ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Гроші та Кредит

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Гроші та Кредит

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

6. Назвіть основні типи грошових систем, які відомі з економічної історії, в послідовності їх історичного розвитку.

7. Що таке грошово-кредитна політика?
1)регулювання економічної діяльності у сферах фінансів та банківської справи;
2) регулювання і контроль банківської діяльності з боку держави;
*3)система заходів у грошово-кредитній сфері, спрямованих на забезпечення стабільності національної грошової одиниці;
4)сукупність економічних, правових та організаційних заходів, здійснюваних центральним банком у галузі валютних відносин;
5)система регулювання валютного курсу;
6)регулювання грошово-кредитних відносин між державами;
7)регулювання облікових відсоткових ставок центральним банком.

8. Визначити стратегічні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:
1)забезпечення коштами малого та середнього бізнесу;
2)підпорядкування корпоративних інтересів окремих банків суспільним інтересам всієї банківської системи;
*3)зростання виробництва в країні;
4)розвиток машинобудування;
5)забезпечення зростання інвестицій у виробничу сферу;
*6)підвищення зайнятості населення;
7)розвиток освіти та науки у державі;
*8)подолання інфляції;
*9)стабілізація цін;
10)ріст народонаселення в країні.

9. Визначте проміжні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:
1)стабілізація процентних ставок по кредитах комерційних банків;
2)прискорення платіжного обороту;
3)накопичення товарних запасів у країні;
4)зниження рівня цін і тарифів;
5)стабілізація рівня цін і тарифів;
*6)пожвавлення ринкової кон’юнктури;
7)розвиток кредитної кооперації;
*8)стримування ринкової кон’юнктури;
9)розвиток мережі установ комерційних банків;

10. Визначте тактичні цілі грошово-кредитної політики Національного банку України:
1)зростання грошової маси у населення;
2)зростання грошової маси у юридичних осіб;
*3)прискорення росту грошової маси в обороті;
4)прискорення росту коштів на кореспондентських рахунках комерційних банків;
5)стимулювання росту коштів на кореспондентських рахунках комерційних банків;
*6)стримування (обмеження) росту грошової маси в обороті;
*7)зростання процентів за кредит;
*8)зниження процентів за кредит;
9)стабілізація цін та тарифів;
10)ріст грошових доходів малого та середнього бізнесу.

11. Як впливає зниження облікової ставки центрального банку на грошову масу:
1)прискорює зростання грошової маси у фізичних осіб;
2)стримує зростання грошової маси в обороті;
3)прискорює зростання грошової маси в юридичних осіб;
4)обмежує вкладення коштів у цінні папери;
*5)стимулює зростання грошової маси в обороті;
6)грошова маса в обороті залишається незмінною;
*7)стимулює зростання банківського кредитування економіки.

12. Сеньйораж – це:
1)процентна ставка по строкових депозитах фізичних осіб;
2)різниця між ринковою ціною акції та її номіналом;
3)прибутковість банківської операції;
4)дохід, що його одержує чекодавець;
*5)дохід, що його одержує емітент платіжних засобів (грошей);
6)дохід від транспортування грошей інкасаторами;
7)витрати на утримання каси банку;
8)доходи від касових операцій банку;
9)прибуток монетного двору;
10)процентний доход банку по трастових операціях.

13. Інфляція – це:
1)перевищення витрат бюджету над доходами;
2)ріст цін на товари та послуги;
3)економія бюджетних коштів порівняно з затвердженими витратами;
4)знецінення золотих та срібних монет;
*5)знецінення паперових грошей;
6)зниження ринкової ціни облігації;
7)зниження відсоткових ставок за кредит.

14. Назвіть 4 чинники, які спричинили гіперінфляцію в Україні в 1992-1994рр.
1)Укр-на дістала у спадок від СРСР високозатратну, неефективну, високомонополізовану економіку; 2)"Інфляційний навіс" у вигляді вкладів населення в банках, який обвалився через дефіцит товарів (ВВП);3)Укр-на не розробила чіткої програми трансформації економіки; 4)Надто ліберальна монетарна політика уряду та ЦБУ.

15. Поясніть, чому при гіперінфляції рівень монетизації економіки знижується.
При гіперінфляції рівень монетизації економіки = М(за М3)/ВВП. Відбувається демонетизація економіки, широкого розмаху набуває бартер, знижується ліквідність економічних суб’єктів та банків.

16. Які наслідки мала гіперінфляція в Україні в 1992-1994рр.:
1)прискорення розвитку виробництва;
2)зростання зайнятості;
*3)скорочення виробництва ВВП;
*4)збільшення бюджетного дефіциту;
5)зростання рівня життя населення;
*6)зниження реальних доходів населення;
7)скорочення бартеризації економіки.

