ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік, аудит

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік, аудит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Дт Немат активи……………….14000
Кт Гр кошти…………………….4000
Кт Статутний капітал…………..6000
Кт Додатковий капітал…………4000
Дана корпорація амортизує орг витрати протягом 5 років прямолінійним методом. Річна сума амортизації дорівнює 14000/5=2800 дол/рік.
Дт Вит-ти на амор-ю (немат активи)……2800
Кт Амортизація (знос) немат акт-в ...........2800
94. Облік нарах-я та виплати дивідендів грошима.
Дивіденди – частина прибутку корпорації, що розподіляється між акціонерами. Форми сплати дивідендів:
-грошима;
-майном;
-акціями;
-квитанціями або зобов’язаннями.
З дивідендами пов’язані три дати:
1. дата оголошення дивідендів; (Рада Директорів)
2. дата реєстрації акціонерів;
3. дата виплати дивідендів.
Розглянемо питання на прикладі.
Корпорація оголосила дивіденди 10.06 в розмірі 0,5 дол на кожну з 1,8 млн. циркулюючих акцій. Реєстрація акціонерів відбулася 24.06, а виплата 16.07. Дата оголошення дивідендів 10.06
Дт Нерозпод-ий прибуток.......900000
Кт Дивід-и, що підляг-ть сплаті ........900000
Дата реєстрації
Немає записів
Дата виплати 16.07
Дт Дивіденди, що підлягають сплаті ........900000
Кт Грошові кошти……………900000
95.блік нарах-ня та виплати дивідендів акціями.
Дивіденди – частина прибутку корпорації, що розподіляється між акціонерами. Форми сплати дивідендів:
1.грошима;2.майном;3.акціями;4.квитанц-и або зобов’яз-ми.
З дивідендами пов’язані три дати:
1. дата оголошення дивідендів; (Рада Директорів)
2. дата реєстрації акціонерів;
3. дата виплати дивідендів.
Мета виплати дивідендів акціями:
-зберегти оборотний капітал;
-знизити ринкову ціну акцій за рахунок їх збільшення (більша привабливість акцій);
-збільшити статутний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку;
-уникнути подвійного оподаткування.
Розглянемо питання на прикладі.
Рада Директорів корпорації оголосила дивіденди у розмірі 10% акцій в обігу. На дату оголошення статутний капітал становив звичайні акції 50000 шт по 10 дол, 500000 дол. Нерозподілений прибуток 800000. 10% від 500000 = 5000. Ринкова ціна 15 дол. 5000*15=75000дол. На дату оголошення
Дт Не розподіл-й приб-к....……75000
Кт Прості акції, що підляг-ть розподілу (номінал)…...............50000
Кт Додатковий капітал (прості акції)……...............................….25000
На дату виплати дивідендів
Дт Статутний капітал (прості акції до розподілу)..............................50000
Кт Прості акції…........................50000
Балансова вартість знизилась
96. Облік розщеплення акцій.
Розщеплення акцій – відбувається, коли корпорація збільшує кількість випущених акцій, шляхом пропорційного зменшення їх номінальної вартості.
Приклад, акціонерний капітал.
До розщеплення
Прості акції 1000шт*100дол.=100000
Нерозподілений прибуток 50000
Разом 150000
Акціонерний капітал
Після розщеплення
Прості акції 2000шт*50дол=100000
Нерозподілений прибуток 50000
Разом 150000
Бухгалтерських записів при цьому немає. Робляться відповідні зміни у складі акц капіталу. Метою розщеплення акцій є підвищення їх привабливості для малих
97. Под-ки на приб-ок корп-ії та облік розрах-в з бюджетом по них.
Кожна країна самостійно вирішує розміри податків на прибуток своїм податковим законодавством. Приклад, в США в з 1986 року податки на прибуток платяться за трьохрозрядною шкалою. 15% на перші 50000дол прибутку; 25% на наступні 25000 дол прибутку; 34% на прибуток зверх 75000. В усіх країнах застосовують авансову систему платежів податку на прибуток до бюджету, як правило, поквартальна сума авансових платежів визначається на базі прибутку минулого року. Авансові платежі відображаються в обліку таким записом:
Дт – розрахунки з бюджетом (по податку на прибуток)65000
Кт – грошові кошти --- - -- - - - 65000
Після закінчення року визначається заг сума заборгованості до бюджету по податку на прибуток. Наприклад 85000.
Дт – ви-ти по податку на прибуток- - - -- -- -- -85000
Кт – розрах-и з бюд-м --- - - --- 85000
Дт – розрах-и з бюд-м - - - - - - 20000
Кт – грошові кошти - - -- - - - - 20000
98. Облік розподілу прибутку корпорації зар-х країн.
Розподіл прибутку здійснюється за такими напрямками :
1 нарахування та сплата податку на прибуток державі
2 решта чистий прибуток зараховується до нерозподіленого прибутку
Дт – фін результати
Кт – нерозподілений прибуток
Нерозподілений прибуток може використовуватись :
- дивіденти
Дт – нероз-й прибуток
Кт – дивіденди до сплати
- попов-ня або збіл-я резерв-о кап-лу
Дт – нероз-й прибуток
Кт – резервний капітал
-на збільшення, поповнення стат-го капіталу
Дт – нероз-й прибуток
Кт – стат-й капітал
99. Склад і заг. метод-а обліку витрат в зарубіжних фірмах.
Витрати – збільшення зобов’язань або зменшення активів в процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду. Взагалі міжнародними організаціями з обліку рекомендовано організацію фінансового обліку за принципом “витрати-випуск”. За цим принципом витрати у фінансовому обліку відображаються за елементами загалом по підпр-ву. Як відомо, елемент – це первинний,економічно однорідний вид витрат, який не може бути розкладений на складові частини на даному п-ву. Елемент витрат має зовнішнє походження, показує, що затрачено і скільки, не відображаюічи цільового спрямування витрат.
Для фінансового обліку розробляється детальна номенклатура елементів витрат і кожному елементові витрат призначається бух рахунок. Таким чином створюється система рахунків витрат за елементами. Прикладом елементів витрат і відповідно рахунків можуть бути “матеріальні витрати”, “витрати на оплату праці”, “витрати на амортизацію”.
Кожен з них в аналітичному плані може поділятися на більш детальні елементи витрат за видами, наприклад, матеріальних витрат, витрат на оплату праці, фінансових витрат тощо.
На рахунках витрат накопичуються витрати за елементами впродовж звітного періоду.
У фінансовому обліку, побудованому за принципом ”витрати-випуск”, нарахована зарплатня відображається записом:
Дт витрати на оплату праці 10000
Кт розрахунки по оплаті праці 10000
Такі ж відмінності в обліку при нарахуванні амортизації основних записів, використання складських виробничих запасів, відображенні усіх інших витрат.
100. Склад і заг. метод-а обліку доходів в зарубіжних фірмах.
Принципово важливим питанням фінансового обліку є методологія і організація обліку витрат і доходів.
Доходи обліковуються за їх видами загалом по п-ву. Розробляється детальна номенклатура доходів за їх видами і створюється відповідна система рахунків. На цих рахунках накопичуються доходи п-ва впродовж звітного періоду(доходи від реалізації, фінансові доходи, позареалізаційні доходи та інші).
Вводиться спеціальний клас рахунків доходів(пасивні рахунки). На цих рахунках накопичуються доходи по видах за звітний період(валові доходи). Наприкінці звітного періоду(кварталу, року) доходи звітного періоду порівнюються з витратами і визначається фін результат. Таке співставлення доходів та витрат здійснюється на рахунку “фінансові результати звітного періоду” , куди переносяться доходи з рахунків доходів і витрати з рахунків витрат.
Приклад
Одержання % по облігаціях
Номінал облігацій – 50000, 12% річних, відсотки сплачуються двічі на рік.
Розрахуємо суму % отриманих за 1 півріччя:
50000*12%*(1/2)=3000
Дт Грошові кошти 3000
Кт Фін-ві доходи (% по обліг-х) 3000
Або п-во відвантажило готову продукцію на суму 2000.
Дт рахунки до одержання 2000
Кт Доходи від реалізації. 2000
101. Вичерп-і та не вичерп-і вит-и.
Витрати – збільшення зобов’язань або зменшення активів в процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду. Для визначення фінансових результатів підприємства слід розуміти різницю вичерпаними та невичерпаними витратами. Вичерпані витрати – це збільшення зобов’язань або зменшення активів у процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду. У свою чергу не вичерпані витрати (не спожиті) витрати – це збільшення зобов’язань або зменшення активів для отримання доходу або іншої вигоди в майбутніх періодах. Не вичерпані витрати відображають в активі балансу, а вичерпні – у звіті про фінансові результати (звіт про прибуток). Приклад: припустимо, що ми реалізували товари і ввели в експлуатацію устаткування. Отже, замість товару ми отримали дохід (у вигляді грошей або зобов’язань кредиторів), і для отримання цього доходу була спожита якась частка устаткування (у вигляді амортизації). Тому собівартість реалізованих товарів та амортизаційні відрахування – це вичерпані (спожиті) витрати. Зараз припустимо, що підприємство витратило гроші на придбання товарів та устаткування. Чи є це витрати звітного періоду? Безумовно ні, оскільки мав місце лише обмін грошей, тобто одного виду активів на інші види активів (товар та устаткування). Отже, витрачені кошти – це не вичерпані (не спожиті) витрати, які принесуть користь у майбутньому.
102. вит-ти на прод. та вит-и пер-у.
Витрати – збільшення зобов’язань або зменшення активів в процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду. Витрати на продукц - витрати, що пов?яз з виробництвом або придбанням товарів для реалізац(прибуток; баланс; поточні активи; запаси). Витрати періоду - витрати, що не включ в собівартість запасів і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені (валовий прибуток; операційні витрати).
103. Прямі та непрямі витрати.
Витрати – збільшення зобов’язань або зменшення активів в процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду. Прямі затрати - затрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до певного об?єкту витрат економічно можливим шляхом (витрати сировини для певного виробничого підрозділу; витрати на амортиз верстатів, З/П керівнику цеху, опалення, освітлення) Непрямі затрати - затрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до певного об?єкту витрат економічно можливим шляхом. Віднесення витрат до прямих або непрямих залежить від того, що є об?єктом витрат (витрати на амортизац верстатів, З/П керівнику цеху, витрати на опалення та освітлення, віднесені на вартість продукції).
104.Релевантні та нерелевантні вит-ти.
Витрати – збільшення зобов’язань або зменшення активів в процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду. Релевантні витрати - майбутні витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішень. Нерелевантні витрати - витрати, які не залежать від прийняття рішення.
105. Постійні та змінні витрати.
Витрати – збільшення зобов’язань або зменшення активів в процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду. Змінні витрати - витрати, що змінюються прямо пропорційно зміні обсягу діяльності (або іншого фактору витрат). Загальні змінні витрати обчисл шляхом множення кількості випущеної прод на змінні витрати на одиницю продукції. напівзмінні витрати - витрати, які змінюються, але не прямо пропорційно зміні обсягу діяльності (або іншого фактору витрат). Постійні витрати - витрати, що залишаються незмінними у разі зміни обсягу діяльності (або іншого фактору витрат). Загальні постійні витрати також визначаються множенням кількості випущеної продукції на постійні витрати на одиницю продукції. напівпостійні витрати - витрати, що змінюються ступінчато при зміні обсягу діяльності. Навіть в межах релевантного діапазону, постійні витрати залишаються незмінними лише протягом певного часу. Чим коротше період часу, тим більше вірогідність, що окремі витрати будуть постійними. Висновки: протягом короткого періоду часу (місяця) витрати можуть бути змінними (напівзмінними) і постійними (напівпостійними). Протягом д/строк періоду всі витрати мають тенденцію до зміни, тобто постійні витрати стають напівпостійними та змінюються ступінчато.
106. Маржинальні та середні вит-и.
Витрати – збільшення зобов’язань або зменшення активів в процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду.Маржинальні витрати - витрати на виробництво додаткової одиниці продукції. середні витрати - відношення маржинальних витрат до кількості виробленої продукції.
107.Контрольовані та неконтр-ні витрати.
Витрати – збільшення зобов’язань або зменшення активів в процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду.Контрольовані витрати - витрати, які менеджер може безпосередньо контролювати або може здійснювати на них значний вплив. Неконтрольовані витрати - витрати, які менеджер не може контролювати або не може впливати на них.
108. Дійсні та можливі витрати.
Витрати – збільшення зобов’язань або зменшення активів в процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду.Дійсні витрати - витрати, що потребують сплати грошей або витрачання інших активів. Можливі витрати - вигода, що втрачається коли вибір одного напрямку дій вимагає відмовитись від альтернативного рішення. Приклад К працює в аудит фірмі і має річний дохід (З/П) $60000. Він бажає залишити роботу в фірмі та відкрити власну справу. В цьому випадку його розрахунковий доход становитиме $200000 на рік. Річні операційні витрати будуть $ 120000. Альтернатива 1. Власна справа. Доход $200000. Витрати: дійсні $120000 можливі 60000. В сумі 180000. Результат 20000. Альтернатива 2. Залишитися службовцем. Доход 60000. Витрати: дійсні 0, можливі 80000. В сумі 80000. Результат 20000.
120. Сис-а обл-у і калькул-ня пов-х витрат: сутність та значення.
Калькулювання – це процес визначення собівартості певного об’єкту витрат. Калькулювання повних витрат – це метод калькулювання, що передбачає включення у собівартість усіх(змінних і постійних) виробничих витрат. Відповідно всі виробничі накладні витрати(як змінні так і постійні) розподіляються між виробами і включаються у собівартість незавершеного виробництва та готової продукції.
Згідно МСБО та податкового законодавства обов’язкова фінансова звітність повинна складатися саме на базі системи калькулювання повних витрат. При цьому до собівартості включаються: прямі матеріали, пряма заплата, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати. Не включаються та відповідно відносяться до витрат періоду адміністративні та витрати по реалізації. Калькуляція: Прямі матеріали, пряма зарплата та інші прямі витрати входять до основних витрат, які в свою чергу разом з виробничими накладними витратами входять до виробничих витрат. Виробничі витрати разом з витратами на збут та управління і витратами періоду складають загальні витрати п-ві
121. Сис-а обл.-у і калькул-я змін-х витрат: сутність та значення.
Калькулювання – це процес визначення собівартості певного об’єкту витрат. Калькулювання змінних витрат – це метод калькулювання, що передбачає включення у собівартість продукції лише змінних виробничих витрат. Він базується на поділі витрат на змінні та постійні. В умовах використання системи калькулювання змінних витрат не тільки операційні витрати(на управління, збут…), а й постійні виробничі витрати розглядаються як витрати періоду і списуються за рахунок прибутку. В результаті у собівартість незавершеного виробництва і готової продукції включаються тількі змінні виробничі витрати. Система калькулювання змінних витрат дозволяє визначити маржинальний дохід(різниця між доходом від реалізації продукції та змінними витратами виробництва), який широко застосовується для аналізу прибутковості та прийняття управлінських рішень.
Приклад:
Виріб А Виріб В Сума Дохід від реал-ї 3000 5000 8000 С/в за змін. вит. 2000 3000 5000 Маржин дох-д 1000 2000 3000 Пост. вит. Х Х 1200 Приб-к 1800 Маржинальний доход використовується для прийняття рішень типу: купувати або виробляти самому, складання оптимальної програми в умовах обмежених ресурсів, ціноутворення, інші спеціальні рішення
Переваги:
- звіти, складені на основі калькулювання змінних витрат більшою мірою відповідають інтересам керівникам п-в(дозволяють приймати поточні рішення і здійснювати оцінку окремих сегментів діяльності.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП