ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Продовження таблиці 1
1 2 3 4
15 Лікувально-профілактичне обслуговування працівників. Оздоровлення персоналу. Основи законодавства Ук¬раїни про охорону здоров'я, 1993, Закон України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань у 6 томах. К.: МОЗ України, 1995—1996. ДНАОП 0,03-4.02-94. Положення про мед. огляди. Правила безкоштовної ви¬дачі лікувально-профілак- тичного харчування. Постанова Держкомпраці СРСР та ВЦРПС від 07. 01. 77 № 4 П-1.
16 Безпека експлуатації транспортних засобів. Безпека експлуатації транспортних засобів. Закон України "Про до рожній рух", 1993. СНиП 2.05.07-91. Про мьішленньїй транспорт ДНАОП 0,00-1,28-97 Правила охорони праці на автомобільному транспорті. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работьі погрузочно- разгрузочньїе. Обшиє тре- бования безопасности. ГОСТ 12.3.020-80. ССБТ Процессьі перемешения грузов на предприятиях Обшиє требования безопасности.
17 Протипожежний захист. Пожежна безпека. Закон України "Про пожежну безпеку", Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи К.: "Основа" 1997 Правила пожежної безпеки в Ук¬раїні.
ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность Обшиє требования. ОНТП 24-86. Определение категорий пометений и зданий по взрыво пожарной и пожарной безопасности.
18 Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Соціальний захист потерпілих на виробництві. Відшкодування збитків потерпілим. Закон України "Про обов'язкове державне со¬ціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" 1999 р. Закон України "Про колективні договори і угоди" 1994.
Спільні рекомендації державних органів і профспілок щодо змісту розділу "Охорона праці" у колективному договорі.


Завдання №2
Ідентифікація та аналіз ризиків пов’язаних
з професійною діяльностью підприємства

Завдання: Оцінка ризику має грунтуватися на об'єктивних оцінках екологічного збитку. Приклади таких оцінок - ймовірність вимирання популяції або зменшення багатства рослинного та тваринного світу.
Ідентифікація факторів ризику
Методологія оцінки ризику
Схема аналізу ризику включає широкий спектр взаємопов'язаних проблем і різних етапів: ідентифікація факторів ризику, оцінка ризику, управління ризиком.
Першим кроком оцінки ризику є виявлення найбільш серйозних джерел небезпеки (факторів ризику) та їх ранжуваннч з метою визначення реальної загрози для людини та навколишнього середовища на основі побудови карт ризику; визначення порогів стійкості технічних і екологічних систем; використання імітаційного моделювання. Тут велику роль відіграють наукові дослідження. Саме представники фундаментальної науки звернули увагу широкої громадськості на такі глобальні екологічні проблеми, як можливість зміни клімату й озонового прошарку, значні генетичні наслідки антропогенного впливу на природу та людину.
Для ідентифікації небезпеки важливі прийоми апробації, відбору, моделювання поведінки різних хімічних сполук у середовищі, моніторингу та діагностики. При цьому першим постає питання - що являє собою ця небезпека, а при розрахунку ризику - яка його величина . Як правило, при характеристиці причин техногенних або екологічних катастроф виділяють фактори технічного, технологічного й організаційного характеру. Особлива увага приділяється людському фактору. Однак проблему ідентифікації факторів ризику слід розробити глибше. Причини катастроф варто шукати не тільки на мікро-, а й на макрорівні, аналізуючи весь комплекс протиріч, які виникають у народному господарстві та пов'язані з глибокою кризою в економіці, що супроводжується кризою практично в усіх сферах життя суспільства - екологічній, політичній, соціальній і духовній.
Оцінка ризику
Для оцінки ризику насамперед необхідно конкретизувати саме поняття "ризик". Під оцінкою ризику ми розуміємо комплекс дій, спрямованих не лише на оцінку, а й аналіз та ідентифікацію механізмів виникнення явищ, які виявляють сильний вплив на спосіб життя та стан здоров'я людини, з метою запобігання відхиленням, загрозам, шкоді, втратам тощо або протидії їх виникненню. Формальний опис ризику, як уже зазначалося, спирається на теоретико-ймовірний підхід.
В оцінці ризику можна виділити чотири основних напрямки. Перший - інженерний. Як правило, цей підхід є розрахунком імовірностей аварій. Основні зусилля спрямовуються на збір статистичних даних про аварії та пов'язані з ними викиди токсичних сполук у навколишнє середовище.
Другий - модельний. Розробляються математичні моделі процесів, які призводять до небажаних наслідків для людини та навколишнього середовища при використанні шкідливих хімічних сполук.
Третій - експертний. При використанні перших двох підходів для оцінки ризику часто зустрічаються випадки, коли недостатньо статистичних даних або не зовсім зрозумілі деякі принципові залежності. Тоді єдине джерело даних - експерти. Перед ними ставиться завдання ймовірнісної оцінки тих чи інших подій, пов'язаних із аналізом ризику.
Четвертий - соціологічний. За допомогою цього методу визначають сприйняття населенням і його окремими групами того чи іншого ризику. Широко відомі дослідження, в яких визначалась оцінка ризику для різних видів діяльності, що давалася людьми під час соціологічного опитування. Були виявлені цікаві явища. Наприклад, люди віддають перевагу добровільному ризику (наприклад, альпінізм, куріння) перед примусовим. Охочіше йдуть на ризик, якщо вони можуть на нього впливати.

Управління ризиком
Стратегія управління ризиком може грунтуватися на виборі рівня ризику в межах від мінімального (який вважається досить малим) до максимально допустимого. Так, у Нідерландах при плануванні промислової діяльності, разом із географічними, економічними та політичними картами, використовуються й карти ризику для території країни. Щоб побудувати промислове підприємство та ввести його в експлуатацію, конструкторам необхідно кількісно визначити рівень ризику від його експлуатації і обгрунтувати його прийнятність. При ліцензуванні нового підприємства додатково вимагається карта ризику району, де розташовується це підприємство. На цій карті мають бути показані замкнуті лінії однакового ризику, кожна з яких відповідає числовим значенням ймовірності смерті індивідуума протягом року: 10" , 10" , 10" . Таким чином, мінімізується збиток і досягається компроміс між необхідністю витрат на підвищення екологічної безпеки й очікуваною вигодою.
У відповідності до міжнародного стандарту OHSAS 18001-2007
Виявлення небезпеки, оцінка ризиків і встановлення заходів управління , це
Текст OHSAS 18001
Організація повинна розробити, впровадити й підтримувати в актуальному стані процедур в(ы) виявлення наявних небезпек, оцінки ризиків і встановлення необхідних заходів керування ризиками.
Процедура(ы) виявлення небезпек і оцінки ризиків повинна враховувати:
а) повсякденну (стандартну, звичайну) і незвичайну (рідко виконувану) діяльність;
б) діяльність усього персоналу, що має доступ до зони виконання робіт (включаючи підрядників і відвідувачів);
в) поведінка людини, його здатності й інші людські фактори;

г) небезпеки, виявлені поза зоною виконання робіт, які здатні несприятливо вплинути на здоров'я й безпека персоналу, що перебуває під управлінням організації в зоні виконання робіт;
д) небезпеки, що виникають поблизу зони виконання робіт у зв'язку з діяльністю, здійснюваної під управлінням організації й пов'язаної з виконуваними роботами;
З метою менеджменту змін організація повинна виявити стосовні до Озиобт небезпеки й ризики, пов'язані зі змінами, здійснюваними в організації, у системі менеджменту Озиобт або в діяльності організації, до того, як ці зміни будуть реалізовані.
Організація повинна забезпечити, щоб результати таких оцінок, були прийняті в увагу при виборі заходів керування ризиками.
При виборі заходів керування ризиками або розгляді питання про зміну існуючих заходів керування повинна бути врахована можливість зниження ризиків у відповідності з наступною ієрархією:
а) усунення ризику;
б) заміна одних ризиків іншими;
в) застосування технічних заходів керування ризиками;
г) застосування плакатів і попереджуючих про небезпеку знаків і/або адміністративних заходів керування ризиками;
д) застосування засобів захисту персоналу.
Організація повинна документувати виявлені небезпеки, результати оцінки ризиків і встановлені заходи керування ними й підтримувати цю інформацію в актуальному стані.
Організація повинна забезпечити, щоб ризики, пов'язані з охороною праці, а також установлені заходи керування ризиками були прийняті в увагу при розробці, впровадженні й підтримці в робочому стані її системи менеджменту охорони праці.
Загальні положення
Небезпеки мають потенціал викликати травму або погіршити стан здоров'я. Тому необхідно, щоб небезпеки були виявлені до того, як пов'язані з ними ризики можуть бути оцінені, і, якщо заходу керування цими ризиками відсутні або вони неадекватні, слід впровадити результативні заходи керування ризиками відповідно до їхньої ієрархії
Організації буде необхідно використовувати процес виявлення небезпек небезпеками, оцінені, проранжированы й управляються таким чином, який дозволяє тримати їх на прийнятному рівні (див. 3.1).
Це досягається шляхом:
розробки методів виявлення небезпек і оцінки ризиків;
виявлення небезпек;
оцінки відповідних ризиків з обліком усіх наявних заходів керування ними ( можливо, що для цього будуть потрібні додаткові дані й проведення нового аналізу для одержання обґрунтованих оцінок ризиків);
визначення того, чи є ризики прийнятними;
установлення, де це буде необхідно, прийнятних заходів керування ризиками (супутні зонам виконання робіт небезпеки й способи керування ними часто втримуються в нормативних документах, галузевих зводах правил, провідних вказівках, опублікованих наглядовими органами, а також у галузевих керівних документах).
Результати оцінки ризиків дозволяють організації зрівняти різні варіанти зниження ризиків і визначити ресурси для результативного менеджменту ризиків.
Результати процесу виявлення небезпек, оцінки ризиків і встановлення заходів керування ними слід також використовувати при розробці й впровадженні системи менеджменту охорони праці.
На рис. 1. представлена загальна схема процесу оцінки ризиків.
оцінки ризиків щоб визначити заходу керування, необхідні для зниження ризиків інцидентів Головною метою процесу оцінки ризиків є визнання й розуміння небезпек, які можуть бути пов'язані з діяльністю організації, і забезпечення впевненості в тому, що ризики для людей, пов'язані із цимиРис. 1 Загальна схема процесу виявлення небезпеки та оцінки ризиків

Виявлення небезпеки

Виявленню небезпек слід мати в якості мети активне визначення всіх джерел, ситуацій або дій (або їх комбінації), що є наслідком діяльності організації, що володіють потенціалом нанесення шкоди у вигляді травми або погіршення стану здоров'я (див. визначення небезпеки - "). Прикладами цього є:
– джерела (наприклад: механізми, що рухаються, джерела радіації або енергії);
– ситуації (наприклад робота на висоті);
– дії (наприклад підйом вантажу вручну.
При виявленні небезпек слід розглядати різні типи небезпек у зоні виконання робіт, включаючи Фізичні, хімічні, біологічні й соціально- психологічні.
Організації слід розробити конкретні способи й методи виявлення небезпек, що відповідають області застосування її системи менеджменту охорони праці .
У ході виявлення небезпек слід мати у виді наступні джерела інформації або «вхідних данних»:
– правові й інші вимоги в галузі охорони праці в т.ч. ті, які містять вказівки на те, як слід виявляти небезпеки;
– політикові в галузі охорони праці дані моніторингу
– результати оцінки професійної захворюваності й стану здоров'я; звіти про інциденти
– звіти про попередні аудитів, оцінки або аналізи;
– інформацію, одержувану від працівників і інших зацікавлених сторін
– інформацію, одержувану від інших систем менеджменту (наприклад систем менеджменту якості або екологічного менеджменту);
– інформацію, одержувану в ході інструктажу працівників з питань охорони праці
– результати аналізу процесу й дій по поліпшенню процесу в зоні виконання робіт;
– інформацію про найкращу практику й/або типових небезпеках в аналогічних організаціях;
– звіти про інциденти аналогічних організаціях, що мали місце в;
– інформацію про установки, процеси й видах діяльності організації, включаючи:
 проект зони виконання робіт, плани пересувань (наприклад: установлені пішохідні доріжки, маршрути руху автотранспорту), схему(и) виробничого майданчика;
 блок-схеми процесів і виробничі інструкції;
 місця зберігання небезпечних матеріалів (сировинні матеріали, хімічні речовини, відходи, продукція, компоненти);
 технічні описи й правила експлуатації встаткування;
 у технічні вимоги до продукції, аркуші з описами порядку безпечного обігу з матеріалами, дані про токсичні матеріали й інша інформація відносно охорони праці .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП