ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Гроші та Кредит

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Гроші та Кредит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

18. Потреби юридичних осіб в кредиті викликаються такими коливаннями потреби в оборотних коштах:
а) сезонними;
б) постійними;
*в) сезонними та постійними.

19. Чому сільськогосподарські підприємства відчувають дуже велику потребу в кредитуванні:
а) тому, що працюють збитково чи з низькою рентабельністю;
б) тому, що не встигли накопичити власного капіталу;
*в) тому, що мають надзвичайно великі коливання потреби в оборотному капіталі.

20. Назвіть основні ознаки кредитних відносин, які відрізняють їх від інших видів економічних відносин (не менше 4-х).
1)Суб’єкти КВ повинні бути економічно самостійними; 2) КВ є добровільними і рівноправними; 3)КВ не змінюють власника переданих в борг цінностей;4)КВ є вартісним, нееквівалентним, зворотними і платними.; 5)На мікрорівні КВ є перервними, а на макро - безперервними.

21. Які з наведених чинників впливають на рівень проценту по банківських позичках:
а) термін співробітництва підприємства-позичальника з даним банком;
*б) рівень рентабельності позичальника;
в) рівень рентабельності банку;
*г) строк кредиту;
*д) рівень кредитного ризику;
*е) рівень попиту на позички на ринку.

22.Хто встановлює розмір процентної ставки за кредити комерційних банків:
а) центральний банк;
*б) комерційні банки;
в) клієнти банка, які беруть позички;
г) Міністерство економіки;
д) Кабінет Міністрів України.

23. Маржа - це:
а) одна із банківських операцій при міжнародних розрахунках.
*б) перевищення процентної ставки, яку стягує банк за кредит, над ставкою, яку він сплачує за залучені кошти;
в) вид кредиту, пов`язаний з операціями банку з цінними паперами.

24. Комерційний кредит надається:
*а) одними підприємством іншому у товарній формі;
б) комерційним банком юридичним та фізичним особам;
в) банками на здійснення його клієнтами комерційних (торговельних) операцій.

25. Назвіть переваги банківського кредиту перед комерційним.
Ширша сфера використання, передача вартості відбувається не між двома суб’єктами, а більшим числом, дає можливість вибирати постачальника товарів, не обмежується за напрямками кредитування, не обмежується вільними грошовими коштами, адже завдяки йому створюються додаткові гроші в обігу, під час спаду виробництва та економ. кризи попит на банківський кредит для сплати боргів зростає, надається не тільки на короткий строк.

26. Назвіть переваги комерційного кредиту перед банківським.
Більш простий у оформленні, швидше, дешевше, не потрібно шукати постачальника, кредитор і постачальник співпадають.

27. Надання Національним банком України кредитів комерційним банкам:
*а) збільшує масу грошей в обігу;
б) не має відношення до обсягу грошової маси;
в) завжди викликає інфляційні процеси в країні.

28. Необхідність в кредиті викликають коливання:
а) потреби в коштах;
*б) потреби в коштах і джерелах їх формування;
в) рентабельності підприємства;
г) суми прибутку, яку одержує підприємство.
29. З допомогою кредиту перерозподіляються:
*а) вартість у всіх її формах;
б) тільки грошові кошти;
в) матеріальні цінності.

30. Базова (облікова) ставка процента в Україні визначається:
а) грошовим ринком;
б) комерційними банками;
в) валютними біржами;
*г) центральним банком;
д) Міністерством фінансів.

31. На які підвиди класифікується банківський кредит в залежності від:
а) строків позички; короткостроковий ,середньостроковий, довгостроковий
б) методу кредитування; одноразові, перманентні, гарантійний
в) забезпеченості позички. Забезпечений, незабезпечений.

Тема 7 Кредитні системи
1. Дайте визначення кредитної системи.
Кредитна система - сукупність установ, які реалізують кредитні відносини у конкретній державі.

2. Дайте визначення банківської системи.
Банківська система - це не сукупність окремих банків, а свідомо побудована на законодавчій основі їх єдність з чітким визначенням місця, субординації та взаємозв’язків окремих їх елементів та ланок.

3. За якими трьома критеріями фінансові посередники відносяться до банків?
1)прийняття грошових вкладів від клієнтів; 2)Надання клієнтам позичок і створення нових платіжних засобів; 3)Здійснення розрахунків між клієнтами.

4. Назвіть 3 структурні елементи кредитної системи.
1)Кредитор; 2)позичальник; 3)позичена вартість.

5. Які ланки кредитної системи приймають участь у створенні грошей:
а) небанківські кредитні установи;
*б) центральні банки;
*в) комерційні банки.

6. Право монопольної емісії банкнот належить:
1)спеціалізованим банкам;
2)комерційним банкам;
3)страховим компаніям;
*4)центральним банкам;
5)пенсійним фондам.

7. Як обсяг надлишкових резервів, що є у розпорядженні комерційних банків, впливає на їх здатність розширювати пропозицію грошей:
а) чим більше надлишкових резервів, тим менше потенціал банківської системи;
*б) чим більше надлишкових резервів тим більше потенціал банківської системи;
в) не існує взаємозв"язку.

8. В чому полягає головне завдання діяльності центрального банку:
*а) забезпечення сталості національних грошей
б) обслуговування комерційних банків
в) обслуговування уряду;
г) контроль та регулювання стану грошового ринку.

9.Спеціалізованими банками є фінансові установи, які:
а) належать до парабанківської системи ;
*б) діяльність яких зконцентрована на певних сферах економіки чи на певних видах операцій;
в) займаються прийомом депозитів;
г) контролюються спеціальними державними органами.

10. Яка з наведених ознак не є характерною для небанківських фінансово-кредитних установ:
а) прийом депозитів;
б) надання кредитів;
в) розрахунково-касове обслуговування;
*г) обов"язкові резерви у центральному банку.

11. Якщо центральний банк проводить політику стимулювання виробництва, то він:
а) продає облігації державної позики комерційним банкам;
*б) збільшує ліміти кредитування комерційних банків;
*в) знижує облікову ставку;
г) підвищує норму обов’язкового резервування.

12. Якщо центральний банк прагне збільшити масу грошей в обігу, то в політиці відкритого ринку він буде:
*а) надавати ломбардні позики;
б) купувати валюту; продавати валюту;
*в) купувати облігації внутрішньої державної позики;
г) продавати облігації внутрішньої державної позики.

13. Як вплине на рівень зайнятості в короткий проміжок часу:
а) збільшення маси грошей; з>ся
б) зменшення маси грошей;з<ся
в) зменшення значення грошового мультиплікатору. з<ся

14. Як вплинуть на обсяги виробництва ВВП наступні заходи грошово-кредитної політики центрального банку:
а) зниження обсягів кредитування комерційних банків; з<ся
б) збільшення ресурсів, що залишаються в розпорядженні комерційних банків; з>ся
в) зниження ставки облікового проценту; з>ся
г) продаж цінних паперів комерційним банкам. з<ся

15. Які з нижченаведенних операцій комерційного банку відносяться до пасивних, а які до активних операцій:
а) емісія акцій;П
б) розміщення акумульованих вкладів;А
в) купівля векселів; А
г) отримання кредитів у центральному банку; П
д) відкриття поточного рахунку; П
е) надання споживного кредиту. А

16. Які кошти відносяться до залучених, а які до позичених:
а) строковий вклад компанії;З
б) кошти, отримані в іншому комерційному банку; П
в) кошти, отримані в наслідок емісії облігацій; З
г) кошти для поточного рахунку; З
д) кошти, позичені в центрального банку. П

17. Розмістіть вказані нижче банківські активи в порядку зниження їх ліквідності:
а) позички у виробничу сферу; 5
б) державні цінні папери 3
в) кошти в центральному банку 2
г) гроші в касі 1
д) корпоративні цінні папери 4
ж) будівлі, споруди. 6

18. Акумуляцією заощаджень своїх членів та взаємним кредитуванням займаються:
а) універсальні банки
б) страхові та пенсійні товариства
в) ощадні банки
*г) кредитні спілки.

19. Банком вважається:
а) будь-який посередником на грошовому ринку;
б) фінансовим посередником на грошовому ринку, який здійснює кредитування клієнтів;
*в) фінансовий посередник грошового ринку, який виконує комплекс базових операцій.

20. Які операції банків вважаються базовими:
а) формування статутного капіталу;
*б) надання позичок клієнтам;
в) купівля цінних паперів;
*г) прийом депозитів;
*д) здійснення міжгосподарських розрахунків.

21. В процесі виконання функції фінансового агента держави центральний банк:
а) відповідає за зобов"язання держави по ОВДП;
*б) здійснює касове обслуговування бюджету;
в) надає кредити банкам;
*г) обслуговує державний борг;
д) здійснює емісію банкнот.

22. Сутність кредитної системи може бути виражена як:
а) законодавчо закріплена сукупність елементів грошового обігу у їх єдності
б) сукупність кредитних відносин,форм, методів кредитування
*в) сукупність кредитних відносин,. форм методів кредитування і кредитних установ
г) інституційна форма організації грошово-кредитних відносин.

23. Емісійним банком вважається банк, якому належить монопольне право емісії:
а) грошей
*б) банкнот
в) банківських грошей.

24. Які з нижче наведених цілей відносяться до тактичних цілей:
*а) збільшення маси грошей в обігу
*б) зниження ставки облікового проценту
в) стабілізація цін
г) зниження рівня валютного курсу -інструмент такт.цілі.
д) стримування кон"юнктури.

25. Визначте структурну ієрархію між цілями грошово-кредитної політики від ключової до оперативної:
а) проміжні цілі; 2
б) стратегічні цілі 1
в) тактичні цілі. 3

26. Грошово-кредитна політика - це:
а) сукупність заходів центробанку, спрямованих на регулювання попиту на гроші;
б) сукупність заходів уряду, спрямованих на регулювання грошового ринку
*в) сукупність заходів монетарної влади, спрямованих на регулювання пропозиції грошей.

27. Якщо Центральний банк купує іноземну валюту на валютному ринку, то він прагне:
*а) збільшити масу грошей в обігу
б) зменшити масу грошей в обігу
в) посилити контроль за діяльністю комерційних банків
г) зменшити курс національної валюти.

28. Що спільного в діяльності небанківських фінансово-кредитних установ:
*а) акумулювання довгострокових коштів
*б) забезпечення посередництва в інвестиційному процесі
в) одержання прибутку;
г) взаємне кредитування
д) страхування своїх клієнтів від непередбачуваних подій та втрат.

29. Який небанківський інститут кредитної системи спеціалізується на кредитуванні продажу споживчих товарів:
а) трастова компанія
*б) фінансова компанія
в) ломбард
г) кредитна спілка

30. Назвіть інститути, визначальною рисою яких є акумулювання і постачання довгострокових капіталів на фінансовому ринку:
а) комерційні банки
*б) пенсійні банки
в) емісійні банки
г) фінансові компанії
*д) страхові компанії
31. Інвестиційні фінансово-кредитні установи організують участь в інвестиційному процесі шляхом :
*а) вкладання коштів в акції, облігації підприємств
б) розміщення мобілізованих коштів в довгострокові банківські депозити;
в) надання цільових довгострокових кредитів підприємствам;
*г) надання короткострокових кредитів підприємствам .

32. Який статус центрального банку вважається найбільш доцільним у світовій практиці:
а) незалежність від органів виконавчої влади і залежність від парламенту;
б) повна незалежність від всіх гілок влади;
в) залежність від президента і незалежність від парламенту;
*г) незалежність від органів виконавчої влади і підзвітність парламенту.

33. В чому полягають переваги фінансового посередництва перед прямими зв’язками між кредиторами і позичальниками на грошовому ринку (не менше 3-х)?

34. Назвіть головний критерій, який лежить в основі поділу фінансових посередників на банки і на небанківські фінансово-кредитні установи:
а) банки мають право приймати кошти на поточні рахунки, а небанківські установи – не мають;
б) банки мають право надавати клієнтам короткострокові позички, а небанківські установи – інвестувати кошти в цінні папери;
*в) банки мають можливість збільшувати пропозицію грошей через грошово-кредитний мультиплікатор, а небанківські установи такої можливості не мають.

35. Які функції виконують банки в економіці:
а) кредиту;
б) розрахунково-касова;
*в) трансформаційна;
*г) емісійна.

36. Назвіть 4 види трансформаційних процесів на грошовому ринку, які забезпечуються завдяки трансформаційній функції банків.

37. Назвіть операції, які виконує центральний банк як банк банків.

38. Назвіть функції, які виконує банківська система:
*а) емісійна;
б) інвестиційна;
в) депозитна;
*г) трансформаційна;
*д) стабілізація діяльності банків;
е) кредитна;
є) розрахунково-касова.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП