ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Гроші та Кредит

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Гроші та Кредит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Тема 1. Суть та функції грошей.
1.Знайдіть правильну відповідь на питання: чому виникли гроші?
а) завдяки домовленості людей для спрощення процесів обміну продуктами праці;
б) їх створила держава для фінансового забезпечення реалізації своїх загальносуспільних функцій;
*в) завдяки стихійному виділенню з всієї маси товарів, що обмінювалися на ринку, одного, який став виконувати специфічну роль засобу обміну;
г) тому що безпосередній обмін товарів (бартер) технічно надто складний, дорогий і не зручний.
2.Що таке банкнота? Які види банкнот Ви знаєте?
Банкнота є простим векселем емісійного банку або банкнота емітується ЦБ і є простим зобов’язанням ЦБ. Існує розмінна банкнота та нерозмінна. Характерні ознаки розмінної банкноти: випускається банком замість комерційного векселя; обов’язково обмінюється на золото за першою вимогою; подвійне забезпечення: золоте (золотий запас банку ) і товарне (комерційними векселями, що перебувають у портфелі банку). Головна ознака і перевага розмінної банкноти - навіть на покриття витрат держави вона випускається не безпосередньо і безповортно, а через кредитування під боргові зобов’язання казначейства.
3. Яке з наведених визначень найбільш повно і точно виражає сутність грошей:
а) гроші – це законний платіжний засіб;
б) гроші – це абстрактне мірило вартості;
в) гроші – це абсолютно ліквідний актив;
*г) гроші – це загальний еквівалент;
д) гроші- це все те, що використовується як гроші;
е) гроші – це речова форма суспільних відносин.
4. Чим гроші як капітал відрізняються від грошей як грошей?
Гроші як гроші використовуються для реалізації споживчої вартості, їх цільове призначення обмежується посередництвом в обміні. Гроші витрачаються на особисте споживання, так як забезпечують купівлю товарів та послуг. Вартість формується безпосередньо в обігу, де гроші обмінюються на реальні блага, а вартість набуває форми купівельної спроможності. Гроші як капітал використовується для забезпечення зростання наявної вартості. Для цього виготовлену вартість потрібно реалізувати, нагромадити та використати так, щоб її не тільки зберегти, а й збільшити. Функціонуючи як капітал, гроші продовжують виконувати свої традиційні функції: міри вартості і засобу обігу, які разом констатують явище грошей. Тому відмінність між грошима як грошима і грошима як капіталу досить умовні і визначаються економічними суб’єктами.
5. Чим повноцінні гроші відрізняються від неповноцінних? Чи мають неповноцінні гроші вартість?
Повноцінні гроші мають внутрішню реальну вартість адекватну вартості товару, який виконує функції грошей, чи вартості матеріалу з якого гроші були виготовлені. Неповноцінні гроші набувають вартості в обігу. Вона може відхилятися від вартості того матеріалу, з якого вони виготовлені. Це знаки вартості, вони мають споживчу вартість і не мають субстанціональної вартості.
6. Чим споживча вартість грошей відрізняється від споживчої вартості звичайних товарів?
Гроші мають не конкретну, а загальну споживчу вартість, тобто здатні задовольняти будь-яку потребу людини. Споживча вартість певного товару здатна задовольнити лише якусь одну потребу, задля якої було створено цей товар.
7. Знайдіть правильну відповідь на питання, що таке кредитні гроші:
а) гроші, що емітуються центральним банком для кредитування потреб державного бюджету;
*б) будь-які неповноцінні гроші, які мають стабільну вартість, що базується на довірі до емітента;
в) гроші, що емітуються банками для кредитування реального сектору економіки;
г) будь-які гроші, що мають стабільну вартість.
8. Які дві функції грошей історично сформувалися першими:
а) міра вартості і світові гроші;
б) засіб обігу і засіб платежу;
в) засіб нагромадження і засіб обігу;
*г) міра вартості і засіб обігу.
9. Укажіть, який з наведених нижче фінансових інструментів є законним засобом платежу в Україні:
а) депозитні гроші;
*б) банківські білети центрального банку;
в) облігації внутрішньої державної позики;
г) чеки;
д) платіжні картки;
е) векселі;
ж) монета.
10. Назвіть сучасні форми кредитних грошей, які зустрічаються у світовій практиці, і вкажіть, яка з них користується найбільшою довірою і яка – найменшою. Депозитні, Квазігроші - векселі, чеки, довгострокові депозити.
11. Які з наведених чинників відіграли вирішальну роль у демонетизації золота:
а) прагнення урядів сконцентрувати все золото у своїх стратегічних запасах;
б) інтенсивне використання золота у виробництві (електронна техніка, озброєння, медтехніка, виробництво прикрас тощо);
*в) велика дорожнеча обігу грошей;
* г) недостатні запаси золота в природі;
*д) непіддатливість золотомонетного обігу до регулюючого впливу держави;
е) бажання держав перебрати на себе емісію нерозмінних грошових знаків для покриття своїх фінансових потреб.
12. В яких двох функціях гроші найбільш потерпають від інфляції:
а) як міра вартості;
*б) як засіб платежу;
в) як засіб обігу;
*г) як засіб нагромадження.

13. Що є спільного між депозитними і електронними грішми:
*а) відсутність внутрішньої субстанціональної вартості;
*б) здійснюють оборот тільки внутрі банківської системи;
в) здійснюють оборот тільки поза банківською системою;
г) не мають спільних рис.
14. Назвіть шість якісних властивостей грошей.
1) економічність - мінімальні витрати на виготовлення грошей і забезпечення ними потреб обороту;
2)довгостроковість використання;
3)однорідність - екземпляри грошей є взаємозамінними;
4)подільність - легкодільні на будь-які частини;
5)портативність - легко носити, зручно користуватись;
6)стабільність вартості - полягає в постійності рівня їх купівельної спроможності.
15. Укажіть, яку функцію виконують гроші у таких випадках:
а) при купівлі автомобіля в магазині за готівку(засіб обігу);
б) при визначенні тарифів на електроенергію;(міра вартості)
в) при розміщенні грошей на строковому банківському депозиті (засіб нагромадження);
г) при купівлі телевізора з відстрочкою платежу (міра вартості);
д) при сплаті податку з прибутку( засіб платежу).
16. Визначіть, що таке паперові гроші:
*а) грошові знаки, що виготовлені з паперу
б) будь-які гроші, номінальна вартість яких не співпадає з реальною вартістю того матеріалу, з якого вони виготовлені;
*в) грошові знаки, що випущені в оборот урядом в порядку покриття доходом від їх емісії бюджетного дефіциту.
17. За яких умов банкноти центрального банку (кредитні гроші) можуть перетворитися в паперові гроші:
а) якщо центральний банк виготовляє їх з особливого, а зі звичайного паперу;
б) якщо ЦБ випускає в оборот недостатню кількість банкнот;
*в) якщо емісія банкнот використовується переважно для покриття бюджетного дефіциту;
*г) якщо надані комерційними банками кредити в широких масштабах своєчасно не повертаються позичальниками.
18. Визначіть послідовність історичної еволюції форм грошей, поставивши біля кожної з них відповідні номери від першого до останнього:3 куски звичайного металу,1 сіль, 4золоті монети, 5срібні монети, 2перлові намиста, 6розмінні банкноти, 8банківські депозити, 9“електронні гроші”, 7нерозмінні банкноти.
19. В чому полягає роль держави у творенні грошей:
а) держава створює гроші як економічне явище на законодавчій основі;
б) держава не створює грошей, а тільки надає їм певної форми;
*в) держава тільки надає грошам зручної для користувачів форми і певних якісних властивостей відповідно до вимог ринку;
г) держава тільки регулює обіг грошей і їх вартість.
20. З якою якісною властивістю грошей пов’язано витіснення з обороту гіршими грошима кращих (“Закон Грешема”):
а) стабільність вартості;
б) економічність;
*в) однорідність.
21. Яку з своїх функцій гроші виконують ідеально? Міра вартості
22. В чому проявляється масштаб цін при повноцінних грошах і при неповноціних?
Масштаб цін при неповноцінних грошах між вартістю товару, яку потрібно виміряти і грошовою ціною як результатом такого вимірювання немає золота. Відпала потреба у ваговій кількості золота, що прийнято за грошову одиницю і слугує масштабом цін. Усі держави перестали фіксувати золотий вміст грошових одиниць. Створюється враження, що грошова одиниця безпосередньо вимірює вартість товару і що функція міри вартості зводиться до технічного обчислення, до забезпечення практики ціноутворення рахунковою одиницею. В умовах обігу справжніх грошей ціна формується внаслідок подвійного їх функціонування - як втілення загальної праці для вираження вартості конкретних товарів і як масштаб цін для визначення самої валової кількості грошового металу. Масштаб цін як валова кількість благородного металу, прийнятого за грошову одиницю, є складовою функції міри вартості, доповнює її призначення виражати вартість товарів. Його неможна не протиставляти мірі вартості, вважаючи їх двома різними функціями, ні ототожнювати з ними міру вартості, зводячи тільки до рахункових грошей.
23. В чому проявляється відмінність між функціями грошей як засобу обігу і як засобу платежу?
Засіб обігу - гроші є посередником в обміні товарів та послуг і забезпечує їх обіг. Товари виходять з обігу, а гроші залишаються (використовуються у будь-якій формі). Засіб платежу - гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов’язань між суб’єктами екон. відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.
24. Більшість держав світу накопичує золоті запаси. Чи пов’язане таке накопичення золота з функціонуванням грошей? Якщо так, то з якою саме функцією?
Золоті запаси продаються центр-ми банками та казначействами на ринках за одну з національних валют, що користується довірою на світовому ринку і розраховується нею по боргах. Функція - світові гроші.

25. Які чинники дали можливість неповноцінним грошам окремих країн виконувати функцію світових грошей замість золотої монети?
По-перше, сформувався широкий світовий ринок з системою взаємозв’язків і взаємозалежностей між його суб’єктами, із широким розвитком між ними кредитних відносин і банківського обслуговування. У даних умовах світові гроші функціонують миттєво і відпала потреба у використанні повноцінних грошей. По-друге, економічний потенціал окремих країн досягнув великих розмірів, що дало можливість забезпечити деяким розвинутим державам довіру до їх національних грошей. По-третє, держави співробітничають з метою спільного регулювання економічного простору, а як наслідок - поява довіри до долара, євро, екю, СДР.

Тема 2. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм
1. Як впливає зміна кількості грошей в обігу на вартість грошей і рівень товарних цін:
1)ріст кількості грошей веде до:
а) збільшення вартості грошей;
*б) росту цін;
*в) зменшення вартості грошей;
г) зниження цін;
2)зменшення кількості грошей спричиняє:
а) зменшення вартості грошей;
*б) зниження цін;
в) росту цін;
*г) збільшення вартості грошей.
2. На яких постулатах базується класична кількісна теорія?
1) М*V -маса наявних грошей в обороті протягом певного періоду на кількість;
2)Р*Q - рівень цін на кількість виробленого і реалізованого товару;
3. Які причинно-наслідкові зв’язки притаманні рівнянню обміну І.Фішера:
1)рівень цін на товари змінюється обернено пропорційно масі грошей в обігу;
*2)рівень цін на товари змінюється прямо пропорційно швидкості грошей в обігу;
*3)рівень цін на товари змінюється прямо пропорційно масі грошей в обігу;
4)рівень цін на товари змінюється прямо пропорційно обсягу проданих товарів;
5)рівень цін на товари змінюється обернено пропорційно швидкості грошей в обігу;
*6)рівень цін на товари змінюється обернено пропорційно обсягу проданих товарів.
4. Виділити основні відмінності кон’юнктурної теорії грошей М.Туган-Барановського від класичної кількісної теорії:
а) заперечує вплив кількості грошей на рівень цін;.
*б) заперечує прямопропорційну залежність цін від кількості грошей;
в) не визнає впливу на ціни швидкості обігу грошей;
*г) визнає вплив на ціни всіх трьох чинників: маси грошей, швидкості їх обігу, обсягу реалізованих товарів і послуг;
д) визнає попит на гроші як важливий чинник зміни швидкості обігу грошей.
5. Запишіть формулу коефіцієнта Маршала і визначте що він характеризує.
"Кембріджзьке рівняння" - Md = К*Р*У, де Md - попит на гроші (касові залишки), К - коеф., що виражає частину річного доходу, яку суб’єкти зберігають у ліквідній формі (коеф. Маршала), Р - середній рівень цін, У - обсяг виробництва у натуральній вазі
6. Які мотиви нагромадження грошей в економічних суб’єктів сформулювали представники "кебріджської школи"
Два мотиви попиту на гроші: 1)трансакційний мотив (щоб щось купити, для поточного споживання, це поточні каси. Залежить від доходу); 2)застережливий мотив.Цей компонент грошового попиту пропорційний номінальним доходам (провсяк випадок, який виходить за межі нормального функціонування).
7. Які мотиви нагромадження грошей в економічних суб’єктів сформулювали представники “кембріджської школи”? =пит№6
8. Через який конкретний “передатний” механізм здійснюється вплив грошей на економіку у твердженнях:
1)Кейнсіанців:
*а) процентна ставка;
б) дивіденди;
в) валютний курс;
г) фіскальна політика;
*д) інвестиції;
е) банк;
ж) державні облігації.
2)Монетаристів:
*а) ціна товару;
б) касові залишки;
в) пропозиція грошей;
*г) емісія грошей;
д) кредити;
е) бюджетні ресурси;
ж) сукупний попит на товари.
9. Який вклад зробив Кейнс у розвиток кількісної теорії грошей?
*1)обгрунтував роль грошей у ринковій економіці;
*2)змістив центр аналізу ролі ціни з довготривалого періоду на короткий період з тим, щоб “прив’язати” гроші до економічного циклу;
3)вплив грошей на реальну економіку на короткострокових інтервалах здійснюється по постулатах кількісної теорії;
*4)вплив грошей на реальну економіку здійснюється перш за все через процент;
*5)доповнив мотиви кембріджської версії формування касових залишків “спекулятивним” мотивом;
*6)встановив зв’язок грошової маси з нормою процента;
*7)обгрунтував зв’язок між процентом та інвестиціями;
*8)відкрив новий механізм зв’язку між грошима і виробництвом;
*9)відмовився від класичних постулатів кількісної теорії, у Кейнса зникло “М” , яке прямо можна змінювати.

10. Визначіть, які з названих положень відносяться до монетаристської теорії М.Фрідмана:
1)на перше місце у регулюванні ринкової економіки виходить бюджет;
*2) на перше місце у регулюванні ринкової економіки виходить центральний банк і банківська система;
?3)механізм управління масою грошей (М) зводиться переважно до підтримання її стабільності: “М” повинно змінюватися, але ці зміні повинні бути обгрунтованими, щоб середній рівень цін непомітно змінювався протягом тривалого часу;
4)маса грошей в обігу повинна зростати:
а) швидше від зростання ВВП;
*б) відповідно до росту ВВП;
г) відставати від росту ВВП;
5)відставання “М” від росту ВВП компенсується:
*а) зростанням швидкості обігу грошей;
б) зменшенням швидкості обігу грошей;
в)зростанням цін;
г) зниженням цін.
11. Визначте, у чому проявляється зближення позицій монетаристів та кейнсіанців у сучасній кількісній теорії грошей. 1)Гроші відіграють важливу роль в економіці; 2)кейнсіанці погодилися з монетаристами в тому, що причиною інфляції є надмірна грошова маса, а основним шляхом подолання інфляції є жорстке регулювання грошової маси; 3)для кейнсіанців % ставки були важливим фактором розвитку економіки і монетаристи в своїх рекомендаціях почали використовувати %-ну політику.
12. Визначити характерні особливості грошової політики в Україні в умовах переходу до ринкової економіки:
?1)використовуються кейнсіанські постулати в управлінні “М”;
?2)проводиться монетаристська, по М.Фрідмену, антиінфляційна політика;
*3)Національний банк України в одні періоди керувався кейнсіанськими “рецептами”, а в інші монетаристськими;
4)Уряд та НБУ в своїй монетарній політиці орієнтуються виключно на фіскально-бюджетний механізм;
?5)Уряд та НБУ в своїй монетарній політиці орієнтується виключно на грошово-кредитний механізм.
6)Державний бюджет не відділено від грошово-кредитного механізму НБУ.
13. Розставте вказані версії кількісної теорії в порядку історичної еволюції монетаризму:
1)номіналістична теорія грошей; –
2)кейнсіанско-неокласичний синтез;5
3)класична кількісна теорія грошей; 1
4)неокласична (монетаризм);2
5)неокейнсіанський напрямок;4
6)кейнсіанська версія.3
Тема 3. Грошовий оборот і грошові потоки
1. Строкові вклади і депозити входять до складу таких грошових агрегатів:
а) М0;
б) М1;
*в) М2;
г) не входять до складу вказаних грошових агрегатів.
2. Норма обов’язкового резервування для банків вводиться з метою:
* а) обмеження грошової маси;
б) щоб запобігти вилученню вкладів;
в) підвищення прибутковості банків;
*г) підвищення ліквідності банків;
д) покриття дефіциту державного бюджету.
3. В банк внесено готівкою на депозит 10000 грн. Норма обов’язкового резервування – 25%. Цей депозит може збільшити масу грошей в обороті за рахунок мультиплікатора на:
а) невизначену величину;
*б) 7500 грн.;
в) 10000 грн.;
г) 30000 грн.;
д) 40000 грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП