ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік, аудит

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік, аудит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

37. ДКРС в Укр як орган фін контролю виконавчої влади.ДКРСУкр є с-мою органів контролю держ виконавчої влади. Вона підпорядковується Мін-ву фінансів Укр і скл-ся з Гол контрольно-ревізійного упр-ня Укр, контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділах (відділів, груп) в районах, містах і районах у містах.Гол завданням - здійснення держ контролю за викор-ням коштів і матер цінностей, їх зберіганням, станом і достовірністю бух обліку та звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, держ фондах, бюджетних установах, а також на п-вах і в орг-ціях, які одержують кошти з бюджетів усіх рівнів, та держ валютних фондів, розробка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їх у подальшому.Функції ДКРС полягають у проведенні ревізій та перевірок фін д-сті, стану збереження коштів і матер цінностей, достовірності обліку і звітності, а також ревізій та перевірок повноти оприбуткування, правильності витрачання і збереження валютних коштів у органах виконавчої влади, в держ фондах, у бюджетних установах, на п-вах, в установах і орг-ціях, які отримують кошти з бюджету та з держ валютних фондів; проведенні ревізій та перевірок правильності витрачання держ коштів на утримання місцевих органів держ виконавчої влади. Гол КРУ Укр та його підрозділи мають право:- ревізувати і перевіряти у мін-вах, держ комітетах та ін органах держ виконавчої влади, держ фондах, на п-вах, в установах і орг-ціях грошові та бух- док-ти й ін док-ти, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матер цінностей;- інвентаризувати матер цінності або вимагати від керівників п-ств, що ревізуються проведення інвентаризацій;- безперешкодного доступу при проведенні ревізій на склади, вир-чі та ін приміщення для обстеження їх з питань, пов’язаних з ревізією;- при проведенні перевірок вилучати у п-ств, установ і орг-цій копії фінансово-госп та бух док-тів, які свідчать про зловживання; За ініціативою ДКРС ревізія п-ва, установи проводиться не частіше 1 разу на рік. За дорученням правоохоронних органів ревізія проводиться в будь-який час. Осн напрямом розвитку служби останніх років є переорієнтація контролю з конкретної установи або п-ств на контроль виконання держ і бюдж програм, удосконалення методик попер, поточного, наст контролю відповідно до вимог часу.
38. Податковий контроль в Україні
Державна податкова служба в Укр є органом держ виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної податкової політики і представляє інтереси держави в відносинах між державою і платником податку з приводу сплати податків.Можна виділити осн функції держ-х податкових органів:1. Облік платників податків і надходжень податків та інших платежів до бюджетів та цільових державних фондів.2. Контроль за дотриманням платниками податків податкового законодавства.3. Затвердження форм податкової звітності.4. Застосування заходів відповідальності до порушників законодавства у сфері оподаткування.5. Правоохоронна д-сть, в тому числі запобігання організованій злочинності.6. Контроль за виробництвом та обігом підакцизних товарів.7. Проведення роз’яснень податкового законодавства серед платників податків.Виходячи з особливостей д-сті різних рівнів податкових органів, кожний із них виконує лише йому притаманні функції. Напр, на ДПА України покладається виконання орг-ції, інструктивного і методичного забезп податкової роботи, контроль за д-стю податкових органів всіх рівнів. Податковий контроль здійснюється посадовими особами податкових органів в межах своєї компетенції шляхом проведення податкових перевірок, отримання пояснень платників податків, отримання інформації про відкриті розрахункові рахунки, отримані доходи фізичними особами, ввезення на митну територію Укр імпортних товарів та справляння податків при цьому. Контрольні дії працівників державної податкової служби також передбачають вимогу від платників податків усувати виявлені порушення податкового законодавства, застосовувати фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми недоїмки, пені, надавати відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань, вирішувати питання щодо податкового компромісу, приймати рішення про списання безнадійного боргу. Органи податкової міліції не мають повноваження із здійснення процедур податкового контролю і стягування податкових санкцій. Їх завданням є виконання оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної та охоронної роботи. Така робота полягає у проведенні оперативно-розшукових заходів з метою виявлення, попередження і припинення фактів приховання доходів від оподаткування і ухилення від сплати податків, здійснення досудового слідства та підготовку матеріалів, застосовуванні примусових заходів.
39.Митний фінконтроль.Відповідно до Указу Президента України від 1996 року „Про Держ митну службу Укр” здійснено реорганізацію стр-ри митної системи України, На базі ліквідованого Держ митного комітету Укр утворено, Держ митну службу України, як центральний орган виконавчої влади, д-сть якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Дії Держмитслужби України відповідно до покладених на неї завдань митного контролю полягають в: орг-ції та контролі д-сті митних органів;забезп своєчасного і повного внесення до держ бюджету коштів від податків, зборів (обов’язкових платежів);орг-ції та контролі відповідно до зак-ва проведення митними органами дізнання у справах про контрабанду;здійсненні контролю за забезп охорони державної таємниці у с-мі митних органів України.В другому розділі Митного кодексу України визначено поняття, організацію, процедури митного контролю. Митному контролю підлягають всі товари і транспортні засоби, що переміщуються через митний кордон України. Визначено форми митного контролю, такі як перевірка документів та відомостей, митний огляд, облік товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, усне опитування громадян та посадових осіб підприємств, перевірка системи звітності та обліку товарів, що переміщуються через митний кордон України, а також своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, які відповідно до законів справляються при цьому, огляд територій та приміщень, де знаходяться товари, що підлягають митному контролю.Для покращення роботи щодо контролю за експортними операціями спільно з ДПА запроваджено Порядок взаємодії митних і податкових органів при здійсненні державного контролю за експортом окремих видів товарів суб’єктами зовнішньоекономічної д-сті.
40. Контроль виконання Державного бюджету в с-мі казначейства Укр. Для здійснення контролю за рухом і викор-ням бюдж коштів, оперативним та цільовим проходженням коштів через банківську с-му, в Укр. функціонує Держ казначейство, яке одночасно контролює рух і викор-ня бюдж коштів і здійснює операції з коштами держ бюджету. Держ казначейство в межах своїх повноважень виконує функції контролю та функції упр-ня, розподілу, обліку коштів держ бюджету.Гол упр-ня Держ казначейства організовує та здійснює виконання держ. бюджету, виходячи з принципу єдиного казначейського рахунку, здійснює керівництво територіальними органами Держ казначейства, веде зведені реєстри розпорядників коштів державного бюджету Укр, держ позабюджетних фондів, організовує та здійснює прогнозування коштів держ бюджету і т.д. Територіальні органи Держ казначейства здійснюють виконання відповідних показників держ бюджету та контроль за надходженням, рухом і викор-ням держ позабюджетних фондів, забезпечують цільове фін-ня п-ств і орг-цій за рахунок держ бюджету і інше..Щорічно всі орг-ції, що отримують фін-ня з держ бюджету проходять попередній і поточний контроль за цільовим викор-ням коштів через лицьові рахунки територіальних органів ДКУ. Попередній контроль проводиться на стадії звірки відповідності планових кошторисних призначень відповідним лімітам бюджетного фін-ня. Поточний контроль здійснюється на стадії фін-ня витрат з лицьових рахунків бюджетоотримувачів за платіжними документами після перевірки відповідних документів, що підтверджують достовірність видатку в межах кошторису. Контроль проводиться з часу перерахування коштів міністерствам і відомствам і до часу зарахування цих коштів на рахунки підприємств і орг-цій. Облік коштів держ бюджету з викор-ням єдиного казначейського рахунку створює можливість швидкої мобілізації коштів, які протягом дня надходять на рахунки, відкриті в органах Держ казначейства, та викор-ня їх для проведення бюджетних видатків, оптимальні можливості для контролю та прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо забезп ефективного викор-ня коштів бюджетів.
41.С-ма контролю держ департаменту фін моніторингу протидії легалізації доходів.Осн сфера його д-сті – протидія легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та координація д-сті щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, ін органів влади. Завдання суб’єкта контролю в цій сфері:1) збір, обробка і аналіз інфо про операції з грошовими коштами та ін майном, які підлягають контролю;2) ств єдиної інформаційної с-ми і ведення бази даних у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом;3) налагодження співроб-ва та інфо-го обміну з органами держ влади, іноземних держав та міжн орг-ціями у зазначеній сфері.Об’єкт моніторингу -це фін операції, які хар-ться необхідною та достатніми вимогами (викор-ня анонімних рахунків за кордоном, купівля чеків, контрагент – з країни, яка не бере участі в співроб-ві з протидії відмивання грошей тощо). Суб’єкт контролю -складна трирівнева побудова на чолі з Уповноваженим органом та двома рівнями суб’єктів контролю: первинний та державний. Отже,визначено суб’єкти контролю,це на первинному рівні банки, страхові та фін установи, платіжні орг-ції, члени платіжних с-м, клірингові установи, товарні, фондові та ін біржі, інститути спільного інвестування, гральні заклади, ломбарди, юрособи, які проводять будь-які лотереї, п-ва, орг-ції, які здійснюють упр-ня інвестиційними фондами чи недерж пенсійними фондами; п-ва та об’єднання зв’язку, ін некредитні орг-ції, що здійснюють переказ грошових коштів, ін юр орг-ції, які відповідно до зак-ва здійснюють фін операції.( притаманно проводити ідентифікацію особи, яка здійснює фін операцію, виявляти та реєструвати фін операції, які підлягають фін моніторингу (вести окремо облік за новими критеріями), інформувати уповноважений орган, надавати додаткову інфо, в тому числі таку, що є банківською і комерційною таємницею, вживати заходів щодо запобігання розголошенню інфо з питань фін моніторингу тощо). Суб’єктами держ фін моніторингу є центр органи виконавчої влади та НБУ (характерні дії, в основному спрямовані на контроль суб’єктів первинного моніторингу – вимагати виконання завдань, передбачених здійсненням контролюючих функцій, перевіряти професійну підготовку учасників процесу моніторингу, інформувати Уповноважений орган, тощо).
42.Антимоноп комітет, особливості орг-ції, завдань та об’єктів фін контролю.Осн завданнями є здійснення держ контролю за дотриманням антимоноп зак-ва, запобігання, виявлення і припинення порушень антимон зак-ва, сприяння розвитку добросовісної конкуренції. Комiтет контролює дотримання антимон зак-ва суб'єктами госп-ня, органами держ влади, мiсцевого самоврядування, адмiнiстративно-госп-го упр-ня. З метою сприяння розвитку конкуренцiї органи Антимон комiтету також здiйснюють контроль: за дотриманням антимон-х вимог у процесi перетворення держ власностi;за регулюванням цiн на продукцiю монопольних утворень мiнiстерствами, вiдомствами, держадмiнiстрацiями;за дотриманням антимонопольних вимог при прийняттi рiшень органами держ влади, мiсцевого самоврядування, адмiнiстративно-госп-го упр-ня та контролю, щоб не допустити прийняття антиконкурентних рiшень.Виконуючи функцію контролю Антимон комітет Укр має такі повноваження:розглядати заяви і справи та проводити розслідування, приймати розпорядження та рішення відповідно до законодавства про захист ек конкуренції;перевіряти суб'єкти госп-ня, органи влади та місцевого самоврядування та контролю щодо дотримання ними вимог антимон зак-ва;призначати експертизу для надання експертного висновку та спеціалістів;проводити огляд службових приміщень та транспортних засобів суб'єктів госп-ня - юр осіб, вилучати або накладати арешт на документи чи предмети, які можуть бути доказами у справі незалежно від їх місцезнаходження;залучати працівників органів внутрішніх справ для застосування заходів, передбачених законом, для подолання перешкод у разі перешкоджання працівникам Антимонопольного комітету у виконанні ними повноважень;звертатися до суду з позовами, заявами і скаргами у зв'язку із застосуванням зак-ва про захист ек конкуренції.Антимон комітет Укр підконтрольний Президенту Укр та підзвітний ВР Укр. Антимон комітет України щорічно подає Верховній Раді України звіт про свою діяльність.
43. Фонд держмайна, особл становлення, орг-ції, завдань та об’єктів контролю.З початку приватизації в Укр певні регулюючі та контролюючі ф-ції став виконувати Фонд держ майна. Осн завданнями Фонду є: захист майнових прав Укр на її території та за кордоном; здійснення прав розпорядження майном держ п-ств у процесі їх приватизації, ств спільних п-ств;здійснення повноважень щодо приватизації майна п-ств, яке перебуває у загальнодерж власності; здійснення повноважень орендодавця майна держ п-ств і орг-цій; ств умов для конкуренції вир-ків. Ф-ції Фонду:розробляє і подає Каб Міністрів Укр проекти держ програм приватизації, організує і контролює їх виконання;змінює у процесі приватизації орг-ційно-правову форму п-ств, що перебувають у загальнодержавній власності, шляхом; продає майно, що перебуває у загальнодерж власності у процесі його приватизації; створює комісії по приватизації та затверджує плани приватизації майна, що перебуває у загальнодерж власності;видає ліцензії посередникам під час продажу об'єктів приватизації;забезпечує інформування населення, ВР органів держ виконавчої влади, місцевого і регіонального самоврядування про хід приватизації держ майна;щорічно складає звіт про хід приватизації подає його на розгляд та затвердження Верховної Ради України після узгодження з Кабінетом Міністрів України;представляє інтереси України за кордоном з питань, що стосуються захисту майнових прав держави.В зв’язку з виконання функцій Фонд має право: видавати в межах своєї компетенції нормативні документи, обов'язкові для виконання органами державної виконавчої влади, ін юр особами, контролювати їх виконання, одержувати інфо від органів держ виконавчої влади, проводити інвентаризацію загальнодерж майна, що відповідно до Держ програми приватизації підлягає приватизації, а також здійснювати ауд перевірки ефективності його викор-ня.
44. Держ комісія з цінних паперів та фонд ринку.Державне регулювання ринку ц.п. означає здійснення державою та ї інститутами с-ми заходів щодо впорядкування, контролю та нагляду за ринком ц.п. з метою забезпечення соціальної справедливості;прозорості; надійності; відкритості;запобігання зловживання і порушенням в ньому.Для забезп єдиної держ політики в цій сфері ств спеціальний держ орган – ДКЦПФР. З метою концентрації контролюючих та регулятивних зусиль щодо ринку цінних паперів приймаються законодавчі акти, згідно яких до ДКЦПФР переходять функції регулювання і контролю за ринком, видачі дозволів на д-сть по випуску та обігу цінних паперів, реєстраційної та депозитарної д-сті з цінними паперами.Склад ДКЦПФР:Комісія, її центральний апарат та територіальні органи. Осн завданнями ДКЦПФР є: формування та забезп реалізації єдиної державної політики щодо розвитку та функц-ня ринку ц.п. в Укр, сприяння адаптації нац ринку ц.п. до міжн стандартів, координація д-сті держ органів з питань функц-ня в Укр ринку ц.п. та їх похідних, здійснення держ регулювання та контролю за випуском і обігом ц.п., додержання зак-ва у цій сфері., захист прав інвесторів, накладання санкцій за порушення зак-ва у межах своїх повноважень, сприяння розвитку ринку ц.п... В частині повноважень, пов’язаних з виконанням регулятивної та контрольної функції Комісія має право: встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів, інші показники та вимоги, що обмежують ризики по операціях з ц.п. в ході здійснення д-сті з випуску та обігу ц.п.;виносити в разі порушення зак-ва про ц.п. попередження, зупиняти розміщення (продаж) та обіг цінних паперів порушників;звертатися до суду з позовами у зв'язку з порушенням зак-ва Укр про ц.п.;зупиняти в разі виявлення не зареєстрованих відповідно до чинного зак-ва цінних паперів всі операції по банківських рахунках;у разі порушення фондовою біржею зак-ва про ц.п., статуту та правил фондової біржі зупиняти торгівлю на ній до усунення таких порушень;проводити перевірки та ревізії фінансово-господарської д-сті емітентів, осіб, які здійснюють професійну д-сть на ринку ц.п., фондових бірж; здійснювати моніторинг руху інвестицій в Укр та за її межі, що здійснюються через фондовий ринок;вилучати під час проведення перевірок документи, що підтверджують факти порушення актів законодавства про цінні папери.Комісія в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з ін центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади і органами самоврядування. Поряд з цим Комісією проводиться робота щодо вдосконалення законодавчо-нормативної бази ринку ц.п.особливо в регулюванні професійної д-сті учасників фондового ринку, опрацьовуються стандарти контрольних заходів на цьому ринку.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП