ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Педагогіка. Методика викладання економіки (МВЕ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Педагогіка. Методика викладання економіки (МВЕ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Питання

1. Діяльність та її структура.
2. Основні види і типи діяльності.
3. Людина, індивід, особистість, індивідуальність.
4. Становлення і розвиток особистості.
5. Основні підходи до опису структури особистості.
6. Взаємозв’язок біологічного і соціального в структурі особистості.
7. Атрибути, риси та якості особистості.
8. Психологія як наука про психіку.
9. Методи психологічних досліджень.
10. Основні напрямки психології.
11. Основні галузі сучасної психології.
12. Анатомо-фізіологічні основи психічного.
13. Теорія функціональної асиметрії півкуль головного мозку.
14. Основні етапи розвитку психіки.
15. Форми поведінки живих істот.
16. Основні типи поведінки людини.
17. Форми прояву психіки: психічні процеси, стани, властивості.
18. Стать особистості. Психологічні відмінності чоловіків і жінок.
19. Конституціональна типологія.
20. Вік як атрибут особистості.
21. Темперамент та його фізіологічні основи.
22. Типи темпераменту.
23. Властивості темпераменту.
24. Темперамент і діяльність.
25. Визначення типів темпераменту за Г.Айзенком.
26. Здоров’я як атрибут особистості.
27. Сутність та функції інтелекту.
28. Поняття коефіцієнту інтелекту, його значення та проблеми вимірювання.
29. Локалізація контролю як характеристика відповідальності суб’єкта діяльності.
30. Уявлення про риси і типи особистості.
31. Базові риси особистості за Р.Кеттеллом.
32. Індивідуально-типологічні риси особистості за К.Юнгом.
33. Поняття про характер, його структуру і властивості.
34. Теорія акцентуацій характеру за К.Леонгардом.
35. Діагностика рис особистості: характеристика основних психодіагностичних методик.
36. Увага, її види.
37. Відчуття та їх загальна характеристика.
38. Поняття про сприйняття, його види і властивості.
39. Пам’ять, процеси пам’яті.
40. Типи та види пам’яті.
41. Мислення, його види, форми та операції.
42. Мова та мовлення.
43. Поняття про емоції. Інформаційна теорія емоцій П.Симонова.
44. Воля і вольові якості особистості.
45. Самооцінка та рівень домагань особистості.
46. Поняття про міжособистісні стосунки.
47. Стратегії поведінки особистості у конфлікті за К.Томасом.
48. Досвід особистості (знання, вміння, навички, звички).
49. Потреби і мотиви. Мотивація особистості.
50. Спрямованість особистості.
51. “Я-образ”, “Я-концепція” особистості.
52. Свідомість. Функції свідомості.
53. Структура свідомості.
54. Поняття про несвідомі психічні явища.
55. Співвідношення свідомого і несвідомого.
56. Система психологічного захисту.
57. Види психологічних захистів.
58. Свідоме і несвідоме в теоріях З.Фрейда, К.Г.Юнга, Е.Берна.
59. Самосвідомість та її особливості.
60. Поняття та методи дослідження і оцінки особистості.
61. Поняття про психологічний діагноз та прогноз.
62. Вимірювання в психології. Типи вимірювальних шкал.
63. Кореляційний аналіз даних психологічного дослідження.
64. Розвиток особистості та його ознаки.
65. Соціалізація та індивідуалізація особистості.
66. Теорії розвитку особистості.
67. Освіта, навчання, виховання і розвиток особистості: співвідношення.
68. Педагогіка як наука про освіту.
69. Сучасні педагогічні технології навчання.
70. Принципи навчання.
71. Спільна діяльність, її ознаки та властивості.
72. Соціально-психологічні фактори спільної діяльності.
73. Управління в освітній діяльності: сутність і структура.
74. Функції управління навчанням.
75. Поняття освітнього і навчального менеджменту.
76. Мета як основний структурний компонент діяльності, основні види цілей.
77. Фактори формулювання цілей. Цілі діяльності і компетентність менеджера.
78. Навчальні цілі та їх особливості. Проблеми формулювання навчальних цілей.
79. Ієрархія навчальних цілей в структурі освітньої підготовки.
80. Види навчальних цілей за ступенем абстракції та їх характеристика.
81. Таксономії навчальних цілей.
82. Концепція рівнів засвоєння навчального матеріалу.
83. Мотиви навчальної діяльності та їх класифікація.
84. Стимули навчання та їх види.
85. Активізація навчальної діяльності: поняття, призначення, методи і прийоми.
86. Мотивація, стимулювання та активізація навчальної діяльності: порівняльна характеристика.
87. Циклічність управління мотиваційними процесами у навчанні.
88. Етапи і види стимулювання і мотивації навчальної діяльності.
89. Прийоми і методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності.
90. Зміст навчання та його основні функції.
91. Структура змісту навчання.
92. Елементи змісту навчання та їх групи.
93. Основні теорії змісту навчання.
94. Критерії формування змісту навчання.
95. Форми реалізації змісту навчання.
96. Процес навчання та його основні етапи.
97. Учіння і викладання як складові навчання.
98. Структура навчальної діяльності.
99. Класифікація методів навчання.
100. Інформаційно-презентативні методи навчання.
101. Алгоритмічно-дійові методи навчання.
102. Самостійно-пошукові методи навчання.
103. Контроль як основна функція управління.
104. Етапи контролю навчання.
105. Види і форми контролю навчання.
106. Методи контролю навчання.
107. Основні функції контролю навчання.
108. Оцінювання, оцінка і відмітка в навчанні.
109. Види та форми оцінок в навчанні.
110. Дидактичний тест: класифікація, етапи розробки, структура.
111. Види та структура дидактичних тестових завдань.
112. Валідність та надійність дидактичних тестів.
113. Планування як основа управління навчанням.
114. Навчальний план та навчальний предмет.
115. Планування навчального заняття.
116. Навчальний план загальноосвітньої середньої школи.
117. Навчальний план вищого навчального закладу.
118. Структура програми навчального предмету.
119. Історичний розвиток організаційних форм навчання.
120. Класно-урочна форма навчання.
121. Самостійна робота як основа навчання.
122. Основні форми організації навчання.
123. Умови навчальної діяльності.
124. Основні освітньо-вікові категорії та їх характеристика.
125. Психологічні особливості молодшого шкільного віку та їх врахування в навчальній діяльності.
126. Психологічні особливості підліткового віку та їх врахування в навчальній діяльності.
127. Психологічні особливості старшого шкільного віку та їх врахування в навчальній діяльності.
128. Психологічні особливості студентів та їх врахування в навчальній діяльності.
129. Андрагогіка як галузь педагогічної науки та її принципи.
130. Основні напрямки підвищення ефективності навчання.
131. Освітня політика. Політика реформ освіти в Україні: стан і перспективи.
132. Типи освітніх установ та їх характеристика.
133. Вища освіта в Україні: рівні акредитації, освітньо-кваліфікаційні рівні.
134. Особливості і форми післядипломної освіти.
135. Університетська педагогічна освіта: стан, проблеми, перспективи.
136. Управління освітою. Органи управління освітою та їх функції.
137. Сутність поняття “спілкування”. Функції та рівні спілкування.
138. Сутність поняття “професійне спілкування викладача”.
139. Сутність поняття “спілкування”. Роль спілкування у життєдіяльності людини”.
140. Етапи процесу спілкування у навчальній діяльності.
141. Спілкування, його особливості.
142. Характеристика комунікативної сторони спілкування.
143. Структура ділового спілкування.
144. Етапи професійного спілкування викладача в навчанні.
145. Етапи процесу спілкування в особистісно-орієнтованому спілкуванні.
146. Бар’єри взаєморозуміння. Труднощі в процесі спілкування у викладацькій діяльності.
147. Поняття про бар’єри взаєморозуміння. Причини їх виникнення та наслідки.
148. Вплив бар’єрів взаєморозуміння на ефективність спілкування ( навести приклад з власного досвіду).
149. Види бар’єрів взаєморозуміння.
150. Індивідуальні бар’єри взаєморозуміння.
151. Індивідуальний бар’єр взаєморозуміння; причини його виникнення (приклади).
152. Груповий бар’єр взаєморозуміння, причини його виникнення (приклади)
153. Бар’єри взаєморозуміння у навчанні (типи, причини виникнення, наслідки, можливості запобігання).
154. Комунікативна “атака”. Її значення та застосування в навчальній діяльності.
155. Комунікативна “атака” як метод активізації уваги у навчальному процесі.
156. Комунікативна “атака” у діловому спілкуванні.
157. Комунікативна “атака” у викладацькій діяльності (навести приклад).
158. Основні комунікативні вміння викладача.
159. Особливості комунікативних умінь економіста.
160. Особливості комунікативних вмінь керівника.
161. Поняття “комунікативні вміння”. Процес їх формування.
162. Ефективність комунікацій в умовах ринкової економіки.
163. Загальна характеристика засобів спілкування.
164. Особливості використання різних засобів спілкування людини у професійній діяльності викладача.
165. Мовлення як основний засіб спілкування, його характеристики.
166. Загальна характеристика невербальних засобів спілкування.
167. Структура невербальних засобів спілкування та доцільність їх використання у педагогічній діяльності.
168. Помилки та бар’єри слухання і їх вплив на ефективність спілкування.
169. Причини виникнення бар’єрів слухання та можливості їх запобігання.
170. Вербаліка та невербаліка у спілкуванні керівника.
171. Значення вербаліки та невербаліки у викладацькій діяльності.
172. Складові взаємодії у спілкуванні.
173. Позиції суб’єктів у спілкуванні.
174. Характеристика стилів спілкування.
175. Вплив стилів спілкування на ефективність викладацької діяльності.
176. Вплив стилів спілкування на ефективність педагогічної взаємодії.
177. Стилі спілкування у професійній діяльності викладача.
178. Маніпуляції. Їх місце та роль у спілкуванні.
179. Типи маніпулятивної поведінки у навчанні та заходи з її обмеження.
180. Маніпулятивний стиль поведінки та заходи по його обмеженню.
181. Асертивна поведінка та її роль у спілкуванні.
182. Асертивні права людини. Можливості їх використання.
183. Асертивна поведінка студента у навчанні.
184. Характеристика асертивних технік та доцільність їх використання.
185. Використання асертивних технік у процесі спілкування.
186. Можливість використання асертивних технік у навчальній діяльності.
187. Конфлікт у педагогічному спілкуванні. Сутність та наслідки.
188. Причини конфліктів у педагогічному спілкуванні.
189. Характеристика стилів поведінки викладача у конфліктних ситуаціях.
190. Стилі поведінки викладача у конфлікті та їх доцільність.
191. Конфлікти у навчанні. Причини та заходи їх подолання.
192. Методи запобігання конфліктів у професійному спілкуванні економіста-керівника. Приклади їх використання.
193. Психологічні властивості особистості студента і ймовірність конфліктної поведінки.
194. Емоції, їх роль у педагогічному спілкуванні під час виникнення конфлікту.
195. Методи контролю емоцій під час педагогічного конфлікту.
196. Роль та поведінка керівника у конфліктній ситуації.
197. Сприйняття та розуміння людини людиною.
198. Помилки у сприйнятті та розумінні людини людиною, їх основні причини (приклад).
199. Причини виникнення помилок у сприйнятті та розумінні людини людиною.
200. Формування першого враження про іншу людину і його вплив на спілкування.
201. Помилки у сприйнятті при формуванні першого враження про людину.
202. Поведінка людини як джерело інформації про неї.
203. Імідж та його роль у професійному спілкуванні викладача.
204. Імідж. Його формування. Складові іміджу.
205. Імідж викладача.
206. Імідж керівника.
207. Ділове спілкування. Його види.
208. Специфіка ділового спілкування.
209. Фактори, що впливають на ділове спілкування.
210. Поняття про економічну культуру.
211. Мета економічної освіти та функції, які вона повинна виконувати.
212. Суть концепції економічного мислення і поведінки людини в суспільстві.
213. Класифікація та особливості економічних знань як предмету навчання.
214. Навчальна програма предмету та методика її розробки.
215. Методичне забезпечення навчальної теми.
216. Методичне забезпечення навчального предмету.
217. Навчальна програма предмету та особливості її розробки для економічних дисциплін.
218. Опорний конспект-схема, його роль та методика створення при викладанні економічних дисциплін (приклад).
219. Методична карта навчального заняття, її структура та відповідність моделі засвоєння бази знань.
220. Роль економічного виховання в системі викладання економіки.
221. Сутність методики розробки моделі засвоєння бази знань з економічних дисциплін.
222. Специфіка методів та прийомів навчання економічним наукам.
223. Критерії відбору навчальних матеріалів та допоміжних засобів при вивченні економіки.
224. Типи навчальних завдань, особливості їх підготовки та використання при проведенні занять з економіки.
225. Особливості методики роботи з економічним текстом: структурування, вияв логічних зв’язків тощо.
226. Методика підготовки і проведення уроків з основ економіки в загальноосвітній школі.
227. Основні методичні вимоги до уроку з економіки та шляхи підвищення його ефективності.
228. Методичні вимоги до підготовки та проведення практичних і семінарських занять з економічних дисциплін.
229. Дискусія як ефективний метод аналізу економічних процесів та особливостей його застосування.
230. Використання методу конкретних ситуацій, бізнес-ситуацій при вивченні економічних дисциплін.
231. Методичні особливості викладання економічних дисциплін для школярів.
232. Методичні особливості викладання економічних дисциплін для студентів коледжів.
233. Методичні особливості викладання економічних дисциплін для студентів ВНЗ.
234. Методичні особливості викладання економічних дисциплін для дорослих.
235. Сучасні технології навчання в системі економічної освіти.
236. Основні вимоги до організації самостійної роботи в процесі викладання економічних дисциплін.
237. Види і форми самостійної праці. Аудиторна та позааудиторна самостійна робота.
238. Мета, зміст та типи завдань з самостійної роботи для різних вікових груп.
239. Методи та форми оцінювання самостійної роботи при вивченні економіки.
240. Основні види засобів наочності при викладанні економічних дисциплін.
241. Структурно-логічні схеми; їх функції та види.
242. Особливості розробки і використання наочності в різних освітньо-вікових групах при вивченні економічних дисциплін.
243. Характеристика різних методів активізації процесу вивчення економічних дисциплін.
244. Характеристика різних методів активізації розумової діяльності під час лекційних занять.
245. Характеристика різних методів активізації розумової діяльності під час семінарських та практичних занять.
246. Характеристика різних методів активізації розумової діяльності під час самостійної роботи.
247. Характеристика факторів, що сприяють ефективності застосування активних методів навчання.
248. Переваги та недоліки активних методів навчання порівняно з іншими методами в економічній освіті.
249. Конкретні ситуацій: цілі та особливості їх використання при вивченні економічних дисциплін.
250. Значення та структура аналізу навчального заняття з економічних дисциплін.
251. Аналіз проблемних ситуацій як метод активізації навчання з економічних дисциплін.
252. Використання економічних ігор у процесі викладання економічних дисциплін.
253. Методичні вимоги до розробки і проведення економічних ігор.
254. Методика проведення мозкового штурму.
255. Контроль як методична проблема, його функції.
256. Модульна система організації навчання та рейтинговий контроль знань.
257. Оцінка ефективності різних прийомів та методів контролю при вивченні економічних дисциплін. Критерії оцінки успішності економічного навчання та їх зв’язок з цілями економічної освіти.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП