ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Інститут реклами

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Методичні рекомендації щодо написання розділу
магістерської дипломної роботи

Для студентів
освітньо-кваліфікаційних рівнів
«спеціаліст» і «магістр»

Київ-2013

Методичні рекомендації розроблені відповідно до наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та переліку робіт з підвищеною небезпекою", затвердженого цим наказом Типового положення "Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" (НПАОП 0.00-4.12-05), типовими навчальними програмами нормативних дисциплін "Охорона праці в галузі" та "Цивільний захист" для вищих навчальних закладів для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" і "магістр", які, у свою чергу, розроблені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 № 969/922/216 "Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року за № 1057/18352. Зазначеним наказом (п. 4.6) запроваджено також вимогу включати до ЛУ дипломних проектів спеціалістів і магістрів окремий розділ (далі - розділ) "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" (далі - ОПБНС)., виконання якого консультує та оцінює викладач дисципліни «Охорона праці»
Рекомендації розроблені відповідно до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» та призначені для надання допомоги студентам Інституту реклами у виконанні дипломної роботи згідно з чинним законодавством України.
Вони містять основні вимоги до змісту та оформлення обов'язкового розділу з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях, а також розкривають особливості організації та виконання ОПБНС дипломних робіт.
Методичні рекомендації враховують специфіку організації робочого процесу та специфіку рекламної діяльності, як це і передбачено п.1 "Загальні положення" Типової навчальної програми нормативної дисципліни "Охорона праці в галузі" та Типовою навчальною програмою нормативної дисципліни "Цивільний захист".


Методичні рекомендації містять загальні вказівки щодо написання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» магістерських дипломних робіт, структуру розділу, список рекомендованої літератури та додатка.
Видання призначене освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» галузі знань усіх форм навчання.

Рецензенти:

Розглянуто та схвалено Вченою радою Інституту реклами МАУП, протокол № від « » 2013 року.

Розробники: доцент кафедри управління персоналом Швець Неллі Григорівна проф. МКА


РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗМІСТ
розділу "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»
в дипломному проекті
(магістерській роботі) напряму підготовки

Завдання для розділу видає керівник проекту (роботи).
Загальний об'єм розділу складає 10-15 % від загального обсягу проекту (роботи). Розділ складається з двох підрозділів
Підрозділ «Охорона праці» (об'єм - 70 % від об'єму розділу – до 20 сторінок для напряму підготовки «менеджмент та маркетинг» та 10-15 сторінок для напрямів підготовки «дизайн».
Додатки не мають обмежень. Висновки по розділу об’єднуються з загальними висновками по дипломній роботі
Підрозділ «Безпека в надзвичайних ситуаціях» (об'єм - 30 % від об'єму розділу - до 10 сторінок ); з загальними висновками
Зміст підрозділу «Охорона праці» (об'єм - 70 % від об'єму розділу) для менеджерів та маркетологів.
Перелік варіантів питань, які рекомендовано до розгляду у цьому підрозділі. Вибір варіанту провадження згідно останньої цифри номера у заліковій книжці.
Для умов конкретних підприємців. Які були прикладом в дипломній роботі необхідно провести аудит діяльності системи управління охороню праці (СУОП) по питанням її основним завданням, які є варіантом питань підрозділу «охорона праці».
1. Аудит виконання завдань та аналіз ризиків.
2. Ідентифікація та аналіз ризиків.
3. Аналіз стану факторів санітарії та гігієни праці.
4. Вимоги безпеки охорони праці при роботі з відіодисципліними терміналами.
5. Вимоги ергономіки при використанні комп’ютерних технологій.
6.Нормативно-правова основа атестації робочих місць.
7.Заходи з пожежної безпеки.
8. Світовий досвід управління умовами праці.
9. Економічні важелі управління охороною праці.
10. Формування освітлення робочих місць.
Для виконання дипломної роботи по напряму «дизайн» та «рекламна діяльність», запропоновані наступні завдання, вибір номеру, яки має бути узгодженні з керівником дипломного проекту або розрахувати по формулі: остання цифра номеру залікової книжки плюс 10.
11. Візуальне оформлення теми «Управління охороню праці».
12. Візуальне оформлення теми «Управління ризиками».
13. Естетичні засади безпеки праці.
14. Роль кольору, як засобу попередження в безпеці праці.
15. Візуальне оформлення символів в безпеці праці.
16. Візуальне оформлення кутка охорони праці.
17. Охорона праці (СН 181-70). Кольорове оформлення виробничого обладнання .
18. Реклама ідей менеджменту безпеки праці.
19. пропозиції щодо візуального оформлення теми: « Методи надання першої долікарняної допомоги».

Завдання до підрозділу «Безпека праці в надзвичайних ситуаціях».
Виконання цього підрозділу потребує знання вимог до дій персоналу у надзвичайних ситуаціях – пожежах, замінуванні та інших. Відповідні вимоги є в інструкціях по охороні праці кожної конкретної посади як в редакціях так і на підприємствах поліграфічної галузі.
Виконання завдання можливо в наступних варіантах, вибір яких узгоджується з консультантом по розділу «Охорона праці».
Варіант №1 – Розрахунки плану та термінів евакуації.
Варіант №2 – Засоби індивідуального та колективного тзахисту в аварійних ситуаціях.
Варіант №3 – Правила користування вогнегасниками та дії персоналу при пожежі.
Варіант №4 – Розробка та впровадження процедур реагування при аварійній ситуації.
Показники оцінки якості виконання ІV розділу
№п/п Характеристика виконання Оцінка
1
Використання тільки інформаційно-методичних рекомендацій Добре С
2
Самостійне дослідження літератури та нормативних вітчизняних джерел
Дуже добре
В
3 Використання інформації міжнародних стандартів Відмінно А
Інформація щодо управління охороно ю праці та ризиком за міжнародними стандартами може бути отримана в кн.. авт.. Гогіашвілі Г.Г., Карчевські Є.Т., Лапін В.М. – «Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами»; К.–-2007. або в результаті ознайомлення з: Міжнародними стандартами OHSAS 18001-2007. Системи менеджменту охорони праці.
– Конвенція МОП- 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».
– Рекомендації МОП №120, «97, №155.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП