ДИПЛОМНІ КУРСОВІ РЕФЕРАТИ


ИЦ OSVITA-PLAZA

Шпаргалки! - Бухгалтерський облік, аудит

Пошук по сайту

 

Пошук по сайту

Головна » Шпаргалки! - Бухгалтерський облік, аудит
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

МСБО передбач.2 вар-ти подання:1-В – усі без винятку зміни у ВК узагальнюються в одному звіті – Звіт про зміни у ВК --- це фін.звіт у вигляді табл.,в якій узаг-ся сальдо кожн.статті ВК на поч.і кін.періоду. 2-В – передбач.подання Звіту про визнанні прибутки та збитки, в якому наводяться:
-чист.прибуток(збиток) за певн.період
-кожна стаття доходу(прибутку) та витрат(збитку),яка за МСБО відображ.безпосеред.у складі ВК
-сукуп.вплив змін в облік. політиці та виправ-ня суттєв. Помилок
Звіт показ. лише всеохоплюючий приб.,всі інші зміни у ВК розкрив-ся у примітках до фін.звітів.
21. Структурний(вертикальний)аналіз пок-в фін.звіт-ті
Оцінка фін.діяльн.компаній здій-ся на основі аналізу їхніх фін.звітів.За допомогою такого аналізу інвес-ри, кред-ри, менеджери та інш.зацікавлені особи оцінюють минулий, поточ.та очікув.фін.стан фірми. Взагалі розрізняють 3 види аналізу показників фін.звітності;
1. Структурний
2. Горизонтальний
3. Аналіз фін.стану на базі віднос.показників
Струк-ний аналіз – це визнач-ня питомої ваги в % окремих видів активів до загал. їх суми.Він дає змогу визнач. оптим. стр-ру активів під-ва,тобто частку оборот.коштів, фін. складень, ОЗ та немат.активів у загал.сумі активів. Аналогіч. аналіз-ся стр-ра короткостр.та довгостр. заборг-ті та власн.кап-лу. При стр-ному аналізі звіт-ті про прибутки і збитки всі показники звіту співвідносяться до обсягу чистого продажу (доходу від реалізації). Перевагою цього виду аналізу є логічна можливість порівняння вираженої у % стр-ри показників фірми зі стр-рою показників інших фірм незалежно від їх розмірів. Це дає змогу відшукати оптим.стр-ру активів та пасивів п-ва для успішного здійс. госп.та фін.діяльн.
22. Горизонтальний аналіз показників.
Оцінка фін.діяльн.компаній здій-ся на основі аналізу їхніх фін.звітів.За допомогою такого аналізу інвес-ри, кред-ри, менеджери та інш.зацікавлені особи оцінюють минулий, поточ.та очікув.фін.стан фірми. Взагалі розрізняють 3 види аналізу показників фін.звітності;
4. Структурний
5. Горизонтальний
1. Аналіз фін.стану на базі віднос.показників
Горизонтальний – полягає в порівнянні окремих показників (статей) балансу п-ва і звіту про прибутки та збитки за суміжні періоди, а також в аналізі показників звітності в динаміці за ряд звітних періодів. Аналіз також включає розрахунок відхилень від базового або попереднього періоду, встановлення причин цих відхилень. Врешті-решт він дає змогу визначити тенденції розвитку підприємства і окремих показників діяльності.
23. Методика аналізу платоспроможності
Аналіз платоспр-сті (ліквідності) п-ва здійсн.за допомогою наступних показників платоспр-сті (ліквідності):
1.Показ-к поточ.платоспр-ті – відношення поточ.(оборот-х) активів до поточ.(короткостр.)пасивів. Показ-к має бути >1.
2.Показ-к швидк.платоспр-і – віднош.високоліквід.активів до поточ.пасивів. Показник має приблизно дорівн. 0,8-1,1.
3. Показ-к абсолют.платоспр-ті–це віднош.суми грошей до поточ.активів. Даний показник має бути 15-20%. Постійно висок.даний показник свідчить про низ.рівень менедж-ту.
4. Чистий робочий капітал–поточні активи - поточні пасиви. Якщо даний показник зростає, то фірма збільшує свої можливості щодо конкурентоздатності та платоспром-сті.
24. Метод-а анал. заборг-ті п-ва на основі фін. звіт-ті.
Аналіз заборг-ті(стр-ри капіталу) п-ва здій-ся за допомогою наступних показників:
1.Показник загальної заборгованості – це віднош. всієї суми заборгованості до всієї суми активів. Цей показник показує частку запозичених коштів у формуванні всієї суми активів. Формування за рахунок власних коштів нераціональне. Бажано, щоб цей показник не перевищував (як тенденція) 50%. Проте як момент даний показник може бути і 60% і 70? Оптим.рівень – 25-30%
2. Показник власного капіталу (зворотній до попереднього показника) – відношення довгострокової заборгованості до власного капіталу. Цей показник показує рівень забезпечення довгострокових кредитів власним капіталом.
3. Показник автономності – відношення власного капіталу до загальної суми активів. Цей показник показує частку активів,яка сформована власним капіталом.
25. Методика аналізу рентабельності під-ва
Аналіз рентабельності п-ва здійснюється за допомогою наступних показників (чим вони вищі, тим вони кращі):
1. Рентабельність по валовому (маржинальному) доходу: маржинальний (валовий) дохід/обсяг продаж * 100%
2. Рентабельність по операційному прибутку: операційний прибуток/обсяг продажу * 100%
3. Рентабельність по чистому прибутку: чистий прибуток/ обсяг продажу * 100%
Рівень рентабельності є нормальним, якщо він дорівнює 6-12%
4. Рентабельність інвестицій: чистий прибуток/ сума активів * 100%
4.1. строк окупності активів (інвестицій): 100%/попередній показник
5. Рентабельність власного капіталу: чистий прибуток/власний (акціонерний) капітал * 100%
5.1. Строк окупності власного капіталу: 100%/ попередній показник
6. Дохід на акції: (чистий прибуток – дивіденд на привелейовані акції)/кількість простих акцій
26. Методика аналізу оборотності засобів
Аналіз оборот-ті засобів здій-ся за допомогою наступних показників (госп.засоби мають обертатися так швидко, як тільки можливо):
-Оборотність запасів – відношення с/в реалізованої продукції до суми запасів по балансу (або середньої їх суми за суміжні звичайні періоди)
-Тривалість 1 обороту: 360/ кількість оборотів
-Оборотність дебіт. заборгованості: обсяг реалізованої продукції/ сума дебіторської заборгованості або середня її сума за звітній період(граничний строк 30-60 днів)
-Середній період повернення дебіторської заборгованості: 360/кількість оборотів (попередній показник)
-Оборотність основний засобів –віднош.обсягу реалізації до суми ОЗ або середньої їх суми за звіт.період(має бути >1)
-Оборотність всіх активів: обсяг реалізації/ сума активів або середня їх сума за звітній періоди(має бути >1)
27. Облік та контроль грошей у касі.
Всі складові грош.коштів облік.на рах-ку «Гр.кошти» (США), у зах.країнах – «Каса»,»Рах-ки у банках».
Методи захисту готівки та котролю за її збереженням можуть бути різноманіті, однак завжди слід дотрим-ся таких 4 принципів:
1. облік готівки має здійснюватися в момент її надходження
2. всю готівку, що надійшла, необхідно здавати в той самий день, принаймні не пізніше, ніж на наступний день
3. працівник,що одерж.готівку, не повинен займатися її обліком в бухгалтерії
4. працівник, відповідальний за одержання готівки, не повинен займатися її розподілом
Кожне п-во розроб.свої заходи кон-лю за виплатою гот-ки. Серед найважл.контрольн.заходів визначають: для виплат необхідно одерж.попередній дозвіл;усі чеки повинні мати серійний номер, доступ до них має бути обмежений; бажано, щоб кожен чек підписували 2 особи; бажано, щоб працівник, якого уповноважено оплачувати рахунки, не мав права підпис.чеки; при оплаті зобов’яз.на первинних документах слід ставити дату, №чека, штамп “Оплачено”; особи, які підпис.чеки, не повинні мати доступу до чеків чи займатися вивіркою рахунків; інвентаризація готівки в касі та на банк.рах-х повинна здій-ся не рідше 1 разу/місяць. Контроль грош.надходжень від продажу в торгів.залах контрол.2 способами: через використання касових апаратів та через сис-му м’яких чеків.Операції по касі відображ.і групуються в касовому журналі надходжень та видатків, підсумки переносяться в Журнал реєстр.операцій, а потім – на рах-ки б/о у Головній книзі. Форма журналів надходжень і видатків довільна, пристасована до умов п-ва. Рух грошей по касі відображається в обліку такими записами:
Надходження:
Дт “Каса”
Кт “Доходи від реалізації”(дебітори)
Кт “Рахунки до одержання”
Кт “Рахунки в банках” та ін
Видатки:
Дт “Рахунки до оплати”(постачальники)
Дт “Фонд дрібних сум”
Дт “рахунки в банках”
Дт «рахунків витрат по елементах»
Дт “Розрахунки з персоналом” та ін.
Кт “Каса”
28. Методика обліку нестач та надлишків грошей у касі
По касі може бути виявлено нестачу або надлишки грошей. Вони відносяться на рах-к«Нестачі або надлишки по касі», який є активно-пасивним. Цей рахунок дебітується на величину нестачі та кредитується на величину надлишку. Приклад. Касовий аппарат показує, що виручка магазину за день становить $4546, фактично – $4537. Нестача складає $9. Оприбуткування готівки з урахуванням нестачі грошей та відображення доходу від реалізації здійснюється таким бухгалтерським записом:
Дт “Грошові кошти” 4537
Дт “Нестачі або надлишки по касі” 9
Кт “Доход від реалізації” 4546
В разі великої нестачі готівки адмін здійснює певне розслідування, з’ясовує причини та обставини її виник-ня. Наприкінці звіт.періоду дебет.сальдо рах-ку«Нестачі або надлишки по касі» відображ.у Звіті про прибутки та збитки на операц.(торговельні)витрати. Кредит.сальдо вказаного рах-ку відображ.у Звіті про прибутки та збитки як «інші доходи».
29. Облік фонду дрібних сум.
Для здійс.невеликих за розміром витрат (представницькі, канцел., поштові, транспорт) на під-вах створ-ся фонд дрібних сум(Фонд). Ця сис-ма обліку зветься підзвітною або авансовою.Вона передбач.створення фонду,використання і постійне поповнення фонду. Адміністрація під-ва визнач. потреби(обсяг витрат) з розрахунку на 2-4 тижні. Гроші видаються підзвітній особі(секретарю),яка зберігає їх в сейфі.Паралельно видаються квитанції або чеки, якими оформляється витрачання грошей. Створення фонду відображається в обліку.
Фонд дрібних сум.
-Створення фонду дрібних сум
Дт Фонд дрібних сум……..100 дол.
Кт Грошові кошти (каса)…100 дол.
Витрачання грошей відбувається на передбачені цілі. В кінці звіт.періоду підзвітна особа складає звіт і подає його в бухгалтерію. На суму витрачених грошей поповнюється фонд з одночасним відображенням витрат. Тобто фонд створюється на постійній основі.
2. Відображення витрат з одночасним поповненням фонду.
Дт Поточні витрати……….44
Дт Грошові витрати………18
Дт Канцелярські витрати…20
Дт Інші адміністративні витрати..5
Кт Грошові кошти (каса)…87 дол.
Контроль за фондом здійснюється так:
Залишок по фонду + сума квитанцій на витрати = сума ліміту.
Недостачі або надлишки по фонду дрібних сум відображаються в обліку таким чином:
недостачі: Дт недостачі або надлишки по касі
Кт Грошові кошти
надлишки: Дт Грошові кошти
Кт Недостачі або надлишки по касі.
30. Відображ.в обліку основ.операцій по надходж.та вибуттю грошей на банківських рахунках
Для кращого розгляду цього питання візьмемо приклад. Банк зарахував на рахунок суму векселя. Номінальна вартість 1000 дол. проценти 50 дол. банківські послуги 15 дол.
Дт Грошові кошти ……..1035,00
Дт Фінансові витрати….15,00
Кт Вексель одержаний…..1000,00
Кт Фінансові доходи …….50,00
Виправлення помилки відображеної в чеці.
Дт Грошові кошти…………36,00
Кт Постачальники (рахунки до оплати)..36,00
Неоплачені покупцями чеки.
Дт Клієнти (рахунки до одержання)…..425,60
Кт Грошові кошти …425,60
Оплата банківських послуг.
Дт Фінансові (інші) витрати…30,00
Кт Грошові кошти…………….30,00
31. Розходження між виписками банку.
Можуть бути розбіжності між записами за даними б/о під-ва та за даними виписки. Причини розходження:1,відставання у часі;2.помилка у записах;3.записи банку на рахунку клієнту. В зарубіжній практиці на відміну від нашої перевага надається не виписці банку, а клієнту. Після одержання виписки вона перевіряється під-вом, складається так звана погоджувальна таблиця.
Приклад: Погоджувальна таблиця.
30 квітня 1995р.
Залишок за банк-м звітом…15907,45
Плюс: Вечірня каса 30.04.95 …...............….2201,40
15907,45+2201,40=18108,85
Мінус: Виписані чеки в уплату постачал-кам, не проведені банком …..5904-00
Скорегований залишок банку ………12204-85
Книжний залишок фірми…11859-45
Плюс: Облік векселя банком ............………………………1035-00
Помилка у відображенні чека №443 (оплата рахунку постачальника) …36-00
1266-42
Мінус: Одержані але не сплачені чеки від покупців..425-60
Списано за банківські послуги …………30-00
Скорегований книжний залишок …………………12204-85
Відображення розрахунків погоджувальної таблиці.
1. Облік банком нашого векселя.
Банк зарахував на рахунок суму векселя. Номінальна вартість 1000 дол. проценти 50 дол. банківські послуги 15 дол.
Дт Грошові кошти ……..1035,00
Дт Фінансові витрати….15,00
Кт Вексель одержаний…..1000,00
Кт Фінансові доходи …….50,00
2. Виправлення помилки відображеної в чеці №443.
Дт Грошові кошти…………36,00
Кт Постачальники (рахунки до оплати)..36,00
3. Неоплачені покупцями чеки.
Дт Клієнти (рахунки до одержання)…..425,60
Кт Грошові кошти ……425,60
4. Оплата банківських послуг.
Дт Фінансові (інші) витрати…30,00
Кт Грошові кошти……………30,00
32.Короткострок.фін.інвестиції: облік придб.акцій та доходів по акціях.
Фін.інвест. – активи,якими володіє під-во,з метою отрим. прибутку(у вигляді дивідендів,%…) для збільш.вартості основного капіталу, набуття вигідних взаємовідносин з об’єктом інвестування тощо. Інве-ї за терміном їх утримання поділяються на:1.корот.стр.2.довгострок.
Короткост.інв-ї – вкладення в ЦП або частки інш.під-мств., які призначені для утримання на протязі до 1р., є високоліквідними та котируються на основних біржах країни. До них належать:а)депозитні сертифікати;б)обліг-ії та інші боргові зобов’яз.;в)акції або частки інш.під-мств.
Облік та оцінка короткост.фін.інвест.здійсн.за типами фін. інвестицій(портфелями) але за окремими об’єктами реєстрування.
При придбанні всі фін.інвест.оцінюються за фактич.с/в, яка складається з:
-витрати на придбання
-брокерські послуги
-винагорода за банківські послуги
Розглянемо це питання на прикладі. Корпорація А купила в корпорації Б 1000 простих акцій по 40 доларів кожна. Та заплатила за брокерські послуги 500 дол. Фактична вартість становить 40500 дол. (1.07)
1.07.00 Дт “Кор..строк-і фін-і інв-ції (акції)” ……40500
Кт “Грошові кошти”……….40500
По куплених акціях корпорація А одержує дивіденди, які відображаються в обліку в міру їх надходження. Корпорація одержала 31.12. дивіденди у розмірі 2 дол з кожної акції (2000дол).
31.12.00 Дт “Грошові кошти”……2000
Кт “Фін-ві доходи (дивіденди)”…2000
33. Короткострок.фін.інвестиції: облік реалізації раніше придбаних акцій.
Фін.інвест. – активи,якими володіє під-во,з метою отрим. прибутку(у вигляді дивідендів,%…) для збільш.вартості основного капіталу, набуття вигідних взаємовідносин з об’єктом інвестування тощо. Інве-ї за терміном їх утримання поділяються на:1.корот.стр.2.довгострок.
Короткост.інв-ї – вкладення в ЦП або частки інш.під-мств., які призначені для утримання на протязі до 1р., є високоліквідними та котируються на основних біржах країни. До них належать:а)депозитні сертифікати;б)обліг-ії та інші боргові зобов’яз.;в)акції або частки інш.під-мств.
При реалізації акцій різниця між чистою виручкою і фактичною собівартістю їх відображається в обліку як прибуток або збиток. Розглянемо це питання на прикладі. Корпорація А купила в корпорації Б 1000 простих акцій по 40 доларів кожна. 10.02.01 корпорація А продала всі свої акції за 39500 дол.
10.02.01 Дт Грошові кошти …39500
Дт Збитки від реалізації акцій….1000
Кт Кор.строк-і фін-ві інв-ї (акції) …40500
Приклад 2: компанія реалізувала акції за 43000дол.
Дт Грошові кошти …………43000
Кт Кор..строк-і фін-і інв-ї (акції) …….40500
Кт Прибутки від реалізації акцій 2500
34. Короткострок.фін.інвестиції: облік придбання облігацій та доходів по них.
Фін.інвест. – активи,якими володіє під-во,з метою отрим. прибутку(у вигляді дивідендів,%…) для збільш.вартості основного капіталу, набуття вигідних взаємовідносин з об’єктом інвестування тощо. Інве-ї за терміном їх утримання поділяються на:1.корот.стр.2.довгострок.
Короткост.інв-ї – вкладення в ЦП або частки інш.під-мств., які призначені для утримання на протязі до 1р., є високоліквідними та котируються на основних біржах країни. До них належать:а)депозитні сертифікати;б)обліг-ії та інші боргові зобов’яз.;в)акції або частки інш.під-мств.
Для обліку облігацій використовується окремий рахунок. Крім того, по облігаціям відображається не тільки доход, який надійшов, але й доход нарахований і ще не одержаний. Наприклад, корпорація А 1.01.00 купила 50 облігацій корпорації К по 1000 дол кожна за умови 12% річних, брокерські витрати становлять 1000 дол (51000). Відсотки виплачуються 1.07 та 1.01 наступного року.
1.01 Дт“Короткостр.фін.інвестиції (облігації)”…51000
Кт “Грошові кошти”……51000
1.07 Одержання відсотків по облігаціям.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Онлайн замовлення

Заказать диплом курсовую реферат

Інші проекти
Діяльність здійснюється на основі свідоцтва про держреєстрацію ФОП