17. Грошова реформа –це:
*1)часткова перебудова грошової системи держави;
*2)повна перебудова грошової системи держави;
3)емісія державою нових грошових знаків;
4)оголошення державою знецінених паперових грошей недійсними;
5)викуп знецінених грошових знаків державою;
6)нагромадження золотовалютних і матеріальних резервів;
7)припинення зростання грошової маси в обігу;
8)оздоровлення державних фінансів;
9)збалансування грошового ринку;
10)раціоналізація структури виробництва у державі.
тоб

18. Визначте, до якого типу грошових реформ відносяться слідуючі реформи:
1)грошова реформа С.Ю.Вітте у 1895-1897рр. у Росії;паралельна, структурна, повна
2)грошова реформа в Україні з 2 вересня 1996р.;повна, неконфіскаційна, деномінаційна
3)грошова реформа в СРСР у 1922-1924рр.;повна, має ознаки всіх типів реформ
4)грошова реформа в СРСР у 1947р.;часткового типу, конфіскаційна
5)грошова деномінація в СРСР з 1.01.1961р.;часткова, деномінаційна
6)емісія 100-рубльових “Павловок” у січні 1991р. в СРСР.формальна, часткова

19. Деномінація грошових знаків – це:
1)зниження цін;
2)ріст тарифів;
3)зростання заробітної платні;
*4)обмін старих грошових знаків на нові у певній пропорції з одночасною переоцінкою у цій пропорції всіх цін, тарифів, балансових оцінок і грошових вкладів;
5)переоцінка балансової вартості основних фондів;
6)переоцінка товарних запасів;
7)зниження чи зростання дивідендів;
8)падіння облікової процентної ставки;
9)зміна (ріст, зниження) норми обов’язкового резервування коштів комерційного банку.

20. Назвіть дві основні задачі, які ставили Уряд та НБУ при проведенні грошової реформи в 1996р. – створити національні гроші та грошову систему як атрибут самостійності і механізм забезпечення незалежності укр. Держави; – забезпечити стабільність національних грошей на рівні, достатнього для стимулювання економічного та соц-го розвитку країни, формування нового механізму підтримання сталості грошей та регулювання грошового обороту, адекватного умовам ринкової економіки.

21. Дайте визначення, що таке інфляційні очікування і як вони впливають на динаміку цін:
*1)підвищують;
2)знижують;
3)підтримують на стабільному рівні.

22. Назвати методи стабілізації валюти у випадках:
1)обмін в СРСР у 1922-23рр. 1 руб. новими знаками на 1 млн.руб. старими; нуліфікація
2)обмін в Україні з 2 вересня 1996р. 1 гривні на 100000 купоно-карбованців;нуліфікація або деномінація
3)обмін у Німеччині в 1924р. 1 нової рейхсмарки на 1 трлн. старих марок;нуліфікаційна конфіскація
4)обмін у 1944р. у Греції 1 нової драхми на 50 млрд. старих драхм;нуліфікація
5)встановлення в СРСР з 1.01.1961р. золотого вмісту 1 руб. 0,987412 г щ.з. замість 0,222169 г щ.з. при обміні 1 нового рубля зразка 1961р. на 10 руб. зразка 1947р.; ревальвація
6)підвищення у 1973р. золотого вмісту і офіційного курсу марки ФРН у березні на 3%, а в червні – ще на 5,5%; ревальвація
7)зниження валютного курсу одного ЕВРО з 1,23 дол. на 1 січня 1999р. до 0,85 дол. на 1 жовтня 2000р. девальвація

23. Визначити, які задачі ставляться державою перед грошовою системою країни:
*1)забезпечити економічну незалежність країни;
2)забезпечити бездефіцитність державного бюджету;
*3)мінімізувати витрати обігу усієї маси грошей;
4)забезпечити кредитні ресурси комерційних банків;
*5)не допускати знецінення грошової одиниці;
6)забезпечити своєчасне надходження коштів до державного бюджету;
*7)забезпечення оперативності у розширенні чи скороченні грошової маси в обігу в залежності від потреб економіки;
8)забезпечити ліквідність та прибутковість комерційних банків;
9)забезпечити своєчасне погашення кредитів позичальниками;
10)забезпечення кредитування малого та середнього бізнесу.

24. Поясніть, що таке критична точка в інфляційному процесі.
Критична точка інфляційного процесу - дрібні купюри втрачають вартість і зовсім перестають існувати, а великих не вистачає. Настає криза неплатежів.

Тема 6. Кредит у ринковій економіці
1. Необхідність в кредиті викликана:
а) наявністю товарно-грошових відносин в економіці;
б) роботою підприємств на засадах комерційного або господарського розрахунку;
*в) наявністю товарно-грошових відносин, роботою підприємств на засадах комерційного та господарського розрахунку, наявністю коливань потреби у коштах та джерелах їх формування;
г) низькою ефективністю та збитковістю роботи окремих підприємств.

2. Кредит – це:
а) перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів;
б) перерозподіл вартості на засадах повернення і, як правило, з виплатою процента;
в) задоволення потреб юридичних і фізичних осіб та держав у коштах;
*г) економічні відносини, що виникають у зв’язку з перерозподілом вільних коштів на засадах повернення, платності і добровільності.

3. Назвіть, які функції виконує сучасний кредит (не менше 3-х):
а) розподільчу;
*б) перерозподільчу;
*в) емісійну;
г) контрольну;
*д) контрольно-стимулюючу;
е) заміщення дійсних грошей кредитними операціями;
є) створює передумови для ефективного регулювання грошового обороту;
*ж) капіталізації вільних грошових доходів.

4. Чим відрізняється кредит від грошей:
а) нічим не відрізняються;
*б) різний склад суб’єктів грошових і кредитних відносин;
в) рух грошей регулюється центральним банком, а рух кредиту – комерційними;
*г) різний характер руху вартості;
*д) різне суспільне призначення грошей і кредиту.

5. Визначте, які з наведених нижче назв кредиту характеризують його форму, а які – вид кредиту:
а) грошовий;Ф
б) державний;В
в) міжгосподарський;В
г) товарний;Ф
д) банківський;В
е) міжнародний;В
є) виробничий;В
ж) споживчий.В

6. Назвіть п’ять принципів кредитування.
1)Цільове призначення;2)Строковість передачі коштів кредитором позичальнику;3)Повернення позичених коштів кредиторові в повному обсязі;4)Забезпеченість позики;5)Платність користування позиченими коштами.

7. Назвіть п’ять етапів руху кредиту.
1)Формування вільної вартості;2)Розміщення вільної вартості в позичці;3)Використання позиченої вартості на потреби позичальника;4)Вивільнення позиченої вартості з обороту позичальника;5)Повернення позиченої вартості кредитору і сплата %.

8. Визначіть, які з наведених нижче процесів є закономірностями руху кредиту:
а) зростання кредиту повинно постійно і істотно випереджати зростання ВВП;
*б) темпи зростання кредиту повинні бути адекватними темпам зростання ВВП;
*в) обсяги кредитних вкладень і позичених коштів на макрорівні завжди балансуються;
г) кредит спрямовує переміщення ресурсів з високорентабельних підприємств і галузей у низькорентабельні;
*д) кредит сприяє переміщенню ресурсів з низькорентабельних у високорентабельні підприємства та галузі.

9. Укрупненими об`єктами банківського кредитування є:
а) лізинг, факторинг, овердрафт;
*б) потреба в основному і оборотному капіталі та споживчі потреби;
в) сукупна потреба підприємств в оборотних коштах;
г) загальна сума збитків, яку зазнало підприємство (галузь) за певний час.

10. За укрупненими обєктами кредитування банкiвський кредит класифiкується на:
а) iпотечний, довгостроковий, середньостроковий i короткостроковий;
б) плановий, платiжний, розрахунковий, на тимчасовi потреби, вексельний;
*в) в основний капiтал, в оборотний капiтал, на споживчi потреби;
г) плановий, платiжний, розрахунковий, на тимчасовi потреби, лiзинговий, факторинговий.

11. Мiжгосподарський кредит включає:
а) комерцiйний пiд вексель, лiзинговий, факторинговий, тим часову фiнансову допомогу, аванси покупців;
*б) комерцiйний пiд вексель, товарний без оформлення векселем, дебiторсько-кредиторську заборгованiсть, лiзинговий, тимчасову фiнансову допомогу;
в) комерцiйний пiд вексель, товарний без оформлення векселем, натуральний, лiзинговий кредит, дебiторсько кредиторську заборгованiсть, тимчасову фiнансову допомогу.

12. Товарний кредит погашається:
а) товарами;
б) грошима;
*в) товарами або грошима.

13. Назвіть функції, які виконує позичковий процент.
Позичковий процент виконує функцію розподілу прибутку та збереження позичкового капіталу.

14. Державний кредит – це:
а) коли держава виступає кредитором;
*б) коли держава виступає позичальником;
в) коли держава виступає кредитором і позичальником;
г) коли одна держава надає кредит іншій державі.

15. Споживчий кредит надається:
а) на створення запасів споживчих товарів у торговельній мережі;
б) торговим організаціям на компенсацію їх витрат, пов’язаних з продажем товарів у розстрочку;
в) населенню на придбання нерухомості;
*г) населенню на задоволення будь-яких його споживчих потреб.

16. Назвіть основні (не менше 3-х) чинники, які впливають на динаміку ставки позичкового процента.
Норма прибутку, міжнародні чинники, масштаб виробництва, темпи інфляції, співвідношення між внутрішнім і зовнішнім боргом.

17. Які економічні наслідки має тривале і швидке зростання норми позичкового проценту:
*а) зниження ефективності виробництва;
б) зростання рентабельності підприємств-клієнтів банків;
в) зростання прибутковості банків;
*г) погіршення ліквідності банків;
д) ніяких наслідків не матиме.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП