ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Бібліотека - Мовознавство - Стилістика ділової мови

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Бібліотека - Мовознавство - Стилістика ділової мови

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

повторюватися ті самі слова: “У разі непереказування Пайовиком коштів у встановлений договором термін Банк має право зняти кошти з рахунку Пайовика на підставі платіжної вимоги без акцепту з боку Пайовика”; “Керівникові належать повноваження і права, які встановлюються нормативними і іншими актами, що поширюються на Підприємство, закріплені за Керівником адміністрацією, дирекцією, іншим виконавчим керівним органом, якщо зі згаданих актів Статуту Підприємства і умов цього контракту не випливає інше”. У всіх функціональних стилях, крім офіційно-ділового, такі повтори лексичних одиниць є неприпустимими. Переконливим є документ, здатний вплинути певним чином на адресата, — привести до прийняття пропозиції чи запрошення, виконання прохання тощо. Важливою ознакою офіційно-ділового стилю є стереотипність, використання стандартних форм висловлювання. Ця риса, як і нейтральність викладу, реалізується на різних мовних рівнях. Для лексики ділових паперів характерним є вживання стереотипних формул, штампів на зразок: довести до відома, взяти до уваги, вжити заходів, відшкодувати збитки, згідно з метою забезпечення, схвалювати пропозицію. Високою частотністю у ділових документах 150

відзначаються віддієслівні іменники з абстрактним значенням типу: невиконання, відповідальність, зобов’язання, порушення, замовлення тощо. Для ділового стилю характерне переважання простих речень, як правило, розповідних, поширених. Із складних речень найчастотнішими є поширені безсполучникові й складнопідрядні з підрядними з’ясувальними, причиновими, умовними. Серед особливостей ділової документації — використання таких синтаксичних одиниць, як: • пасивні конструкції (“Доручення видане терміном на 2 роки”; “Середній та капітальний ремонт машин здійснюється на підприємстві Виконавця”; “До обслуговування приймаються технічні засоби, що знаходяться в експлуатації у справному стані”; “Виплата провадиться через установи Ощадного банку України”); • безособові речення (“Договір укладено на 4 роки”; “У разі несплати вказаної суми в зазначений термін справу буде передано до арбітражу”); • означено-особові речення (“Просимо Вас терміново повідомити про строки відправлення товару”; “Дякуємо за надіслані зауваження до проекту контракту”; “Прошу надати мені позику в розмірі 500 грн. з виплатою протягом 6 місяців”; “Запевняємо Вас у своїй готовності продовжувати співробітництво”). Використання готових словесних формул полегшує як створення, так і сприйняття тексту документа, а отже, дозволяє діловій людині зекономити час. Стандартизація протиставляє діловий стиль усім іншим стилям. Вона не є вадою ділового мовлення, а лише його особливістю. Канцеляризми та штампи, властиві діловодству, не повинні штучно переноситися на інші сфери — побутове мовлення, публіцистику, художню літературу. Важливо навчитися використовувати засоби кожного функціонального стилю правильно й доречно. Будь-який документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами. Кількість таких елементів неоднакова у різних документах. До реквізитів належать, наприклад, емблема, код організації, установи чи підприємства, назва виду документа, дата, резолюція, візи, печатка тощо. Кожний реквізит має точно визначене місце на бланку або аркуші. Наприклад, назва виду документа, дата, реєстраційний номер зазначаються вгорі, відомості про укладача розміщуються внизу. Обов’язковим елементом кожного документа є текст, який містить основну інформацію. Сукупність розміщених у встановленій послідовності реквізитів називається формуляром документа. 151

§ 45. ДОКУМЕНТАЦІЯ ОСОБОВОГО СКЛАДУ
Автобіографія Автобіографія (від грецьк. Ьхфьт — сам і вЯпт — життя) — документ, що містить опис життя та діяльності особи і складається нею самою. Автобіографія пишеться у довільній формі, проте існують її обов’язкові складові, як-от: • назва виду документа (Автобіографія); • прізвище, ім’я, по батькові автора; • дата народження (число, місяць, рік); • місце народження; • відомості про освіту (повне найменування всіх навчальних закладів); • відомості про трудову діяльність; • відомості про громадську роботу; • сімейний стан і склад сім’ї (батьки, дружина/чоловік, діти); • домашня адреса і номер телефону; • дата складання; • підпис. Усі відомості в автобіографії викладаються від першої особи (я навчався, маю державні нагороди тощо). Займенник я, яким звичайно починається автобіографія, у наступних реченнях може опускатися (1976 року переїхав до Вінниці. Наступного року вступив до КДУ). Відомості про навчання і роботу викладаються у хронологічній послідовності. Обов’язково вказуються повні найменування навчальних закладів, в яких автор здобував освіту, і підприємств чи установ, у яких працював. Автобіографія є офіційним діловим документом, тому в ній зайві літературні тропи (метафори, епітети тощо), а також діалектна, просторічна чи інша нелітературна лексика. У цьому документі викладається інформація лише про ті події, які відбулися, і не пишеться про бажання, сподівання, плани автора тощо. Автобіографії літературно-публіцистичного характеру (це часто автобіографії письменників) можуть містити емоційно-експресивні елементи, вони не належать до офіційно-ділового стилю. Ось зразок автобіографії. 152

Автобіографія Я, Стеценко Михайло Васильович, народився 15 грудня 1963 року в селі Дмитрушки Уманського району Черкаської області. У 1970 р. пішов до школи. Закінчив школу в 1980 р. із золотою медаллю. У 1980 році вступив на фінансово-економічний факультет Київського інституту народного господарства і закінчив його у 1985 році, здобувши спеціальність економіст. З 1991 по 1992 рік працював у Жовтневому відділенні держбанку м. Києва. З 1993 р. працюю в департаменті бухгалтерського обліку НБУ на посаді головного економіста відділу методології. У 1991 році закінчив трирічні міські курси англійської мови. Склад сім’ї: мати — Стеценко Стефанія Василівна, пенсіонер; дружина — Стеценко Марія Степанівна, учитель хімії середньої школи № 45 м. Києва; дочка — Стеценко Світлана Михайлівна, навчається у 7 класі середньої школи № 88 м. Києва. 22 жовтня 2000 р. Підпис

Резюме Резюме — це документ про особисті, освітні та професійні дані, що складається при прийомі на роботу до комерційних підприємств. Особливістю цього документа є стислість (його обсяг, як правило, не перевищує 1 аркуша). У резюме відомості про професійну діяльність та освіту викладаються у зворотному хронологічному порядку. Графа “Додаткові відомості” містить інформацію про навички чи досягнення в будь-якій галузі, наприклад відомості про володіння іноземними мовами і комп’ютером, вміння керувати автомобілем, участь у наукових конференціях, наявність друкованих праць, громадську діяльність, інтереси претендента тощо. У резюме може зазначатися мета — посада (робота), на яку претендує автор, і бажана заробітна плата. Отже, основними складовими резюме є такі: • назва виду документа (Резюме); • прізвище, ім’я, по батькові; • адреса; • телефон; • дата і місце народження; • мета; 153

• професійний досвід; • освіта; • сімейний стан; • додаткові відомості; • підпис. Наведемо зразок заповненого резюме.
РЕЗЮМЕ Прізвище, ім’я, по батькові: Василенко Тетяна Семенівна Адреса: 03065, м. Київ-65, вул. Метробудівська, буд. 5, кв. 30 Телефон: 483-40-45 Дата і місце народження: 14 січня 1960 р., м. Івано-Франківськ Мета: робота перекладачем Професійний досвід: 1997–2000 — перекладач у канадській нафтогазовій компанії “Lateral Vector Resources”. Відповідала за зв’язок з партнерами, вела кореспонденцію. 1994–1997 — перекладач у київському офісі австрійської компанії NZ Techno, яка спеціалізується на просуванні на ринках Східної Європи медичного обладнання для інтенсивної терапії. Вела кореспонденцію, перекладала технічні інструкції для лікарів, здійснювала переклад на семінарах. 1993–1994 — перекладач на студії ICTV. Перекладала науково-популярні фільми; 1983–1988 викладач англійської мови у середній школі № 26 м. Києва. Освіта: 1989–1992 — навчання в аспірантурі при Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Композити іншомовного походження у сучасній англійській мові”. 1977–1982 — навчання на факультеті романо-германської філології Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Набула фаху викладача англійської та німецької мов. Сімейний стан: заміжня, двоє дітей (15 і 18 років) Додаткові дані: маю досвід роботи з текстовим і графічним редакторами у середовищах DOS і WINDOWS, вільно володію польською мовою (закінчила дворічні курси, пройшла стажування у Варшаві), 5 років воджу автомобіль. Підпис

154

Характеристика Характеристика — це документ, у якому оцінюються ділові та моральні якості особи. Вона подається при вступі до середніх і вищих навчальних закладів, при висуванні на виборні посади, при атестаціях та в інших випадках. Характеристики видаються адміністрацією підприємства (організації, навчального закладу) на прохання працівника (студента, практиканта тощо). Характеристика складається із таких реквізитів: 1. Назва виду документа — Характеристика — угорі аркуша. 2. Анкетні дані особи: прізвище, ім’я, по батькові, посада, учений ступінь і звання, рік народження (у родовому відмінку), освіта. Ці дані розташовуються у стовпчик справа. 3. Дані про трудову діяльність (фах, посада, тривалість роботи на підприємстві, просування по службі, рівень професійної майстерності). Студенти зазначають, з якого часу навчаються, за яким фахом. 4. Власне характеристика, у якій зазначають: • ставлення до роботи (навчання); • підвищення професійного та наукового рівня; • стосунки в трудовому (навчальному) колективі; • нагороди, заохочення (стягнення). 5. Призначення характеристики. 6. Дата складання. 7. Підпис відповідальної службової особи, печатка організації, що видала характеристику. Текст характеристики викладається від третьої особи. Особливості характеристик покажемо на двох зразках.
ХАРАКТЕРИСТИКА Петренка Максима Сергійовича, плиточника-облицювальника БМУ-7, 1981 року народження, освіта середня спеціальна Петренко Максим Сергійович працює плиточником-облицювальником у БМУ-7 з вересня 1998 року. За час роботи на підприємстві виявив себе як кваліфікований фахівець. У жовтні 1999 р. йому було присвоєно 4 розряд. Роботу виконує якісно, відповідально ставиться до своїх обов’язків. Дисциплінований.

155

Постійно підвищує свій професійний рівень. Опанував суміжну професію муляра. З вересня 1999 р. навчається на заочному відділенні Київського університету будівництва та архітектури. Бере участь у житті колективу, входить до складу комісії з охорони праці. Має шану в колег. Доброзичливий, комунікабельний, увічливий. Характеристику видано для подання у Печерський РВК м. Києва. Директор БМУ-7 Печатка Дата ХАРАКТЕРИСТИКА Півник Ірини Андріївни, доцента кафедри іноземних мов Київського інституту Сухопутних військ, 1960 року народження, освіта вища Півник Ірина Андріївна працює викладачем іноземних мов у Київському інституті Сухопутних військ з вересня 1985 року. За час роботи в інституті зарекомендувала себе сумлінним, компетентним і досвідченим викладачем, який проводить заняття на високому науково-методичному рівні, застосовує передові методи навчання, постійно підвищує свій професійний рівень. Ірина Андріївна вміє викликати у курсантів інтерес до свого предмета, залучити їх до активної творчої роботи на заняттях. Викладач упроваджує у викладання дисципліни елементи ефективного оволодіння іноземною мовою, на заняттях застосовує методику співробітництва. Ірина Андріївна постійно займається науковою роботою: бере активну участь у наукових конференціях, друкує статті у науково-методичних збірниках, випустила 4 навчальні посібники з англійської мови. Протягом 5 років Півник І. А. очолює предметно-методичну комісію, допомагає в роботі молодим викладачам, з увагою ставиться до діяльності колег. Ірина Андріївна — серйозна, доброзичлива і комунікабельна людина, вимоглива до себе й інших. Вона користується у колективу кафедри та у курсантів заслуженим авторитетом і повагою. Характеристика видана для подання до …. Завідувач кафедри іноземних мов Дата В. М. Сокирко (підпис) С. С. Салій

156

§ 46. ОСОБИСТІ ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
Заява Заява — це документ, що містить прохання або пропозицію. Заява може адресуватися установі чи посадовій особі. При складанні заяви необхідно дотримуватися такої форми: • прізвище, ім’я, по батькові і посада особи чи назва організації, яким адресується заява; • прізвище, ім’я, по батькові, посада, адреса заявника; • назва виду документа (Заява); • виклад прохання, пропозиції тощо; • перелік документів, що додаються до заяви; • дата; • підпис. Наприклад:
Директорові школи № 46 Жовтневого району м. Києва Пироговій Г. О. Губенко Валентини Андріївни, яка мешкає за адресою: Київ-65, вул. Каблукова 8, кв. 30

Заява Прошу Вас прийняти до 1-го класу мою доньку Губенко Світлану Миколаївну 1994 року народження. Додаток: 1. Копія свідоцтва про народження. 2. Медична довідка. Підпис 15 липня 2001 р.

157

Директорові ПТУ № 14 Василенкові В. І. Півня Віталія Олександровича, який мешкає за адресою: 030124, Київ-124, вул. Гарматна, 25, кв. 46 Заява Прошу прийняти мене на навчання в училище за спеціальністю електрозварник. У 2000 р. я закінчив середню школу № 105 м. Києва. До заяви додаю: 1) атестат про середню освіту; 2) характеристику зі школи; 3) медичну довідку (форма № 086-У); 4) 4 фотокартки. Підпис 12 липня 2000 р. Директорові заводу “Супутник” Краківському В. П. технолога цеху № 14 Сидоряченка Сергія Сергійовича Заява Прошу звільнити мене з посади у зв’язку із вступом на денне відділення юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. 25 серпня 2000 р. Підпис Директорові ЗАТ “Сатурн” Арутіну А. А. виконроба будівельної дільниці № 2 Михайленка Олексія Івановича Заява Прошу надати мені кредит у розмірі 1000 (тисяча) гривень. Зобов’язуюсь повернути зазначену суму до 1 червня 2001 р. 17 лютого 2001 р. Підпис

158

Доручення Доручення — це документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні дії. Доручення можуть видаватися на одержання грошових і товарно-матеріальних цінностей, на представництво в органах суду, на розпорядження майном, здійснення банківських операцій тощо. Розрізняють офіційні й особисті доручення. Офіційні доручення оформлюються організацією, підприємством тощо. Вони, у свою чергу, поділяються на разові, спеціальні й загальні. Разове доручення видається на виконання одноразової дії, найчастіше на отримання товарно-матеріальних цінностей. Спеціальне доручення уповноважує службову особу на здійснення (у межах певного періоду часу) однотипних вчинків, як-от: представництво в органах суду, здійснення господарських, транспортних, банківських операцій. Загальне доручення засвідчує право здійснення операцій, пов’язаних з управлінням майном. Реквізитами офіційного доручення є: • назва організації, що видає доручення (позначена на бланку або на штампі, проставленому у верхньому лівому куті аркуша); • назва виду документа (Доручення); • номер доручення і дата видачі; • посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається доручення; • назва організації, від якої мають бути отримані товарно-матеріальні цінності; • номер і дата супровідного документа (наряду, рознарядки тощо); • термін дії доручення; • зразок підпису особи, якій видано доручення; • назва документа, що посвідчує особу одержувача цінностей (паспорт, посвідчення); • підписи службових осіб, що видали доручення; • печатка організації, що видала доручення. Наведемо зразок офіційного доручення.

159

ДОРУЧЕННЯ Місто Київ 21 жовтня 2000 р.

Видане Закритим акціонерним товариством “Меридіан” у тому, що юрисконсульту Соболенкові Василю Васильовичу доручається вести у Шевченківському райсуді м. Києва громадянську справу з позову Кравченка Сергія Юрійовича про відшкодування збитків у зв’язку із профзахворюванням. Для виконання представницьких функцій Соболенкові В. В. надаються такі права: визнати позов, заперечити позов, надати докази, отримати копії судових документів. Доручення дійсне до 21 грудня 2000 р. Генеральний директор ЗАТ “Меридіан” Підпис О. Т. Хмара

ДОРУЧЕННЯ Місто Київ 22 лютого 2001 р.

Видане Бойчуку Олексієві Івановичу, що мешкає за адресою: Київ- 124, вул. Сенченка, буд. 8, кв. 77, у тому, що він уповноважується вести справи від імені ТОВ “Глорія” в усіх державних, приватних і громадських установах, підприємствах та організаціях, бути представником у правоохоронних органах, арбітражному суді, органах прокуратури, в органах судів загальної юрисдикції з усіма правами, наданими законом позивачеві, відповідачеві, третій особі та потерпілому. Для виконання представницьких функцій ТОВ “Глорія” надає Бойчуку О. І. право подавати від імені товариства заяви, укладати угоди, отримувати необхідні довідки та документи, одержувати належне довірителю майно, розписуватися від імені товариства, а також виконувати всі інші дії, пов’язані з цим дорученням. Повноваження з цього доручення не можуть передаватися іншим особам. Доручення дійсне протягом трьох років, а саме до 21 лютого 2004 року. Генеральний директор ТОВ “Глорія” Підпис О. П. Гайдук

160

Особисті доручення передають повноваження однієї особи іншій. Як правило, це доручення на одержання заробітної плати, поштового переказу і т. ін. Ось кілька зразків особистих доручень.
ДОРУЧЕННЯ Я, Петров Геннадій Васильович, доручаю вести справу з оформлення отримання квартири у кооперативі “Молодіжний” Рижову Вікторові Михайловичу. Підпис 25.02.2001 р. Підпис Петрова Г. В. засвідчую Начальник ЖЕК № 5 25.02.2001 р. ДОРУЧЕННЯ Я, Гнатенко Іван Кирилович, доручаю отримати у бухгалтерії заводу належну мені зарплату за січень 2001 р. Любченку Василеві Васильовичу за його паспортом серії МА № 611554, виданим Печерським РУГУ МВС України у м. Києві 26 грудня 1995 р. Підпис 11.03.2001 р. Підпис Гнатенка І. К. засвідчую Начальник відділу кадрів Підпис С. С. Гришко Підпис О. О. Сніжко

Розписка Розписка — це документ, який підтверджує отримання документів, грошей, товарів тощо. Розписка оформлюється за такою формою: • назва виду документа (Розписка); • прізвище, ім’я, по батькові і посада того, хто дає розписку; • прізвище, ім’я, по батькові і посада того, кому дається розписка; • перелік того, що передається; • дата; • підпис отримувача. 161

Для матеріальних цінностей повинне даватися повне найменування, кількість отриманих предметів. Грошові суми обов’язково вказуються цифрами і прописом. Ось кілька зразків розписки.
РОЗПИСКА Я, Матвійчук Василь Петрович, староста навчальної групи РА-2 ПТУ № 13 м. Києва, отримав від завскладу туристичної бази “Гірська” Крилова Олега Вікторовича 25 (двадцять п’ять) пар лиж для триденного походу. Підпис 05.01.2000 р. РОЗПИСКА Я, Іванисенко Ірина Андріївна, одержала від Пєтушкової Ірини Адамівни 250 (двісті п’ятдесят) гривень. Зобов’язуюсь повернути цю суму до 15.09.2001 р. Підпис 08.04.2000 р.

§ 47. ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
Службові записки Службова записка — це документ, який використовується для вирішення внутрішніх питань підприємства, установи тощо. Службова записка може містити пропозицію, звернену до керівника, а також інформацію про проведення заходу, про хід виконання якогось завдання чи розпорядження керівництва, про будь-які порушення, виробничі досягнення тощо. Найпоширенішими видами службових записок є доповідна та пояснювальна записки. Доповідна записка — це документ, в якому викладається інформація про ситуацію, що склалася, про наявні факти, про виконану роботу. Вона може містити пропозиції, висновки, прохання автора. Внутрішні доповідні записки адресуються керівникові установи чи підрозділу, де працює укладач, зовнішні — керівникові вищої організації (установи). Складається цей документ за вказівкою керівника або з ініціативи автора. 162

Пояснювальна записка — це документ, який з’ясовує зміст окремих положень основного документа (плану, звіту, наказу, проекту тощо) або пояснює причини певного вчинку, події. Службові записки містять такі реквізити: 1) назва структурного підрозділу; 2) посада, прізвище та ініціали керівника, якому подається записка (у давальному відмінку); 3) посада, прізвище ім’я та по батькові (або ініціали) укладача (у родовому відмінку без прийменника від); 4) заголовок (Службова записка/Пояснювальна записка/Доповідна записка); 5) дата; 6) текст: описова частина і пропозиції; 7) посада, прізвище та ініціали особи, яка подає записку, її підпис. Наведемо зразки службових записок.

Директорові ПТУ № 14 Кузьменкові В. Г. викладача української мови і літератури Василишиної Марії Гнатівни

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 10 березня 2001 р. 6 березня 2001 р. студенти І курсу Іванчук Олексій, Мар’яненко Оксана, Сидоренко Ігор виступили на Шевченківському святі, яке проводилося у Київському педагогічному університеті ім. М. Драгоманова. Прошу відзначити цих студентів на загальних зборах училища за те, що вони підготували змістовні номери і гідно представили наш навчальний заклад на цьому заході. Підпис

163

Відділ праці і зарплати

Заступникові директора ЗАТ “Дніпро” Мироненкові С. С. інженера відділу праці і зарплати Малюги Г. О. СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

02.12.2000 р. Прошу Вашого розпорядження щодо передплати газети “Праця і зарплата” на 2001 рік з метою оперативного ознайомлення працівників відділу із законодавчими актами та інформаційними матеріалами. Підпис Г. О. Малюга Начальникові БМУ-3 Бездітному В. К. виконроба Слободянюка Р. Л. СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 14.12.1997 р. Доводжу до Вашого відома, що вже двічі, 9 і 13 грудня 1997 р., відправлений мною КамАЗ з причепом у робочий час не був завантажений на ДЕЗ. Прошу вжити заходів. Підпис Р. Л. Слободнюк Дільниця № 2 Заступникові директора ВАТ “Деметра” Єрмакову В. М. начальника дільниці № 2 Світличного П. В. СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 20.04.2001 р. Прошу виділити на 22 квітня 2001 р. самоскид і автонавантажувач для вивезення відходів виробництва з території дільниці № 2 на звалище. Вивезення має бути здійснене терміново зважаючи на вимогу санепідемстанції Дніпровського району. Підпис П. В. Світличний

164

Дільниця № 5

Директорові ЗАТ “Сокіл” Ясулайтісу В. А. начальника дільниці № 5 Перетятька В. Ю. ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

27.02.2001 р. 25 лютого 2001 року о 22 годині я здійснював перевірку охорони дільниці № 5. У ході перевірки було виявлено, що охоронець Березюк Петро Семенович перебував на вахті разом зі сторонньою особою, обоє були напідпитку. На зроблені Березюкові П. С. зауваження щодо невиконання ним службових обов’язків, він відповів мені брутальною лайкою. Вважаю, що охоронець Березюк П. С. грубо порушив вимоги інструкції з охорони об’єкта і заслуговує на суворе покарання. Начальник дільниці № 5 Служба головного інженера Підпис В. Ю. Перетятько

Директорові ВО “Рекорд” Клименку О. Я. заступника головного інженера Соколова Петра Петровича ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

13.03.2001 р. На підставі Вашого розпорядження № 17 від 5 березня 2001 р. очолюваною мною комісією 11 березня 2001 р. перевірено зберігання матеріальних цінностей на складі № 2. При перевірці виявлено: 1) приміщення складу № 2 не відповідає вимогам до зберігання виробів: у двох відсіках спостерігається підвищена вологість, відсутня належна вентиляція; 2) частина швейних виробів (30 спортивних костюмів і 12 куртокштормівок) втратила товарний вигляд; 3) один із трьох відсіків, призначених для зберігання швейних виробів, заповнений малоцінним інвентарем; 4) документація з обліку товарів ведеться задовільно. Підпис П. П. Соколов

165

Склад № 2

Директорові ВО “Рекорд” Клименкові О. Я. завідувача складу № 2 Гуски Надії Василівни ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

12.03.2001 р. 11 березня 2001 р. комісією, що перевіряла умови зберігання матеріальних цінностей на складі № 2, було виявлено зіпсовані матеріальні цінності — 30 спортивних костюмів і 12 курток-штормівок. Причиною пошкодження зазначеного товару стало протікання даху. Я неодноразово зверталася до керівництва підприємства з проханням полагодити дах, але й досі він перебуває в незадовільному стані. Підпис Н. В. Гуска Директорові Центру здоров’я Голосіївського району м. Києва Іванову О. І. лікаря Карпенка М. Ю. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 20.04.2001 р. 20 квітня 2001 р. я запізнився на роботу на 1 годину у зв’язку з тим, що на трамвайній лінії маршруту № 1 трапилася аварія і було припинено рух трамваїв. Іншого транспорту, що дублює цей маршрут, у моєму районі немає. Прошу причину запізнення вважати поважною. Підпис М. Ю. Карпенко

Оголошення Дуже часто в офіційно-діловій сфері використовується оголошення — документ, що містить інформацію про будь-який масовий захід. Основними реквізитами оголошення є такі: 1) заголовок (Оголошення); 2) дата; 166

3) час і місце проведення заходу, його назва; 4) короткий виклад змісту заходу; 5) адреса та телефон організації, що проводить захід. Додатково може вказуватись, як проїхати до місця заходу, умови його відвідування (Вхід вільний / Вхід за запрошеннями) тощо. Особливістю оголошень є стислість формулювань і компактність. Оголошення повинно привернути увагу тих, до кого воно звернене, тому значна увага приділяється його оформленню — використанню різних шрифтів, кольорів, малюнків. Розрізняють організаційні та рекламні оголошення. Організаційні оголошення містять інформацію про масовий захід. Як правило, вони відрізняються нейтральністю викладу інформації. Рекламні оголошення пропонують певні послуги. У них часто використовується оцінна лексика, окличні речення тощо. Покажемо особливості оголошень на кількох прикладах.
ОГОЛОШЕННЯ Запрошуємо співробітників Академії на новорічний бал-маскарад, який відбудеться 28 грудня 2000 року о 17.00 у Міжнародному освітньо-культурному центрі. У програмі: виступ колективів Академії, новорічні конкурси, дискотека-карнавал, фуршет. Вхід за запрошеннями, які можна придбати у 901 кімнаті (корпус № 5) ОГОЛОШЕННЯ Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України, Український державний центр соціальних служб для молоді, Фонд соціальної роботи, Ліга соціальних працівників України 2–3 листопада 2000 р. проводять Всеукраїнський ярмарок соціальних проектів, послуг та технологій. У програмі ярмарку:

• презентація соціальних проектів, послуг і технологій, які реалізуються центрами соціальних служб для молоді та громадськими організаціями; • робота Всеукраїнської школи волонтерів;

167

• презентація діяльності молодіжних театрів вуличного дійства; • концертна програма майстрів мистецтв і художніх колективів для вихованців дитячих будинків. ВХІД ВІЛЬНИЙ Ярмарок працює з 10.00 до 17.00 за адресою: Київ, вул. Хрещатик, 2, Центр “Український Дім”

Запрошення Запрошення містить коротке повідомлення про якийсь захід і пропозицію взяти у ньому участь, як-от:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП