ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Внутрішній економічний механізм (ВЕМ)

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Внутрішній економічний механізм (ВЕМ)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Перелік питань

1. Економічна модель підприємства. 1
2. Структуризація виробничої системи підприємства. 2
3. Структуризація системи управління підприємством. 3
4. Сучасні тенденції трансформації організаційно-виробничих структур. 4
5. Динамічні зміни структури підприємства під впливом ринкової кон’юнктури та рівня кооперування. 5
6. Центри витрат і центри прибутку в структурі підприємства. 6
7. Стратегічні господарські підрозділи і їх роль в підвищенні конкурентоспроможності компаній. 7
8. Структура внутрішнього економічного механізму та принципи його побудови. 8
9. Організаційні передумови функціонування внутрішнього економічного механізму. 9
10. Форми функціонування внутрішнього економічного механізму. 10
11. Еволюція економічного механізму вітчизняних підприємств. 11
12. Світовий досвід організації внутрішніх економічних відносин. 12
13. Підрозділи як самостійні суб’єкти ринку й генератори прибутку. 13
14. Функції центрального апарату управління за умов широкої самостійності підрозділів. 14
15. Функції і системи внутрішніх цін на підприємстві. 15
16. Методи формування внутрішніх цін. 16
17. Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих економічних відносин. 17
18. Формування ціни як функції витрат і цільового прибутку. 18
19. Стратегія і тактика ціноутворення на підприємстві. 19
20. Система та зміст внутрішніх планів. 20
21. Принципи і методи розроблення внутрішніх планів. 21
22. Нормативна база планування діяльності підрозділів підприємства. 22
23. Особливості внутрішнього планування залежно від вибраної схеми економічного управління. 23
24. Сутність, переваги і недоліки синхронного (симультаційного) і послідовного (сукцесійного) планування. 24
25. Методи ієрархічного планування, їх переваги, недоліки та сфера застосування. 25
26. Організація нормативного господарства підприємства та його функціонування. 26
27. Особливості розробки планів вир-ва для внутрішньокооперац-х підрозділів і підрозділів, що виготов-ють товарну прод-ю. 27
28. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів. 28
29. Обґрунтувань виробничої програми виробничою потужністю. 29
30. Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами. 30
31. Особливості обґрунтування виробничої програми в одно- і багато продуктивному виробництвах. 31
32. Оптимізація роботи людино-машинних систем за критерієм витрат на основі теорії масового обслуговування. 32
33. Загальний порядок розробки планів витрат підрозділів. 33
34. Склад витрат підрозділів і порядок їх планування. 34
35. Формування кошторисів підрозділів. 35
36. Планування собівартості продукції. 36
37. Методика обчислення окремих елементів загальновиробничих витрат. 37
38. Особливості калькулювання в однопродуктовому і багатопродуктовому виробництвах. 38
39. Звітність підрозділів, її зміст і періодичність. 39
40. Контроль як функція управління. 40
41. Критерії оцінки діяльності підрозділів підприємства. 41
42. Оцінка виробничої діяльності підрозділів. 42
43. Оцінка ефективності роботи за показником витрат. 43
44. Комплексна оцінка діяльності підприємства та його підрозділів. 44
45. Ритмічність виробництва і її визначення. 45
46. Роль, форми і джерела стимулювання. 46
47. Стимулююча функція оплати праці. 47
48. Передовий досвід і тенденції в оплаті праці. 48
49. Сутність оплати праці за кінцевим колективним результатом і сфера її ефективного використання. 49
50. Форми участі у прибутку та її роль у стимулюванні персоналу. 50
51. Форми матеріальної відповідальності підприємств та їх підрозділів-суб’єктів ринку за порушення договірних зобов’язань. 51
52. Порядок обчисл-ня збитків та розподіл суми претензії між декількома контрагентами які порушили догов-ні зобов’язання. 52
53. Зв’язок матеріальної відповідальності підприємства в цілому і його підрозділів. 53
54. Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності. 54
55. Сутність і передумови аналізу системи “витрати-випуск-прибуток”. 55
56. Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності. 56
57. Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат. 57
58. Роль маржинального прибутку при аналізі й прийнятті рішень. 58
59. Беззбитковість і безпека діяльності підприємства і його підрозділів. 59
60. Операційний ліверидж (важіль), його визначення і застосування в оперативному аналізі. 60
61. Оптимізація запасів та інтервалів поставки матеріалів. 61
62. Оцінка руху виробничих запасів та її вплив на собівартість продукції. 62
63. Мінімізація витрат на поставку і зберігання матеріалів через визначення оптимальних партій поставок і величини запасів. 63
64. Сутність і умови ефективного застосування різних методів оцінки матеріалів у запасах. 64
65. Актуальність, параметри і форми адаптації устаткування до заданого обсягу роботи. 65
66. Критерій і механізм адаптації операційно системи до зміни її завантаження. 66
67. Вибір форми придбання устаткування за критерієм витрат. 67
68. Метод динамічного програмування для комбінованої адаптації до заданого обсягу випуску. 68
69. Методи нарахування лізингових платежів. 69

Ключові фрази

• Актуальність, параметри і форми адаптації устаткування до заданого обсягу роботи. 65
• Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності. 56
• Беззбитковість і безпека діяльності підприємства і його підрозділів. 59
• Вибір форми придбання устаткування за критерієм витрат. 67
• Внутрішні ціни як інструмент організації внутрішньовиробничих економічних відносин. 17
• Динамічні зміни структури підприємства під впливом ринкової кон’юнктури та рівня кооперування. 5
• Еволюція економічного механізму вітчизняних підприємств. 11
• Економічна модель підприємства. 1
• Забезпечення виробничої програми трудовими ресурсами. 30
• Загальний порядок розробки планів витрат підрозділів. 33
• Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат. 57
• Зв’язок матеріальної відповідальності підприємства в цілому і його підрозділів. 53
• Звітність підрозділів, її зміст і періодичність. 39
• Зміст і порядок розроблення виробничої програми підрозділів. 28
• Комплексна оцінка діяльності підприємства та його підрозділів. 44
• Контроль як функція управління. 40
• Критерії оцінки діяльності підрозділів підприємства. 41
• Критерій і механізм адаптації операційно системи до зміни її завантаження. 66
• Метод динамічного програмування для комбінованої адаптації до заданого обсягу випуску. 68
• Методи ієрархічного планування, їх переваги, недоліки та сфера застосування. 25
• Методи нарахування лізингових платежів. 69
• Методи формування внутрішніх цін. 16
• Методика обчислення окремих елементів загальновиробничих витрат. 37
• Мінімізація витрат на поставку і зберігання матеріалів через визначення оптимальних партій поставок і величини запасів. 63
• Нормативна база планування діяльності підрозділів підприємства. 22
• Обґрунтувань виробничої програми виробничою потужністю. 29
• Операційний ліверидж (важіль), його визначення і застосування в оперативному аналізі. 60
• Оптимізація запасів та інтервалів поставки матеріалів. 61
• Оптимізація роботи людино-машинних систем за критерієм витрат на основі теорії масового обслуговування. 32
• Організаційні передумови функціонування внутрішнього економічного механізму. 9
• Організація нормативного господарства підприємства та його функціонування. 26
• Особливості калькулювання в однопродуктовому і багатопродуктовому виробництвах. 38
• Особливості внутрішньовиробничої матеріальної відповідальності. 54
• Особливості внутрішнього планування залежно від вибраної схеми економічного управління. 23
• Особливості обґрунтування виробничої програми в одно- і багато продуктивному виробництвах. 31
• Особливості розробки планів вир-ва для внутрішньокоопер-х підрозділів і підрозділів, що виготовляють товарну прод-ю. 27
• Оцінка виробничої діяльності підрозділів. 42
• Оцінка ефективності роботи за показником витрат. 43
• Оцінка руху виробничих запасів та її вплив на собівартість продукції. 62
• Передовий досвід і тенденції в оплаті праці. 48
• Підрозділи як самостійні суб’єкти ринку й генератори прибутку. 13
• Планування собівартості продукції. 36
• Порядок обчислення збитків та розподіл суми претензії між декількома контрагентами які порушили договірні зобов’язання. 52
• Принципи і методи розроблення внутрішніх планів. 21
• Ритмічність виробництва і її визначення. 45
• Роль маржинального прибутку при аналізі й прийнятті рішень. 58
• Роль, форми і джерела стимулювання. 46
• Світовий досвід організації внутрішніх економічних відносин. 12
• Система та зміст внутрішніх планів. 20
• Склад витрат підрозділів і порядок їх планування. 34
• Стимулююча функція оплати праці. 47
• Стратегічні господарські підрозділи і їх роль в підвищенні конкурентоспроможності компаній. 7
• Стратегія і тактика ціноутворення на підприємстві. 19
• Структура внутрішнього економічного механізму та принципи його побудови. 8
• Структуризація виробничої системи підприємства. 2
• Структуризація системи управління підприємством. 3
• Сутність і передумови аналізу системи “витрати-випуск-прибуток”. 55
• Сутність і умови ефективного застосування різних методів оцінки матеріалів у запасах. 64
• Сутність оплати праці за кінцевим колективним результатом і сфера її ефективного використання. 49
• Сутність, переваги і недоліки синхронного (симультаційного) і послідовного (сукцесійного) планування. 24
• Сучасні тенденції трансформації організаційно-виробничих структур. 4
• Форми матеріальної відповідальності підприємств та їх підрозділів-суб’єктів ринку за порушення договірних зобов’язань. 51
• Форми участі у прибутку та її роль у стимулюванні персоналу. 50
• Форми функціонування внутрішнього економічного механізму. 10
• Формування кошторисів підрозділів. 35
• Формування ціни як функції витрат і цільового прибутку. 18
• Функції і системи внутрішніх цін на підприємстві. 15
• Функції центрального апарату управління за умов широкої самостійності підрозділів. 14
• Центри витрат і центри прибутку в структурі підприємства. 6

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП