ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ускладнюється у зв'язку з відсутністю необхідної кількості інженерно-технічних працівників.
У загальному вступі до дипломної роботи обґрунтовується зв'язок між питаннями, розглянутими в даному розділі, з темою дипломної роботи. У ньому вказується значення вирішення відповідних проблем, роль працюючих у галузі - керівних кадрів та професіоналів і фахівців (спеціалістів і магістрів) - у питаннях покращення умов праці на виробництві та зменшення впливу шкідливих і небезпечних чинників на життя та здоров'я працюючих.
Система управління охороною прані в організації
У цьому підрозділі необхідно проаналізувати організацію роботи служби охороною праці в установі (організації, підприємстві) за такими напрямами:
– штат служби охорони праці;
– організація навчання, інструктажів і перевірки знань;
– проведення паспортизації робочих місць щодо відповідності вимогам охорони праці;
– забезпечення працюючих правилами, стандартами, положеннями, інструкціями, спецодягом, санітарним одягом тощо;
– проведення розслідувань нещасних випадків на підприємстві на предмет їх причин і заподіяної шкоди;
– організація контролю проходження медоглядів працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці; використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів;
– аналіз пропаганди безпечних і нешкідливих умов праці;
– зміст куточка з охорони праці.
Необхідно провести аудит відповідності наявного переліку нормативно-правових актів існуючим вимогам.
Проаналізувати розділ "Охорона праці" колективного договору (угоди, трудового договору), що укладається між роботодавцем і трудовим колективом, оскільки це має істотне значення в системі планування роботи щодо забезпечення безпеки праці на підприємствах.
Для дослідження діяльності служби охороною праці на підприємстві (установі, організації) необхідно визначити її чисельний склад і зіставити з фактичною кількістю. Розрахунки доцільно проводити відповідно до Типового положення про службу охорони прані.
Копії основнихудокументів, що утворені та діють в .установі (організації, підприємстві), а також "План локаліз&йії та ліквідації' аварійних/ситуацій і аварій" наводятьсяв^загальному переліку додаткіВ/До дйпломної роботи.
Отримані результати аналізуються, інтерпретуються, робиться загальний висновок з відповідними пропозиціями щодо усунення недоліків та/або покращення стану питання.
Оцінюючи ступінь ефективності служби охороною праці на підприємстві, слід виходити з того, що витрати, пов'язані з охороною праці, можна поділити на доцільні, частково доцільні і недоцільні.
Узагальнити інформацію щодо стану охорони праці на досліджуваному об'єкті можна, склавши власний акт перевірки .
Якщо є конкретне підприємство необхідно заповнювати також акт та зробити висновок.
Акт перевірки стану охорони праці
на «___» _____________ 20___року
№ Відмітка
Найменування заходів з охорони праці про виконання
пор. (в балах)
1 Організаційні заходи
1.1 Виконання заходів, передбачених колдоговорами, угодою.
1.2 Наявність наказу про призначення відповідальних осіб за станом охорони праці:
в установі, в кабінетах, майстернях, лабораторіях, дільницях і ін.;
при експлуатації електрогосподарства;
при експлуатації котлів і обладнанні котельної.
1.3 Наявність акта перевірки готовності закладу до нового року.
2 Забезпечення безпечного проведення виробничого процесу
2.1 Розміщення обладнання та його відповідність нормам охорони праці в приміщеннях.
2.2 Наявність і стан захисних пристроїв на обладнанні.
2.3 Оформлення і введення в експлуатацію згідно з актом кабінетів, лабораторій, дільниць підвищеної безпеки та інших приміщень установ, закладу.
2.4 Організація збереження кислот, горючих речовин, лугів та інших ядохімікатів.
2.5 Відповідність кабінету вимогам Правил.
3 Забезпечення повітряно-теплового режиму, нормальної освітленості та гігієни
3.1 Наявність паспорта на обладнання.
3.2 Наявність допуску до роботи в операторів.
3.3 Наявність паспортів на вентиляційні установки.
3.4 Наявність графіка планово-попереджувального ремонту вентиляційних установок і його виконання.
3.5 Наявність акта СЕС з перевірки повітряно-теплового режиму.
3.6 Наявність акта СЕС з перевірки освітленості приміщення.
3.7 Наявність акта СЕС з перевірки на запиленість, загазованість.
3.8 Санітарний стан приміщень, кабінетів.
3.9 Проведення паспортизації робочих місць за умовами праці з участю інструментальних замірів СЕС
4 Безпечна експлуатація електроустановок і електромережі
4.1 Наявність електросхем, електроустановок і електроосвітлення.
4.2 Наявність допуску до роботи в електрика і співробітників, працюючих на електроустановках.
4.3 Наявність акта перевірки контуру захисного заземлення, громовідводу тощо.
4.4 Наявність акта випробування опору ізоляції електропроводки.
4.5 Випробування індивідуальних захисних засобів.
4.6 Наявність журналу експлуатації електроустановок і електроосвітлення.
5 Пожежна безпека
5.1 Наявність поетапних планів евакуації. Проведення тренувань.
5.2 Наявність своєчасної зарядки вогнегасників.
5.3 Наявність протипожежного обладнання та інвентарю відповідно до норм.
6 Пропаганда знань з охорони праці
6.1 Проведення та оформлення інструктажів з охорони праці з працюючими і учнями відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці.
6.2 Наявність інструкцій з охорони праці, їх відповідність умовам роботи.
6.3 Проведення інструктажів з охорони праці із співробітниками в кабінетах підвищеної небезпеки.
6.4 Наявність інструкцій з охорони праці в кабінетах і підрозділах.
6.5 Проведення та оформлення інструктажів з охорони праці при проведенні позашкільних, позакласних заходів, пов'язаних з підвищеною небезпекою.
6.6 Наявність інструкцій з охорони праці про проведення заходів і занять поза навчально-виховним закладом, установою.
6.7 Наявність плакатів, попереджувальних написів, стенда або куточка з охорони праці.
6.8 Наявність кабінету охорони праці, безпеки життєдіяльності.
6.9 Наявність служби охорони праці відповідно до ст. 15 Закону України "Про охорону праці", Типового положення про службу охорони праці.
7 Забезпечення спецодягом і медобслуговуванням
7.1 Забезпечення працюючих певних категорій спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.

7.2 Забезпечення медогляду осіб, працюючих на установках підвищеної небезпеки (електрики, кочегари), збереження спецодягу, прання і ремонт.
7.3 Наявність санітарних книжок на працюючих у харчоблоках (проведення періодичних медоглядів).
7.4 Наявність аптечок у кабінетах і приміщеннях підвищеної небезпеки (майстерні, спортзал, котельня, пральня і ін.)
8 Дотримання вимог трудового законодавства
8.1 Правильність накладання дисциплінарних стягнень.
8.2 Порядок ведення трудових книжок, їх облік і збереження.
8.3 Дотримання режиму праці і відпочинку. Наявність правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій (розділу "Охорона праці").
9 Громадський контроль
9.1 Робота комісії з питань охорони праці, громадського інспектора з охорони праці, представника профспілки з питань охорони праці.
9.2 Розгляд питань з охорони праці на засіданнях профспілкового комітету

Більш ретельному виконанню цього завдання буде сприяти вивчення вимог міжнародного стандарту OHASAS 18001-2007 «Система менеджменту професійних та державних стандартів безпеки».
НПАОП-22.1 1.01.-96 Правила охорони праці для видавництв і редакцій»
Наказ 18.07.96 №122 Держнагляд охорони праці
НПАОП -22.1 1.02.-07 Правила охорони прці на підприємствах та організаціях поліграфічної помисловості.
Наказ Держнагляду охоронпраці №287 від 03.12.2007.

Таблиця 1
Аудит виконання завдань управління охороною праці
[посіб. Гогіашвілі Г,Г, «Основи охорони праці», С. 53-58]
№ Завдання управління Критерій ефективності Нормативні акти
1 2 3 4
1 Навчання працівників безпечним методам праці. Пропаганда охорони праці. Виховання у працівників психології і культури безпеки. Рівень знань ви мог охорон» праці персона лом, зменшенні кількості пору шень інструкції правил і норм. Типове положення про на¬вчання з питань охорони праці. ДНАОП 0.00-4. 12- 99. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення яких потрібно попереднє спеціальне на¬вчання і щорічна перевірка знань з охорони праці Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. — К.. Основа, 1998.
2 Створення нормативно-правових актів підприємства з охорони праці (інструкцій, положень та ін.) Придбання державних і галузевих нор-мативно-правових актів. Створення си-стеми управління охороною праці на підприємстві та ін. положень, інструкції. Наявність нормативно-правових актів. Положення про порядок опрацювання і затверджен¬ня власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві. Наказ Держнаглядохорон- праці від 21.12.93 р. № 132.
3 Технічна підготовка виробництва із врахуванням вимог охорони праці.Пра- цеохоронний інжиніринг і реінжиніринг виробництва. Повнота врахування вимог охорони праці в проектних, кон-структорських і технологічних розробках. Порядок проведення екс-пертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки. Затв Наказом МВС України від 22.11.94 р. №641.
Положення про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виго товлення засобів вироб
ництва на відповідність їх до нормативних актів про охорону праці. Постанова КМУ від 23.06.94 р. № 641.
4 Матеріально-технічне забезпечення засобами індивідуального і колективного захисту. Забезпечення засобами індивідуального і колекти вного захисту.

Замовлення підрозділів. Нормативні документи.

Продовження таблиці 1
1 2 3 4
5 Безпека виробничого устаткування. Відповідність устаткування до вимог безпеки ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Обшиє требова- ния безопасности ГОСТ 12.2.009-80. ССБТ. Станки- металлообрабатьіваюшие. Общие требования безопасности, ДНАОП 0.00-1. 03-93. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском та ін.
6 Безпека технологічних процесів. Відповідність технологічних процесів до вимог безпеки. ГОСТ 12.3.002-75. ССБТ. Про- цессьі производственньїе. Общие требования безопасно¬сти, ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работьі погрузочно-разгру- зочнне. Общие требования безопасности, ДНАОП 0.00- 5.12-94. Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних, вибухопожежо- небезпечних об'єктах та ін.
7 Безпека будівель і споруд Відповідність будівель і споруд до будівельних норм і правил. СНиП ІН-4-80. Техника безопасности в строительстве ДБН В. 1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва".
СНиП 2.09.02-85. Производственные здания.
СНиП 2.09.03-85. Сооружения промьішленньїх предприятий.
СНиП 2.09 04-87. Административные и бытовые здания и др.
8 Нормалізація санітарно- гігієнічних умов праці. Відповідність санітарно- гігієнічних умов праці до вимог стандартів, пра-вил і норм. Гігієнічна класифікації умов праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. МОЗ. — К„ 1998 ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ Шум. Общие требования бе- зопасности. ГОСТ. 12.1.005-88. ССБТ. Общие саниторно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоньї. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безо- пасность. Общие требования; ДНАОП 0.038.08-93. Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок та ін.

9
Забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. Забезпеченість працівників засобами індивідуального захисту згідно 3 нормами. ДНАОП 0.05-3,03-81. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям різних професій та посад усіх галузей господарської діяльності і окремих виробництв.
Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом та ін. засобами індивідуального захисту. Наказ Держохоронпраці від 29.10 96 р. № 170.
10 Забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників Встановлення оптимального режиму праці та відпочинку згідно зі законодавством. Кодекс Законів про працю України. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
11 Безпека об'єктів підвищеної небезпеки. Безпека експлуатації об'єктів підвищеної небезпеки. ДНАОП 0.00-8.02-93. Пе¬релік робіт з підвищеною небезпекою. ДНАОП 0,00- 1.07-94. Правила будови і безпечності експлуатації посудин, що працюють під тиском та ін.
Інструкція про порядок зупинки експлуатації об'єктів при порушенні нормативних актів про охорону праці, затверд. Наказом Держнаглядохоронпраці України 30.12 94. № 133.
12 Протиаварійний захист. Запобігання аваріям. Положение о порядке расследования причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивних еле- ментов.
Плани запобігання і ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій.
ІЗ Забезпечення ергономічних вимог до робочих місць. Відповідність робочих місць до ергономічних вимог. ГОСТ 12.2.32-78. ССБТ. Рабочее место при виполне- иии работ сидя. Обшиє зр- гономические требования ГОСТ 12.2.033-78. ССБТ. Рабочее место при вьіпол- нении работ стоя. Обшиє эргономические требования
14 Санітарно-побутове обслуговування працівників. Відповідність санітарно-побутових об'єктів до норм. СНиП 2.09.04-87 Административные и бьітовьіе здания1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП