ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Порівняння деяких прикладів приймань і методів оцінки ризиків
Метод Сильні сторони Слабкі сторони
Чек-Листи/опитувальники  Легко застосовувати
 Застосування дозволяє уникнути пропусків при первісній оцінці  Часто можливості обмежені тільки одержанням відповіді «так» або «ні»
 Незважаючи на правильне застосування, чек-аркуш може не містити в собі якісь особливі ситуації
Матриці ризиків  Відносно легко застосовувати
 Дозволяють визуалізувати результати
 Не вимагають застосування чисельної шкали  Матриці двухмірні й не
 дозволяють ураховувати численні фактори, що впливають на ризики
 Упереджена відповідь може не відповідати реальному стану справ
Таблиці рангів/голосування
 Відносно легко застосовувати
 Метод гарний для обліку думки експертів
 Дозволяє враховувати безліч факторів, що впливають на ризик, наприклад: ступінь важливості, імовірність виникнення, виявленість, невизначеність інформації  Вимагає застосування чисельної
 шкали • Якщо якість вихідної інформації недостатнє, результати будуть ненадійними
 Може приводити в результаті до порівняння ризиків, не порівнянних між собою
Аналіз видів і наслідків відмов (FМЕА) Дослідження небезпек і функціональності (HAZOR)  Методи гарні для докладного
 аналізу процесів
 Дозволяють використовувати технічні показники  Для свого застосування вимагають спеціальних знань
 Вимагають у якості вихідних чисельні дані
 Вимагають ресурсів (часу й засобів)
 Краще підходять для оцінки ризиків, пов'язаних з устаткуванням, чому ризиків, пов'язаних з людськими факторами
Стратегія, заснована на оцінці рівня впливу  Метод гарний для аналізу даних, пов'язаних з небезпечними матеріалами й навколишнім середовищем  Для свого застосування вимагає спеціальних знань
 Вимагає в якості вихідних чисельні дані
Комп'ютерне моделювання  При наявності доречних і придатних даних комп'ютерне моделювання дозволяє одержати гарні результати  Для розробки й валоідування потрібне значний час і засобу
 Потенційна небезпека одержання дуже деталізованих результатів без обґрунтування їх застосовності
Аналіз Парето  Простої метод, який може допомогти у виборі й здійсненні найбільш важливих змін  Корисний тільки при порівнянні схожих (аналогічних) ризиків, тобто є однорозмірним


Аудит виконання завдань дозволяє перейти до оцінки ризику від незадовільного стану, від недоліків організації системи управління охорою праці
№ п/п Нормативи, що підтверджують Нормативна оцінка Розрахунок сумармшо нормативного бала (приклад)
Дію
СУОПП Вагови й
Коефі
цієнт
(В) Норм а
тивнн й
бал (Б) Сумарни й
норматив ний
бал (грЗ
X
гр4)
(Мга„) Кількість нормативів,
передбаче них
норматив но
правовим и актами Фактич не
Забезпче
ння Оціноч
ний
бал
(гр7/гр 6)
Ступень ризику
1 2 3 4 5 6 7 8 9

%
1 Посадові інструкції керівників та спеціалістів 2 1
2
20 15 0,75 1,5
15
2 Інструкції 3 охорони праці 3 2 6 31 31 1 6 60
3 Інструкції 3 безпечної
праці 4 2 8 2 1 0.5 4 4 40
4 Посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці 2 1.5 3 25 20 0,8 2,4
2 24
5 Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони 3 4 12 11 8 0,73 8,7 87
6 Програми навчання з питань охорони праці 4 3 12 8 8 1 12 120
7 Протоколи засідання комісії 4 2 8 58 58 1 8 80
8 Попередні медичні огляди 3 1 3 38 38 1 3 З0
9 Періодичні медичні огляди 4 1 4 38 25 0,66 2,6 26
10 Щорічні медичні огляди для осіб віком до 21 року 1 1 1 10 10 10 1 10
11 Особисті картки обліку спецодягу 2 2 4 219 181 0,83 3.3 33
12 Забезпеченість
Засобами захисту 5 3 15 219 150 0,69 10,4 104
13 Накази на виконання приписів органів 4 5 20 10 7 0,7 14 140
14 Щорічні плани поліпшення стану умов та безпеки праці 3 4 12 12 10 0,83 10 100
15 Проведення планово- попереджувальних ре-монтів 5 2 10 20 11 0,55 5,5
16 Проведення випробу¬вань 8 3 24 10 8 0,8 19.2
17 Проведення технічних оглядів 7 3 21 12 6 0,5 10,5
18 Відповідність облад¬нання вимогам НАОП 10 4 40 95 40 0,42 16,8
19 Безпека об'єктів підви¬щеної небезпеки 10 5 50 - - - -

Продовження таблиці
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 Відображення вимог безпеки у маршрутних картах, картках типово¬го (групового) техноло¬гічного процесу, опера¬ційних картках, картках типової (групової) опе¬рації, відомості операції, карті ескізів, технологіч¬них інструкціях, відомо- .сті оснащення, комплек-тувальній картці 5 4 20 412 220 0,53 10,6
21 Наявність технологічної документації на робочих місцях 5 10 50 105 63 0.6 зо
22 Наявність технічних паспортів на будівлі та споруди 2 1 2 _ - 0 0
23 Проведення технічних оглядів будівель та споруд 4 2 8 2 2 І 8
24 Проведення планово- попереджувальних ремонтів будівель та споруд 8 4 32 3 2 0,67 21,4
25 Наявність передбачених нормативно-правовими актами систем прйпливно-витяжної та місцевої вентиляції 7 5 35 42 30 0.71 24,8
26 Наявність протоколів санітарно-гігієнічних досліджень виробничого середовища: рівнів шуму, вібрації, освітлення, запиленості, температури, вологості, неіонізуючого випромінювання тощо 8 6 48 32 24 0.75 36
27 Плани евакуацій 4 2 8 - - 1 8
28 Первинні засоби пожежогасіння 6 5 30 24 20 0,83 24,9
29 Автоматичні установки поже¬жогасіння 9 7 63 - - 0 0
30 Системи пожежної сигналізації 5 4 20 - - 0 0
31 Відповідність обладнання та приміщень класу пожежонебез- печної зони згідно з Правилами улаштування електроустановок 9 7 63 - - 0 0
32 Дотримання норм розривів та габаритних розмірів, що забез¬печують безпеку 5 4 20 - - 0 0
33 Протоколи перевірки ізоляції електромереж 2 3 6 - - 1 6
34 Протоколи вимірювання опору розтікання струму на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування 3 6 18 - - 1 18
35 Протоколи перевірки повного опору петлі "фаза-нуль" 4 6 24 - - 1 24

Закінчення таблиці
1 2 3 4 5 6 7 8 9
36 Акт опосвідчення стану безпе¬ки електроустановок спожива¬чів 5 6 30 - - 0 0
37 Наявність електрозахисних засобів 8 6 48 0,55 26.4
Усього - - 780 377

Розрахунок ступеня професійного ризику виробництва
На підставі отриманої з виробничих структурних підрозділів інформації про діючі небезпеки та проведеної безпосередньо перевірки структурного підрозділу розраховуємо сумарний фактичний бал та ступінь професійного ризику в цілому по підприємству та по кожному структурному підрозділу окремо.
Після заповнення за всіма пунктами граф 6-9 таблиці підраховуємо сумарний фактичний бал (Ф).
Відношення фактичного балу (Ф) до нормативу (Н) є ступень ризику (гр.8/гр.2). Вона може бути переведена у відсоти(%). При аналізі (гр.9) виявляються найбільш вагомі недоліки. Для умов наведеного перикладу це:
 Програми навчання з питань охорони працці (ступень ризику 120%)
 Відсутність наказів на виконання приписів органів (140%) та інші.
Це є основою планування відповідних організаційних заходів.

Завдання № 3
Аналіз стану санітарно-гігіенічних умов працюючих
При виконанні завдання необхідно зробити аналіз стану наявності та відповідності нормативам адміністративних та побутових приміщень на конкретномі підприємстві. По результатах дослідження необхідно зробити висновки та оцінку відповідності нормативам, стану гігієнічних умов праці.
Оцінка проводиться в табличній формі
Таблиця
Оцінка відповідності нормативам стану гігієнічних умов праці
№ п/п Фактори оцінки Наявність відхилень від нормативів Можливі наслідкиВ якості нормативної бази даного аналізу рекомендована інформація ДНАОП 8.7.10 – 1.01 – 96 «Правила оохорони паці для видавництв та редакцій"

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО УМОВ ПРАЦІ
в видавництві
Параметри повітря робочої зони
В приміщеннях видавництв, де робота пов'язана з нервово-емоційним напруженням, параметри повітря мають бути оптимальними за ГОСТ 12.1.005-88.
Оптимальні та допустимі норми температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень видавництв наведені в таблиці 4.

Концентрації шкідливих речовин в повітрі приміщень видавництв не повинні перевищувати гранично-допустимих норм, наведених в таблиці 5.
Працюючі ВТП інтенсифікують аероіонїзацію повітря. Оптимальним в зоні дихання працівника вважається вміст легких аероіонів обох знаків від 1,5x100 до 5x1000 в 1 см2.
Освітлення
Освітленість виробничих і побутових приміщень у видавництвах має відповідати вимогам СНиП П-4-79. Усі приміщення видавництв, за винятком фотолабораторії, мають бути забезпечені природним освітленням.
Природне та штучне освітлення у виробничих приміщеннях має забезпечувати сприятливі умови для зорової та загальної працездатності. Норми мінімальної освітленості" виробничих дільниць (на робочих місцях) у видавництвах наведено в таблиці 6. Освітленість проходів на рівні підлоги не менше 25% освітленості робочих місць, але не нижче 75 лк (при газорозрядних лампах).
При природному освітленні для захисту від прямого та відбитого світла з поверхні екранів і клавіатури необхідно передбачити сонцезахисні пристрої та правильне розташування робочих місць відносно вікон (природний потік світла має попадати на робочу поверхню з лівого боку). Штучне освітлення досягається системою загального освітлення. Для
окремих робочих місць застосовується система комбінованого освітлення —
загальне плюс місцеве.
Таблиця
Норми температур, відносної вологості і швидкості руху повітря на виробничих дільницях

Катег
о-рія
робіт Виробнича дільниця Температура, ОС Відносна вологість, % Швидкість руху,
м/с
опти- допустимі оптимал допусти опти- допустима

мальн а границі ь-на -мана мальн а,
• постійн є
робоче місце не пос-тійне робоч
є місце робочих місцях постій-них і непості й-них, не більше не більш
є на
робочих
місцях
постійних
і
непостійн
их
холодний період року
Легка-Іа ДІЛЬНИЦІ 3
застосування мВТП, машино¬писних робіт, фотоскладан ня; редакторська; 22-24 21-25 18-26 40-60 75 0,1 не більше 0,1
коректорська; теплий період року
кімната програміс¬тів; монтажна дільниця 23-25 І22-28 20-30 40-60 55
(при
280С) 0,1 0,1-0,2
Легка-16 Фотола-бораторія, холодний період року
дільниця оперативного 21-23 20-24 17-25 40-60 75 І0Д не більше 0,2
розмно-ження інформації теплий період року
- 22-24 21-28 19-30 40-60 І60 (при
]270С) 0,2 0,1-0,3
Більша швидкість руху повітря в теплий період року відповідає
максимальній температурі повітря, менша — мінімальній температурі повітря. Для проміжних величин температури повітря швидкість його руху допускається визначати інтерполяцією. При мінімальній температурі повітря швидкість його руху може прийматися нижче 0,1 м/с.

Таблиця 5
Характеристика шкідливих речовин на виробничих дільницях


Назва речовини ГДК
мг/м Клас небезпеки Агрегатний стан

Оксиди азоту (в перерахунку наЖ>) 5 III п
Амоній хлорид 10 III а
Ацетон 200 IV п
Бензин розчинник 100 IV п
Гідрохінон 1 II а
Гас (в перерахунку на с) 300 IV п
Озон 0,1 І п
Селен аморфний 2 III а
Скипідар (в перерахунку на С) 300 IV п
Спирт етиловий 1000 IV п
Кислота оцтова І5 III п
Фенол + |0,3 II п
Луги їдкі+ (розчини в 0,5 перерахунку на №ОН) II а
п — пари і/або гази
а — аерозоль + необхідний спеціальний захист шкіри та очей

Таблиця
Нормовані значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) і освітленості на робочих поверхнях (в точках мінімального значення) для виробничих дільниць і робочих місць

Пло-щина (г- Розряд Штучне Природне Тип
Виробнича гори-зонта- та освітлення освітлення ламп
дільниця, робоче місце льна, в-вертикальна)но підрозр
яд КПО, % иОсвіт Показ Коеф При При

рму-вання, зорових - -ник і- верх- бічно
висота площи- робіт леніс дис- цієнт ньому му
ни над підло- ть ком- пуль- чи освіт-
гою, м робо-чих форту
, не сації освіт бічно
му ленні
повер більш - освіт-

хонь, лк є, од ленос -ті, %, не біль ше ленні
1 Приміщення
3
застосуванням ВТП Пг 40 10
і рукопис,
клавіатура Г-0,8 400 — ЛБ
поверхня екрану В-1,0 300 1,5 ЛБ
2 Дільниця машинописних робіт, дільниця фотоскладання
клавіатура Г-0,8 Пг 400* 40 10 4 1,5 ЛБ
3 Дільниця оперативно-го розмноження інформації Г-0,8 Пг 200 60 20 ЛБ
4 Фотолаборат орія
темна кімната Г-0,8 Пг 200* 60 20 — — —
монтажний
:СТІл Г-0,8 Пг 1000* 10 ЛБ
пульт ретушерський Г-0,8 1000* 10 ЛБ
5 Редакторська , коректорська, кімната програмістів Г-0,8 Пг 300* 40 15 1,0 ЛБ
кімната В-1,0 Пг 500 — — — — лдц
художників Г-0,8 Пг 500 40 10 5 2,0 лдц
для місцевого освітлення необхідно передбачити штепсельні розетки.
В світильниках слід використовувати переважно газорозрядні люмінесцентні лампи типу ЛБ чи типу ЛХБ, в світильниках місцевого освітлення допускається використання ламп розжарювання. Застосування відкритих ламп для загального та місцевого освітлення не допускається.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП