ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Гроші та Кредит

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Гроші та Кредит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Шпора 2

1.Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.
2.Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.
3.Еволюція форм грошей. Причини та значення демонетизації золота.
4.Поняття неповноцінних грошей та характеристика їх різновидів – паперових і кредитних грошей. Роль держави в творенні кредитних грошей.
5.Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банкноти, “класична” і сучасна банкнота. Депозитні та квазігроші.
6.Вартість грошей. Чинники, що обумовлюють вартість неповноцінних грошей. Форми прояву вартості грошей.
7.Функція грошей як міри вартості.
8.Функція грошей як засобу обігу.
9.Функція грошей як засобу платежу.
10.Функція грошей як засобу нагромадження вартості.
11.Функція світових грошей.
12.Якісні властивості грошей.
13.Роль грошей у розвитку економіки: кількісний та якісний аспекти.
14.Еволюція ролі грошей в економіці України.
15.Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів.
16.Вклад М.І.Туган-Барановського у розвиток монетаристської теорії.
17.Вклад Дж.М.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.
18.Сучасний монетаризм. Вклад М.Фрідмана у монетаристську теорію.
19.Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей.
20.Сутність та економічна основа грошового обороту.
21.Модель грошового обороту. Характеристика окремих потоків грошового обороту та їх взаємозв’язку.
22.Порядок балансування грошових потоків в окремих суб’єктів та в грошовому обороті в цілому.
23.Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом.
24.Грошова маса: сутність, склад та фактори зміни обсягу і структури.
25.Характеристика базових грошей та грошових агрегатів.
26.Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення, фактори впливу та роль в макроекономічній стабілізації.
27.Закон грошового обігу.
28.Механізм зміни маси грошей в обороті. Роль комерційних банків у цьому механізмі.
29.Грошово-кредитний мультиплікатор.
30.Сутність, особливості функціонування та інструменти грошового ринку.
31.Інституційна модель грошового ринку.
32.Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика та взаємозв’язок окремих сегментів ринку.
33.Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви попиту на гроші. Чинники, що впливають на попит на гроші. Крива попиту на гроші.
34.Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники зміни. Крива пропозиції грошей.
35.Графічна модель грошового ринку. Рівновага попиту і пропозиції та процент.
36.Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку.
37.Сутність, призначення та основні елементи грошової системи.
38.Характеристика основних видів грошових систем та їх еволюція.
39.Створення та розвиток грошової системи України.
40.Державне регулювання грошового обороту як складова економічної політики, його задачі, методи та наслідки.
41.Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання грошового обороту. Дискусії щодо переваг та недоліків кожної з них.
42.Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики.
43.Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні.
44.Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. Способи вимірювання інфляції.
45.Причини інфляції. Монетариський та кейнсіанський підхід щодо визначення причин інфляції.
46.Економічні та соціальні наслідки інфляції.
47.Особливості інфляції в Україні.
48.Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти.
49.Сутність, цілі та види грошових реформ.
50.Особливості проведення грошової реформи в Україні.
51.Поняття валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть, види значення та передумови.
52.Валютний ринок: суть та структура, чинники, що визначають кон’юнктуру валютного ринку.
53.Функції та операції валютного ринку.
54.Валютний курс: сутність, роль та фактори, що визначають його динаміку та рівень.
55.Економічні основи, режими та методи регулювання валютних курсів. Режим валютного курсу в Україні.
56.Поняття та призначення валютних систем. Елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи в Україні.
57.Валютна політика та валютне регулювання, їх особливості в Україні.
58.Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання.
59.Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль в механізмі валютного регулювання.
60.Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем.
61.Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність кредиту.
62.Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв’язок з іншими економічними категоріями.
63.Стадії та закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівнях. Принципи кредитування.
64.Форми, види та функції кредиту.
65.Характеристика банківського кредиту.
66.Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки, особливості розвитку в Україні.
67.Характеристика споживчого кредиту. Особливості, суб’єкти його розвитку в Україні.
68.Характеристика державного кредиту. Особливості його розвитку в Україні.
69.Характеристика міжнародного кредиту. Особливості його розвитку в Україні.
70.Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції.
71.Сутність позичкового проценту, його функції та чинники, що впливають на рівень проценту.
72.Роль кредиту в розвитку економіки.
73.Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період до ринкових відносин.
74.Сутність, призначення та види фінансового посередництва.
75.Поняття банку, місце банків на грошовому ринку.
76.Функції та роль банків.
77.Сутність, принципи побудови та функції банківської системи.
78.Особливості розвитку та побудови банківської системи в Україні.
79.Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види, та особливості функціонування в Україні.
80.Центральні банки: сутність, призначення, правовий статус, організаційна структура.
81.Характеристика функцій центрального банку
82.Діяльність центрального банку як банку банків.
83.Походження та розвиток центральних банків. Створення Європейської системи центральних банків.
84.Становлення та основні напрями діяльності Національного банку України.
85.Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.
86.Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні.
87.Основи організації та діяльності комерційних банків в Україні.
88.Пасивні операції комерційних банків.
89.Активні операції комерційних банків.
90.Банківські послуги.
91.Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення.

Питання в алфавітному порядку.

89Активні операції комерційних банків.89.
90.Банківські послуги.90.
Валютна політика та валютне регулювання, їх 57.особливості в Україні.57.
Валютний курс: сутність, роль та фактори, що 54.визначають його динаміку та рівень.54.
52.Валютний ринок: суть та структура, чинники, що визначають кон’юнктуру валютного ринку.52.
6.Вартість грошей. Чинники, що обумовлюють вартість неповноцінних грошей. Форми прояву вартості грошей.6.
17.Вклад Дж.М.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.17.
16.Вклад М.І.Туган-Барановського у розвиток монетаристської теорії.16.
35.Графічна модель грошового ринку. Рівновага попиту і пропозиції та процент.35.
24.Грошова маса: сутність, склад та фактори зміни обсягу і структури.24.
29.Грошово - кредитний мультиплікатор.29.
41.Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання грошового обороту. Дискусії щодо переваг та недоліків кожної з них.41.
40Державне регулювання грошового обороту як складова економічної політики, його задачі, методи та наслідки.40
48.Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти.48.
.82Діяльність центрального банку як банку банків.82.
14Еволюція ролі грошей в економіці України.14.
3.Еволюція форм грошей. Причини та значення демонетизації золота.3.
70.Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції.70.
55.Економічні основи, режими та методи регулювання валютних курсів. Режим валютного курсу в Україні.55.
46Економічні та соціальні наслідки інфляції.46.
61.Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність кредиту.61.
27.Закон грошового обігу.27.
36.Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку.36.
59.Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль в механізмі валютного регулювання.59.
31.Інституційна модель грошового ринку.31.
15.Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів.15.
28.Механізм зміни маси грошей в обороті. Роль комерційних банків у цьому механізмі.28.
21..Модель грошового обороту. Характеристика окремих потоків грошового обороту та їх взаємозв’язку.21.
79.Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види, та особливості функціонування в Україні.79.
87.Основи організації та діяльності комерційних банків в Україні.87.
47.Особливості інфляції в Україні.47.
50.Особливості проведення грошової реформи в Україні.50.
78.Особливості розвитку та побудови банківської системи в Україні.78.
86.Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні.86.
88.Пасивні операції комерційних банків.88.
58.Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання.58.
75.Поняття банку, місце банків на грошовому ринку.75.
51.Поняття валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть, види значення та передумови.51.
.4.Поняття неповноцінних грошей та характеристика їх різновидів – паперових і кредитних грошей. Роль держави в творенні кредитних грошей.4.
56.Поняття та призначення валютних систем. Елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи в Україні.56.
85.Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.85.
60.Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем.60.
33.Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви попиту на гроші. Чинники, що впливають на попит на гроші. Крива попиту на гроші.33.
22.Порядок балансування грошових потоків в окремих суб’єктів та в грошовому обороті в цілому.22
1.Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.1.
83.Походження та розвиток центральних банків. Створення Європейської системи центральних банків.83.
45.Причини інфляції. Монетариський та кейнсіанський підхід щодо визначення причин інфляції.45.
43.Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні.43.
34.Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники зміни. Крива пропозиції грошей.34.
5Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банкноти, “класична” і сучасна банкнота. Депозитні та квазігроші.5
73.Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період до ринкових відносин.73.
13Роль грошей у розвитку економіки: кількісний та якісний аспекти.13.
72.Роль кредиту в розвитку економіки.72.
19.Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей.19.
63.Стадії та закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівнях. Принципи кредитування.63.
84.Становлення та основні напрями діяльності Національного банку України.84.
39.Створення та розвиток грошової системи України.39.
91Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення.91.
23.Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом.23.
32.Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика та взаємозв’язок окремих сегментів ринку.32.
2.Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.2.
62.Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв’язок з іншими економічними категоріями.62.
71.Сутність позичкового проценту, його функції та чинники, що впливають на рівень проценту.71.
20.Сутність та економічна основа грошового обороту.20
44.Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. Способи вимірювання інфляції.44.
30.Сутність, особливості функціонування та інструменти грошового ринку.30.
74.Сутність, призначення та види фінансового посередництва.74.
37Сутність, призначення та основні елементи грошової системи.37.
77.Сутність, принципи побудови та функції банківської системи.77.
49.Сутність, цілі та види грошових реформ.49.
42Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики.42.
18.Сучасний монетаризм. Вклад М.Фрідмана у монетаристську теорію.18.
64.Форми, види та функції кредиту.64.
53.Функції та операції валютного ринку.53.
76.Функції та роль банків.76.
10.Функція грошей як засобу нагромадження вартості.10.
8.Функція грошей як засобу обігу.8.
9.Функція грошей як засобу платежу.9.
7.Функція грошей як міри вартості.7.
11.Функція світових грошей.11.
25.Характеристика базових грошей та грошових агрегатів.25.
65.Характеристика банківського кредиту.65.
Характеристика державного кредиту. 68.Особливості його розвитку в Україні.68.
66.Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки, особливості розвитку в Україні.66.
69.Характеристика міжнародного кредиту. 69Особливості його розвитку в Україні.69.
38.Характеристика основних видів грошових систем та їх еволюція.38.
67.Характеристика споживчого кредиту. Особливості, суб’єкти його розвитку в Україні.67.
81Характеристика функцій центрального банку.81.
80.Центральні банки: сутність, призначення, правовий статус, організаційна структура.80.
26.Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення, фактори впливу та роль в макроекономічній стабілізації.26.
12.Якісні властивості грошей.12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП