ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Гроші та Кредит

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Гроші та Кредит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

39. Назвіть основні (не менше 4-х) заходи, які реалізує банківська система в межах своєї стабілізаційної функції для стабілізації банківської діяльності.

40. Назвіть основні (не менше 4-х) риси побудови банківської системи, які визначають її самостійність серед інших економічних систем.

41. В чому полягає централізоване управління резервами комерційних банків в складі банківської системи:
а) в обмеженні максимальних обсягів резервів, які може мати банк у своєму розпорядженні;
б) у встановленні мінімального обсягу статутного фонду банку;
*в) в зберіганні всіх резервів комерційних банків на їх коррахунках в центральному банку;
*г) у встановленні нормативів (лімітів) обов’язкових резервів банків;
д) в державному гарантуванні банківських депозитів фізичних осіб.

42. До яких наслідків призведе систематична купівля центральним банком державних цінних паперів на первинному ринку:
а) до зміцнення державних фінансів;
б) до оздоровлення національних грошей;
*в) до послаблення банківської системи і ролі банків у кредитуванні економіки;
*г) до посилення інфляції.

Тема 8. Валютні відносини та валютні системи
1. Які з наведених цінностей є валютними цінностями:
*1)вексель нерезидента, виписаний в німецьких марках, який є в розпорядженні українського підприємця;
2)чек, виписаний в гривнях, що є на руках у резидента;
*3)банкноти США в розпорядженні резидента;
4)банкноти НБУ в касі українського підприємства;
*5)банкноти НБУ в розпорядженні іноземного туриста, куплені в одному з обмінних пунктів Києва.

2. З якою функцією грошей пов’язане перетворення їх у валюту?

3. Назвіть основні види валют (не менше 5-ти). Дайте визначення резервної валюти.

4. Назвіть види конвертації валют. До якого з цих видів відноситься гривня України?

5. В чому полягають переваги вільно конвертованої валюти перед неконвертованою?
Конвертована валюта вільно обмінюється на валюту інших країн, за курсом, що формується у встановленому порядку і вільно перевозиться через кордон. Конвертованою валюта стає завдяки значним зусиллям держави, спрямоване на досягнення товарно-грошової збалансованості, розвитку вільних торгів і валютних ринків, запровадження організаційно правових основ валютного регулювання.

6. Які грошові відносини в країні можна назвати валютними:
-будь-які грошові платежі в країні;
*-відносини між продавцями і покупцями іноземної валюти;
-будь-які відносини, які реалізуються за участю валюти (національної та іноземної);
*-валютні платежі імпортера іноземному експортеру за куплені товари чи послуги;
-податкові платежі українських підприємств до державного бюджету;
-позички, що надаються комерційними банками клієнтам в іноземній валюті.

7. Чим відрізняється валютний курс від паритета купівельної спроможності відповідних валют:
-нічим – це одне і те ж явище;
-купівельна спроможність валют кількісно вища від курса валют;
-валютний курс постійно коливається, а паритет залишається стабільним;
*-паритет є економічною основою, навколо якої коливається валютний курс.

8. Назвіть основні види валютних курсів (не менше 3-х).
1)фіксований відносно однієї валюти або кошика валют; 2)гнучкий валютний курс - керований плаваючий, незалежно (вільно) плаваючий курс, обмежено гнучкий

9. Під впливом яких чинників курс гривні до долара США може підвищуватися порівняно з паритетом купівельної спроможності валют?
Це сума товарів і послуг за їх цінами, які можна придбати за національну грошову одиницю.

10. Дайте визначення крос-курсу:
-курс конвертованої валюти до неконвертованої;
-курс, офіційно встановлений центральним банком;
*-курс двох валют, встановлений за курсами цих валют до третьої валюти.

11. Дайте визначення валютного ринку. Назвіть основні види валютних ринків:
-за його інфраструктурою;()
-за масштабами і характером правового регулювання;(національний, міжнародний, світовий)
-за характером операцій.(ринок конверсійних операцій, ринок депозитно-кредитних операцій, біржовий, позабіржовий). Валютний ринок - це сектор грошового ринку, на якому урівноважуються попит і пропозиція на такий специфічний товар як валюта.

12. Назвіть основні групи суб’єктів валютного ринку.
Суб’єкти валютного ринку - будь-які економічні агенти (юрид., фіз. особи, резиденти та нериз-ти) та посередники, які зводять покупців і продавців. За характером виконання операцій і ступенем ризику суб’єкти поділяються на:1) підприємці, які купують - продають валюту для забезпечення своєї комерційної діяльності; 2)Інвестори, які вкладають свій капітал у валютні цінності з метою подальшого повернення коштів з процентами; 3)Спекулянти, які постійно купують-продають валюту задля одержання доходу від курсової різниці; 4)Хедери - здійснюють операції на валютному ринку для захисту від несприятливого валютного курсу; 5)Посередники.

13. Чим відрізняється ціна валюти на ринку депозитно-кредитних операцій від ціни на ринку конверсійних операцій:
-рівнем – на першому вона вища ніж на другому;
-характером встановлення: на першому ціну встановлює центральний банк, на другому – ринок;
*-видом ціни: на першому ціною валюти є процент, на другому – валютний курс;
-нема відмінності – на обох ринках ціною валюти є валютний курс.

14. Назвіть основні функції валютного ринку (не менше 4-х).
Функції валютного ринку: 1)забезпечення умов та механізмів для реалізації валютної політики держави; 2)Створення суб’єктам валюттних відносин передумов для здійснення міжнародних платежів за поточними і капітальними розрахунками та сприяння розвитку зовнішньої торгівлі; 3)Забезпечення прибутку учасникам валютних відносин; 4)Формування і управління попитом і пропозицією валюти і регулювання валютного курсу; 5)Страхування валютних ризиків.

15.Що є об’єктом купівлі-продажу на валютному ринку?
Об’єктом купівлі-продажу є валютні цінності, іноземні для резидентів, національні для нерезидентів, тобто об’єктом є національні і іноземні валютні цінності.

16. Зробіть класифікацію валютних операцій за такими ознаками:
-терміном здійснення платежу; касові, або операції з негайною поставкою; строкові
-за механізмом здійснення операції; операції спот, форвардні, ф’ючерсні, опціонні
-за цільовим призначенням операції; операції з метою одержання валюти, з метою страхування валютних ризиків, спекулятивні операції.
-за формою платежу; безготівкові, готівкові
-за масштабами операцій. Оптові, роздрібні.

17. Дайте визначення касових операцій. Які з касових операцій називаються операціями спот?
Касові операції полягають у купівлі валюти на умовах поставки її не пізніше 2-го робочого дня з дня укладання угоди за курсом узгодженим і момент її підписання. Операції спот - поставка валюти на 2-ий робочий день.

18. Дайте визначення строкових операцій. Які з
названих дій банку є строковими валютними операціями:
Строкові валютні операції полягають у купівлі -продажу валютних цінностей з відстрочкою поставки їх на термін, що перевищує два робочі дні.
-прийом валютного депозиту;
*-купівля форвардного контракту:
-продаж акцій, виписаних в іноземній валюті;
*-купівля ф’ючерного контракту;
-купівля на біржі безготівкової валюти з негайною оплатою;
*-продаж опціону.

19. В чому полягає призначення арбітражної операції:
-в стабілізації курсу валюти;
-у вірівнюванні валютної позиції комерційного банку;
*-в одержанні спекулятивного доходу від різниці в курсах валюти.

20.На які 3 групи розділяються чинники, які визначають стан кон’юнктури валютного ринку?
Курсоутворюючі, регулюючі, чинники кризового стану.

21. Для чого на практиці використовується валютний курс?
1)Для обміну однієї валюти на іншу для забезпечення міжнародних розрахунків;2)Порівняння цін світових і національних ринків; 3)Періодичної переоцінки рахунків в іноземній валюті фірм та банків.

22. Як впливає дефіцит платіжного балансу на динаміку валютного курсу національної валюти:
-сприяє стабілізації курсу;
-сприяє зростанню курсу;
*-сприяє зниженню курсу.

23. Чи впливає інфляція в країні на курс її валюти? Якщо “ні” – то чому.? Якщо “так”, то як, в якому напрямку впливає?
Інфляція впливає на валютний курс так: чим вищі темпи інфляції в країні, тим нижчій курс її валюти, якщо не протидіють інші фактори.

24. Як називається зниження курсу національної валюти:
-ревальвація;
*-девальвація;
-конвертація;
-деномінація.

25. Кому з економічних суб’єктів-резидентів вигідна девальвація національної валюти і чому?
Експортерам, бо це дозволяє купити їм на внутрішньому ринку товари за національну валюту і продати товари на зовнішньому ринку за іноземну валюту за цінами нижчими ніж середньо світові.

26. Кому з економічних суб’єктів-резидентів вигідна ревальвація національної валюти і чому?
Імпортерам, оскільки вони для своїх платежів за кордоном купуватимуть іноземну валюту за нижчими цінами.

27.Чи впливає ревальвація гривні на інфляцію в країні? Якщо “так”, то як впливає?
Так впливає (обернено)

28. Назвіть три типи плаваючих валютних курсів.
Керований плаваючий, незалежно (вільно) плаваючий, обмежено гнучкий.

29. Назвіть основні методи регулювання центральним банком валютного курсу.
1)Валютна інтервенція - ЦБ купує ін. валюту коли її пропозиція надмірна і курс низький, і продає, коли курс ін. валюти високий. 2)Дисконтна політика - підвищуючи дисконтну ставку у періоди погіршення платіжного балансу, ЦБ стимулює приплив капіталів з країн, де диск. ставка вища. 3)Девальвація - зниження валютного курсу з метою стимулювання експорту та зниження імпорту (валютний демпінг). 4)Ревальвація.

30. Якщо центральний банк хоче ревальвувати гривню методом валютної інтервенції, то які операції він повинен здійснити на валютному ринку:
-купляти іноземну валюту;
-*продавати іноземну валюту.

31. Дайте визначення валютної системи та назвіть її основні елементи.
Валютна система - це організаційно правова форма реалізації валютних відносин в межах певного економічного простору (ці межі збігаються з валютними ринками). Валютна система складається з національної , міжнародної, світової валютної системи. Елементи нац. вал. системи: національна валюта, режим конвертованості національної валюти, режим курсу національної валюти, режим використання інозем. Валюти на внутрішньому ринку, режим золото-валютних резервів, режим валютних обмежень, режим внутрішнього валютного ринку і ринку золота, регламентація міжнародних розрахунків та кредитних відносин, національні органи валютного регулювання.

32. Назвіть основні напрямки валютного регулювання, що застосовувалися в Україні в перехідний період.
Обмеження у валютній політиці: обов’язковий продаж виручки у валюті, заборона надавати платниками- резидентами комерційного кредиту контрагентам - неризидентам, заборона спекулятивних валютних операцій, забороняється вивозити валютні кошти юридичних осіб без дозволу НБУ та фізичним особам понад встановлену норму, контроль за прямими інвестиціями направлений на їх збалансування, жорстка фіксація валютного курсу національної валюти.

33. Як можна стерилізувати надлишок грошей, що надійшов в оборот внаслідок валютної інтервенції:
-збільшити податки;
-розширити кредитування підприємств банками;
-обмежити бюджетне фінансування певних структур;
*-збільшити продаж цінних паперів на вторинному ринку на відповідну суму.
34. Як впливає стан платіжного балансу на кон’юнктуру валютного ринку:
-валютні надходження збільшують попит на валюту;
*-валютні надходження збільшують пропорцію валюти;
-валютні платежі зменшують попит на валюту;
*-позитивне сальдо платіжного балансу збільшує пропозицію валюти;
*-від’ємне сальдо збільшує попит на валюту;
*-валютні платежі збільшують попит на валюту.

35. Назвіть основні призначення золотовалютних резервів країни:
-стимулююче;
-страхове;
*-трансакційне;
-інвестиційне;
*-інтервенційне.

36. Назвіть можливі способи зберігання золотовалютних резервів країни.

37. Чим принципово відрізняється сучасна (Ямайська) світова валютна система від попередньої (Бреттон-вудської):
-кількістю країн-членів;
-в Бреттон-вудській системі валютні відносини між країнами регулювали США, а в Ямайській регулює МВФ;
-перша базувалась на двох резервних валютах (долар США і фунт стерлінгів), а друга – на одній (долар США);
*-перша базувалась на золотодевізному стандарті, коли банкноти США як резервна валюта обмінювались на золото, а друга на девізному стандарті, за якого долари США перестали обмінюватися на золото.

38. Що таке валютна позиція комерційного банку і навіщо центральний банк регулює її стан?

39. Які види валютних позицій банку Ви знаєте?

40. Що означає активний платіжний баланс?
Якщо надходження валютних коштів у країни перевищують платежі, то платіжний баланс буде активним, а його сальдо позитивним

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП