ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Гроші та Кредит

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Гроші та Кредит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

4. Грошова маса за агрегатом М3 збільшується кожний раз, коли комерційні банки:
а) збільшують свої вклади в центральному банку;
?б) збільшують обсяги позичок своїм клієнтам-юридичним особам;
?в) збільшують свої зобов’язання по поточним рахункам шляхом залучення готівкових грошей на вклади населення;
*г) вилучають частину вкладів у центральному банку.
5. Якщо норма обов’язкового резервування для банків дорівнює 100%, то величина грошового мультиплікатора дорівнює:
а) 0;
* б) 1;
в) 10;
г) 100.
6. До складових грошової бази відносяться:
а) обов’язкові банківські резерви;
*б) готівка в касах банків;
*в) резерви на коррахунках комерційних банків у центральному банку;
*г) готівкові гроші, що знаходяться в обігу поза банками;
д) всі наведені відповіді вірні.
7. Які зі слідуючих процесів пов’язані причинно-наслідковими зв’язками?
*а) зростання дефіциту державного бюджету і збільшення обсягу грошової маси;
б) скорочення подоходного податку і зменшення обсягу грошової маси;
в) зростання трансфертних платежів і скорочення обсягу грошової маси;
г) зростання податків на корпорації і збільшення обсягу грошової маси.

8. Якщо трансакційні гроші (гроші для угод) здійснюють у середньому 5 обертів за рік, то кількість грошей, необхідних для обслуговування обміну:
а) в 5 разів більше номінального ВНП;
*б) складає 20% номінального ВНП;
в) дорівнює відношенню: 5/ВНПном;
г) неможливо визначити.

9. Банківська система створює гроші, видаючи кредити. У результаті грошова маса:
а) збільшується на величину, меншу від загальної суми депозитів;
б) збільшується на величину, що дорівнює загальній сумі депозитів;
*в) збільшується на величину більшу від загальної суми депозитів;
г) не збільшується і не зменшується.

10. Визначити, з яких секторів складається грошовий оборот:
а) грошового обігу та фіскально-бюджетного обороту;
б) грошового обігу, фіскально-кредитного обороту, кредитного обороту;
*в) грошового обігу та фінансово - кредитного обороту.

11. Якщо фактична маса грошей в обороті (Кф) перевищує необхідну для обороту (Кн), то які явища матимуть місце:
а) нестача купівельної спроможності;
б) грошовий попит відповідає товарній пропозиції;
*в) надлишок купівельної спроможності.

12. Як визначається рівень монетизації економіки:
*а) як відношення грошової маси на кінець року до валового внутрішнього продукту за відповідний рік;
б) як відношення валового внутрішнього продукту за рік до грошової маси на кінець року;
в) як відношення середньомісячної грошової маси до валового національного продукту за рік.

13. Які гроші належать до неповноцінних:
*а) готівкові гроші;
б) золоті монети;
*в) депозитні гроші;
*г) електронні гроші.

14. Визначити засоби платежу, які обслуговують нині грошовий оборот в Україні:
*а) банкноти;
б) акредитиви;
*в) розмінні монети;
*г) депозитні гроші;
д) казначейські білети;
є) платіжні доручення.

15. Залучені ресурси комерційного банку становлять 20,0 млн. грн., норма обов’язкового резерву – 15%. На коррахунку в НБУ станом на 1 червня банк має 3,5 млн.грн. і в касах готівкою – 0,5 млн. грн. Виходячи з цих даних визначіть станом на 1 червня:
а) загальний обсяг резерву банку; 3,5+0,5 =4млн.грн.
б) обсяг обов’язкового резерву; 20*0,15=3млн.грн.
в) обсяг вільного резрву. 4-3=1млн.грн.

16. Визначити, які гроші перебувають в обороті в Україні у сучасних умовах:
а) повноцінні гроші;
*б) неповноцінні гроші;
в) обидва види.

17. Якщо станом на 1 червня маса готівки поза банками складає 2,1 млрд.грн., готівка в касах банків – 0,5 млрд.грн. поточних вкладів – 4,0 млрд.грн., ощадних вкладів – 2,9 млрд.грн., строкових вкладів – 3,5 млрд.грн., то чому будуть дорівнювати:
а) агрегат Мо; 2,1 млрд.грн.
б) агрегат М1;4+2,1+2,9=9 млрд.грн.
в) агрегат М3.9+3,5=12,5 млрд.грн.

18. Грошова база включає в себе:
а) металеві й паперові готівкові гроші та поточні вклади;
б) металеві й паперові готівкові гроші та строкові вклади;
в) готівка поза банками, готівка в касах банків та всі банківські депозити;
*г) вся готівка (поза банками і в касах банків) та кошти на коррахунках комерційних банків в НБУ.

19. Які грошові потоки відносяться до потоків “втрат”:
* а) оплата імпорту;
* б) заощадження сімейних господарств;
*в) чисті податки;
г) державні позики;
д) відплив грошового капіталу на світовий ринок.

20. Визначити, які грошові потоки відносяться до потоків “ін’єкцій”:
* а) оплата експорту;
б) державні позики;
* в) інвестиції;
*г) державні закупки.

21. Визначіть, як співвідносяться між собою грошовий оборот і грошовий обіг:
а) грошовий обіг це частина грошового обороту, що обслуговується готівковими грошами;
* б) грошовий обіг це частина грошового обороту, що обслуговує реалізацію матеріальних цінностей та послуг (продуктів та ресурсів);
в) це два різних явища, які не співвідносяться між собою;
г) це два тотожних між собою явища.

22. Яке з наведених визначень грошового обороту найбільш повно розкриває його економічний зміст:
а) це сукупність всіх платежів, які здійснюються в народному господарстві за певний період;
*б) це безперервний рух грошей в процесі суспільного відтворення;
в) це процеси формування і витрачання грошових доходів окремими економічними суб’єктами.

23. Як визначається коефіцієнт Маршала:
а) як відношення готівки поза банками до загальної маси грошей;
б) як відношення маси депозитних грошей до обсягу грошового обороту;
*в) як відношення загальної маси грошей до обсягу ВНП.

Тема 4. Грошовий ринок
1. Що є об’єктом купівлі-продажу на грошовому ринку:
а) гроші як гроші;
б) гроші як капітал;
*в) гроші як гроші і як капітал;
г) кредит.

2. Як співвідносяться між собою ринок грошей і грошовий ринок:
а) грошовий ринок є складовою частиною ринку грошей;
*б) ринок грошей є складовою частиною грошового ринку;
в) ці два ринки функціонують відокремлено і паралельно;
г) це дві назви одного і того ж ринку – фінансового.

3. Які з вказаних нижче ринків відносяться до ринку грошей, а які – до ринку капіталів:
а) ринок короткострокових цінних паперів; (РК)
б) ринок довгострокових цінних паперів;(РК)
в) валютний ринок;(РГ)
г) ринок середньо- та довгострокових банківських кредитів;(РК)
д) ринок короткострокових фінансових активів;(РГ)
є) ринок короткострокових банківських кредитів.(РГ)

4. Які фактори впливають на попит на гроші?
*а) зміна обсягів номінального ВНП, зміна депозитного відсотку та доходності цінних паперів;
б) зміна розмірів поточної каси, номінального ВНП та цін на товари та послуги;
в) зміна цін, рівноважної ставки відсотка, поточної каси.

5. Поточна каса – це:
а) залишки готівкових грошей в касах підприємств та організацій;
б) залишки готівкових грошей в касах підприємств, організацій та на руках в населення;
в) гроші, які потрібні економічним суб’єктам для здійснення поточних платежів;
г) залишок готівкових грошей та поточних депозитів;
*д) запас грошей, сформований під впливом трансакційного мотиву.

6. Пропозиція грошей на макрорівні дорівнює:
а) агрегату М2;
*б) агрегату М1;
*в) загальній масі грошей в обороті;
г) грошовій базі.

7. В результаті дії грошово-кредитного мультиплікатора:
а) збільшуються депозити в банківських установах;
*б) збільшується загальна маса грошей в обороті;
в) збільшується агрегат М0;
г) збільшується грошова база.

8. В поповненні маси грошей в обороті беруть участь:
а) Національний банк;
б) НБУ, комерційні банки, Міністерство фінансів;
в) комерційні банки, небанківські фінансово-кредитні установи;
*г) НБУ, комерційні банки;
д) державне казначейство, комерційні банки.

9. Що таке рівноважна ставка процента:
а) ставка процента, яка складається на ринку при масі грошей в обороті на рівні агрегату М2;
б) ставка процента, яка складається на ринку, коли маса грошей в обороті дорівнює сумі коштів, яку хочуть мати в своєму розпорядженні економічні суб’єкти;
*в) ставка процента, яка складається на ринку за умови, що пропозиція грошей співпадає з попитом на гроші.

10. Як впливає підвищення рівня процентної ставки на загальну масу грошей в обігу:
а) маса грошей збільшиться;
*б) маса грошей зменшиться;
в) маса грошей не зміниться.

11. Грошова база – це:
а) готівка, яка знаходиться в сейфах НБУ та комерційних банків;
*б) готівка поза банківською системою, в касах банків, та резерви комерційного банку на коррахунках в НБУ;
в) М0, готівка в касах банків, обов’язкові резерви комерційних банків на рахунках в НБУ;
г) готівка в обігу та депозити до запитання.

12. Величина грошово-кредитного мультиплікатора визначається:
а) обернено пропорційно грошовій базі;
*б) обернено пропорційно нормі обов’язкового резервування;
в) як відношення загальної маси грошей в обороті (агрегат М3) до обсягу грошової бази;
г) як відношення грошей, які надійшли в банківську систему ззовні (додатковий резерв), до норми обов’язкового резервування.

13. При збільшенні норми обов’язкового резервування пропозиція грошей:
а) збільшується;
*б) зменшується;
в) не змінюється.

14. Облікова ставка процента – це:
а) це процентна ставка встановлена по облігаціям;
*б) це процентна ставка, по якій НБУ надає кредити комерційним банкам;
в) це процентна ставка встановлена по цінним паперам.
15. Канали прямого фінансування на грошовому ринку – це:
а) переміщення коштів від банківських установ до споживачів;
б) переміщення коштів від їх власників до споживачів через фінансових посередників;
*в) переміщення коштів безпосередньо від їх власників до споживачів.

16. Канали опосередкованого фінансування на грошовому ринку – це:
а) переміщення коштів від їх власників до споживачів в обмін на акції;
*б) переміщення коштів від їх власників до споживачів через фінансових посередників;
в) переміщення коштів від їх власників до споживачів через банківські установи.

17. Рівновага на грошовому ринку наступає, коли:
а) всі відсоткові ставки рівновеликі;
б) облікова ставка і облігаційний процент рівновеликі;
*в) попит дорівнює пропозиції;
г) економічні суб’єкти хочуть мати в своєму розпорядженні стільки грошей, скільки пропонується на грошовому ринку.

18. Які фактори впливають на обсяг поточної каси:
а) зміна облікової ставки НБУ;
б) зміна депозитного процента та доходності цінних паперів;
в) зміна номінального обсягу валового національного продукту;
*г) зміна цін на товари та послуги.

19. Грошовий ринок – це:
*а) ринок, де продаються і купуються гроші ;
*б) ринок, де продаються і купуються цінні папери;
в) ринок, де продаються і купуються будь-які фінансові інструменти;
*г) фінансовий ринок.

20. Ціна грошей на грошовому ринку – це:
*а) плата, яку сплачує позичальник за користування грошима;
б) кількість товарів, які можна придбати за одну грошову одиницю;
в) процент;
г) різниця між ставками позичкового і депозитного процента.

Тема 5 Грошові системи
1. Грошова система – це:
1)сукупність платежів у національній та іноземній валютах;
2)сукупність грошових потоків між юридичними і фізичними особами;
*3)форма організації грошового обігу, яка закріплена законодавством;
4)те ж саме, що й грошовий оборот;
5)грошові відносини між економічними суб’єктами ;
6)сукупність кредитних та фінансових установ у державі;
7)центральний банк і комерційні банки.

2 . Які елементи включає грошова система у державі?
*1)назва грошової одиниці;
2)види податків;
3)фінансові установи, які діють в країні;
*4)масштаб цін;
*5)валютний курс;
6)види страхування, які передбачені законодавством країни;
7)облікова ставка процента;
*8)законні платіжні засоби;
*9)організація платіжного обороту;
10)норма обов’язкового резервування коштів;
11)операції з цінними паперами на відкритому ринку;
*12)органи, що регулюють грошовий обіг;
13)види кредитів;
14)процентні ставки комерційних банків.

3. Визначити законні платіжні засоби у грошовій системі держави:
1)казначейські векселі;
2)комерційні векселі;
*3)казначейські білети;
*4)банківські білети;
5)державні облігації;
6)акції корпорацій;
7)платіжні доручення;
*8)монета;
9)чеки;
10) акредитив.

4. Визначити інструменти грошово-кредитної політики НБУ:
*1)облікова відсоткова ставка;
2)податкова ставка;
3)відсоткові ставки комерційних банків;
*4)норма обов’язкового резервування депозитів комерційних банків;
5)дозвіл чи заборона центральним банком окремих видів кредитів КБ клієнтам;
*6)операції на відкритому ринку;
7)страхування кредитів;
8)диверсифікація кредитів;
9)лімітування центральним банком кредитних операцій КБ;
*10) рефінансування центральним банком комерційних банків.

5. Визначити органи, що регулюють грошовий оборот:
*1)центральний банк;
*2)міністерство фінансів;
3)ломбарди;
4)комерційні банки;
5)страхові компанії;
6)органи місцевої влади;
*7)міністерство економіки;
8)торгівельні заклади;
9)видовищні заклади;
10)податкові органи;
11)митниця.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП