ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Мовознавство - Стилістика ділової мови

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Мовознавство - Стилістика ділової мови

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Сліпушко О. М. Українська мова й етапи кар’єри ділової людини. — К.: Криниця, 1999. 26. Словник-довідник з культури української мови. — Львів: ФЕНІКС, 1996. 27. Український правопис. — К.: Наук. думка, 1996. 28. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. — К.: Довіра, 1998. 29. Чак Є. Д. Чи правильно ми говоримо? — К.: Освіта, 1997. 30. Шевчук С. В. Службове листування: Довідник. — К.: Літера, 1999. 31. Шевчук С. В. Українське ділове мовлення. — К.: Вища шк., 1997.

204

ЗМІСТ
Передмова ................................................................................................... § 1. Місце української мови у сучасному житті ................................ § 2. Українська літературна мова та культура мови ........................ § 3. Словники і словникові видання з української мови.................. § 4. Стильові різновиди мови ............................................................. § 5. Основні норми української літературної вимови ...................... СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ МОВИ ........................................................................................ § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. Слово і його значення .................................................................. Пароніми ....................................................................................... Синоніми ....................................................................................... Уживання іншомовних слів ......................................................... Мовленнєва надмірність і недостатність.................................... Лексика сучасної української літературної мови з огляду на сферу її використання............................................... § 12. Стилістичне розшарування лексики ........................................... § 13. Канцеляризми і штампи............................................................... 3 5 9 15 22 29 36 36 42 44 46 50 53 57 60 66 66 66 69 72 74 79 84 87 89 91 93 93 95 99

СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ МОВИ ........................................................................................ Іменник................................................................................................... § 14. Рід відмінюваних іменників ......................................................... § 15. Рід невідмінюваних іменників ..................................................... § 16. Рід і особливості вживання назв осіб за професією, посадою, званням ......................................................................... § 17. Стилістичні особливості форм числа іменників ........................ § 18. Варіанти відмінкових форм іменників........................................ § 19. Закінчення іменників чоловічого роду II відміни у родовому відмінку однини........................................................ § 20. Кличний відмінок іменників. Звертання, що складаються із кількох назв ............................................................................... § 21. Відмінювання прізвищ ................................................................. § 22. Особливості вживання складних слів типу крісло-гойдалка, ікс-промені, їжак-риба .................................................................. Прикметник .......................................................................................... § 23. Уживання деяких форм прикметників........................................ § 24. Ступені порівняння прикметників .............................................. § 25. Синоніміка прикметників і непрямих відмінків іменників .......

205

Займенник .............................................................................................. 102 § 26. Вживання особових займенників ................................................ 102 § 27. Вживання зворотного і присвійних займенників....................... 104 § 28. Вживання означальних, вказівних, неозначених, відносно-питальних займенників ................................................ 105 Числівник............................................................................................... 107 § 29. Відмінювання числівників ........................................................... 107 § 30. Синонімія числівників.................................................................. 112 § 31. Сполучення числівників з іменниками ....................................... 113 Дієслово.................................................................................................. 115 § 32. Творення і вживання деяких форм дієслова............................... 115 § 33. Творення і вживання дієприкметників ....................................... 118 § 34. Творення і вживання дієприслівників......................................... 123 Службові частини мови ......................................................................... 124 § 35. Вживання прийменників .............................................................. § 36. Синонімія прийменникових конструкцій................................... § 37. Прийменникові конструкції російської мови та їхні українські відповідники ............................................................... § 38. Уживання сполучників................................................................. 124 125 127 131

СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ СИНТАКСИЧНИХ ЗАСОБІВ МОВИ ........................................................................................ 132 § 39. § 40. § 41. § 42. § 43. Порядок слів у простому реченні................................................ Узгодження підмета з присудком................................................ Уживання однорідних членів речення ........................................ Паралельні синтаксичні конструкції .......................................... Складне речення ........................................................................... 132 136 140 143 145

ДІЛОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ ..................................................................... 148 § 44. Класифікація ділових паперів. Правила написання тексту документів ......................................................................... § 45. Документація особового складу ................................................. Автобіографія .............................................................................. Резюме........................................................................................... Характеристика ........................................................................... § 46. Особисті офіційні документи....................................................... Заява.............................................................................................. Доручення..................................................................................... Розписка ....................................................................................... § 47. Інформаційні документи.............................................................. Службові записки......................................................................... Оголошення.................................................................................. 148 152 152 153 155 157 157 159 161 162 162 166

206

Запрошення .................................................................................. Службова телеграма .................................................................... Телефонограма............................................................................. § 48. Документи колегіальних органів ................................................ Протокол ...................................................................................... Витяг з протоколу........................................................................ § 49. Загальна характеристика ділових листів.................................... § 50. Етикет ділового листування та використання мовних формул ............................................................................. § 51. Зразки ділових листів................................................................... Інформаційні листи...................................................................... Листи-пропозиції ......................................................................... Листи-прохання ........................................................................... Листи-відповіді ............................................................................ Супровідні листи.......................................................................... Гарантійні листи .......................................................................... Листи-подяки ............................................................................... Листи-вітання............................................................................... Листи-запрошення ....................................................................... Умовні скорочення........................................................................................ Список використаної та рекомендованої літератури ...............................

168 169 171 172 172 175 177 181 185 185 186 188 190 193 194 196 197 200 202 203

207

The aim of this book is to help students use correctly the language in business sphere. The author examines the peculiarities of official and business style and rules of writing business papers, analyzes lexical and grammatical norms of modern Ukrainian language, which are the basis of a person’s speech standard. Intended of students of higher educational establishments, teachers and those, who aim at improving their konwledge of Ukrainian language.

Навчальне видання Волкотруб Галина Йосипівна СТИЛІСТИКА ДІЛОВОЇ МОВИ Навчальний посібник

Educational edition Volkotrub, Galyna I. STYLISTYCS O. BUSINESS ENGLISH Educational manual

Відповідальний редактор О. С. Кавуненко Редактор О. Ф. Пінчук Коректор Т. К. Валицька Комп’ютерна верстка Т. Г. Замура, А. В. Цебренко Оформлення обкладинки Д. В. Коврига Реєстраційне свідоцтво ДК № 8 від 23.02.2000
Підп. до друку 25.09.02. Формат 60 ґ 84/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 12,09. Обл.-вид. арк. 13,94. Тираж 20000 пр. Зам. № 2-1180 Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) 03039 Київ-39, вул. Фрометівська, 2, МАУП ДП “Експрес-Поліграф” 04080 Київ-80, вул. Фрунзе, 47/2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП