных зданий промышленных предприятий».
Бажано навести інформацію згідно « Рекомендації щодо організації кабінету промислової безпеки та організації праці» Затвердженого «Держкомнаглядом» 16.01.2008р.
Необхідно врахувати вимоги правил охорони праці длоя видавництв та редакцій. (ДНАОП 8.7.10-1.01.-96 дод. А), а також структуру видавництва по дільницям та дати рекомендації щодо інтер’єру всіх дільниць. Завдання виконуються у вигляді тексту, де йдеться опис функціонування призначення дільниць, та шісті рисунків. Можливо надання тексти плакатів по охороні праці для оформлення безпеки праці.
Рекомендовано також ознайомитись з посібником С.О. Апосталюк та ін.. «Безпека праці: ергономічні те естетичні основи» –К.: Знання, 2006., (розділи 7,- 8).
Зміст інформації кутку охорони праці
1. Положення про охорону праці на підприємстві (1лист)
2. Вимоги пожежної безпеки.
З. План евакуації на випадок пожежі.
4. План навчання персоналу з охорони праці.

Завдання №17
Кольорове оформлення виробничого обладнання
Літературні джерела згідно посібника С.О. Апосталюк та ін.. «Безпека праці: ергономічні те естетичні основи» –К.: Знання, 2006.,(розділ 8.2), а також інформацію з посібників по науковій організації праці.

Завдання №18
Реклама ідей менеджменту безпеки праці
Основні сучасні ідеї менеджменту охорони праці викладені у посібниках:
1. Ткачук К.Н та ін.. Основи охорони праці, К.:Основа», 2011, С. 21-23.
2. Керб Л.И. Основи охорони праці. К.-КНЕУ-2003, С. 113-119.
3. Гогіташвілі Г.Г., Карчевскі Є.Т., Лапін В.М. «Управління охороною праці та ризиком за міжнародним стандартом», К-Знання, 2007, С. 55-71.
4. Міжнародні стандарти OHSAS 18001-2007, OHSAS 18002-2007? ISO-2600$
Рамкова директива СЕС №89/391.
В завданні необхідно стисло (до 9 стор) викласти матеріалл та надати 3-4 рисунки.
Для тестової частини завдання необхідно ознайомлення з міжнародним стандартом OHSAS-18002-2007.
Текстове викладення ідей менеджменту охорони праці може бути наступним
Вимоги до системи менеджменту, дають змогу організації розробити й впровадити політикові й мети законодавчі вимоги, що враховують, і інформацію про професійні ризики. ЇЙумогут застосовувати організації будь-якого типу й розміру з різним географічним положенням, культурними й соціальними особливостями. Основи підходу показані на мал. 1. Успіх системи залежить від зобов'язань, прийнятих усіма рівнями й функціями організації, особливо вищим керівництвом. Така система дає організації можливість установити політикові в області OHSAS; установити мети й процеси для досягнення відповідності зобов'язань політики,
Прийнятний Ризик
Ризик, зменшений до рівня, який організація може допустити, враховуючи свої законодавчі зобов'язання й власну політику в області OHSAS.
Система менеджменту OHSAS
Частина системи менеджменту організації, яка використовується для розробки й впровадження її політики в області OHSAS а також для керування ризиками в області OHSAS
Система менеджменту - це набір взаємозалежних елементів, які використовуються для встановлення політики й цілей, а також для досягнення цих цілей.
Система менеджменту включає організаційну структуру, планування (включаючи, наприклад, оцінку ризиків і визначення ланцюгів), відповідальність, технології, процедури процеси й ресурси.
Результативність системи OHSAS
Вимірні результати керування ризиками організації в області OHSAS.
Примітка: Вимір результативності включає вимір ефективності заходів керування організації.
Примітка:" У контексті систем менеджменту результати також можуть бути обмірювані в відношенні політики в області OHSAS ' організації (її цілей, та інших вимог результативності в області OHSAS.
Політика в області OHSAS
Загальні наміри організації та її напрямку, пов'язані з результативністю системи OHSAS, офіційно сформульовані вищим керівництвом.
Політика в області OHSAS забезпечує основу для діяльності й установлення цілей в області OHSAS.


Завдання №19
Візуальне оформлення теми «Надання першої долікарняної допомоги»
Літературні джерела:
1. Мягченко О.П. Безпека життєдіяльності. – К.: Центр учбової літератури», 2010, С. 177-192.
2. Касьянов М.А та ін.. Безпека життєдіяльності.–Луганськ, 2006, С. 158-172.
Виконання завдання потребує аналізу літературних джерел, стислого (до 10 стор) викладання основних вимог долікарняної допомоги та графічного оформлення (формат А-4), бажано у 2-х примірниках– 4 рисунки чи схеми.
Цінується оригінальність та достовірність графічного оформлення теми.
Візуальне оформлення теми:
Перша долікарняна допомога потерпілим від нещасного випадку потребує використання
Головні умови успіху при наданні першої допомоги - швидкість дії і уміння людини, яка подає допомогу.
Повинні бути виділені і спеціально навчені особи для надання першої допомоги потерпілим, на яких покладається також відповідальність за стан аптечок першої допомоги.
Допомога, яка надається не фахівцями, є допомогою до лікаря, а не замість лікаря і повинна обмежуватися тільки наступними видами:
– тимчасовою зупинкою кровотечі;
– перев'язкою рани;
– мобілізацією перелому (непорушна пов'язка);
– заходами, що оживляють (штучне дихання, масаж серця);
– перенесення потерпілого.
Рекомендується мати в наявності апарат для штучного дихання з набором інструментів для відкривання роту, витягування і утримання язика і таке інше, а також носилками для перенесення потерпілого.

НАДАННЯ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ УРАЖЕННІ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ
Дотик до струмопровідних частин, що знаходяться під напругою, викликає в більшості випадків мимовільне судорожне скорочення м'язів, внаслідок чого потерпілий сам не може звільнитися від дії електричного струму.
Якщо потерпілий залишається в контакті з струм о ведучи ми частинами, необхідно перш за все швидко визволити його від дії електричного струму.
Першою дією повинно бути швидке відключення електроприладу чи електропроводу, до якого доторкнувся потерпілий.
Якщо відключити швидко неможливо, необхідно вжити заходів щодо відокремлення потерпілого від струмопровідних частин, до яких він доторкнувся. При цьому необхідно пам'ятати, що без вживання належних
заходів обережності торкатися до людини, яка знаходиться під струмом, небезпечно для життя.
Заходи першої допомоги залежать від того стану, в якому знаходиться потерпілий після звільнення його від струму:
– якщо потерпілий у свідомості, але до цього був у непритомному стані чи довготривалий час знаходився під струмом, йому необхідно забезпечити повний спокій до приходу лікаря чи терміново доставити в лікарню;
– при відсутності свідомості але при збереженому диханні, потерпілого треба покласти зручно і по можливості рівніше, розстебнути одяг, створити притік свіжого повітря, дати понюхати нашатирний спирт, оббризкувати потерпілого водою, розтирати і зігрівати його тіло до приходу лікаря;1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП