ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Гроші та Кредит

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Гроші та Кредит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Тести

Тема 1. Суть та функції грошей.
1. Знайдіть правильну відповідь на питання: чому виникли гроші?
2. Що таке банкнота? Які види банкнот Ви знаєте?
3. Яке з наведених визначень найбільш повно і точно виражає сутність грошей:
4. Чим гроші як капітал відрізняються від грошей як грошей?
5. Чим повноцінні гроші відрізняються від неповноцінних? Чи мають неповноцінні гроші вартість?
6. Чим споживча вартість грошей відрізняється від споживчої вартості звичайних товарів?
7. Знайдіть правильну відповідь на питання, що таке кредитні гроші:
8. Які дві функції грошей історично сформувалися першими:
9. Укажіть, який з наведених нижче фінансових інструментів є законним засобом платежу в Україні:
10. Назвіть сучасні форми кредитних грошей, які зустрічаються у світовій практиці, і вкажіть, яка з них користується найбільшою довірою і яка – найменшою.
11. Які з наведених чинників відіграли вирішальну роль у демонетизації золота:
12. В яких двох функціях гроші найбільш потерпають від інфляції:
13. Що є спільного між депозитними і електронними грішми:
14. Назвіть шість якісних властивостей грошей.
15. Укажіть, яку функцію виконують гроші у таких випадках:
16. Визначіть, що таке паперові гроші:
17. За яких умов банкноти центрального банку (кредитні гроші) можуть перетворитися в паперові гроші:
18. Визначіть послідовність історичної еволюції форм грошей, поставивши біля кожної з них відповідні номери від першого до останнього
19. В чому полягає роль держави у творенні грошей:
20. З якою якісною властивістю грошей пов’язано витіснення з обороту гіршими грошима кращих (“Закон Грешема”):
21. Яку з своїх функцій гроші виконують ідеально?
22. В чому проявляється масштаб цін при повноцінних грошах і при неповноціних?
23. В чому проявляється відмінність між функціями грошей як засобу обігу і як засобу платежу?
24. Більшість держав світу накопичує золоті запаси. Чи пов’язане таке накопичення золота з функціонуванням грошей? Якщо так, то з якою саме функцією?
25. Які чинники дали можливість неповноцінним грошам окремих країн виконувати функцію світових грошей замість золотої монети?

Тема 2. Кількісна теорія грошей та сучасний монетаризм
1. Як впливає зміна кількості грошей в обігу на вартість грошей і рівень товарних цін:
2. На яких постулатах базується класична кількісна теорія?
3. Які причинно-наслідкові зв’язки притаманні рівнянню обміну І.Фішера:
4. Виділити основні відмінності кон’юнктурної теорії грошей М.Туган-Барановського від класичної кількісної теорії:
5. Запишіть формулу коефіцієнта Маршала і визначте що він характеризує.
6. Які мотиви нагромадження грошей в економічних суб’єктів сформулювали представники "кебріджської школи"
7. Які мотиви нагромадження грошей в економічних суб’єктів сформулювали представники “кембріджської школи”? =пит№6
8. Через який конкретний “передатний” механізм здійснюється вплив грошей на економіку у твердженнях:
9. Який вклад зробив Кейнс у розвиток кількісної теорії грошей?
10. Визначіть, які з названих положень відносяться до монетаристської теорії М.Фрідмана:
11. Визначте, у чому проявляється зближення позицій монетаристів та кейнсіанців у сучасній кількісній теорії грошей.
12. Визначити характерні особливості грошової політики в Україні в умовах переходу до ринкової економіки:
13. Розставте вказані версії кількісної теорії в порядку історичної еволюції монетаризму:

Тема 3. Грошовий оборот і грошові потоки
1. Строкові вклади і депозити входять до складу таких грошових агрегатів:
2. Норма обов’язкового резервування для банків вводиться з метою:
3. В банк внесено готівкою на депозит 10000 грн. Норма обов’язкового резервування – 25%. Цей депозит може збільшити масу грошей в обороті за рахунок мультиплікатора на:
4. Грошова маса за агрегатом М3 збільшується кожний раз, коли комерційні банки:
5. Якщо норма обов’язкового резервування для банків дорівнює 100%, то величина грошового мультиплікатора дорівнює:
6. До складових грошової бази відносяться:
7. Які зі слідуючих процесів пов’язані причинно-наслідковими зв’язками?
8. Якщо трансакційні гроші (гроші для угод) здійснюють у середньому 5 обертів за рік, то кількість грошей, необхідних для обслуговування обміну:
9. Банківська система створює гроші, видаючи кредити. У результаті грошова маса:
10. Визначити, з яких секторів складається грошовий оборот:
11. Якщо фактична маса грошей в обороті (Кф) перевищує необхідну для обороту (Кн), то які явища матимуть місце:
12. Як визначається рівень монетизації економіки:
13. Які гроші належать до неповноцінних:
14. Визначити засоби платежу, які обслуговують нині грошовий оборот в Україні:
15. Залучені ресурси комерційного банку становлять 20,0 млн.
16. Визначити, які гроші перебувають в обороті в Україні у сучасних умовах:
17. Якщо станом на 1 червня маса готівки поза банками складає 2,1 млрд.грн.
18. Грошова база включає в себе:
19. Які грошові потоки відносяться до потоків “втрат”:
20. Визначити, які грошові потоки відносяться до потоків “ін’єкцій”:
21. Визначіть, як співвідносяться між собою грошовий оборот і грошовий обіг:
22. Яке з наведених визначень грошового обороту найбільш повно розкриває його економічний зміст:
23. Як визначається коефіцієнт Маршала

Тема 4. Грошовий ринок
1. Що є об’єктом купівлі-продажу на грошовому ринку:
2. Як співвідносяться між собою ринок грошей і грошовий ринок:
3. Які з вказаних нижче ринків відносяться до ринку грошей, а які – до ринку капіталів:
4. Які фактори впливають на попит на гроші?
5. Поточна каса – це:
6. Пропозиція грошей на макрорівні дорівнює:
7. В результаті дії грошово-кредитного мультиплікатора:
8. В поповненні маси грошей в обороті беруть участь:
9. Що таке рівноважна ставка процента:
10. Як впливає підвищення рівня процентної ставки на загальну масу грошей в обігу:
11. Грошова база – це:
12. Величина грошово-кредитного мультиплікатора визначається:
13. При збільшенні норми обов’язкового резервування пропозиція грошей:
14. Облікова ставка процента – це:
15. Канали прямого фінансування на грошовому ринку – це:
16. Канали опосередкованого фінансування на грошовому ринку – це:
17. Рівновага на грошовому ринку наступає, коли:
18. Які фактори впливають на обсяг поточної каси:
19. Грошовий ринок – це:
20. Ціна грошей на грошовому ринку – це:

Тема 5 Грошові системи
1. Грошова система – це:
2 . Які елементи включає грошова система у державі?
3. Визначити законні платіжні засоби у грошовій системі держави:
4. Визначити інструменти грошово-кредитної політики НБУ:
5. Визначити органи, що регулюють грошовий оборот:
6. Назвіть основні типи грошових систем, які відомі з економічної історії, в послідовності їх історичного розвитку.
7. Що таке грошово-кредитна політика?
8. Визначити стратегічні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:
9. Визначте проміжні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:
10. Визначте тактичні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:
11. Як впливає зниження облікової ставки центрального банку на грошову масу:
12. Сеньйораж – це:
13. Інфляція – це:
14. Назвіть 4 чинники, які спричинили гіперінфляцію в Україні в 1992-1994рр.
15. Поясніть, чому при гіперінфляції рівень монетизації економіки знижується.
16. Які наслідки мала гіперінфляція в Україні в 1992-1994рр.:
17. Грошова реформа –це:
18. Визначте, до якого типу грошових реформ відносяться слідуючі реформи:
19. Деномінація грошових знаків – це:
20. Назвіть дві основні задачі, які ставили Уряд та НБУ при проведенні грошової реформи в 1996р.
21. Дайте визначення, що таке інфляційні очікування і як вони впливають на динаміку цін:
22. Назвати методи стабілізації валюти у випадках:
23. Визначити, які задачі ставляться державою перед грошовою системою країни:
24. Поясніть, що таке критична точка в інфляційному процесі.

Тема 6. Кредит у ринковій економіці
1. Необхідність в кредиті викликана:
2. Кредит – це:
3. Назвіть, які функції виконує сучасний кредит (не менше 3-х):
4. Чим відрізняється кредит від грошей:
5. Визначте, які з наведених нижче назв кредиту характеризують його форму, а які – вид кредиту:
6. Назвіть п’ять принципів кредитування.
7. Назвіть п’ять етапів руху кредиту.
8. Визначіть, які з наведених нижче процесів є закономірностями руху кредиту:
9. Укрупненими об`єктами банківського кредитування є:
10. За укрупненими обєктами кредитування банкiвський кредит класифiкується на:
11. Мiжгосподарський кредит включає:
12. Товарний кредит погашається:
13. Назвіть функції, які виконує позичковий процент.
14. Державний кредит – це:
15. Споживчий кредит надається:
16. Назвіть основні (не менше 3-х) чинники, які впливають на динаміку ставки позичкового процента.
17. Які економічні наслідки має тривале і швидке зростання норми позичкового проценту:
18. Потреби юридичних осіб в кредиті викликаються такими коливаннями потреби в оборотних коштах:
19. Чому сільськогосподарські підприємства відчувають дуже велику потребу в кредитуванні:
20. Назвіть основні ознаки кредитних відносин, які відрізняють їх від інших видів економічних відносин (не менше 4-х).
21. Які з наведених чинників впливають на рівень проценту по банківських позичках:
22.Хто встановлює розмір процентної ставки за кредити комерційних банків:
23. Маржа - це:
24. Комерційний кредит надається:
25. Назвіть переваги банківського кредиту перед комерційним.
26. Назвіть переваги комерційного кредиту перед банківським.
27. Надання Національним банком України кредитів комерційним банкам:
28. Необхідність в кредиті викликають коливання:
29. З допомогою кредиту перерозподіляються:
30. Базова (облікова) ставка процента в Україні визначається:
31. На які підвиди класифікується банківський кредит в залежності від:

Тема 7. Кредитні системи
1. Дайте визначення кредитної системи.
2. Дайте визначення банківської системи.
3. За якими трьома критеріями фінансові посередники відносяться до банків?
4. Назвіть 3 структурні елементи кредитної системи.
5. Які ланки кредитної системи приймають участь у створенні грошей:
6. Право монопольної емісії банкнот належить:
7. Як обсяг надлишкових резервів, що є у розпорядженні комерційних банків, впливає на їх здатність розширювати пропозицію грошей:
8. В чому полягає головне завдання діяльності центрального банку:
9.Спеціалізованими банками є фінансові установи, які:
10. Яка з наведених ознак не є характерною для небанківських фінансово-кредитних установ:
11. Якщо центральний банк проводить політику стимулювання виробництва, то він:
12. Якщо центральний банк прагне збільшити масу грошей в обігу, то в політиці відкритого ринку він буде:
13. Як вплине на рівень зайнятості в короткий проміжок часу:
14. Як вплинуть на обсяги виробництва ВВП наступні заходи грошово-кредитної політики центрального банку:
15. Які з нижченаведенних операцій комерційного банку відносяться до пасивних, а які до активних операцій:
16. Які кошти відносяться до залучених, а які до позичених:
17. Розмістіть вказані нижче банківські активи в порядку зниження їх ліквідності:
18. Акумуляцією заощаджень своїх членів та взаємним кредитуванням займаються:
19. Банком вважається:
20. Які операції банків вважаються базовими:
21. В процесі виконання функції фінансового агента держави центральний банк:
22. Сутність кредитної системи може бути виражена як:
23. Емісійним банком вважається банк, якому належить монопольне право емісії:
24. Які з нижче наведених цілей відносяться до тактичних цілей:
25. Визначте структурну ієрархію між цілями грошово-кредитної політики від ключової до оперативної:
26. Грошово-кредитна політика - це:
27. Якщо Центральний банк купує іноземну валюту на валютному ринку, то він прагне:
28. Що спільного в діяльності небанківських фінансово-кредитних установ:
29. Який небанківський інститут кредитної системи спеціалізується на кредитуванні продажу споживчих товарів:
30. Назвіть інститути, визначальною рисою яких є акумулювання і постачання довгострокових капіталів на фінансовому ринку:
31. Інвестиційні фінансово-кредитні установи організують участь в інвестиційному процесі шляхом :
32. Який статус центрального банку вважається найбільш доцільним у світовій практиці:
33. В чому полягають переваги фінансового посередництва перед прямими зв’язками між кредиторами і позичальниками на грошовому ринку (не менше 3-х)?
34. Назвіть головний критерій, який лежить в основі поділу фінансових посередників на банки і на небанківські фінансово-кредитні установи:
35. Які функції виконують банки в економіці:
36. Назвіть 4 види трансформаційних процесів на грошовому ринку, які забезпечуються завдяки трансформаційній функції банків.
38. Назвіть функції, які виконує банківська система:
39. Назвіть основні (не менше 4-х) заходи, які реалізує банківська система в межах своєї стабілізаційної функції для стабілізації банківської діяльності.
41. В чому полягає централізоване управління резервами комерційних банків в складі банківської системи:
42. До яких наслідків призведе систематична купівля центральним банком державних цінних паперів на первинному ринку:

Тема 8. Валютні відносини та валютні системи
1. Які з наведених цінностей є валютними цінностями:
5. В чому полягають переваги вільно конвертованої валюти перед неконвертованою?
6. Які грошові відносини в країні можна назвати валютними:
7. Чим відрізняється валютний курс від паритета купівельної спроможності відповідних валют:
8. Назвіть основні види валютних курсів (не менше 3-х).
9. Під впливом яких чинників курс гривні до долара США може підвищуватися порівняно з паритетом купівельної спроможності валют?
10. Дайте визначення крос-курсу:
11. Дайте визначення валютного ринку. Назвіть основні види валютних ринків:
12. Назвіть основні групи суб’єктів валютного ринку.
13. Чим відрізняється ціна валюти на ринку депозитно-кредитних операцій від ціни на ринку конверсійних операцій:
14. Назвіть основні функції валютного ринку (не менше 4-х).
15.Що є об’єктом купівлі-продажу на валютному ринку?
16. Зробіть класифікацію валютних операцій за такими ознаками:
17. Дайте визначення касових операцій. Які з касових операцій називаються операціями спот?
18. Дайте визначення строкових операцій. Які з
названих дій банку є строковими валютними операціями:
19. В чому полягає призначення арбітражної операції:
20.На які 3 групи розділяються чинники, які визначають стан кон’юнктури валютного ринку?
21. Для чого на практиці використовується валютний курс?
22. Як впливає дефіцит платіжного балансу на динаміку валютного курсу національної валюти:
23. Чи впливає інфляція в країні на курс її валюти? Якщо “ні” – то чому.? Якщо “так”, то як, в якому напрямку впливає?
24. Як називається зниження курсу національної валюти:
25. Кому з економічних суб’єктів-резидентів вигідна девальвація національної валюти і чому?
26. Кому з економічних суб’єктів-резидентів вигідна ревальвація національної валюти і чому?
27.Чи впливає ревальвація гривні на інфляцію в країні? Якщо “так”, то як впливає?
28. Назвіть три типи плаваючих валютних курсів.
29. Назвіть основні методи регулювання центральним банком валютного курсу.
30. Якщо центральний банк хоче ревальвувати гривню методом валютної інтервенції, то які операції він повинен здійснити на валютному ринку:
31. Дайте визначення валютної системи та назвіть її основні елементи.
32. Назвіть основні напрямки валютного регулювання, що застосовувалися в Україні в перехідний період.
33. Як можна стерилізувати надлишок грошей, що надійшов в оборот внаслідок валютної інтервенції:
34. Як впливає стан платіжного балансу на кон’юнктуру валютного ринку:
35. Назвіть основні призначення золотовалютних резервів країни:
37. Чим принципово відрізняється сучасна (Ямайська) світова валютна система від попередньої (Бреттон-вудської):
40. Що означає активний платіжний баланс?

Питання
89Активні операції комерційних банків.89.
90.Банківські послуги.90.
Валютна політика та валютне регулювання, їх 57.особливості в Україні.57.
Валютний курс: сутність, роль та фактори, що 54.визначають його динаміку та рівень.54.
52.Валютний ринок: суть та структура, чинники, що визначають кон’юнктуру валютного ринку.52.
6.Вартість грошей. Чинники, що обумовлюють вартість неповноцінних грошей. Форми прояву вартості грошей.6.
17Вклад Дж.М.Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.17.
16.Вклад М.І.Туган-Барановського у розвиток монетаристської теорії.16.
35.Графічна модель грошового ринку. Рівновага попиту і пропозиції та процент.35.
24.Грошова маса: сутність, склад та фактори зміни обсягу і структури.24.
29.Грошово - кредитний мультиплікатор.29.
41.Грошово-кредитна та фіскально-бюджетна політика в системі державного регулювання грошового обороту. Дискусії щодо переваг та недоліків кожної з них.41.
40Державне регулювання грошового обороту як складова економічної політики, його задачі, методи та наслідки.40
48.Державне регулювання інфляції: основні напрямки та інструменти.48.
.82Діяльність центрального банку як банку банків.82.
14Еволюція ролі грошей в економіці України.14.
3.Еволюція форм грошей. Причини та значення демонетизації золота.3.
70.Економічні межі кредиту. Кредитні відносини в умовах інфляції.70.
55.Економічні основи, режими та методи регулювання валютних курсів. Режим валютного курсу в Україні.55.
46Економічні та соціальні наслідки інфляції.46.
61.Загальні передумови та економічні причини, що визначають необхідність кредиту.61.
27.Закон грошового обігу.27.
36.Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку.36.
59.Золотовалютні резерви: сутність, призначення та роль в механізмі валютного регулювання.59.
31.Інституційна модель грошового ринку.31.
15.Класична кількісна теорія грошей, її сутність, характеристика основних постулатів.15.
28.Механізм зміни маси грошей в обороті. Роль комерційних банків у цьому механізмі.28.
21..Модель грошового обороту. Характеристика окремих потоків грошового обороту та їх взаємозв’язку.21.
79.Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види, та особливості функціонування в Україні.79.
87.Основи організації та діяльності комерційних банків в Україні.87.
47.Особливості інфляції в Україні.47.
50.Особливості проведення грошової реформи в Україні.50.
78.Особливості розвитку та побудови банківської системи в Україні.78.
86.Особливості становлення та розвитку комерційних банків в Україні.86.
88.Пасивні операції комерційних банків.88.
58.Платіжний баланс: сутність, структура та роль в механізмі валютного регулювання.58.
75..Поняття банку, місце банків на грошовому ринку.75.
51.Поняття валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти, її суть, види значення та передумови.51.
.4.Поняття неповноцінних грошей та характеристика їх різновидів – паперових і кредитних грошей. Роль держави в творенні кредитних грошей.4.
56.Поняття та призначення валютних систем. Елементи національної валютної системи. Розвиток валютної системи в Україні.56.
85.Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.85.
60.Поняття, розвиток та основні елементи світової та міжнародної валютних систем.60.
33.Попит на гроші: сутність, цілі та мотиви попиту на гроші. Чинники, що впливають на попит на гроші. Крива попиту на гроші.33.
22Порядок балансування грошових потоків в окремих суб’єктів та в грошовому обороті в цілому.22
1.Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.1.
83.Походження та розвиток центральних банків. Створення Європейської системи центральних банків.83.
45.Причини інфляції. Монетариський та кейсіанський підхід щодо визначення причин інфляції.45.
43.Проблеми монетизації бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні.43.
34.Пропозиція грошей, її сутність, особливості формування та чинники зміни. Крива пропозиції грошей.34.
5Різновиди сучасних кредитних грошей. Характеристика банкноти, “класична” і сучасна банкнота. Депозитні та квазігроші.5
73.Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період до ринкових відносин.73.
13Роль грошей у розвитку економіки: кількісний та якісний аспекти.13.
72.Роль кредиту в розвитку економіки.72.
19.Синтез кейнсіанських та неокласичних позицій у сучасній кількісній теорії грошей.19.
63.Стадії та закономірності руху кредиту на мікро- і макрорівнях. Принципи кредитування.63.
84.Становлення та основні напрями діяльності Національного банку України.84.
39.Створення та розвиток грошової системи України.39.
91Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення.91.
23.Структура грошового обороту за формою платіжних засобів та за економічним змістом.23.
32.Структура грошового ринку за окремими критеріями. Характеристика та взаємозв’язок окремих сегментів ринку.32.
2.Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.2.
62.Сутність кредиту, його структура, еволюція та зв’язок з іншими економічними категоріями.62.
71.Сутність позичкового проценту, його функції та чинники, що впливають на рівень проценту.71.
20.Сутність та економічна основа грошового обороту.20
44.Сутність, закономірності розвитку та види інфляції. Способи вимірювання інфляції.44.
30.Сутність, особливості функціонування та інструменти грошового ринку.30.
74.Сутність, призначення та види фінансового посередництва.74.
37Сутність, призначення та основні елементи грошової системи.37.
77.Сутність, принципи побудови та функції банківської системи.77.
49.Сутність, цілі та види грошових реформ.49.
42Суть, цілі та інструменти грошово-кредитної політики.42.
18.Сучасний монетаризм. Вклад М.Фрідмана у монетаристську теорію.18.
64.Форми, види та функції кредиту.64.
53.Функції та операції валютного ринку.53.
76.Функції та роль банків.76.
10.Функція грошей як засобу нагромадження вартості.10.
8.Функція грошей як засобу обігу.8.
9.Функція грошей як засобу платежу.9.
7.Функція грошей як міри вартості.7.
11.Функція світових грошей.11.
25.Характеристика базових грошей та грошових агрегатів.25.
65.Характеристика банківського кредиту.65.
Характеристика державного кредиту. 68.Особливості його розвитку в Україні.68.
66.Характеристика міжгосподарського кредиту, його переваги та недоліки, особливості розвитку в Україні.66.
69.Характеристика міжнародного кредиту. 69Особливості його розвитку в Україні.69.
38.Характеристика основних видів грошових систем та їх еволюція.38.
67.Характеристика споживчого кредиту. Особливості, суб’єкти його розвитку в Україні.67.
81Характеристика функцій центрального банку.81.
80.Центральні банки: сутність, призначення, правовий статус, організаційна структура.80.
26.Швидкість обігу грошей, її сутність, порядок визначення, фактори впливу та роль в макроекономічній стабілізації.26.
12.Якісні властивості грошей.12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП